intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 8

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

225
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 8

 1. Ch-¬ng 8 thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho nhµ m¸y ChÕ t¹o vßng bi 3.1 §Æt vÊn ®Ò ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc coi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt. 2. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. 3. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh. 4. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. 5. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i ®iÖn. 6. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ. Tr×nh tù tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho m¸y bao gåm c¸c b-íc: 1. V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn.
 2. 2. Lùa chän vÞ trÝ, sè l-îng, dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i, tiÕt diÖn c¸c ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n. 3. TÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý. 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän. 3.2. V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cÇn lùa chän cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i: U = 4,34. l  0,016. Ptt [kV] Trong ®ã: Ptt – C«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] Ta tÝnh ®-îc ë ch-¬ng II :Ptt = 4150,84 kW l - Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Theo ®Ò ra ta cã : l = 7km Nh- vËy cÊp ®iÖn ¸p hîp lý ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng vÒ nhµ m¸y sÏ lµ:
 3. U = 4,34. 15  0,016.4150,84 = 35,6 kV Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta chän cÊp ®iÖn ¸p ®Ó cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 35 kV. C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt vµ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña c¸c ph©n x-ëng cã thÓ ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn: 3.2.1. Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: C¸c tr¹m biÕn ¸p (TBA) ®-îc lùa chän dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau: 1. VÞ trÝ ®Æt TBA ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: gÇn t©m phô t¶i; thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p; an toµn vµ kinh tÕ. 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p (MBA) ®Æt trong c¸c TBA ®-îc lùa chän c¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i; ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp TBA chØ ®Æt 1 MBA sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh, song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c TBA cung cÊp cho hé lo¹i 1 vµ lo¹i 2 nªn ®Æt hai MBA, hé lo¹i 3 cã thÓ chØ ®Æt 1 MBA. 3. Ph©n lo¹i c¸c hé dïng ®iÖn trong nhµ m¸y: - Trong nhµ m¸y chÕ t¹o vßng bi cã : * Ph©n x-ëng I, ph©n x-ëng II, ph©n x-ëng III, ph©n x-ëng IV, Lß ga,ph©n x-ëng rÌn, bé phËn nÐn Ðp ®Òu lµ nh÷ng kh©u rÊt
 4. chñ yÕu trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña nhµ m¸y. NÕu nh- bÞ ngõng cÊp ®iÖn th× sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng h- háng, rèi lo¹n vµ thiÕu hôt s¶n phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt vµ l·ng phÝ nh©n c«ng, v× vËy c¸c bé phËn vµ ph©n x-ëng nµy ®-îc xÕp vµo hé phô t¶i lo¹i I. * Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬khÝ, tr¹m b¬m, phßng thÝ nghiÖm ®Òu lµ nh÷ng kh©u phô trong d©y truyÒn s¶n xuÊt v× vËy cho phÐp t¹m ngõng cÊp ®iÖn trong thêi gian söa ch÷a thay thÕ c¸c phÇn tö bÞ sù cè nh-ng kh«ng qu¸ mét ngµy ®ªm... vµ c¸c ph©n x-ëng nµy ®-îc xÕp vµo hé phô t¶i lo¹i III. - KÕt luËn chung : qua viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ trªn ta thÊy trong nhµ m¸y chÕ t¹o vßng bi cã 10 bé phËn th× cã tíi 7 bé phËn cã c«ng suÊt lín ®-îc xÕp vµo hé lo¹i I cßn l¹i xÕp vµo hé lo¹i III. Nh- vËy phô t¶i lo¹i I chiÕm gÇn b»ng 70 % nªn nhµ m¸y chÕ t¹o vßng bi ®-îc xÕp vµo hé phô t¶i lo¹i I. + §Ó tr¸nh viÖc lµm c¶n trë tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bªn trong c¸c ph©n x-ëng; viÖc phßng ch¸y, næ dÔ dµng, thuËn lîi ; tiÕt kiÖm vÒ x©y dùng, Ýt ¶nh h-ëng tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c vµ viÖc lµm m¸t tù nhiªn ®-îc tèt h¬n ta chän vÞ trÝ tr¹m biÕn ¸p ë ngoµi vµ liÒn kÒ c¸c ph©n x-ëng. 4. Dung l-îng c¸c MBA ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: n. khc. S®mB  Stt
 5. vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn sù cè mét MBA (trong tr¹m cã nhiÒu h¬n 1 MBA): (n-1). khc.kqt. S®mB  Sttsc Trong ®ã: n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong TBA khc - HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng, ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p chÕ t¹o ë ViÖt Nam nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é, khc = 1 kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, kqt = 1,4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm, thêi gian qu¸ t¶i trong mét ngµy ®ªm kh«ng v-ît qu¸ 6h vµ tr-íc khi qu¸ t¶i MBA vËn hµnh víi hÖ sè t¶i  0,93, Sttsc- c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30 lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0,7. Stt . §ång thêi còng cÇn h¹n chÕ chñng lo¹i MBA dïng trong nhµ m¸y ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a, thay thÕ. 1. Ph-¬ng ¸n 1: §Æt 5 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã:
 6. * Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho Phßng thÝ nghiÖm vµ Ph©n x-ëng I. §©y lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng nªn tr¹m cÇn ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 117,98 +1468,3 =156,28 kVA S tt S®mB  = 793,14 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Phßng thÝ nghiÖm vµ Ph©n x-ëng I sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.1610,6 S®mB    793,14 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng II, ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1678,2 kVA S tt S®mB  = 839,1 kVA 2
 7. Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Bé phËn dÖt sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.1698,5 S®mB    849,25 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1000 kVA * Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng III vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1258,7 + 261,93 =1520,63 kVA S tt S®mB  = 760,32 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt S®mB  = 760,32 kVA 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt hai m¸y S®m = 800 kVA lµ hîp lý.
 8. * Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng IV vµ bé phËn nÐn Ðp . Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1049,4 +516,6 = 1566 kVA S tt S®mB  =783 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1566 S®mB   = 783 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®mB = 800 kVA. * Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iÖn cho Lß ga, ph©n x-ëng rÌn vµ tr¹m b¬m . Tr¹m ®Æt hai m¸y lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 354,52 + 1152,6 + 203,98 =1711,1 kVA S tt S®mB  =855,55 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè:
 9. (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1711,1 S®mB   = 855,55 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m B5 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1000 kVA. 2. Ph-¬ng ¸n 2: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã: * Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho Phßng thÝ nghiÖm vµ Ph©n x-ëng I. §©y lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng nªn tr¹m cÇn ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p. n. khc. S®mB  Stt = 117,98 +1468,3 =156,28 kVA S tt S®mB  = 793,14 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Phßng thÝ nghiÖm vµ Ph©n x-ëng I sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.1610,6 S®mB    793,14 kVA 1,4 1,4
 10. VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng II, ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1678,2 kVA S tt S®mB  = 839,1 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Bé phËn dÖt sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.1698,5 S®mB    849,25 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 1000 kVA * Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng III vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1258,7 + 261,93 =1520,63 kVA S tt S®mB  = 760,32 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800 kVA
 11. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt S®mB  = 760,32 kVA 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt hai m¸y S®m = 800 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng IV vµ bé phËn nÐn Ðp . Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1049,4 +516,6 = 1566 kVA S tt S®mB  =783 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1566 S®mB   = 783 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®mB = 800 kVA. * Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng rÌn .Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1152,6 kVA S tt S®mB  = 576,3 kVA 2
 12. Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 800 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Bé phËn kÐo sîi sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.1152,6 S®mB    576,3 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y S®m = 800 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B6: cÊp ®iÖn cho lß ga + tr¹m b¬m. Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 354,52 +203,98 =558,5 kVA S tt S®mB  = 279,25 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 315 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cho phô t¶i 0,4 kV cña Bé phËn dÖt sau khi c¾t mét sè phô t¶i kh«ng quan träng (30% phô t¶i lo¹i 3) (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7 S tt 0,7.558,5 S®mB    279,25 kVA 1,4 1,4
 13. VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt hai m¸y biÕn ¸p S®m = 315 kVA lµ hîp lý.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2