intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 9

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
252
lượt xem
139
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu của đèn báo rẽ. Đèn gồm thân làm bằng kim loại và kính khuyếch tán 1. ở đáy thân có kẹp đầu dây và giá đỡ đui. Kẹp đầu dây có hai tiếp điểm lò xo và các chốt ra để nối mạch với mạng điện của ô tô. Việc nối cực mát được thực hiện bằng các bulong xiết chặt thân đèn vào buồng lái. Kính khuyếch có màu vàng cam có loa phản chiếu mạ crom. Bóng đèn A 24-21 có công suất lớn để có thể phát sáng cả khi xe chạy ban ngày. Đèn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 9

  1. Chương 9: M¹ch ®Ìn b¸o rÏ a. Ph¹m vi sö dông §Ìn b¸o rÏ cã t¸c dông th«ng b¸o cho ng-êi ®i ®-êng vµ c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®ang cïng ho¹t ®éng trªn ®-êng biÕt cã xe xin rÏ hoÆc quay ®Çu.
  2. b. KÕt cÊu cña ®Ìn b¸o rÏ. §Ìn gåm th©n lµm b»ng kim lo¹i vµ kÝnh khuyÕch t¸n 1. ë ®¸y th©n cã kÑp ®Çu d©y vµ gi¸ ®ì ®ui. KÑp ®Çu d©y cã hai tiÕp ®iÓm lß xo vµ c¸c chèt ra ®Ó nèi m¹ch víi m¹ng ®iÖn cña « t«. ViÖc nèi cùc m¸t ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c bulong xiÕt chÆt th©n ®Ìn vµo H×nh 7.30. KÕt cÊu ®Ìn b¸o rÏ buång l¸i. KÝnh khuyÕch cã mµu vµng cam cã loa ph¶n chiÕu m¹ crom. Bãng ®Ìn A 24-21 cã c«ng suÊt lín ®Ó cã thÓ ph¸t s¸ng c¶ khi xe ch¹y ban ngµy. §Ìn ®-îc ®Æt ë hai gãc bªn ph¶i vµ bªn tr¸i phÝa tr-íc vµ phÝa sau cña xe. c. S¬ ®å m¹ch Gåm: Nguån 1 chiÒu(lµ 1 ¾c quy 12v hay m¸y ph¸t ®iÖn), kho¸ ®iÖn S1, c«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ S3, r¬le nh¸y G vµ 4 bãng b¸o rÏ H6, H7, H8, H9 víi 2 bãng b¸o rÏ ph¶i H8, H9 cïng ®Ìn b¸o rÏ tr¸i H6, H7, vµ ®Ìn b¸o rÏ H5.
  3. S1 Kho¸ G R¬le C1 §Ìn b¸o ®iÖn nh¸y kho¸ ®iÖn S2 C«ng t¾c G2 ¾c quy H6, §Ìn xi dõng nh¸y H7 nhan tr¸i S3 C«ng t¾c F1 CÇu ch× H8,H9 §Ìn xi xi nhan nhan ph¶i H5 §Ìn b¸o H4 §Ìn b¸o xin ®-êng dõng nh¸y H×nh 7.31: M¹ch ®iÖn xi nhan cã ®Ìn b¸o m¾c song song d. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi kho¸ ®iÖn S1 bËt vµ c«ng t¾c ë vÞ trÝ nèi tiÕp, 2 cäc 15 vµ 49 (ch-a rót). Dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu : §i tõ cäc 30
  4.  kho¸ ®iÖn S1  F2  cäc 15 cña c«ng t¾c S2  cäc 49 cña S2  cäc 49 cña r¬le G  cäc 49A cña r¬ le G  cäc 49A cña c«ng t¸c S3. Lóc nµy ng-êi l¸i xe muèn rÏ ph¶i th× sÏ bËt c«ng t¾c S3 sang phÝa ph¶i khi ®ã cã dßng ®iÖn qua 2 bãng xin rÏ ph¶i H8 vµ H9  m¸t  (-) ¾c quy. Hai bãng H8 vµ H9 sÏ nhÊp nh¸y s¸ng do sù ®ãng ng¾t dßng cña r¬le G. Ng-êi l¸i xe muèn rÏ tr¸i th× g¹t c«ng t¾c b¸o rÏ S3 sang tr¸i lóc ®ã cã dßng qua 2 bãng xin rÏ tr¸i H6, H7  ra m¸t  (-) ¾c quy. §Ó b¸o cho ng-êi l¸i biÕt ®Ìn b¸o rÏ ®ang ho¹t ®éng lóc nµy ®Ìn H5 ®Æt trªn b¶ng ®ång hå cïng s¸ng nhÊp nh¸y.
  5. 7.9.5. S¬ ®å m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c nèi tiÕp a. S¬ ®å m¹ch. H5 H×nh 7.32: M¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng cã ®Ìn b¸o rÏ m¾c nèi tiÕp G2: ¾c quy H1,H2: Hai bãng xi nhan F1,...F7: CÇu ch× phÝa tr-íc
  6. H5: §Ìn b¸o rÏ H3,H4: Hai bãng xi nhan phÝa sau S2: C«ng t¾c ®Ìn xi nhan G: R¬le nh¸y b. Nguyªn lý ho¹t ®éng: §Ìn b¸o xi nhan cã c«ng suÊt nhá h¬n c«ng suÊt cña ®Ìn xi nhan. BËt c«ng c«ng t¾c xi nhan ë nÊc L khi rÏ tr¸i. Trong m¹ch sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn ®i nh- sau: (+) ¾c quy (cäc 30)  cäc 15 §Ìn b¸o rÏ H5 s¸ng  H2  cÇu ch× F1  cäc 49 cña r¬le G b¸o rÏ cäc 49a cña r¬le G  49a cña c«ng t¾c §Ìn sang H1, H3 ®Ìn b¸o rÏ S2  M¸t  (-) ¾c quy ®Ìn s¸ng + Khi muèn rÏ ph¶i bËt c«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ sang nÊc R. Trong m¹ch sÏ xuÊt hiÖn dßng ®i nh- sau: (+) ¾c quy (hay cäc 30 cña ¾c quy)  cÇu tr× F1  cäc 49 cña §Ìn b¸o rÏ H5 s¸ng  H1 r¬le G  sang cäc 49a cña c«ng t¾c cña ®Ìn b¸o rÏ S  §Ìn b¸o rÏ H2, H4 M¸t  (-) ¾c quy * Chó ý: MÆc dï ®Ìn b¸o xi nhan H5 m¾c nèi tiÕp hai cùc L vµ R cña c«ng t¾c vµ xi nhan S nh-ng v× c«ng suÊt cña ®Ìn H5 l¹i rÊt nhá so víi c«ng suÊt cña ®Ìn xi nhan H1, H2, H3 vµ H4 nªn khi g¹t c«ng t¾c xi nhan sang nÊc L th× chØ cã ®Ìn xi nhan tr¸i H1 vµ H2 s¸ng cïng ®Ìn H vµ ng-îc l¹i khi g¹t c«ng t¾c xi nhan S sang nÊc R. Do tiÕp ®iÓm C1 (cña r¬ le nh¸y) l¹i ®ãng vµ qu¸ tr×nh cø lËp ®i lËp l¹i víi tÇn sè kho¶ng 60  120 lÇn / phót.
  7. - Khi tiÕp ®iÓm C1 ®ãng c-êng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y ®iÖn tõ lín lªn søc hót cuén nµy m¹nh h¬n, hót ®iÓm C2 ®ãng cho nªn b¹c trong xe ch¸y s¸ng. §Õn khi C1 më C2 còng më. * Chó ý: R¬le ®Ìn b¸o chØ lµm viÖc b×nh th-êng khi ®· g¾n ®ñ vµ ®óng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn chíp. TrÞ sè ®iÖn trë R cña r¬le kho¶ng 18 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản