intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 12

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
402
lượt xem
48
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn máy biến áp phân xưởng và xác định tổn thất điện năng A trong các trạm biến áp phân x-ởng - Trên cơ sở đã chọn được công suất các máy ở phần trên, ta có bảng kết quả chọn máy biến áp cho các TBAPX do hãng ABB chế tạo: Bảng 3.14 – Kết quả lựa chọn máy biến áp trong các trạm biến áp của ph-ơng án IV Tên TBA B1 B2 B3 B4 B5 đơn Thành giá tiền 6 (10 đ) (106đ) 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 12

  1. Chương 12: Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng  A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng - Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c m¸y ë phÇn trªn, ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c TBAPX do h·ng ABB chÕ t¹o: B¶ng 3.14 – KÕt qu¶ lùa chän m¸y biÕn ¸p trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n IV Tªn S®m Uc/Uh  P0  PN UN Sè ®¬n Thµnh TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) m¸y gi¸ tiÒn (10 ®) (106®) 6 B1 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B2 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B3 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B4 630 35/0,4 1,3 8,2 4,5 2 100 200 B5 630 35/0,4 1,3 8,2 4,5 2 100 200 6 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1120.10 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S   A  n.P0 .t  .PN  tt  .  kWh  n  S dmB 
  2. B¶ng 3.15 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n IV. Tªn Sè m¸y Stt Sdm  P0  PN A tr¹m (kVA) (kVA) (kW) (kW) (kWh) B1 2 1555,74 800 1,52 10,5 83929,7 B2 2 1428 800 1,52 10,5 74906,5 B3 2 1484,7 800 1,52 10,5 78816,3 B4 2 1108,92 630 1,3 8,2 59436,6 B5 2 1251,64 630 1,3 8,2 69480 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong tr¹m biÕn ¸p: AB = 366569,1 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. - Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ c¸c TBAPX: C¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y b¬m n«ng nghiÖp lµm viÖc 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500 h, sö dông c¸p lâi ®ång, tra b¶ng 5 (trang 294), t×m ®-îc jkt = 3,1 A/mm2 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  mm 2    j kt C¸c c¸p tõ TBATT vÒ TBAPX ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = 2. 3.U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt tÝnh ra ®-îc, tra b¶ng lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
  3. khc. Icp  Isc Isc – dßng ®iÖn khi x¶y ra sù cè ®øt mét c¸p, Isc = 2. Imax khc = k1.k2 k1 - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, k1 = 1 k2 – hÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè d©y c¸p ®Æt trong mét r·nh, c¸c r·nh ®Òu ®Æt 2 c¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p lµ 300 mm. Theo PL 4.22 (TL1) cã k2 = 0,93. V× chiÒu dµi tõ TBATT ®Õn TBAPX ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . - Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBAPX ®Õn c¸c ph©n x-ëng: C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. §o¹n ®-êng c¸p ë ®©y còng rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua, kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . Tæng hîp kÕt qu¶ chän c¸p cña ph-¬ng ¸n IV ®-îc ghi trong b¶ng: B¶ng 3.16 – KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n IV: ®-êng c¸p F l r0 R ®¬n gi¸ Thµnh (mm2) (m) (  /km) () lé ®¬n tiÒn (103®/m) (103 ®) TPPTT-B1 3  50 80 0,387 0,015 210 33600
  4. TPPTT-B2 3  50 50 0,387 0,01 210 21000 TPPTT-B3 3  50 35 0,387 0,007 210 14700 TPPTT-B4 3  50 210 0,387 0,04 210 88200 TPPTT-B5 3  50 170 0,387 0,033 210 71400 B1 - 4 1  630 100 0,0283 0,001 560 112000 B6 - 9 3  35+25 115 0,524 0,06 56 6440 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 347340.103 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y: Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: S 2 ttpx P  U 2 .R.10 3  kW  dm KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc ghi trong b¶ng 3.17. B¶ng 3.17 – Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n IV. ®-êng c¸p F l r0 R Stt P 2 (mm ) (m) (  /km) (  ) (kVA) (kW) TPPTT-B1 3  50 80 0,387 0,015 1555,74 0,03 TPPTT-B2 3  50 50 0,387 0,01 1428 0,02 TPPTT-B3 3  50 35 0,387 0,007 1484,7 0,013 TPPTT-B4 3  50 210 0,387 0,04 1108,92 0,04 TPPTT-B5 3  50 170 0,387 0,033 1251,64 0,042 B1 - 4 1  630 75 0,0283 0,001 610,85 3,05 B5 - 9 3  35+25 150 0,524 0,06 75,08 2,1 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn  P D = 5,305 kW
  5. - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y: A D   PD .  kWh  Trong ®ã:  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,  = 2886 h A D = 5,305. 2886 = 15310,23  kWh  3. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n IV. M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã cÊp ®iÖn ¸p 35 kV tõ TPPTT ®Õn TBAPX. TPPTT cã 2 ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ lé d©y kÐp cña ®-êng d©y trªn kh«ng ®-a ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ. Víi 5 TBAPX, mçi tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ 2 ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ap cña nhµ m¸y ta sö dông 10 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV céng thªm 1 m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 35 kV vµ 2 m¸y c¾t ë cuèi ®-êng d©y tõ TBATG ®Õn TPPTT, tæng céng lµ 13 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n IV: KMC4 = 13.KMC35 = 13.160.106 = 2080.106 (®) 4. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n IV: Vèn ®Çu t-: K4= KB + KD + KMC4 = (1120 + 347,34 + 2080).106 = 3547,34.106 ®
  6. Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A4 = AB + AD = 366569,1 + 15310,23 = 381879,23  kWh  Chi phÝ tÝnh to¸n: Z4 = (avh+atc).K4 + c. A4 trong ®ã avh =0,1 , atc = 1/Ttc =1/5 =0,2 = ( 0,1 +0,2). 3547,34.106 + 1000 . 381879,23 = 1446,081.106 ®ång B¶ng 3.18 – Tæng hîp chØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n. Ph-¬ng ¸n Vèn ®Çu t- (106 Tæn thÊt ®iÖn Chi phÝ tÝnh ®) n¨ng (kWh) to¸n (106 ®) Ph-¬ng ¸n I 4117,02 723527,57 1958,834 Ph-¬ng ¸n II 3810,76 739599,69 1882,828 Ph-¬ng ¸n 3963,3 374281,26 1563,271 III Ph-¬ng ¸n 3547,34 381879,23 1446,081 IV NhËn xÐt: Tõ nh÷ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy ph-¬ng ¸n I vµ ph-¬ng ¸n II ®Òu cã chi phÝ tÝnh to¸n vµ tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín h¬n nhiÒu ph-¬ng ¸n III vµ ph-¬ng ¸n IV. Ph-¬ng ¸n III vµ ph-¬ng ¸n IV t-¬ng ®-¬ng nhau vÒ mÆt kinh tÕ do cã chi phÝ tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng ®¸ng kÓ (  5% ), vèn ®Çu t- mua m¸y biÕn ¸p vµ c¸p,
  7. tæn thÊt ®iÖn n¨ng còng xÊp xØ nhau. Ph-¬ng ¸n IV cã sè tr¹m biÕn ¸p Ýt h¬n nªn sÏ thuËn lîi cho c«ng t¸c x©y l¾p, qu¶n lý vµ vËn hµnh do vËy ta chän ph-¬ng ¸n IV lµm ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2