intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 6

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
293
lượt xem
126
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu mạch điện B: ắc quy là nguồn điện năng để cung cấp điện cho phụ tải S1: Khoá điện khi làm việc để cung cấp điện cho cuộn hút của rơle và đèn C1. S2: Khoá điện khi làm việc nó nhận năng lượng điện từ ắc quy (cọc 30) để cung cấp điện cho đèn kích thước (nấc1) và đèn pha cốt (nấc2). L1,…, L6: các đèn dừng và đèn soi biển số, trong đó: L1, L6: Các đèn dừng trái, phải ở đầu xe L2, L5: Các đèn dừng trái, phải ở sau xe L3, L6:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 6

  1. Chương 6: KÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc m¹ch ®Ìn dõng a. S¬ ®å nguyªn lý
  2. H×nh 7.18: M¹ch ®Ìn dõng b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i S1: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2). L1,…, L6: c¸c ®Ìn dõng vµ ®Ìn soi biÓn sè, trong ®ã: L1, L6: C¸c ®Ìn dõng tr¸i, ph¶i ë ®Çu xe L2, L5: C¸c ®Ìn dõng tr¸i, ph¶i ë sau xe L3, L6: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe a, b, c, d, e, f, g, h: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. C . Nguyªn lý lµm viÖc - Khi xe dõng ®Ó b¸o cho xe kh¸c biÕt th× ta kÐo S2 sang nÊc1 hoÆc nÊc2 + NÊc1: Khi xe ch¹y ban ngµy xe kh«ng cÇn sö dông m¹ch pha cèt. + NÊc2: Khi xe ch¹y vµo ban ®ªm cÇn sö dông m¹ch pha cèt ®Ó chiÕu s¸ng - Dßng ®iÖn khi ë nÊc 1: (+)AQ  30S2  58S2  cÇu ch× (a,b,c,d)  cäc58®Ìn(L1, L2 , L3, L4, L5, L6)  d©y tãc ®Ìn (L1, L2, L3, L4, L5, L6)  31 ®Ìn  31AQ.
  3. - M¹ch ®Ìn dõng sö dông ®-îc ngay c¶ khi ng-êi l¸i xe ®· rót ch×a kho¸ ®iÖn khái xe. M¹ch ®Ìn dõng cßn thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau: a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.19: M¹ch ®Ìn dõng b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2).
  4. a, b: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. 58a: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe. c. Nguyªn lý lµm viÖc Khi muèn ch¹y ®Ìn dõng ta rót c«ng t¾c S2 sang nÊc 1 hoÆc 2 khi ®ã sÏ nèi cäc 30 S2 víi cäc 58S2 khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch cung cÊp cho m¹ch ®Ìn dõng: (+)30AQ  cäc 30S1  cäc58S1  cÇu ch×(a,b)  d©y tãc ®Ìn dõng 58  (-) m¸t. 7.7. M¹ch ®Ìn pha kÐp Khi xe chuyÓn ®éng vµo ban ®ªm, nÕu trêi qu¸ tèi l¸i xe sÏ rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®-îc mÆt ®-êng râ, khi ®ã ng-êi l¸i xe sÏ ph¶i bËt hÖ thèng ®Ìn pha kÐp ®Ó ®¶m b¶o nguån ¸nh s¸ng chiÕu s¸ng mÆt ®-êng phÝa tr-íc vµ còng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc quan s¸t cña l¸i xe ®-îc tèt. 7.7.1. M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông §ièt Ngµy nay trªn «t« th-êng sö dông m¹ch ®Ìn pha cã sö dông §ièt rÊt tiÖn dông khi cÇn cã ®é s¸ng lín ®¶m b¶o quan s¸t tèt kho¶ng ®-êng xa h¬n, râ h¬n, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. a. S¬ ®å nguyªn lý
  5. H×nh7.20: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông §ièt b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. C2: §Ìn b¸o m¹ch pha kÐp. D1, D2: §i èt chØ cho phÐp dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu. L1, L4: §Ìn cèt ®Ó chiÕu ¸nh s¸ng gÇn ë phÝa tr-íc xe. L2, L3: §Ìn pha ®Ó chiÕu ¸nh s¸ng ®i xa ë phÝa tr-íc xe. a,b,c,d: CÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. c. Nguyªn lý lµm viÖc ChuyÓn S3 vÒ nÊc pha nèi gi÷a 56 S3 víi 56AS3 khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn cung cÊp cho m¹ch ®Ìn pha kÐp nh- sau: 56S3  56aS3  cÇu ch×(b)  D1  d©y tãc L1  (- )m¸t D©y tãc L2  (-) m¸t CÇu ch×(c)  D2  d©y tãc L4  (- )m¸t
  6. D©y tãc L3  (-) m¸t §Ìn b¸o C2  (-) m¸t - Khi chuyÓn sang nÊc cèt do sù c¶n chë cña ®ièt D1, D2 do ®ã kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y tíi m¹ch pha, do ®ã lóc nµy chØ cã m¹ch cèt ho¹t ®éng: 56S3  56bS3  cÇu ch×(a)  d©y tãc L1  (- )m¸t cÇu ch×(d)  d©y tãc L4  (- )m¸t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2