intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 19

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
409
lượt xem
47
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do công suất của các thiết bị trong phân xưởng không lớn và đều được bảo vệ bằng áptômát nên ở đây không cần tính toán ngắn mạch trong phân xưởng để kiểm tra các thiết bị lựa chọn theo điều kiện ổn định nhiệt và ổn định động. Chọn aptomât' cho đường cáp từ tủ ĐL2 đến máy doa ngang 4,5 kW. Chọn aptomât' cho đường cáp từ tủ ĐL2 đến máy mài sắc 2,8 kW. Tra PL 31. (trang 350 - TL1) chọn aptomât' loại C60a do Merlin Gerin chế tạo có IđmA = 10 A; Icắt N = 3 kA;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 19

  1. Chương 19: Chän c¸p vµ ¸pt«m¸t cho tñ ®éng lùc 2 NS250E AT ĐL2 C60a 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 1 1 1 1 4 24 27 28 H×nh 4.5 – S¬ ®å nguyªn lý tñ §L2.  Chän ¸pt«m¸t cho tñ ®éng lùc 2 víi cos  = 0,6. - Chän ¸pt«m¸t cho ®-êng c¸p tõ tñ §L2 ®Õn m¸y tiÖn ren 10 kW. U®mA  U®m.m = 0,38 kV Ptt 10 I®mA  Irt =   25,32  A  3.cos .U dm.m 3.0,6.0,38 Tra PL 3.1 (trang 350 - TL1) chän ¸pt«m¸t lo¹i C60a do Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®mA = 32 A; Ic¾t N = 3 kA; U®m.A =440; 4 cùc.
  2. - Chän ¸pt«m¸t cho ®-êng c¸p tõ tñ §L2 ®Õn m¸y doa ngang 4,5 kW. U®mA  U®m.m = 0,38 kV Ptt 4,5 I®mA  Irt =   11, 4  A  3.cos .U dm.m 3.0,6.0,38 Tra PL 3.1 (trang 350 - TL1) chän ¸pt«m¸t lo¹i C60a do Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®mA = 20 A; Ic¾t N = 3 kA; U®m.A = 440; 4 cùc. - Chän ¸pt«m¸t cho ®-êng c¸p tõ tñ §L2 ®Õn m¸y mµi s¾c 2,8 kW. U®mA  U®m.m = 0,38 kV Ptt 2,8 I®mA  Irt =   7, 09  A  3.cos .U dm.m 3.0,6.0,38 Tra PL 3.1 (trang 350 - TL1) chän ¸pt«m¸t lo¹i C60a do Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®mA = 10 A; Ic¾t N = 3 kA; U®m.A = 440; 4 cùc. - Chän ¸pt«m¸t cho ®-êng c¸p tõ tñ §L2 ®Õn m¸y giòa 1 kW. U®mA  U®m.m = 0,38 kV Ptt 1 I®mA  Irt =   2,53  A  3.cos .U dm.m 3.0,6.0,38 Tra PL 3.1 (trang 350 - TL1) chän ¸pt«m¸t lo¹i C60a do Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®mA = 6 A; Ic¾t N = 3 kA; U®m.A =440; 4 cùc. C¸c thiÕt bÞ kh¸c cã c«ng suÊt b»ng c¸c m¸y ®· chän th× kh«ng cÇn ph¶i chän l¹i, c¸c nhãm m¸y kh¸c chän t-¬ng tù.
  3.  Lùa chän d©y dÉn tõ T§L2 ®Õn tõng ®éng c¬. TÊt c¶ c¸c d©y dÉn trong ph©n x-ëng ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi vá PVC do LENS s¶n xuÊt ®Æt trong èng thÐp cã ®-êng kÝnh 3/4” ch«n d-íi nÒn ph©n x-ëng. - Chän c¸p tõ §L2 ®Õn m¸y tiÖn ren 10 kW. Icp  Itt = 25,32 A I kdnh 1, 25.I dmA 1, 25.32 Icp     26,67  A  1,5 1,5 1, 5 KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p ®«ng 4 lâi PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt tiÕt diÖn 2,5 mm2 (4G2,5) víi Icp = 31 A - Chän c¸p tõ §L2 ®Õn m¸y m¸y doa ngang 4,5 kW. Icp  Itt = 11,4 A I kdnh 1, 25.I dmA 1, 25.20 Icp     16, 67  A  1,5 1,5 1,5 KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p ®«ng 4 lâi PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt tiÕt diÖn 1,5 mm2 (4G1,5) víi Icp = 23 A - Chän c¸p tõ §L2 ®Õn m¸y mµi s¾c 2,8 kW. Icp  Itt = 7,09 A I kdnh 1, 25.I dmA 1, 25.10 Icp     8, 33  A  1,5 1,5 1,5 KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p ®ång 4 lâi PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt tiÕt diÖn 1,5 mm2 (4G1,5) víi Icp = 23 A - Chän c¸p tõ §L2 ®Õn m¸y giòa 1 kW. Icp  Itt = 2,53 A I kdnh 1, 25.I dmA 1, 25.6 Icp     5 A 1,5 1,5 1, 5
  4. KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn trªn ta chän c¸p ®ång 4 lâi PVC do h·ng LENS s¶n xuÊt tiÕt diÖn 1,5 mm2 (4G1,5) víi Icp = 23 A 5. C¸c MCCB vµ ®-êng c¸p cña c¸c nhãm thiÕt bÞ trong c¸c T§L kh¸c chän t-¬ng tù. KÕt qu¶ ghi trong b¶ng 4.4 Do c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng kh«ng lín vµ ®Òu ®-îc b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t nªn ë ®©y kh«ng cÇn tÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong ph©n x-ëng ®Ó kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ lùa chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt vµ æn ®Þnh ®éng. B¶ng 4.4 – KÕt qu¶ chän MCCB trong c¸c T§L vµ c¸p ®Õn c¸c thiÕt bÞ. Tªn m¸y Sè Phô t¶i D©y dÉn MCCB trª Ptt Itt (A) TiÕt Icp D«.thÐp M· I®m Ik®nh/1, n (kW diÖn (A) hiÖu (A 5 B.v ) ) Ï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhãm I M¸y tiÖn 2 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 2 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 2 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 2 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y mµi 20 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 ph¼ng cã a trôc n»m M¸y phay 10 0,6 1,52 4G1,5 23 3/4" C60 6 5
  5. chÐp h×nh a M¸y mµi 17 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 trßn a M¸y mµi 24 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 s¾c a M¸y 22 0,65 1,65 4G1,5 23 3/4" C60 6 5 khoan ®Ó a bµn TÝnh nhãm Ittnh1 = 57,52 D©y dÉn tæng: 4G10 ¸pt«m¸t tæng: I A C60L Nhãm II M¸y tiÖn 1 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 1 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 1 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y tiÖn 1 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a M¸y doa 4 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ngang a M¸y mµi 24 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 s¾c a M¸y giòa 27 1 2,53 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 a M¸y mµi 28 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 s¾c c¸c a dao c¾t gät TÝnh nhãm Ittnh1 = 54,5 A D©y dÉn tæng: 4G10 ¸pt«m¸t tæng: II C60L Nhãm III M¸y tiÖn 29 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ren a M¸y tiÖn 29 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ren a
  6. M¸y tiÖn 30 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ren a M¸y tiÖn 31 3,2 8,1 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 ren a M¸y tiÖn 31 3,2 8,1 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 ren a M¸y phay 35 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 v¹n n¨ng a M¸y mµi 38 4 10,13 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ph¼ng a M¸y 33 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 khoan a ®øng M¸y mµi 37 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 trßn v¹n a n¨ng M¸y tiÖn 32 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ren a TÝnh nhãm Ittnh1 = 45,79 D©y dÉn tæng: 4G6 ¸pt«m¸t tæng: III A C60L Nhãm IV M¸y 34 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 khoan a ®øng M¸y bµo 36 5,8 14,69 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ngang a M¸y tiÖn 30 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ren a M¸y mµi 2 40 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 phÝa a M¸y mµi 2 40 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 phÝa a M¸y 41 0,65 1,65 4G1,5 23 3/4" C60 6 5 khoan bµn a M¸y 41 0,65 1,65 4G1,5 23 3/4" C60 6 5
  7. khoan bµn a M¸y 41 0,65 1,65 4G1,5 23 3/4" C60 6 5 khoan bµn a M¸y c-a 39 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 a M¸y 33 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 khoan a ®øng M¸y doa 3 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 to¹ ®é a TÝnh nhãm Ittnh1 = 32,67 D©y dÉn tæng: 4G6 ¸pt«m¸t tæng: IV A C60L Nhãm V M¸y xäc 14 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 a M¸y xäc 14 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 a M¸y 16 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 khoan a ®øng M¸y phay 8 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ®øng a M¸y phay 8 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ®øng a M¸y phay 9 1,7 4,3 4G1,5 23 3/4" C60 6 5 chÐp h×nh a M¸y mµi 18 2,8 7,09 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 trßn v¹n a n¨ng M¸y mµi 19 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 ph¼ng cã a trôc ®øng M¸y Ðp 21 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 thuû lùc a M¸y phay 7 5,62 14,23 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67
  8. chÐp h×nh a TÝnh nhãm Ittnh1 = 50,78 D©y dÉn tæng: 4G6 ¸pt«m¸t tæng: V A C60L Nhãm VI M¸y bµo 13 10 25,32 4G2,5 31 3/4" C60 32 26,67 gi-êng 1 a trô M¸y phay 11 3 7,6 4G1,5 23 3/4" C60 10 8,33 chÐp h×nh a M¸y bµo 12 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ngang a M¸y bµo 12 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ngang a M¸y phay 6 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 ngang a M¸y phay 5 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 v¹n n¨ng a M¸y phay 5 7 17,73 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 v¹n n¨ng a M¸y 15 4,5 11,4 4G1,5 23 3/4" C60 20 16,67 khoan a h-íng t©m TÝnh nhãm Ittnh1 = 50,2 A D©y dÉn tæng: 4G6 ¸pt«m¸t tæng: VI C60L KÕt luËn: m¹ng ®iÖn h¹ ¸p ®· thiÕt kÕ tho¶ m·n yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ lùa chän trong m¹ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ cã tÝnh kh¶ thi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2