intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 1

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
729
lượt xem
275
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề cơ bản về chiếu sáng trên ôtô -máy kéo Hệ thống chiếu sáng tín hiệu làm các nhiệm vụ chiếu sáng phần đường khi xe chuyển động trong đêm tối, báo hiệu bằng ánh sáng. Sự có mặt của xe trên đường báo kích thước khuôn khổ của xe biển số của xe, báo hiệu khi xe quay vòng và khi phanh cho các xe đang tham gia giao thông biết chiếu sáng cần thiết như: chiếu sáng phần đường, chiếu sáng động cơ, buồng lái, khoang hành khách, khoang hành lý. Dưới đây là sơ đồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 1

 1. Chương 1: hÖ thènh chiÕu s¸ng - tÝn hiÖu a. hÖ thènh chiÕu s¸ng 7.1.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕu s¸ng trªn «t« -m¸y kÐo HÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu lµm c¸c nhiÖm vô chiÕu s¸ng phÇn ®-êng khi xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi, b¸o hiÖu b»ng ¸nh s¸ng. Sù cã mÆt cña xe trªn ®-êng b¸o kÝch th-íc khu«n khæ cña xe biÓn sè cña xe, b¸o hiÖu khi xe quay vßng vµ khi phanh cho c¸c xe ®ang tham gia giao th«ng biÕt chiÕu s¸ng cÇn thiÕt nh-: chiÕu s¸ng phÇn ®-êng, chiÕu s¸ng ®éng c¬, buång l¸i, khoang hµnh kh¸ch, khoang hµnh lý. D-íi ®©y lµ s¬ ®å chung cña hÖ thèng chiÕu s¸ng (H×nh 7.1).
 2. H×nh 7.1: S¬ ®å chung hÖ thèng chiÕu s¸ng 1. §Ìn s-¬ng mï tr-íc 2. §Ìn dõng. 3. §Ìn xin nhan tr-íc 4. §Ìn cèt 5. §Ìn pha 6. §Ìn phanh trªn kÝnh 7.§Ìn kÝch th-íc 8. §Ìn phanh 9. §Ìn s-¬ng mï sau 10. §Ìn chiÕu hËu 11. §Ìn s-¬ng mï sau 12. §Ìn lïi 13. §Ìn soi biÓn sè §Ó soi s¸ng mÆt ®-êng ( ®èi víi «t« ) vµ soi s¸ng diÖn tÝch canh t¸c ( ®èi víi m¸y kÐo ) ng-êi ta dïng ®Ìn pha. C¸c ®Ìn pha ph¶i chiÕu xa Ýt nhÊt lµ 100m kho¶ng c¸ch ®-êng phÝa tr-íc xe.
 3. VËy ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng xa ®ã th× chïm tia s¸ng cña ®Ìn pha ph¶i cã c-êng ®é chiÕu s¸ng hµng chôc ngh×n cd. Do ®ã trong c¸c ®Ìn pha còng nh- c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng kh¸c ®Òu ph¶i cã cho¸ ph¶n chiÕu ®Ó h-íng chïm tia s¸ng vµo nh÷ng kho¶ng mÆt ®-êng cÇn thiÕt nhÊt. Víi c«ng suÊt cña ®Ìn ( 50 – 60 ) W. Khi tÝnh to¸n hÖ thèng quang häc cña ®Ìn ®óng vµ chÊt l-îng chÕ t¹o ®Ìn tèt cã thÓ ®¶m b¶o chiÕu xa ( 200 – 300 )m. Tuy vËy nÕu ®Ìn qu¸ s¸ng sÏ lµm lo¸ m¾t l¸i xe ch¹y ng-îc chiÒu, lµm cho hä mÊt ®Þnh h-íng vµ cã thÓ g©y ra tai n¹n. Do ®ã c¸c ®Ìn pha trªn «t« - m¸y kÐo ph¶i tho¶ m·n hai yªu cÇu lµ: - Cã c-êng ®é chiÕu s¸ng lín - Kh«ng lµm lo¸ m¾t ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu Nh÷ng ®Ìn pha tho¶ m·n ®ång thêi hai yªu cÇu trªn tõ tr-íc ®Õn nay ®Òu kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶. Do ®ã c¸c ®Ìn pha hiÖn nay ®-îc chÕ t¹o ®Òu dùa trªn c¬ së hai nÊc ¸nh s¸ng: xa vµ gÇn hoÆc nÊc pha vµ nÊc cèt nh- ng-êi ta quen gäi. Khi qu·ng ®-êng phÝa tr-íc xe kh«ng v-íng g× th× xe dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu xa ( nÊc pha ), cßn khi gÆp ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu hay khi ch¹y trong thµnh phè th× dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu gÇn ( nÊc cèt ). Khi ®ã tÇm chiÕu s¸ng cña ®Ìn còng nh- c-êng ®é ¸nh s¸ng ®Òu gi¶m, chïm ¸nh s¸ng l¹i ®i chóc xuèng nªn hÇu nh- kh«ng h¾t vµo m¾t ng-êi l¸i vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu. S¬ ®å c¸c
 4. lo¹i ®Ìn pha, cèt ®-îc giíi thiÖu trªn( h×nh 7.2) H×nh 7.2: C¸c lo¹i §Ìn pha a-§Ìn pha h×nh trßn b- §Ìn pha h×nh vu«ng Khi «t« ch¹y trªn ®-êng ®-îc chiÕu s¸ng tèt (®-êng cã hµng ®Ìn ven ®-êng ) hoÆc khi «t« ®ç trªn ®-êng th× kh«ng cÇn chiÕu s¸ng ®»ng tr-íc n÷a. Trong nh÷ng tr-êng hîp ®ã c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c còng ph¶i biÕt râ xe kh¸c ®ang ch¹y hoÆc ®ang ®ç trªn ®-êng. V× vËy ngoµi c¸c ®Ìn pha víi 2 nÊc ¸nh s¸ng th× trªn «t« cßn cã c¸c ®Ìn nhá cã c«ng suÊt ( 3 – 6 ) cd. C¸c ®Ìn nµy th-êng
 5. ®-îc bè trÝ ë hai bªn tai xe, ®«i khi ®-îc bè trÝ lu«n ë trong c¸c ®Ìn pha vµ ®-îc gäi lµ ®Ìn kÝch th-íc ( ®Ìn dõng ). C¸c ®Ìn nµy cßn cã nhiÖm vô b¸o cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu biÕt to¹ ®é cña xe ®ang ch¹y hay ®ang ®ç ë phÝa tr-íc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản