thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 18

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
349
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn tủ động lực căn cứ vào điện áp, dòng điện, số lộ ra cũng như các thiết bị đóng cắt và bảo vệ đặt sẵn trong tủ. Các tủ động lực đều chọn loại tủ do Siemens chế taọ, có sẵn CD, CC và KĐT, có thể lựa chọn theo catalogue của hỏng 1. Các MCCB tổng của các tủ động lực có thông số tương tự các áptômát nhánh tương ứng trong tủ phân phối, kết quả lựa chọn ghi trong bảng 4.3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 18

  1. Chương 18: TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®· chän a) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i N0; RN0 = RB + RA1 = 2,625 + 0,054 = 2,679  m XN0 = XB + XA1 = 13 + 0,07 = 13,07  m ZN0 = RN 0  X2 0 N = 2,679 2  13, 072  13,34  m U 400 IN0 = =  17,31  kA  3.Z N 0 3.13,34 Ixk0 = 2 .1,8.IN0 = 2.1,8.17,31  44, 06  kA  KiÓm tra MCCB: Lo¹i NS250 cã Ic¾tN = 20 kA VËy MCCB ®-îc chän tho¶ m·n ®iÒu kiªn æn ®Þnh ®éng. b) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i N1: RN1 = RB + RA1 + RTG1 + 2.RA2+ 2.RT2 + Rc1 = 2,625 + 0,054 + 0,168 + 2.0,28 + 2.0,6 + 8,04 = 12,647  m XN1 = XB + XA1 + XTG1 + 2.XA2+ Xc1 = 13 + 0,07 + 0,756 + 2.0,36 + 4,71 = 18,58  m 2 2 ZN1 = R N1  X N1 = 12,6472  18,582  22, 48  m  U 400 IN1 = = = 10,27  kA  3 .Z N1 3.22, 48
  2. Ixk1 = 2 .1,8.IN1 = 2.1,8.10,27  26,14  kA  + KiÓm tra MCCB: Lo¹i NS250H cã Ic¾tN = 20 kA VËy MCCB ®-îc chän tho¶ m·n ®iÒu kiªn æn ®Þnh ®éng. + KiÓm tra c¸p tiÕt diÖn (3x70+50) mm2: TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p F  .I . t qd = 6 .10,27 . 0,4 = 38,97  mm 2    VËy chän c¸p (3x70+50) mm2 lµ hîp lý. c) TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N2 : RN2 = RN1 + 2.RA3 + 2.RT3 + RTG2 + RC2 = 12,647 + 2.2,7 + 2.1,3 + 0,3216 + 118,95 = 139,92  m XN2 = XN1 + 2. XA3 + XTG2 + XC2 = 18,58 + 2.5,5 + 0,2928 + 5,876 = 35,75  m ZN2 = RN 2  X N 2 2 2 = 139,92 2  35, 752  144, 41  m  U 400 IN2 = =  1, 6  kA  3.Z N 2 3.144, 41 Ixk2 = 2 .1,8.IN2 = 2.1,8.1, 6  4, 07  kA  + KiÓm tra MCCB: Lo¹i C60L cã IN = 20kA VËy c¸c m¸y c¾t ®-îc chän ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiªn æn ®Þnh ®éng + KiÓm tra c¸p tiÕt diÖn 4G10
  3. TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p F  .I . t qd = 6 .1,6. 0,4 = 6,07  mm 2    VËy chän c¸p 4G10 lµ hîp lý . §4.3. Lùa chän thiÕt bÞ trong c¸c tñ ®éng lùc vµ d©y dÉn ®Õn c¸c thiÕt bÞ cña ph©n x-ëng:
  4. H×nh 4.4 – S¬ ®å nguyªn lý tñ ®éng lùc. Chän tñ ®éng lùc c¨n cø vµo ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, sè lé ra còng nh- c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ ®Æt s½n trong tñ. C¸c tñ ®éng lùc ®Òu chän lo¹i tñ do Siemens chÕ taä, cã s½n CD, CC vµ K§T, cã thÓ lùa chän theo catalogue cña h·ng 1. C¸c MCCB tæng cña c¸c tñ ®éng lùc cã th«ng sè t-¬ng tù c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh t-¬ng øng trong tñ ph©n phèi, kÕt qu¶ lùa chän ghi trong b¶ng 4.3. B¶ng 4.3 – KÕt qu¶ lùa chän MCCB tæng trong c¸c T§L. T§L Itt (A) Lo¹i I®m U®m(V Ic¾t N Sè cùc (A) ) (kA) §L1 57,52 C60L 63 440 20 4 §L2 54,5 C60L 63 440 20 4 §L3 45,79 C60L 63 440 20 4 §L4 32,67 C60L 63 440 20 4
  5. §L5 50,78 C60L 63 440 20 4 §L6 50,2 C60L 63 440 20 4 2. C¸c MCCB ®Õn c¸c thiÕt bÞ vµ nhãm thiÕt bÞ trong c¸c T§L còng ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· nªu ë phÇn trªn. VÝ dô chän MCCB cho ®-êng c¸p tõ T§L1 ®Õn m¸y tiÖn ren P®m =10 kW, cos  = 0,6: U®m  U®m.m = 0,38 kV Ptt 10 I®mA  Itt =   25,32 A 3.cos .U dm.m 3.0,6.0,38 Tra PL 3.1 (trang 350 - TL1) chän MCCB lo¹i C60a do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®mA = 32 kA; Ic¾t N = 3 kA; U®m.A = 440; 4 cùc. 3. C¸c ®-êng c¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: khc.Icp  Itt Trong ®ã: Itt – dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña ®éng c¬. Icp – dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, t-¬ng øng víi tõng lo¹i d©y tõng tiÕt diÖn. khc – hÖ sè hiÖu chØnh, ë ®©y lÊy khc = 1. §iÒu kiÖn kiÓm tra phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ cña c¸p, khi b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t: I kdnh 1, 25.I dm.A Icp   1, 5 1, 5 VÝ dô: chän c¸p tõ T§L1 ®Õn m¸y tiÖn ren 10kW, cos  = 0,6:
  6. Icp  Itt =25,32 A I kdnh 1, 25.I dm.A 1, 25.32 Icp   =  26,67  A  1, 5 1, 5 1,5 KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p ®ång 4 lâi, c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn 4G2,5 cã Icp = 31 A. C¸p ®-îc ®Æt trong èng thÐp cã ®-êng kÝnh 3/4” ch«n d-íi nÒn ph©n x-ëng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản