intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 14

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
187
lượt xem
98
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gồm 2 phần +Bộ cảm biến: 6 vỏ, 16 điện trở nhiệt: Là một phần tử bán dẫn có hệ số nhiệt điện âm điên trở giảm khi nhiệt độ tăng và ngược lại Một đầu điện trở nối với vỏ của cảm biến cách điện hoàn toàn với vỏ *Bộ chỉ thị: 26 màn từ 22,23,24: Các cuộn dây cố định được đặt vuông góc với nhau và đầu thành hai mạch nhánh song song. Một hánh là cuộn dây 22 và điện trở nhiệt 18. Nhánh thứ 2 gồm cuộn dây 23,24 điện trở bù nhiệt 2. Kim...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 14

 1. Chương 14: §ång hå ®o nhiÖt ®o lo¹i tõ ®iÖn CÊu t¹o: Gåm 2 phÇn +Bé c¶m biÕn: 6 vá, 16 ®iÖn trë nhiÖt: Lµ mét phÇn tö b¸n dÉn cã hÖ sè nhiÖt ®iÖn ©m ®iªn trë gi¶m khi nhiÖt ®é t¨ng vµ ng-îc l¹i Mét ®Çu ®iÖn trë nèi víi vá cña c¶m biÕn c¸ch ®iÖn hoµn toµn víi vá *Bé chØ thÞ: 26 mµn tõ 22,23,24: C¸c cuén d©y cè ®Þnh ®-îc ®Æt vu«ng gãc víi nhau vµ ®Çu thµnh hai m¹ch nh¸nh song song. Mét h¸nh lµ cuén d©y 22 vµ ®iÖn trë nhiÖt 18. Nh¸nh thø 2 gåm cuén d©y 23,24 ®iÖn trë bï nhiÖt 2. Kim chØ thÞ 12 cña l« ga mÐt ®-îc g¾n lªn nam cham vÜnh cöu 21. Nam cham vÜnh cöu 20 lµm nhiÖm vô c©n b»ng ®Ó cho kim n¨m ë cùc trÞ 0 khi nhiÖt ®é b»ng 0. Tõ th«ng cña hai nam ch©m 20 vµ 21 cïng nhau vµ khö nhau. Tõ th«ng trong cu«n d©y 23 t¸c dông vu«ng gãc víi tõ th«ng hîp thµnh cña hai nam ch©m ®ã. *Nguyªn lý:
 2. Khi ®ãng c«ng t¾c khëi ®éng 16 trong hai m¹ch nh¸nh cña l« ga mÐt cã dßng ch¶y qua, chiÒu ®i cña dßng ®iÖn theo chiÒu mòi tªn c-êng ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y 23,24 kh«ng ®æi vµ tõ th«ng do hai cuén d©y sinh ra hÇu nh- kh«ng ®«i. Cßn c-êng ®é dßng ®iÖn trong hai cuén d©y 22 phu thuéc vµo nhiÖt ®é cña ®iÖn tõ nhiÖt. - Khi nhiÖt ®é gi¶m d-ãi 400c ®Þªn trë cña ®iÖn trë nhiÖt t¨ng c-êng ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y 22 gi¶m. Tõ th«ng sinh ra trong nã gi¶m, Lùc quay kim chñ yÕu lµ do tõu th«ng trong cuén d©y 23 vµ 24, kim phun cña l« ga met chØ ë 400c. - Khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn 800c tõ th«ng sinh ra trong cuén 23,24 khö nhau. Tõ th«ng sinh ra trong cuén d©y 23 sÏ lµm quay kim cña l« ga mÐt ë trÞ sè 800c. - Trªn xe con vµ mét sè xe vËn t¶i, ngoµi ®ång hå ®o nhiÖt ®é n-íc trªn b¶ng ®ång hå ng-êi ta cã l¾p 1 bãng ®Ìn b¸o mµu xanh, b¸o cho ng-êi l¸i biÕt nhiÖt ®é n-íc trong hÖ thèng lµm m¸t cña ®éng c¬ t¨ng qu¸ møc cho phÐp. Trong m¹ch cña ®Ìn b¸o sù cè cã l¾p 1 bé c¶m biÕn trong thïng cña kÐt n-íc. Bé c¶m biÕn gåm cã vá, èng ®ång. Trong «ng ®ång cã l¾p tiÕp ®iÓm cè ®Þnh nèi víi m¸t, cßn tiÕp ®iÓm ®éng l¾p vµo thanh l-ìng kim c¸ch ®iÖn víi vá vµ nèi cäc ®Çu d©y phÝa ngoµi vá. D©y dÉn tõ cäc ®Çu d©y cña c¶m biÕn ®-îc ®Êu víi ®Ìn tÝn hiÖu trªn b¶ng ®ång hå. TiÕp ®iÓm cña nã ®ãng l¹i, nèi bãng tÝn hiÖu vµo m¹ch ®iÖn vµ ®Ìn s¸ng. 8.2.4. §ång hå dÇu (®o ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n) HiÖn nay phÇn lín dÇu b«i tr¬n trong ®éng c¬ ®Òu tuÇn hoµn d-íi mét ¸p suÊt nhÊt ®Þnh. V× vËy trªn b¶ng ®ång hå cña « t« cã
 3. l¾p ®ång hå chØ ¸p suÊt cña dÇu b«i tr¬n (cã lo¹i ®-îc l¾p ®Ìn tÝn hiÖu). a. CÊu t¹o: §ång hå dÇu cã thÓ chia lµm 3 lo¹i: KiÓu m¸ng máng, kiÓu èng ®µn håi vµ kiÓu ®iÖn nhiÖt. Trªn « t«, phæ biÕn dïng ®ång hå kiÓu ®iÖn nhiÖt. §ång hå dÇu còng gièng nh- ®ång hå nhiÖt, gåm cã bé phËn truyÒn b¸o vµ bé phËn chØ thÞ. Bé phËn chØ thÞ ¸p suÊt dÇu chØ kh¸c bé phËn chØ thÞ nhiÖt ®é ë thang chia ®é (h×nh vÏ). Bé phËn truyÒn b¸o ¸p xuÊt lµ mét hép kÝn, bªn trong cã tÊm kim lo¹i kÐp (18) cÊu t¹o theo h×nh ch÷ (). Mét ®Çu cã tÊm kim lo¹i ký ®-îc. S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña ®ång hå ®o ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 1. Gi¸ mÆt ®ång hå; 2. TÊm kim lo¹i kÐp; 3. Cuén d©y ®iÖn trë; 4,6. Cäc b¾t d©y dÉn; 5. Kim ®ång hå; 7. Mãc quay kim; 8. §iÖn trë; 9. Mµng; 10. Lß xo; 11. èng nèi; 12,13. C¸c tiÕp ®iÓm; 14. Cuén d©y ®iÖn trë; 15. VÝt b¾t d©y; 16. ¾c quy; 17. Kho¸ ®iÖn; 18. TÊm kim lo¹i kÐp.
 4. Cè ®Þnh (nh-ng c¸ch ®iÖn) víi vë ®ång hå, cßn ®Çu kia di ®éng.Trªn ®Çu di ®éng cã hµn tiÕp ®iÓm (12) b»ng hîp kim b¹c vµ ca dimi, phÝa d-íi cã lß xo lµ uèng cong vµ tiÕp xóc víi mµng máng (9), ®Çu cè ®Þnh nèi víi m¸t, cßn ®Çu kia di ®éng vµ cã tiÕp ®iÓm (13) b»ng hîp kim b¹c vµ ca ®imi, lóc b×nh th-êng hai tiÕp ®iÓm ch¹m nhau. Xung quanh phÇn di ®éng cña tÊm kim lo¹i ký cã quÊn d©y. §iÖn trë (14) cã ®iÖn trë rÊt lín, mét ®Çu nèi víi tiÕp ®iÓm (13) ®Çu kia nèi víi vÝt (15) cã d©y nèi nªn bé phËn chØ thÞ, ®Êu nèi tiÕp víi cuén d©y ®iÖn trë (14). Bé phËn truyÒn b¸o ¸p suÊt dÇu th«ng víi hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ èng (11). DÇu b«i tr¬n cã ¸p lùc ch¶y qua èng (11) Ðp liªn mµng (9). b. Nguyªn lý lµm viÖc: Tr-íc khi më kho¸ ®iÖn (17) tiÕp ®iÓm ®éng (13) cña bé phËn b¸o tú lªn tiÕp ®iÓm cè ®Þnh víi mét lùc kh«ng lín l¾m vµ kim ®ång hå chØ ë vÞ trÝ sè 0. - Khi më kho¸ ®iÖn nh-ng ®éng c¬ ch-a lµm viÖc th× trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÖn ®i tõ cùc d-¬ng cña ¾c quy ra m¸t theo lß xo l¸ qua tiÕp ®iÓm (12), (13) qua cuén d©y ®iÖn trë (14) qua ®iÖn trë phô (8) quÊn xung quanh tÊm kim lo¹i ký (2) (bé phËn chØ thÞ), råi vÒ cùc ©m cña ¾c quy tÊm kim lo¹i ký chÞu nhiÖt biÕn d¹ng, kim ®ång hå rêi khái vÞ trÝ 0. TiÕp ®iÓm cña bé phËn ¸p suÊt më ra vµ ®ãng l¹i kho¶ng 5 – 20 lÇn trong 1 phót. - Khi ®éng c¬ lµm viÖc, ¸p suÊt trong hÖ thèng b«i tr¬n t¨ng lªn, mµng (9) bÞ phång lªn lµm cho c¸c tiÕp ®iÓm tú lªn nhau m¹nh
 5. h¬n, sè lÇn ®ãng më t¨ng lªn. Khi ¸p suÊt t¨ng tíi 2kg/cm2 sè lÇn ®ãng më lªn gÇn 90 lÇn trong 1 phót, vµ khi ¸p suÊt t¨ng 5kg/cm2 th× tíi 120-130 lÇn trong 1 phót. Do ®ã c-êng ®é trung b×nh cña dßng ®iÖn t¨ng lªn, lµm cho tÊm kim lo¹i nhiÒu kim ®ång hå chuyÓn dÞch vÒ phÝa bªn ph¶i mét gãc lín h¬n chØ ¸p suÊt cao h¬n. 8.2.5. §ång hå ®o ¸p suÊt d©u trong hÖ thèng b«i tr¬n lo¹i tõ ®iÖn (cã) CÊu t¹o: Gåm bé c¶m biÕn kiÓu biÕn trë vµ bé chØ thÞ (l« ga mÐt) bé c¶m biÕn l¾p ë pin läc th« vµ nèi víi ®-êng èng dÉn. Mµng ®ång 17 ®-îc Ñp chÆt gi÷a vá 6 vµ l¾p ®Ëy cña bé c¶m biÕn. Trªn mµng ®ång cã g¾n chÆt víi con tr-ît cña biÕn trá 18. Mét ®Çu cña biÕn trá nèi víi m¸t, ®Çu thø 2 nèi víi cäc ®Çu ra cña bé c¶m biÕn. Nguyªn lý: - Khi ¸p suÊt t¨ng, mµng ®ång cong lªn phÝa trªn, ®Èy con tr-ît cña biÕn trë lªn trªn, lµm gi¶m ®iÖn trë cña biÕn trë vµ ng-îc l¹i, khi ¸p suÊt gi¶m, mµng uèn vÒ phÝa d-íi, koÐ con tr-ît cña biÕn trë ®i xuèng lµm cho biÕn trë t¨ng lªn. -Bé chØ thÞ(l«gamÐt) cña ®ång hå ®o ¸p lùc dÇu trong
 6. hÖ thèng b«i tr¬n t-¬ng t- nh- bé chØ thi cña ®ång hå ®o t0 n-íc lµm m¸t. CHØ kh¸c ë s¬ ®å ®Çu cña c¸c cuén d©y 20,21,22 vµ ®iÖn trë bï nhiÖt 19. - Khi ®ãng c«ng t¾c khëi ®éng 15 trong c¸c cuén d©y 20,21 vµ 22 cã dßng ch¹y qua(chiÒu cña dßng ®iÖn theo chiÒu cña mòi tªn trªn). TrÞ sè dßng ®iÖn sÏ sinh ra trong c¸c cuén d©y tõ théng phô thuéc vµo vÞ trÝ con tr-ît biÕn trë(chØ lµ phô thuéc vµo ¸p suÊt dÇu trong hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬). NÕu ¸p suÊt dÇu trong hÖ thèng b«i tr¬n b»ng 0, ®iÑn trë cña biÕn trë ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt, c-êng ®é dßng ®iÖn trong cu«n d©y 20 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt cßn c-êng ®é dßng ®iÖn trong c¸c cuén d©y 21,22 gi¶m xuèng gi¸ trÞ nhá nhÊt. Tõ th«ng sinh ra c¸c cu«n d©y 21vµ 22 lµ nhá nhÊt. Nam ch©m ®Üa(Trªn cã g¾n kim) t¸c dông t-¬ng hç víi tõ th«ng sinh ra trong cuén d©y 20 lµm cho kim quay ë vÞ trÝ 0. Khi ¸p suÊt t¨ng dÇn lªn ®iªn trë cña biÕn trë gi¶m dÇn xuèng, c-êng ®é dßng ®iÖn trong cuén d©y 20 gi¶m dÇn xuèng(gi¶m xuèng b»ng 0 víi ¸p suÊt xuèng 10 kg/cm2) c-êng ®é dßng ®iÖn trong c¸c cuén d©y 21 vµ 22 t¨ng lªn. Tõ th«ng sinh ra trong cuén day 20 vµ 22 lµ khö nhau. Tõ th«ng trong cuén 21 t¸c dông t-¬ng hç víi nam ch©m lµm cho kim chØ trÞ sè ¸p suÊt t-¬ng øng. 8.2.6. §ång hå x¨ng: §ång hå x¨ng l¾p ë bªn t¸i phÝa d-íi b¶ng ®ång hå, cã t¸c dông b¸o cho ng-êi l¸i xe biÕt møc x¨ng trong thïng chøa dÆt ë phÝa sau hoÆc ë d-íi ®Öm xe (tuú theo vÞ trÝ më kho¸ ba ng¶ nèi víi thïng nµo).
 7. a. CÊu t¹o: §ång hå x¨ng cã 3 lo¹i: KiÓu ¸p lùc, kiÓu c¬ giíi vµ kiÓu ®iÖn khÝ. Trong kiÓu ®iÖn khÝ l¹i chia ra ®iÖn tõ vµ ®iÖn nhiÖt. - Lo¹i ®ång hå kiÓu ®iÖn tõ ®-îc dïng phæ biÕn nhÊt trªn « t« nã còng gåm cã 2 bé phËn: Bé phËn truyÒn b¸o vµ bé phËn chØ thÞ (h×nh vÏ) S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®ång hå x¨ng 1,8 TÊm ®ång thay; 2,2. Cuén d©y ®iÖn trë; 3,9. Thanh khÐp kÝn m¹ch tõ; 4. Kim ®ång hå; 5,7,11. Cäc b¾t d©y; b. §iÖn trë; 10. BiÕn trë; 12. CÇn tiÕp xóc; 13. Phao dÇu; 14. ¾c quy; 15. Con quay cña kim ®ång hå; 16. Kho¸ ®iÖn Bé phËn truyÒn b¸o lµ mét biÕn trë (10) ®Æt trong hép s¾t trªn vá thïng chøa cã phao (13) næi trªn mÆt dÇu. §Çu d-íi cã cÇn tiÕp
 8. xóc (12) ®-îc cè ®Þnh víi cÇn phao, ®Çu trªn tr-ît trªn biÕn trë. Mét ®Çu cña biÕn trë nèi ra m¸t, ®Çu kia nèi víi mét cäc c¸ch ®iÖn víi vá hép. §Çu d-íi cña cÇn tiÕp xóc (12) cïng nèi ra m¸t. Bé phËn chØ thÞ lµ mét hÖ thèng ®iÖn tõ lµm viÖc ®ång thêi víi biÕn trë (10) cña bé phËn b¸o. Bªn trong cã 2 lâi thÐp b¾t trªn 2 tÊm ®ång thay 1,8. TÊm nµy c¸ch ®iÖn víi m¸t vµ cã cäc b¾t d©y (7) nèi liÒn víi biÕn trë (10). Trªn mçi lâi thÐp cã quÊn mét cuéc d©y b»ng ®ång (2) vµ (2’) cã s¬n c¸ch ®iÖn. Mét ®Çu cuén d©y (2) nèi víi lâi thÐp. §Çu kia nèi víi cäc (7). Mét ®Çu cuén d©y kia còng nèi víi lâi thÐp cña nã, ®Çu cßn l¹i nèi ra m¸t. Thanh (3) vµ (9) dïng ®Ó khÐp kÝn m¹ch tõ do dßng ®iÖn trong cuéc d©y t¹o ra. Gi÷a cäc (5) vµ cäc (7) cã m¾c ®iÖn trë (6) cã m¾c ®iÖn trë (6). Cäc (5) nèi víi cùc ©m cña ¾c quy qua kho¸ ®iÖn (16). TÊt c¶ c¸c bé phËn ®Æt trong vá bé phËn chØ thÞ, phÝa tr-íc mÆt cã ghi ch÷ sè 0 – 0,5 - . b. Nguyªn lý lµm viÖc. Khi më kho¸ ®iÖn, m¹ch ®iÖn qua bé phËn b¸o vµ bé phËn chØ thÞ ®-îc khÝ kÝn, hÖ thèng b¸o møc nhiªn liÖu b¾t ®Çu lµm viÖc. Khi trong thïng chøa hÕt x¨ng, phao (13) xuèng ®Õn ®iÓm thø nhÊt, ®Çu trªn cña cÇn tiÕp xóc (12) tr-ît hÕt vÒ bªn ph¶i gi¶m ®iÖn trë (10) ®i. Dßng ®iÖn tõ cùc d-¬ng ra m¸t qua cÇn tiÕp xóc (12), theo d©y dÉn lªnn cäc (7), qua lâi thÐp ®Ó vµo cuén d©y (2), qua cäc (5) vµ kho¸ ®iÖn råi trë vÒ cùc ©m cña ¾c quy. Trong cuén d©y (2) lóc nµy hÇu nh- kh«ng cã dßng ®iÖn ®i qua nªn chØ cã cuén d©y (2) lµm viÖc víi dßng ®iÖn lín nhÊt, lµm hót lâi quay khiÕn cho kim ®ång hå chØ vÒ sè 0.
 9. - Khi x¨ng cßn trong thïng, phap (13) næi lªn, cÇn tiÕp xóc (12) di chuyÓn vÒ phÝa bªn tr¸i, mét phÇn cña ®iÖn trë (10) n»m trong m¹ch ®iÖn. §iÖn trë cña m¹ch nh¸nh nµy t¨ng lªn, dßng ®iÖn chÝnh kh«ng qua m¸t cña ®iÖn trë (10) nh- tr-íc mµ vµo m¸t cuén d©y (2’), qua cuén d©y (2’) lâi s¾t cña nã, cäc (7) vµ cuén d©y (2), cäc (5), kho¸ ®iÖn råi trë vÒ cùc ©m cña ¾c quy song song víi cuén d©y (2) cã m¹ch nh¸nh qua ®iÖn trë (6). Do ®iÖn trë cña m¹ch cuéc d©y (2) vµ biÕn trë (10) t¨ng lªn cßn ®iÖn trë cña m¹ch cuén d©y (2’) gi¶m xuèng, cho nªn dßng ®iÖn trong cuén d©y (2’) t¨ng lªn vµ trong cuén d©y (2) gi¶m xuèng, tõ tr-êng trong lâi (2’) t¨ng, trong lâi (2) gi¶m, kim ®ång hå quay vÒ bªn ph¶i. Tuú theo vÞ trÝ cña kim ®ång hå chØ t©m mÆt cã kh¾c ch÷ sè mµ ng-êi l¸i xe x¸c ®Þnh ®-îc møc x¨ng cßn trong thïng chøa. - Khi trong thïng chøa cßn ®Çy x¨ng, phap (13) læi lªn ®Õn ®iÓm cao nhÊt, cÇn tiÕp xóc (12) tr-ît hÕt vÒ phÝa bªn tr¸i, biÕn trë (10) hoµn toµn ®Æt trong m¹ch ®iÖn. §iÖn trë trong m¹ch cuén d©y (2) vµ biÕn trë (10) t¨ng lªn cao, cho nªn dßng ®iÖn trong cuén d©y (2) cµng gi¶m. Dßng ®iÖn trong cuéc d©y (2’) t¨ng lªn, kim ®ång hå b¸o møc x¨ng chØ vÒ v¹ch cã ch÷ , nghÜa lµ ®Çy (c¸c xe cña Liªn X«). 8.2.7. Tèc ®é kÕ vµ ®ång hå ®Õm vßng. a. T¸c dông: §Ó x¸c ®Þnh tèc ®é cña « t« chuyÓn ®éng vµ sè vßng quay cña trôc khuûu ®éng c¬ trong mét phót. b. CÊu t¹o (h×nh vÏ):
 10. Gi÷a nam ch©m vÜnh cöu (3) vµ ®Üa nh«m (4) kh«ng cã liªn quan c¬ häc g× víi nhau, ®Üa nh«m ®Æt trªn gèi ®ì ®éc lËp, lß xo (6) mét ®Çu ®-îc g¾n vµo trôc cña cña ®Üa nh«m (10), mét ®Çu g¾n vµo ®iÓm cè ®Þnh (9). Trôc (1) cña nam ch©m ®iÖn (3) ®-îc truyÒn ®éng b»ng trôc mÒm (11) trong tèc ®é kÕ trôc nµy quay cïng víi trôc thø cÊp (12) cña hép sè . Trong ®ång hå ®Õm vßng quay cïng víi trôc thø cÊp (12) cña hép sè. Trong ®ång hå ®Õm vßng th× quay cïng víi trôc khuûu. Nam ch©m vÜnh cöu (3) cã h×nh mét vßng trßn c¾t miÖng phÇn lín tõ th«ng ®-îc nèi kiÕm qua sum tõ (2), chØ cßn phÇn nhá c¾t qua ®Üa nh«m. c. Nguyªn lÝ lµm viÖc: Dùa vµo sù øng dông dßng ®iÖn xo¸y xuÊt hiÖn trªn ®Üa nh«m khi nam ch©m vÜnh cöu quay. Khi nam ch©m vÜnh cöu quay, trong ®Üa nh«m c¶m øng mét søc ®iÖn ®éng , do ®ã trªn ®Üa xuÊt hiÖn dßng ®iÖn xo¸y, dßng ®iÖn nµy t¹o ra mét tõ tr-êng t¸c dông t-¬ng hç gi÷a hai tõ tr-êng do dßng ®iÖn xo¸y trªn ®Üa nh«m vµ cña nam ch©m vÜnh cöu lµm cho ®Üa nh«m quay theo chiÒu cña nam ch©m.
 11. Trôc (1) quay cµng nhanh th× dßng ®iÖn xo¸y trong ®Üa nh«m (3) cµng lín vµ ®Üa sÏ th¾ng ®-îc lùc lß xo (6) nhiÒu h¬n lµm kim (7) quay mét gãc cµng lín, b¸o tèc ®é lín h¬n. Sim tõ (20 dïng ®Ó tr¸nh ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é ®èi víi kÕt qu¶ b¸o cña ®ång hå. Sun tõ lµm b»ng hîp chÊt s¾t niken. Khi nhiÖt ®é cao th× ®é tõ thÈm cña sun tõ gi¶m do ®ã tõ th«ng qua sun tõ Ýt h¬n, ng-îc l¹i qua ®Üa nh«m t¨ng lªn lµm cho dßng ®iÖn xo¸y trong ®Üa nh«m kh«ng bÞ gi¶m do nhiÖt ®é t¨ng. Do ®ã ®ång hå b¸o vÉn chÝnh x¸c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản