thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

2
559
lượt xem
127
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện được coi là hợp lý phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản sau: 1. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật. 2. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. 3. Thuận tiện và linh hoạt trong vận hành. 4. An toàn cho người và thiết bị. 5. Dễ dàng phát triển để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của phụ tải điện. 6. Đảm bảo các chỉ tiêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 6

 1. Ch-¬ng 6: ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y §3.1. §Æt vÊn ®Ò: ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc coi lµ hîp lý ph¶i tháa m·n nh-ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt. 2. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. 3. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh. 4. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. 5. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i ®iÖn. 6. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ. Tr×nh tù tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b-íc: + V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn. + Lùa chän vÞ trÝ, sè l-îng, dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i, tiÕt diÖn c¸c ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n + TÝnh to¸n kinh tÕ – kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý. + ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän. §3.2. V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn:
 2. Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cÇn lùa chän cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i: U = 4,34. l  0, 016.P  kW  (3 - 1) Trong ®ã: P – c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y  kW  l – kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y  km Nh- vËy cÊp ®iÖn ¸p hîp lý ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng vÒ nhµ m¸y sÏ lµ: U = 4,34. 6  0, 016.3788,5  35, 4  kW  VËy chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 35 kV C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt vµ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña c¸c ph©n x-ëng cã thÓ ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn: 3.2.1. Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: C¸c tr¹m biÕn ¸p ( TBA ) lùa chän trªn c¸c nguyªn t¾c sau: 1. VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: gÇn t©m phô t¶i; thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p; an toµn vµ kinh tÕ. 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p (MBA) ®Æt trong c¸c TBA ®-îc lùa chän c¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i; ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp TBA chØ ®Æt mét MBA sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh, song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c TBA cung cÊp
 3. cho hé lo¹i I vµ lo¹i II nªn ®Æt 2 MBA, hé lo¹i III cã thÓ chØ ®Æt mét MBA. 3. Dung l-îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: n. khc. S®mB  Stt (3 - 2) Vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét MBA ( trong tr¹m cã nhiÒu h¬n 1 MBA ): ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc (3 - 3) Trong ®ã: n – sè MBA cã trong TBA, khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng, ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p chÕ t¹o ë ViÖt Nam nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é, khc = 1, kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, kqt = 1,4 nÕu tháa m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm, thêi gian qu¸ t¶i trong mét ngµy ®ªm kh«ng v-ît qu¸ 6 giê vµ tr-íc khi qu¸ t¶i MBA vËn hµnh víi hÖ sè t¶i  0,93, Sttsc – c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0,7. Stt
 4. §ång thêi còng cÇn h¹n chÕ chñng lo¹i MBA dïng trong nhµ m¸y ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a, thaythÕ. 3.2.2. X¸c ®Þnh sè l-îng, dung l-îng c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng 1. Ph-¬ng ¸n 1: §Æt 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng - Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i vµ ph©n x-ëng nÐn khÝ, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n. khc. S®mB  Stt S tt 1428  610,85 S®mB    1019, 4  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1250  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i vµ ph©n x-ëng nÐn khÝ sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7. 1428  610,85  S®mB   1019, 4  kVA 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA S®m =1250  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng rÌn vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt S tt 1344  140,7 S®mB    742,35  kVA 2 2
 5. Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng rÌn sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng; cßn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1484, 7 S®mB    742,35  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA S®m = 800  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc vµ khu nhµ xe, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 1062,6  46,32 S®mB    554, 46  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 630  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng ®óc sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn khu nhµ xe lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1108, 92 S®mB    554, 46  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA S®m = 630  kVA
 6. - Tr¹m biÕn ¸p B4: cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 944,89 S®mB    472, 45  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 500  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng. ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.944,89 S®mB    472,45  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA S®m = 630  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m vµ bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 427  472 S®mB    449,5  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 500  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m b¬m sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm lµ phô t¶i lo¹i III cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn :
 7. ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.899 S®mB    449,5  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA S®m = 500  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B6 : cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng gia c«ng gç vµ bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 277, 56  75, 08 S®mB    176,32  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 200  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng gia c«ng gç sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng vµ x-ëng thiÕt kÕ lµ phô t¶i lo¹i III cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: S®mB ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.352,64 S®mB    176,32  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt 2 MBA S®m = 200  kVA 2. Ph-¬ng ¸n 2: §Æt 5 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng - Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng nÐn khÝ, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt
 8. S tt 944,89  610,85 S®mB    777,87  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng nÐn khÝ sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: S®mB ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1555, 74 S®mB    777, 78  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA S®m = 800  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 1428 S®mB    714  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i sau khi c¨t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: S®mB ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1428 S®mB    714  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA S®m = 800  kVA
 9. - Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iªn cho ph©n x-ëng rÌn vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt S tt 1344  140,7 S®mB    742,35  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng rÌn sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng; cßn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1484, 7 S®mB    742,5  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA S®m = 800  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc vµ khu nhµ xe, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 1062,6  46,32 S®mB    554, 46  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 630  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng ®óc sau khi c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong
 10. ph©n x-ëng, cßn khu nhµ xe lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1108, 92 S®mB    554, 46  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA S®m = 630  kVA - Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iªn cho tr¹m b¬m, ph©n x-ëng gia c«ng gç, bé phËn hµnh chÝnh vµ x-ëng thiÕt kÕ, bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song: n. khc. S®mB  Stt S tt 427  277, 56  75, 08  472 S®mB    625,82  kVA 2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 630  kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸ybiÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m b¬m, ph©n x-ëng gia c«ng gç khi ®· c¾t bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, bé phËn hµnh chÝnh vµ kho thµnh phÈm, bé phËn KCS vµ kho thµnh phÈm lµ phô t¶i lo¹i III cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn : ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1251, 64 S®mB    625,82  kVA 1, 4 1, 4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA S®m = 630  kVA . Ta cã b¶ng tæng kÕt chän MBA cho c¸c TBAPX trªn b¶ng 3.1.
 11. B¶ng 3.1 – KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c TBAPX. Ph-¬ng T Tªn ph©n x-ëng Stt Sè S®mB Tªn ¸n T (kVA) m¸ (kV tr¹ y A) m 1 Ph©n x-ëng kÕt cÊu 2038, 2 1250 B1 Ph-¬ng 4 kim lo¹i 85 ¸n 1 Ph©n x-ëng nÐn khÝ 5 Ph©n x-ëng rÌn 1484, 2 800 B2 7 Ph©n x-ëng SCCK 7 3 Ph©n x-ëng ®óc 1108, 2 630 B3 1 Khu nhµ xe 92 1 2 Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ 944,8 2 500 B4 khÝ 9 6 Tr¹m b¬m 899 2 500 B5 1 BphËn KCS vµ kho 0 thµnh phÈm 8 Ph©n x-ëng gia c«ng 352,6 2 200 B6 9 gç 4 B.phËn h.chÝnh vµ x-ëng t.kÕ 2 Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ 1555, 2 800 B1
 12. 4 khÝ 74 Ph-¬ng Ph©n x-ëng nÐn khÝ ¸n 2 1 Ph©n x-ëng kÕt cÊu 1428 2 800 B2 kim lo¹i 5 Ph©n x-ëng rÌn 1484, 2 800 B3 7 Ph©n x-ëng SCCK 7 3 Ph©n x-ëng ®óc 1108, 2 630 B4 1 Khu nhµ xe 92 1 6 Tr¹m b¬m 1251, 2 630 B5 8 Ph©n x-ëng gia c«ng 64 9 gç 1 B.phËn h.chÝnh vµ 0 x-ëng t.kÕ BphËn KCS vµ kho thµnh phÈm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản