thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
234
lượt xem
108
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy làm việc theo chế độ 2 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax= 4500 h. Trong nhà máy có Ban quản lý, Phân xưởng sửa chữa cơ khí và Kho vật liệu là hộ loại III, các phân xưởng còn lại đều thuộc hộ loại I Các nội dung tính toán, thiết kế bao gồm : Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và nhà máy Thiết kế mạng điện hạ áp cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 2

  1. chương 2: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô t¶i 1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 1 cho trong b¶ng 1.3 B¶ng 1.3 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-în trªn mÆt 1 Toµn (A) T g b»ng m¸y bé Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y tiÖn tù 3 2 5.1 15.3 3*12. ®éng 19 3 M¸y tiÖn tù 2 3 14.0 28.0 2*35. ®éng 45 4 M¸y tiÖn tù 2 4 5.6 11.2 2*14. ®éng 18 5 M¸y tiÖn tù 1 5 2.2 2.2 5.57 ®éng 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y phay v¹n 2 7 3.4 6.8 2*8.6 n¨ng 1 8 M¸y phay 1 8 1.8 1.8 4.56 ngang Céng nhãm I 13 71.5 181.0 5 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Ta cã : Pdd max  14  7 kW 2 2  n1 = 2 , n=13 n1 2  n* =   0.15 n 13 n1 P ddi P* = P1  i 1 n  2 * 14  0.39 P 71.5 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* =0.67  nhq = nhq* *n = 0.67*13 = 8.71
  2. Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =9 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 2.2 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2.2 *0.15*71.5 = 23.59 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 23.59*1.33 = 31.37 kVar Ptt 23.59 Stt =   39.32 kVA cos  0.6 S tt 39.32 I tt    59.74 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35.45 + 0.8(59.74 - 0.15*35.45) = 220.79 A Trong ®ã : Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng ®iÖn khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm kk® - hÖ sè khëi ®éng , lÊy kk® = 5 k®t - hÖ sè ®ång thêi , lÊy k®t =0.8 2. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2 cho trong b¶ng 1.4 B¶ng 1.4 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm II Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-î trªn mÆt 1 Toµn (A) T ng b»ng m¸y bé 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35. 45 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22. 79 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21. 27 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y khoan v¹n 1 15 4.5 4.5 11.4 n¨ng 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4
  3. 9 M¸y khoan 1 17 1.7 1.7 4.3 h-íng t©m 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22. 79 Céng nhãm II 15 111.9 283.3 6 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Ta cã : Pdd max  14  7 kW 2 2  n1 = 10 , n=15 n1 10  n* =   0.67 n 15 n1 P ddi 28  7  18  25.2  18 96.2 P* = P1  i 1 n    0.86 P 111.9 111.9 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.86  nhq = nhq* *n = 0.86*15 = 12.9 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =13 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 1.85 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.85 *0.15*111.9 = 31.05 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 31.05*1.33 = 41.29 kVar Ptt 31.05 Stt =   51.75 kVA cos  0.6 S tt 51.75 I tt    78.63 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35.45 + 0.8(78.63 - 0.15*35.45) = 235.90 A 3. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3 cho trong b¶ng 1.5
  4. B¶ng 1.5 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm III Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-î trªn mÆt 1 Toµn (A) ng b»ng m¸y bé 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.1 8 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t 1 21 2.8 2.8 7.09 gät 4 M¸y mµi s¾c v¹n 1 22 0.65 0.65 1.65 n¨ng 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1. 65 6 M¸y Ðp kiÓu trôc 1 24 1.7 1.7 4.3 khuûu 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 8 C-a tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 C-a m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.9 3 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Ta cã : Pdd max  5.6  2.8 Kw 2 2  n1 = 4 , n = 10 n1 4  n* =   0.4 n 10 n1 P ddi 5.6  2.8  2.8  3.0 P* = P1  i 1 n   0.68 P 20.9 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.72  nhq = nhq* *n = 0.72*10 = 7.2 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =7 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 2.48 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2.48 *0.15*20.9 = 7.78 kW i 1
  5. Qtt = Ptt*tg = 7.78*1.33 = 10.35 kVar Ptt 7.78 Stt =   12.98 kVA cos  0.6 S tt 12.98 I tt    19.71A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*14.18 + 0.8(19.71 - 0.15*14.18) = 84.97 A 4. TÝnh to¸n cho nhãm 4: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 4 cho trong b¶ng 1.6 B¶ng 1.6 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm IV Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-î trªn mÆt 1 m¸y Toµn (A) T ng b»ng bé Nhãm IV 1 Lß ®iÖn kiÓu 1 31 30 30 47.98 buång 2 Lß ®iÖn kiÓu 1 32 25 25 39.98 ®øng 3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.9 3 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.8 , cos = 0.95 Do sè thiÕt bÞ trong nhãm lµ n = 4 nªn ta tÝnh nhq theo c«ng thøc ®Þnh nghÜa : 2  n    Pddi  95 2 nhq   i 1    3.57 n 30 2  25 2  30 2  10 2  Pddi i 1 2 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq = 4 , ksd = 0.8 ta ®-îc kmax = 1.14 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm IV :
  6. n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.14 *0.8*95 = 86.64 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 86.64*0.33 = 28.59 kVar Ptt 86.64 Stt =   91.2 kVA cos  0.95 S tt 91.2 I tt    138.56 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 1.2*47.98 + 0.8(138.56 - 0.8*47.98) = 137.72 A 5. TÝnh to¸n cho nhãm 5: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 5 cho trong b¶ng 1.7 B¶ng 1.7 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm V Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-î trªn mÆt 1 m¸y Toµn (A) T ng b»ng bé Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25. 32 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay 1 46 2.8 2.8 7.09 ngang 5 M¸y phay v¹n 1 47 2.8 2.8 7.09 n¨ng 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19. 25 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.8 4 Trong nhãm 5 cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ thiÕt bÞ mét pha sö dông ®iÖn ¸p d©y vµ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn cÇn quy ®æi vÒ phô t¶i 3 pha t-¬ng ®-¬ng, cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n :
  7. Pqd = 3 * Pdm * k d = 3 * S dm * cos  * k d trong ®ã : k® - hÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m, lÊy b»ng 0.25  Pqd = 3 * 24 * 0.6 * 0.25 = 12.47 kW Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 12.47 Ta cã : = = 6.24 kW 2 2  n1 = 8 , n = 18 n1 8  n* = = = 0.44 n 18 P 20 + 7 + 15.2 + 7 + 10 + 12.47 P* = 1 = = 0.73 P 97.87 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.7  nhq = nhq* *n = 0.7*18 = 12.6 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =13 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 1.96 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm V : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.96 *0.15*97.87 = 28.77 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 28.77*1.33 = 38.26 kVar Ptt 28.77 Stt = = = 47.95 kVA cos  0.6 S tt 47.95 I tt = = = 72.85 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max) = 5*31.58 + 0.8(72.85 - 0.15*31.58) = 212.39 A 6. TÝnh to¸n cho nhãm 6: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 6 cho trong b¶ng 1.8 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6
  8. Pdd max 15 Ta cã : = = 7.5 Kw 2 2  n1 = 1 , n = 8 n1 1  n* = = = 0.13 n 8 P* = P1  15  0.67 P 22.5 B¶ng 1.8 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm VI Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-în trªn mÆt 1 Toµn (A) T g b»ng m¸y bé 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.2 7 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98 4 BÓ tÈm cã ®èt 1 68 4.0 4.0 10.13 nãng 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm 8 22.5 56.99 VI Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.32  nhq = nhq* *n = 0.32*8 = 2.56 V× n > 3 , nhq
  9. S tt 33.75 I tt    51.28 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt - k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt - k sd * I dd max) = 5*37.98 + 0.8(51.28 - 0.15*37.98) = 226.37 A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản