intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
174
lượt xem
55
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định công suất động cơ băng tải cụm đóng nắp Tính toán hoàn toàn tương tự như cụm chiết trong đó : Chiều dài băng tải L = 2m. Lực kéo ở nhánh có tải : Wct = 6(60+20).2.0.4=384(N). Lực kéo ở nhánh không tải : Wkt = 6.20.2.0.4 =96 (N). S3=1,05.S4 (N). S1=S4+384 (N). S3=S2+ 96 (N) S1=3.05.S2. Giải hệ phương trình : Ta có : S4 = 307 N. S1 = 692 N. S2 = 226 N. S3 = 322 N. Lực kéo của băng tải được xác định: W= Sv- Sr= S1- S2=692 – 226 =465(N). Công suất làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 8

  1. Chương 8: Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô baêng taûi cuïm ñoùng naép Tính toaùn hoaøn toaøn töông töï nhö cuïm chieát trong ñoù : Chieàu daøi baêng taûi L = 2m. Löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi : Wct = 6(60+20).2.0.4=384(N). Löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi : Wkt = 6.20.2.0.4 =96 (N).  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+384 (N). S3=S2+ 96 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù : S4 = 307 N. S1 = 692 N. S2 = 226 N. S3 = 322 N. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=692 – 226 =465(N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 = 465x0.2/1000 = 0.1 (KW).
  2. Choïn ñoäng cô : RF40 DT63L4 ( P = 0.25 KW, n = 33 (voøng/phuùt)). 3.2 Tính truïc treân heä thoáng baêng taûi. 3.2.1 Truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm chieát. 3.2.1.1 Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 . 3.2.1.2 Tính söùc beàn truïc : a. Tính sô boä truïc : Mx d 3 0,2.τ x  Vôùi T : Moâ men xoaén. P. 0.23 T = 9,55.106 . = 9,55.106 . = n 32 60.103 Nmm. + [x] : ÖÙng suaát xoaén cho pheùp. [x] = 20 N/mm2. Vaäy : 60.10 3 d 3 = 24 mm. 0,2.20 b. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi :
  3. 140 90 40 Fy1 Fy2 Fkn Fx1 F Fx2 Hình 3.2. Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi. Löïc taïi khôùp noái : Ft = 2.T/ D = 2. 60.103 / 50 = 2,4 . 103 N. Fkn = (0,2 0,3) Ft = 600 N. Trong ñoù D laø ñöôøng kính cuûa khôùp noái. Löïc taùc duïng leân truïc : F = 1730 + 570 = 2300 N. Trong maët phaúng ZY : Fy1 Fy2 A Fkn Hình 3.3. Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZY. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A :
  4. Fkn.40 + FY2.100 = 0. Vaäy : FY2 = - Fkn.40 = - 600.40 =- 240 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc Y : Fkn – FY1 – FY2 = 0. FY1 = Fkn – FY2 = 600 + 240 = 840 N. Trong maët phaúng ZX : Fx1 Fx2 A F Hình 3.4. Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZX + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 -FX2.100 = 0. Vaäy : F .50 2300.50 FX2 = = = 1150 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc X : F – FX1 - FX2 = 0. Vaäy : FX1 = F – FX2 = 2300 – 1150 = 1150 N.
  5. c- Bieåu ñoà moâ men : 24000Nmm My 57500Nmm Mx 60000Nmm T A B Hình 3.5. Bieåu ñoà moâ men löïc truïc daãn ñoäng baêng taûi. d- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Döïa theo caùc bieåu ñoà moâ men, ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi ñieåm B. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = M 2 XB  M 2 YB  0,75.T 2 B = 57500 2  12000 2  0,75.60000 2 = 74000 Nmm e- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.74000 Vaäy : d 3 = 23 mm. π.63
  6. Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm laø d = 28 mm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản