thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 23

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
354
lượt xem
38
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định dung lượng bù: Dung lượng bù cần thiết cho nhà máy được xác định theo công thức sau... Trong đó: Pttnm - phụ tải tác dụng tính toán của nhà máy (kW). 1 - góc ứng với hệ số công suất trung bình trước khi bù, cos1 = 0,7 - hệ số xét tới khả năng nâng cao cos bằng những biện pháp không đòi hỏi đặt thiết bị bù, = 0,9 1. Qbù - tổng dung lượng cần bù Với nhà máy đang thiết kế ta tìm được dung lượng bù cần thiết: Qbù =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 23

  1. Chương 23: X¸c ®Þnh vµ ph©n bè dung l-îng bï 6.3.1. X¸c ®Þnh dung l-îng bï: Dung l-îng bï cÇn thiÕt cho nhµ m¸y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Qbï  = Pttnm. ( tg1 - tg2 ).  (6 - 1) Trong ®ã: Pttnm - phô t¶i t¸c dông tÝnh to¸n cña nhµ m¸y (kW). 1 - gãc øng víi hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh tr-íc khi bï, cos1 = 0,7  tg  = 1,02 2 - gãc øng víi hÖ sè c«ng suÊt b¾t buéc sau khi bï, cos2 = 0,95  tg  = 0,33  - hÖ sè xÐt tíi kh¶ n¨ng n©ng cao cos b»ng nh÷ng biÖn ph¸p kh«ng ®ßi hái ®Æt thiÕt bÞ bï,  = 0,9  1. Qbï  - tæng dung l-îng cÇn bï Víi nhµ m¸y ®ang thiÕt kÕ ta t×m ®-îc dung l-îng bï cÇn thiÕt: Qbï  = Pttnm. ( tg1 - tg2 ).  = 3788,5 ( 1,02 - 0,33 ).1 = 2614,07  kVAr  6.3.2. Ph©n bè dung l-îng bï cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng:
  2. Víi nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m n«ng nghiÖp lµ xÝ nghiÖp cì lín do ®ã s¬ bé cã thÓ tÝnh bï cho xÝ nghiÖp b»ng c¸ch ®Æt c¸c bé tô t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m vÒ c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng lµ m¹ng h×nh tia gåm 5 nh¸nh cã s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n nh- h×nh 6.1 vµ 6.2.
  3. H×nh 6.2 - S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p ®Ó ph©n bè dung l-îng bï. C«ng thøc tÝnh dung l-îng bï tèi -u cho c¸c nh¸nh cña m¹ng h×nh tia: Qbi = Qi   Q  Q bu  .R (6 - 2) td Ri Trong ®ã: Qbi - c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï ®Æt t¹i phô t¶i thø i [kVAr],
  4. Qi - c«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng øng víi phô t¶i thø i [kVAr], 5 Q =  Q - phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng tæng cña nhµ i 1 i m¸y, Q  = 4832,5  kVAr  . Ri - ®iÖn trë cña nh¸nh thø i [], Ri = RB +RC * RB: ®iÖn trë m¸y biÕn ¸p () PN .U 2 dmBA RB = .103 [] , (6 - 3) n.S 2 dmBA víi n lµ sè m¸y biÕn ¸p trong tr¹m. Udm - ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p, kV Sdm – c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p, kVA PN - tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña m¸y biÕn ¸p, kW Víi m¸y biÕn ¸p B1 ta cã: 10,5.352 RB = 2 .103  10, 05 [] 2.800 * RC: ®iÖn trë cña ®-êng c¸p () r0 .l RC = [] , (6 - 4) n víi n lµ sè ®-êng c¸p 1   Rtd =  1  1  ...  1  - ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ng, [].  R1 R 2 Rn  (6 - 5)
  5. Sè liÖu tÝnh to¸n ®iÖn trë c¸c MBA trong b¶ng 6.1. B¶ng 6.1 – Sè liÖu tÝnh to¸n c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Tªn Stt (kVA) S®mB PN (kW) Sè RB tr¹m (kVA) m¸y () B1 1086,38 + 800 10,5 2 10,05 j1098,15 B2 872,5 + j1130,5 800 10,5 2 10,05 B3 915,34 + 800 10,5 2 10,05 j1168,4 B4 860,375 + 630 8,2 2 12,65 j654,4 B5 969,325 + 630 8,2 2 12,65 j781,05 B¶ng 6.2 – Sè liÖu tÝnh to¸n c¸c ®-êng c¸p cao ¸p 35 kV. TT ®-êng Lo¹i c¸p F Sè l r0 R () 2 c¸p (mm ) lé (m) (  /km) 1 TPPTT- C¸p ®ång 3 3  50 2 80 0,387 0,015 B1 lâi c¸ch ®iÖn 2 TPPTT- PVC, ®ai thÐp 3  50 2 50 0,387 0,01 B2 cña h·ng 3 TPPTT- FURUKAWA 3  50 2 35 0,387 0,007 B3 4 TPPTT- 3  50 2 210 0,387 0,04 B4 5 TPPTT- 3  50 2 170 0,387 0,033 B5 B¶ng 6.3 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®iÖn trë c¸c nh¸nh. Tt Tªn RB (  ) Rc (  ) R = RB + Rc nh¸nh () 1 TPPTT- 10,05 0,015 10,065 B1 2 TPPTT- 10,05 0,01 10,06
  6. B2 3 TPPTT- 10,05 0,007 10,057 B3 4 TPPTT- 10,05 0,04 12,69 B4 5 TPPTT- 10,05 0,033 12,683 B5 Thay sè vµo ta cã: §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng toµn m¹ng cao ¸p: 1 1   Rtd=  1  1  ...  1  =  1  1  1  1  1    R1 R 2 Rn   10, 065 10, 06 10, 057 12,69 12, 683  = 2,194 [] X¸c ®Þnh dung l-îng bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p cña c¸c TBAPX: (4832,5  2614,07).2,194 Qb1 = 1098,15 -  614,57  kVAr  10, 065  4832,5  2614, 07  .2,194  646,68 Qb2 = 1130,5   kVAr  10, 06  4832,5  2614, 07  .2,194  684, 43 Qb3 = 1168, 4   kVAr  10, 057  4832  2614, 07  .2,194  270,85 Qb4 = 654, 4   kVAr  12,69  4832,5  2614, 07  .2,194  397, 29 Qb5 = 781, 05   kVAr  12,683 T¹i mçi tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, v× phÝa 0,4 kV dïng thanh c¸i ph©n ®o¹n nªn dung l-îng bï ®-îc ph©n ®Òu cho 2 nöa thanh c¸i. Chän dïng c¸c lo¹i tô ®iÖn bï 0,44 kV cña DAE YEONG chÕ t¹o.
  7. KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ®Æt bï cos t¹i c¸c tr¹m BAPX ®-îc ghi trong b¶ng 6.4. B¶ng 6.4 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ®Æt bï cos t¹i c¸c tr¹m BAPX. Tªn Qb (kVAr) Lo¹i tñ bï Sè pha Q Sè l-îng tr¹m (kVAr) B1 614,57 DLE- 3 45 14 4D45K5T B2 646,68 DLE- 3 175 4 4D45K5T B3 684,43 DLE- 3 175 4 4D45K5T B4 270,85 DLE- 3 150 2 4D45K5T B5 397,29 DLE- 3 100 4 4D45K5T *) Cos cña nhµ m¸y sau khi ®Æt bï: - Tæng c«ng suÊt cña c¸c tô bï: Qtb = 2730  kVAr  - L-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng truyÒn trong l-íi cao ¸p cña nhµ m¸y: Q = Qttnm – Qtb = 3866 – 2730 = 1136  kVAr  Q 1136 tg  =   0,29985  cos  = 0,96. Pttnm 3788,5
  8. KÕt luËn: Sau khi l¾p ®Æt bï cho l-íi h¹ ¸p cña nhµ m¸y, hÖ sè c«ng suÊt cos  cña nhµ m¸y ®· ®¹t yªu cÇu cÇn bï. H×nh 6.3 – S¬ ®å l¾p ®Æt tñ bï cos  tr¹m B1 (c¸c TBA kh¸c l¾p ®Æt t-¬ng tù)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản