intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 13

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
427
lượt xem
47
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm: Đường dây cung cấp từ trạm biến áp trung gian đến trạm phân phối trung tâm của nhà máy 6 km sử dụng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép. Với mạng cao áp có Tmax lớn, dây dẫn được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế jkt, tra theo bảng 5 ( trang 294, TL1 ) dây dẫn AC, có thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 4500 h ta có: jkt = 1,1 A/mm2 Dòng điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 13

  1. Chương 13: ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän  Giíi thiÖu ph-¬ng ¸n Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m ( TPPTT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp ®iÖn cho tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ( TBAPX ). C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. H×nh 3.6 - Ph-¬ng ¸n ®-îc chän thiÕt kÕ.
  2. 3.4.1. Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m: §-êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y 6 km sö dông ®-êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp. Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín, d©y dÉn ®-îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt, tra theo b¶ng 5 ( trang 294, TL1 ) d©y dÉn AC, cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500 h ta cã: jkt = 1,1 A/mm2 Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn: S ttnm 5412,8 I ttnm    44,64 A 2. 3.U dm 2. 3.35
  3. TiÕt diÖn kinh tÕ: I ttnm 44,64 Fkt    41  mm 2    1,1 1,1 Chän d©y dÉn AC tiÕt diÖn 50 mm2. Tra PL 4.12 (TL1) víi d©y AC – 50 cã Icp = 220 (A). KiÓm tra l¹i tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn sù cè: ®øt mét d©y Isc = 2.Ittnm = 2.44,64 = 89,28 (A) < Icp = 220 (A) D©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sù cè. KiÓm tra d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp: Víi d©y dÉn AC – 50 cã kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc Dtb =2 m, tra PL4.6 ( TL1) cã r0 = 0,65  /km ; x0 = 0,392  /km Pttnm .R  Q ttnm .X 3788,5.0, 65.6  3866.0,392.6 U    340, 97  V  U dm 2.35 5 U  U cp  5%. U®m = .35.103  1750  kV  100 VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. VËy chän d©y dÉn AC – 50 cho ®-êng d©y tõ hÖ thèng vÒ tr¹m PPTT. B¶ng 3.19 – th«ng sè c¸c m¸y biÕn ¸p trong tr¹m cña nhµ m¸y. Tªn S®m Uc/Uh  P0  PN UN Sè ®¬n Thµnh TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) m¸y gi¸ tiÒn (10 ®) (106®) 6 B1 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B2 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B3 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B4 630 35/0,4 1,3 8,2 4,5 2 100 200 B5 630 35/0,4 1,3 8,2 4,5 2 100 200
  4. 3.4.2. S¬ ®å tr¹m ph©n phèi trung t©m: Tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ n¬i trùc tiÕp nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ ®Ó cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y, do ®ã viÖc lùa chän s¬ ®å nèi d©y cña tr¹m cã ¶nh h-ëng lín vµ trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò an toµn cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. S¬ ®å cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nh-: ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn theo yªu cÇu cña phô t¶i, ph¶i râ rµng, thuËn tiÖn trong vËn hµnh vµ xö lý sù cè vµ söa ch÷a, hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt. Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y b¬m n«ng nghiÖp ®-îc xÕp vµo hé tiªu thô lo¹i I, do tÝnh chÊt quan träng cña nhµ m¸y nªn tr¹m ph©n phèi ®-îc cung cÊp bëi hai ®-êng d©y víi hÖ thèng 1 thanh gãp cã ph©n ®o¹n, liªn l¹c gi÷a hai ph©n ®o¹n cña thanh gãp b¨ng m¸y c¾t hîp bé. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l-êng ba pha n¨m trô cã cuén tam gi¸c hë b¸o ch¹m ®Êt mét pha trªn c¸p 35 kV. §Ó chèng sÐt tõ ®-êng d©y truyÒn vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van trªn c¸c ph©n ®o¹n thanh gãp. M¸y biÕn dßng ®-îc ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lé vµo ra cña tr¹m cã t¸c dông biÕn ®æi dßng ®iÖn lín (s¬ cÊp) thµnh dßng ®iÖn 5A ®Ó cung cÊp cho c¸c dông cô ®o l-êng vµ b¶o vÖ. Chän dïng c¸c tñ hîp bé cña h·ng Siemens, m¸y c¾t lo¹i 8DC11, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng cÇn b¶o tr×. HÖ thèng thanh gãp ®Æt s½n trong tñ cã dßng ®Þnh møc 1250 A. B¶ng 3.20 – Th«ng sè m¸y c¾t ®Æt t¹i TPPTT
  5. Lo¹i C¸ch I®m ( A ) U®m ( kV Ic¾t N3S Ic¾tNmax MC ®iÖn ) (kA) (kA) 8DC11 SF6 1250 36 25 63 Toµn tr¹m ph©n phèi trung t©m cã 15 phÇn tö. Trong ®ã cã: - 2 tñ m¸y c¾t ®Çu vµo - 2 tñ BU vµ chèng sÐt van - 1 tñ m¸y c¾t ph©n ®o¹n - 10 tñ m¸y c¾t ®Çu ra H×nh 3.7 vµ 3.8 s¬ ®å tr¹m ph©n phèi trung t©m.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2