intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 14

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
22
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện ổn định động cho phép : idm.d = 63kA , ixk = 6.742kA Thanh dẫn chọn v-ợt cấp nên không cần kiểm tra ổn định động * Lựa chọn và kiểm tra máy biến điện áp BU BU đ-ợc chọn theo điều kiện sau : Điện áp định mức : UđmBU -Udm.m = 22kV Chọn loại BU 3 pha 5 trụ 4MS34, kiểu hình trụ do hãng Siemens chế tạo có các thông số kỹ thuật nh- sau: Bảng 2.22 - Thông số kỹ thuật của BU loại 4MS34 Thông số kỹ thuật Udm(kV) U chịu đựng tần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 14

  1. Chương 14: Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña TPPTT M¸y c¾t 8DC11 ®-îc chän theo tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC  Udm.m=22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC = 1250A  Ilv.max = 2Ittnm = 283A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t =25kA  IN = 2.65 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d = 63kA  ixk = 6.742kA Thanh dÉn chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU BU ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBU Udm.m = 22kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS34, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.22 - Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS34 Th«ng sè kü thuËt 4MS34 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 50 (kV) U chÞu ®ùng xung 1.2/50 s(kV) 125 U1dm(kV) 22/ 3 U2dm(kV) 110/ 3 T¶i ®Þnh møc(VA) 400 * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI BI ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc: Udm.B1 Udm.m=22 kV
  2. Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh I max k qtbt S dm. BA 1.3 *1800 møc: I dm.BI     51.17 A 1.2 1.2 * 3 * 22 1.2 * 3 *.22 Chän BI lo¹i 4ME14, kiÓu h×nh trô do Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.23 - Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME14 Th«ng sè kü thuËt 4ME14 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 50 (kV) U chÞu ®ùng xung 1.2/50 s(kV) 125 I1dm(kA) 5 - 2000 I2dm(kA) 1 hoÆc 5 I«®nhiÖt 1s (kA) 80 I«®®«ng (kA) 120 * Lùa chän chãng sÐt van Chèng sÐt van ®-îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p Udm.m = 22kV Lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã Udm = 24kV , lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B24 3.4.1 2.3.4 S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng TÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®Æt hai m¸y do nhµ m¸y chÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.V× c¸c tr¹m biÕn ¸p nµy ®-îc ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn dÆt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a.CÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p . PhÝa h¹ ¸p ®Æt aptomat tæng vµ c¸c aptomat nh¸nh. Thanh c¸i h¹ ¸p ®-îc ph©n ®o¹n b»ng aptomat ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph-¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( aptomat ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p
  3. th-êng ë tr¹ng th¸i c¾t ). ChØ khi nµo cã mét m¸y biÕn ¸p gÆp sù cè míi sö dông aptomat ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè . H×nh 2.9 - S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt hai m¸y biÕn ¸p Tñ A Tñ A Tñ A MBA Tñ A tæng Tñ A tæng MBA Tñ cao ¸p nh¸nh ph©n nh¸nh Tñ cao ¸p 22/0,4 22/0,4 ®o¹n 1. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p Ta sÏ dïng mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC  Udm.m = 22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC  Ilv.max = 2*Ittnm= 283 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d  ixk = 8.120 kA Tra b¶ng PL2.17[TL2] ta chän dao c¸ch ly 3DC víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: B¶ng 2.24 - Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 3DC
  4. Udm(kV Idm (A) INT (kA) IN max (kA) ) 24 630-2500 16-31.5 40-80 2. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p Dïng mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. CÇu ch× ®-îc chän theo c¸c tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.CC  Udm.m = 22 kV k qtbt S dm.BA 1.3 * 1800 Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I dm.CC  I lv max    61.41 3U dm.m 3 * 22 kA Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t  IN4 = 3.182 kA ( V× dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i cña tr¹m biÕn ¸p B4 cã gi¸ trÞ max) Tra b¶ng PL2.19 [TL2] ta chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 413-4B do Siemens chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.25 - Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i 3GD1 413-4B U®m (kV) I®m (A) Ic¾t min (A) I c¾t N (kA) 24 63 432 31.5 3. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t ¸pt«m¸t tæng, ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh ®Òu do Merlin Gerin chÕ t¹o ¸pt«m¸t ®-îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc : Udm.A  Udm.m = 0.38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: Idm.A  Ilv max k qtbt S dmBA Trong ®ã : I lv max  3U dm.m C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B4 cã Sdm = 1000kVA
  5. k qtbt S dmBA 1.3 * 1000 Nªn I lv max    1975.14 A 3U dm.m 0.38 3 Tr¹m biÕn ¸p B2 cã Sdm = 1600kVA k qtbt S dmBA 1.3 * 1600 Nªn I lv max    3160.23 A 3U dm.m 0.38 3 C¸c tr¹m biÕn ¸p B3, B5 cã Sdm = 1800kVA k qtbt S dmBA 1.3 * 1800 Nªn I lv max    3555.26 A 3U dm.m 0.38 3 Tra b¶ng PL3.3 [TL2] ta chän ¸pt«m¸t tæng vµ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n nh- sau: B¶ng 2.26 - KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n Tªn Lo¹i Sè Udm Idm Ic¾t N Sè tr¹m l-îng (V) (A) (kA) cùc B1, B4 CM200 3 415 3200 70 3 0 B2 CM320 3 415 2000 70 3 0 B3, B5 M40 3 415 4000 70 3 §èi víi ¸pt«m¸t nh¸nh : §iÖn ¸p ®Þnh møc: Udm.A Udm.m = 0.38 (kV) S ttpx Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I dm. A  I tt  n 3U dm.m Trong ®ã : n - sè ¸pt«m¸t nh¸nh ®-a vÒ ph©n x-ëng KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®-îc ghi trong b¶ng 3.27 B¶ng 2.27 - KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh, lo¹i 4 cùc cña Merlin Gerin Tªn ph©n STT SL ITT Lo¹i U§M I§M(A Ic¾tN x-ëng (kVA) (A) (V) ) (kA)
  6. Ban QL & P. 106.39 2 80.81 NS100H 415 100 25 T/kÕ P/x c¬ khÝ sè 1 1815.3 2 1379.0 CM1600 415 1600 70 1 4 P/x c¬ khÝ sè 2 1620.2 2 1230.8 C1251N 415 1250 50 5 6 P/x luyÖn kim 1382.6 2 1050.3 C1251N 415 1250 50 mµu 1 2 P/x luyÖn kim 1911.1 2 1451.8 CM1600 415 1600 70 ®en 9 8 P/x Söa ch÷a 223.35 1 340.13 NS400H 415 400 70 c¬ khÝ P/x RÌn 1838 2 1396.2 CM1600 415 1600 70 8 P/x NhiÖt 3113.1 2 2364.9 CM2500 415 2500 70 luyÖn 3 6 Bé phËn NÐn 1506.7 2 1144.6 C1251N 415 1250 50 khÝ 7 5 Kho vËt liÖu 95.35 2 74.43 NS100H 415 80 625 4. Lùa chän thanh gãp C¸c thanh gãp ®-îc lùa chän theo tiu chuÈn dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp : S tt 3440.12 k hc .I cp  I cb    5226.74 A 3U dm 0.38 3 5. KiÓm tra c¸p ®· chän Víi c¸p chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng nh¾n m¹ch lín nhÊt IN4=3.182 kA KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  16mm 2  6 * 3.182 * 0.5  13.5mm 2 VËy c¸p ®· chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý 6. KÕt luËn
  7. C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2