thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 21

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
335
lượt xem
30
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định số lượng, công suất bóng đèn. Hệ thống chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí dùng các bóng đèn sợi đốt sản xuất tại Việt Nam Phân xưởng sửa chữa cơ khí : Chiều dài a = 65 m Chiều rộng b = 18,75 m Tổng diện tích S = 1218,75 m2 Nguồn sử dụng : U = 220 V lấy từ tủ chiếu sáng của TBAPX B3 . Độ rọi yêu cầu E = 30 Lx Hệ số dự trữ : k = 1,3 Khoảng cách từ đèn đến mặt công tác : H =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 21

  1. Chương 21: ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 5.2.1. X¸c ®Þnh sè l-îng, c«ng suÊt bãng ®Ìn. HÖ thèng chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ dïng c¸c bãng ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ : ChiÒu dµi a = 65 m ChiÒu réng b = 18,75 m Tæng diÖn tÝch S = 1218,75 m2 Nguån sö dông : U = 220 V lÊy tõ tñ chiÕu s¸ng cña TBAPX B3 . §é räi yªu cÇu E = 30 Lx HÖ sè dù tr÷ : k = 1,3 Kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn mÆt c«ng t¸c : H = h- hc - hlv =4,5 - 0,7 - 0,8 = 3 m Trong ®ã : h- ChiÒu cao cña ph©n x-ëng, h = 4,5 m hc –kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn ®Ìn, hc = 0,7 m hlv- chiÒu cao tõ nÒn ph©n x-ëng ®Õn mÆt c«ng t¸c, hlv = 0,8 m. C¨n cø vµo bÒ réng phßng ( 18,75 m ) chän L = 5 m. §Ìn ®-îc bè trÝ lµm 4 d·y ®Ìn, mçi d·y gåm 13 bãng c¸ch nhau 5 m tÝnh theo chiÒu dµi ph©n x-ëng vµ 4,5 m tÝnh theo chiÒu ngang ph©n x-ëng, c¸ch t-êng 2,5 m tæng céng 52 bãng.
  2. a.b 65.18,75 - X¸c ®Þnh chØ sè phßng :   5 H.(a  b) 3.(65  18, 75) LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng tg = 50%, cña trÇn, tr = 30%, tra PL VIII.1 (TL2) t×m ®-îc hÖ sè sö dông: ksd = 0,48; hÖ sè tÝnh to¸n Z = 1,1. §Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng ta ¸p dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè sö dông Quang th«ng F cña mçi ®Ìn : k.E.S.Z 1,3.30.1218,75.1,1 F   1675, 78  Lm n.k sd 52.0,6 Tra b¶ng chän ®Ìn cã c«ng suÊt P = 200 W cã quang th«ng F = 2528 lumen. * Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng : Pcspx = n.P® = 52.200 = 10400  W  = 10,4  kW  . 5.2.1. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cña hÖ thèng chiÕu s¸ng chung: §Ó cung cÊp ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng chung cña ph©n x-ëng ta ®Æt mét tñ chiÕu s¸ng trong ph©n x-ëng gåm mét ¸pt«m¸t tæng lo¹i ba pha bèn cùc vµ 13 ¸pt«m¸t nh¸nh mét pha hai cùc, mçi ¸pt«m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho 4 bãng ®Ìn. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å cÊp ®iÖn trªn mÆt b»ng nh- h×nh 5.3 vµ 5.4. a) Chän MCCB tæng MCCB chän theo ®iÒu kiÖn U®m.A  U®m.m = 0,38 kV I®m.A  Itt víi Ptt 10,4 I tt    15,8  A  Chän MCCB 3 pha, lo¹i C60H do 3.U dm .cos 3.0,38
  3. h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®m.A = 20 A; Ic¾t N = 10 kA; U®m = 440 V; 4 cùc. b) Chän c¸p tõ tñ ph©n ®Õn tñ chiÕu s¸ng : §iÒu kiÖn chän c¸p : khc.kcp  Itt = 15,8 A Trong ®ã Itt- dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i Icp - dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, t-¬ng øng víi tõng lo¹i d©y, tõng lo¹i tiÕt diÖn Khc - hÖ sè hiÖu chØnh, khc= 1 §iÒu kiÖn kiÓm tra phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ cña c¸p, khi b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t: I kdnh 1,25.I dmA 1,25.20 I cp     16,67  A  1,5 1,5 1,5 KÕt hîp hai ®iÒu kiÖn trªn chän c¸p chÕ t¹o, tiÕt diÖn 4 mm2 (4G4) víi Icp = 42 A. c) Chän ¸pt«m¸t nh¸nh: C¸c ¸pt«m¸t nh¸nh chän gièng nhau, mçi ¸pt«m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho 4 bãng. §iÒu kiÖn chän: U®m.A  U®m.m = 0,22 kV n.Pden 4.200 I®m.A  Itt víi I tt    3, 64  A  U dm 220 Chän 13 ¸pt«m¸t 1pha, lo¹i C60a do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o cã I®m.A = 6 A; Ic¾t N = 3 kA; U®m = 440 V; 2 cùc. d) Chän d©y dÉn tõ ¸pt«m¸t nh¸nh ®Õn côm 4 ®Ìn:
  4. Icp  Itt = 3,64 A I kdnh 1,25.I dmA 1,25.6 I cp     5 A 1,5 1,5 1,5 KÕt hîp hai ®iÒu liÖn trªn chän c¸p ®ång h¹ ¸p 2 lâi tiÕt diÖn 1,5 mm2 víi Icp = 37 A c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o. e) KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p: V× ®-êng d©y ng¾n, c¸c d©y ®Òu ®-îc chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra sôt ¸p.
  5. H×nh 5.3 – S¬ ®å nguyªn lý m¹ng chiÕu s¸ng ph©n x-ëng SCCK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản