intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 4

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
325
lượt xem
148
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoá điện khi làm việc nó nhận năng lượng điện từ ắc quy (cọc 30) để cung cấp điện cho đèn kích thước (nấc1) và đèn pha cốt (nấc2). L7, L8: Đèn pha cốt bên trái và phải khi làm việc để chiếu sáng phần mặt đường phía trước đầu xe. C1: Đèn báo khoá điện khi làm việc. C2: Đèn báo nấc pha (56a) khi làm việc. R: Rơle mạch đèn pha cốt khi làm việc(tiếp điểm đóng)nó nhận năng lượng điện từ ắc quy( cọc 30), qua khoá đèn S2(cọc56)để cung cấp nguồn cho đèn pha cốt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 4

  1. Chương 4: M¹ch ®Ìn pha cèt cã R¬le a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.15: M¹ch pha cèt cã r¬le b. KÕt cÊu m¹ch B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. S1: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1.
  2. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2). L7, L8: §Ìn pha cèt bªn tr¸i vµ ph¶i khi lµm viÖc ®Ó chiÕu s¸ng phÇn mÆt ®-êng phÝa tr-íc ®Çu xe. C1: §Ìn b¸o kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc. C2: §Ìn b¸o nÊc pha (56a) khi lµm viÖc. R: R¬le m¹ch ®Ìn pha cèt khi lµm viÖc(tiÕp ®iÓm ®ãng)nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy( cäc 30), qua kho¸ ®Ìn S2(cäc56)®Ó cung cÊp nguån cho ®Ìn pha cèt. L1,…, L6: c¸c ®Ìn kÝch th-íc vµ ®Ìn soi biÓn sè, trong ®ã: L1, L6: C¸c ®Ìn kÝch th-íc tr¸i, ph¶i ë ®Çu xe. L2, L5: C¸c ®Ìn kÝch th-íc tr¸i, ph¶i ë sau xe. L3, L6: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe. S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. a, b, c, d, e, f, g, h: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. C . Nguyªn lý lµm viÖc - BËt c«ng t¾c S1 ë nÊc 1 khi ®ã cã dßng ®iÖn tõ ho¸ lâi thÐp cña R¬le: (+) AQ  30 S1  15 S1  Cäc 86 R¬le  cuén d©y R¬le  Cäc 85 R¬le  (-) m¸t. - Do cã dßng tõ ho¸ biÕn lâi thÐp thµnh nam ch©m ®iÖn hót cho tiÕp ®iÓm cña R¬le ®ãng l¹i nèi 88A víi 88
  3. Khi muèn ch¹y ®Ìn pha kÐo S2 ra nÊc 2 ®ång thêi g¹t c«ng t¾c S3 vÒ nÊc pha (56a)khi ®ã cã dßng ®iÖn: (+) AQ  30S2  56S2  88  88a  56S3  56AS3  CÇu ch× (g,h)  56A ®Ìn pha(L7,L8)  d©y tãc ®Ìn(L7,L8)  (-) M¸t C2(®Ìn b¸o pha)  (-) M¸t Khi muèn ch¹y ®Ìn cèt chuyÓn S3 sang nÊc cèt nèi 56 víi 56B, khi ®ã cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch: (+) AQ  30S2  56S2  88  88a  56S3  56BS3  CÇu ch×(e,f)  56B cèt(L7,L8)  d©y tãc ®Ìn  (-) M¸t
  4. 7.4. M¹ch ®Ìn pha cèt kh«ng cã R¬le a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.16: M¹ch pha cèt kh«ng cã r¬le b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i.
  5. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1. C2: §Ìn b¸o nÊc pha (56a) khi lµm viÖc. S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. a,b,c,d,e,f,g: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. c. Nguyªn lý lµm viÖc - Rót c«ng t¾c S2 sang nÊc 2 nèi cäc30 víi cäc56 - Khi muèn ch¹y m¹ch ®Ìn pha Ên S3 vÒ nÊc pha khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y cung cÊp cho m¹ch pha: (+) AQ  30 S1  56S1  Cäc 56 S2  Cäc 56AS2  cÇu ch×(d,e)  sîi ®èt ®Ìn pha  (-) m¸t - Khi muèn ch¹y m¹ch ®Ìn cèt Ên S3 vÒ nÊc cèt khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y cung cÊp cho m¹ch cèt: (+) AQ  30 S2  56S1  Cäc 56 S3  Cäc 56BS3  cÇu ch×(b,c)  sîi ®èt ®Ìn cèt  (-) m¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản