thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
437
lượt xem
72
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các nhà máy thường sử dụng các kiểu TBA phân xưởng: * Các trạm biến áp cung cấp điện cho một phân xưởng có thể dùng loại liền kề có một tường của trạm chung với tường của phân xưởng nhờ vậy tiết kiệm được vốn xây dựng và ít ảnh hưởng đến công trình khác. * Trạm lồng cũng được sử dụng để cung cấp điện cho một phần hoặc toàn bộ một phân xưởng vì có chi phí đầu tư thấp, vận hành, bảo quản thuận lợi song về mặt an toàn khi có sự cố trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 7

  1. Chương 7: X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng Trong c¸c nhµ m¸y th-êng sö dông c¸c kiÓu TBA ph©n x-ëng: * C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho mét ph©n x-ëng cã thÓ dïng lo¹i liÒn kÒ cã mét t-êng cña tr¹m chung víi t-êng cña ph©n x-ëng nhê vËy tiÕt kiÖm ®-îc vèn x©y dùng vµ Ýt ¶nh h-ëng ®Õn c«ng tr×nh kh¸c. * Tr¹m lång còng ®-îc sö dông ®Ó cung cÊp ®iÖn cho mét phÇn hoÆc toµn bé mét ph©n x-ëng v× cã chi phÝ ®Çu t- thÊp, vËn hµnh, b¶o qu¶n thuËn lîi song vÒ mÆt an toµn khi cã sù cè trong tr¹m hoÆc ph©n x-ëng kh«ng cao. * C¸c tr¹m biÕn ¸p dïng chung cho nhiÒu ph©n x-ëng nªn ®Æt gÇn t©m phô t¶i, nhê vËy cã thÓ ®-a ®iÖn ¸p cao tíi gÇn hé tiªu thô ®iÖn vµ rót ng¾n kh¸ nhiÒu chiÒu dµi m¹ng ph©n phèi cao ¸p cña xÝ nghiÖp còng nh- m¹ng h¹ ¸p ph©n x-ëng, gi¶m chi phÝ kim lo¹i lµm d©y dÉn va gi¶m tæn thÊt. Còng v× vËy nªn dïng tr¹m ®éc lËp, tuy nhiªn vèn ®Çu t- x©y dùng tr¹m sÏ bÞ gia t¨ng. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c lo¹i tr¹m biÕn ¸p ®· nªu. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi còng nh- thiÕt bÞ, ®¶m b¶o mü quan c«ng nghiÖp ë ®©y sÏ sö dông lo¹i tr¹m x©y, ®Æt gÇn t©m phô t¶i, gÇn c¸c trôc giao th«ng trong nhµ m¸y, song còng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt.
  2. §Ó lùa chän ®-îc vÞ trÝ ®Æt c¸c TBA ph©n x-ëng cÇn x¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng hoÆc nhãm ph©n x-ëng ®-îc cung cÊp ®iÖn t- c¸c TBA ®ã. 3.2.4. Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: 1. C¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: a. Ph-¬ng ¸n sö dông s¬ ®å dÉn s©u: §-a ®-êng d©y trung ¸p 35 kV vµo s©u trong nhµ m¸y ®Õn tËn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê ®-a trùc tiÕp ®iÖn ¸p cao vµo c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m, gi¶m ®-îc tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i cña m¹ng. Tuy nhiªn nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, c¸c thiÕt bi sö dông trong s¬ ®å gi¸ thµnh ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é vËn hµnh ph¶i rÊt cao, nã chØ phï hîp víi c¸c nhµ m¸y cã phô t¶i lín vµ tËp trung nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn ph-¬ng ¸n nµy. b. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian (TBATG): Nguån 35 kV tõ hÖ thèng vÒ qua TBATG ®-îc h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10 kV ®Ó cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê vËy sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- cho m¹ng ®iÖn cao ¸p trong nhµ m¸y còng nh- trong c¸c TBA ph©n x-ëng, vËn hµnh thuËn lîi h¬n vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng ®-îc c¶i thiÖn. Song ph¶i ®Çu t- ®Ó x©y dùng TBATG, gia t¨ng tæn thÊt trong m¹ng cao ¸p. NÕu sö dông
  3. ph-¬ng ¸n nµy, v× nhµ m¸y ®-îc xÕp vµo hé lo¹i I nªn tr¹m biÕn ¸p trung gian ph¶i ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p. Dùa trªn hÖ trôc to¹ ®é x0y ®· chän cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc t©m phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y: n n  S i .xi  S .y i i x0  i 1 n ; y0  i 1 n (3 - 4) S i 1 i S i 1 i Si – c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i, xi, yi – täa ®é t©m phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i. 1428.23  944, 89.12  1062, 6.71  610, 85.7  1344.47  427.88 x0   6829 40, 7.42  277, 56.46  75, 08.11  472.49  46, 32.72 6829 270613   39, 63  m m  6829 1428.56  944,89.38  1062, 6.55  610,85.56  1344.57 y0  6829 427.8  140,7.54  277,56.18  75, 08.5  472.8  46,32.32 6829 306775, 94   44,9  mm  6829 VËy vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt TBATG hoÆc TPPTT lµ M ( 39,63;44,9 ) 2. Lùa chän ph-¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng cao ¸p: Nhµ m¸y thuéc hé lo¹i I, nªn ®-êng d©y tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ trung t©m cung cÊp ( tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m ) cña nhµ m¸y sÏ dïng ®-êng d©y trªn kh«ng lé kÐp.
  4. Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x-ëng nªn ë m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta sö dông s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. S¬ ®å nµy cã -u ®iÓm lµ s¬ ®å nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét ®-êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn t-¬ng ®èi cao, dÔ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng ho¸ vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn, c¸c ®-êng c¸p trong nhµ m¸y ®Òu ®-îc ®Æt trong hµo c¸p x©y däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ ®-a ra 4 ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh 3.1. Ph-¬ng ¸n I: Sö dông TBATT 35/10 kV, c¸p 10 kV, 6 TBAPX 10/0,4 kV Ph-¬ng ¸n II: Sö dông TBATT 35/10 kV, c¸p 10 kV, 5 TBAPX 10/0,4 kV Ph-¬ng ¸n II: Sö dông TPPTT 35 kV, c¸p 35 kV, 6 TBAPX 10/0,4 kV Ph-¬ng ¸n II: Sö dông TPPTT 35 kV, c¸p 35 kV, 5 TBAPX 10/0,4 kV H×nh 3.1 – C¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản