thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 13

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
22
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm Đường dây cung cấp từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm của nhà máy dài 10 km, sử dụng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép. * Với mạng cao áp có Tmax lớn, dây dẫn được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế jkt , tra bảng 5 ( trang 294, TL1 ), dây AC có thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 4500h, ta có jkt = 1.1 A/mm2 Dòng điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 13

  1. Chương 13: ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän 2.3.1Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m §-êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 10 km, sö dông ®-êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp. * Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín, d©y dÉn ®-îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt , tra b¶ng 5 ( trang 294, TL1 ), d©y AC cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500h, ta cã jkt = 1.1 A/mm2 Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn lµ : S ttnm 10806.61 I ttnm    141.8 A 2. 3U dm 2 * 3 * 22 TiÕt diÖn kinh tÕ lµ : I ttnm 141.8 Fkt    130 mm 2 j kt 1.1 Chän d©y nh«m lâi thÕp tiÕt diÖn 120mm2. Tra b¶ng PL 4.12 [TL2] d©y dÉn AC-120 cã Icp = 380 A * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn khi xÈy ra sù cè ®øt mét d©y : Isc = 2*Ittnm =2*141.8 = 283 < Icp = 380 (A) VËy d©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sù cè * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp : Víi d©y AC-120 cã kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc 2m , tra b¶ng PL4.6 [TL2] ta cã r0 = 0.27 /km vµ x0 = 0.365 /km Pttnm R  Qttnm X 8130.69 * 0.27 * 10  7118.62 * 0.365 * 10 U    1089.45 V Udm 22 V U  U cp  5%.U dm  1100 D©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp VËy ta chän d©y AC-120 2.3.2 S¬ ®å tr¹m ph©n phèi trung t©m :
  2. Tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ n¬i nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cung cÊp cho nhµ m¸y, do ®ã vÊn ®Ò chän s¬ ®å nèi d©y cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò an toµn cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. S¬ ®å ph¶i tho· m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh- : cung cÊp ®iÖn liªn tôc theo yªu cÇu cña phô t¶i, thuËn tiÖn trong vÊn ®Ò vËn hµnh vµ xö lý sù cè, an toµn lóc vËn hµnh vµ söa ch÷a, hîp lý vÒ kinh tÕ trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt . Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®-îc xÕp vµo lo¹i phô t¶i lo¹i 1, do ®ã tr¹m ph©n phèi trung t©m ®-îc cung cÊp ®iÖn b»ng ®-êng d©y kÐp víi hÖ thèng thanh gãp cã ph©n ®o¹n, liªn l¹c gi÷a hai thanh gãp b»ng m¸y c¾t hîp bé. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp cã ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l-êng hîp bé ba pha n¨m trô cã cuén tam gi¸c hë b¸o ch¹m ®Êt mét pha trªn c¸p 22kV. §Ó chèng sÐt tõ ®-êng d©y truyÒn vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van trªn c¸c ph©n ®o¹n cña thanh gãp . M¸y biÕn dßng ®-îc ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lé vµo ra cña tr¹m cã t¸c dông biÕn ®èi dßng ®iÖn lín ( phÝa s¬ cÊp ) thµnh dßng 5A cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ ®o l-êng vµ b¶o vÖ . Chän dïng c¸c tñ hîp bé cña Siemens, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng cÇn b¶o tr×, hÖ thèng chèng sÐt trong tñ cã dßng ®Þnh møc 1250A Lo¹i m¸y C¸ch Idm (A) Udm Ic¾t 3s Ic¾t nmax c¾t ®iÖn (kV) (kA) (kA) 8DC11 SF6 1250 24 25 63 2.3.3 TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 1.TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®-îc chän khi cã dßng ng¾n m¹ch 3 pha. Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p, do kh«ng biÕt cÊu tróc cô thÓ cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia nªn cho phÐp tÝnh to¸n gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng ng¾n m¹ch cña hÖ thèng th«ng qua c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ
  3. coi hÖ thèng cã c«ng suÊt v« cïng lín . S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®-îc thÓ hiÖn trong h×nh 2.8 H×nh 2.8 - S¬ ®å tÝnh to¸n ng¾n m¹ch N N1 MC §DK C¸p BATG PPTT BAPX XH Zd N ZCi N1 HT §Ó lùa chän , kiÓm tra d©y dÉn vµ c¸c khÝ cô ®iÖn ta cÇn tÝnh to¸n 6 ®iÓm ng¾n m¹ch sau : N: ®iÓm ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i tr¹m ph©n phãi trung t©m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp N1-> N5 : lµ ®iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ trong c¸c tr¹m §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng d-îc tÝnh theo c«ng thøc : U2 X HT  () SN Trong ®ã SN lµ c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian SN = 250MVA ;U lµ ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y , U = Utb = 24 kV §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®-êng d©y lµ : R = r0 .l / 2 ; X = x0 . l / 2 Trong ®ã : r0 , x0 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng trªn 1 km ®-êng d©y (/km) l lµ chiÒu dµi cña ®-êng d©y
  4. Do ng¾n m¹ch xa nguån nªn dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ dé I” b»ng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh I nªn ta cã thÓ viÕt nh- sau : U I N  I "  I  ZN 3 Trong ®ã : ZN - tæng trë tõ hÖ thèng ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch thø i () U - ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y (kV) TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc : ixk  1,8. 2 I N (kA) B¶ng 2.20 - Th«ng sè ®-êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ X0(Ω/ R(Ω) X(Ω) m2 ) m2 ) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.142 0.062 0.006 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.142 0.074 0.007 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.142 0.066 0.006 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.142 0.026 0.002 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.142 0.070 0.007 TBATG- AC-120 1000 0.270 0.365 1.350 1.825 TPPTT * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m : U 2 24 2 X HT    2.304  S N 250 R = Rdd = 1.35 () X=Xdd + XHT =1.825 + 2.304 = 4.129  U 24 IN    3.190 kA 3Z N 3 * 1.35 2  4.719 2 i xk  1.8 * 2 * I N  1.8 * 2 * 3.190  8.120 kA * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N1 (t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p B1) U 2 24 2 X HT    2.304 () S N 250
  5. R1 = Rdd + Rc1= 1.350 + 0.062 = 1.412  X=Xdd + XHT + Xc1 = 1.825+ 2.304 + 0.006 = 4.135  U 24 IN    3.171 kA 3Z N 1 3 * 1.412 2  4.135 2 i xk  1.8 * 2  I N 1  1.8 * 2 * 3.171  8.072 kA TÝnh to¸n t-¬ng tù t¹i c¸c ®iÓm N2 ->N5 ta cã b¶ng sau : B¶ng 2.21 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch §iÓm ng¾n m¹ch IN(kA) IXK(kA) N1 3.171 8.072 N2 3.168 8.064 N3 3.170 8.069 N4 3.182 8.100 N5 3.169 8.067 N 3.190 8.120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản