thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
33
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ tải chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên 1 đơn vị diện tích : Pcs = p0*F Trong đó : P0 - suất chiếu sáng trên 1 đơn vị diện tích chiếu 2 sáng [W/m ] F - Diện tích được chiếu sáng [m2] Trong phân xưởng sửa chữa cơ khí ta dùng đèn sợi đốt để chiếu sáng, tra bảng PL1.2[1] ta tìm được p0 = 12 W/m2 Phụ tải chiếu sáng phân xưởng : Pcs = p0*F = 12*1200 = 14.4 kW...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 3

  1. Chương 3: TÝnh to¸n phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch : Pcs = p0*F Trong ®ã : P0 - suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch chiÕu 2 s¸ng [W/m ] F - DiÖn tÝch ®-îc chiÕu s¸ng [m2] Trong ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng ®Ìn sîi ®èt ®Ó chiÕu s¸ng, tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc p0 = 12 W/m2 Phô t¶i chiÕu s¸ng ph©n x-ëng : Pcs = p0*F = 12*1200 = 14.4 kW Qcs =Pcs*tg = 0 ( ®Ìn sîi ®èt nªn cos =0 ) 1.1.4 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng * Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x-ëng : 6 Ppx  k dt  Ptti  0.8 ( 23.59  31.05  7.78  86.64  28.77  20.25)  158.46 kW i 1 Trong ®ã : k®t - hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n x-ëng, lÊy k®t = 0.8 * Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : 6 Q px  k dt  Qtti  0.8 ( 31.37  41.29  10.35  28.59  38.26  26.93)  141.43 kVar i 1 *Phô t¶i toµn phÇn cña ph©n x-ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng : S ttpx  ( Ppx  Pcs ) 2  Q 2 px  (158.46  14.4) 2  141.43 2  223.35 kVA S ttpx 223.35 I ttpx    339.34 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 158.46  14.4 172.86 cos  px     0.77 S ttpx 223.35 223.35 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng SCCK . 1
  2. 2
  3. B¶ng 1.9 - B¶ng phô t¶i ®iÖn cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ HÖ Sè HÖ ªn nhãm Sè KH C«ng sè thiÕ sè Phô t¶i tÝnh to¸n hiÕt bÞ ®iÖn l-î trª suÊt I®m sö cos t bÞ cùc ng n ®Æt P0 (A) dôn tg hiÖ ®¹i mÆt (kW) g u kmax Ptt,k Qtt,kV Stt,k I W Ar VA b»n ksd qu¶ g nhq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mI tiÖn ren 1 1 4.5 11.4 0.15 0.6/1.3 3 tiÖn tù ®éng 3 2 3*5.1 3*12. 0.15 0.6/1.3 19 3 tiÖn tù ®éng 2 3 2*14.0 2*35. 0.15 0.6/1.3 45 3 tiÖn tù ®éng 2 4 2*5.6 2*14. 0.15 0.6/1.3 18 3 tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 5.57 0.15 0.6/1.3 3 tiÖn rªv«n 1 6 1.7 4.30 0.15 0.6/1.3 3 phay v¹n 2 7 2*3.4 2*8.6 0.15 0.6/1.3 1 3 phay ngang 1 8 1.8 4.56 0.15 0.6/1.3 3 nhãm I 13 71.5 181.0 0.15 0.6/1.3 9 2.2 23.5 31.37 39.32 5 3 9 m II phay ®øng 2 9 2*14.0 2*35. 0.15 0.6/1.3 45 3 phay ®øng 1 10 7.0 17.73 0.15 0.6/1.3 3 mµi 1 11 2.2 5.57 0.15 0.6/1.3 3
  4. 3 bµo ngang 2 12 2*9.0 2*22. 0.15 0.6/1.3 79 3 xäc 3 13 3*8.4 3*21. 0.15 0.6/1.3 27 3 xäc 1 14 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 khoan v¹n 1 15 4.5 11.4 0.15 0.6/1.3 3 doa ngang 1 16 4.5 11.4 0.15 0.6/1.3 3 khoan h-íng 1 17 1.7 4.3 0.15 0.6/1.3 3 mµi ph¼ng 2 18 2*9.0 2*22. 0.15 0.6/1.3 79 3 nhãm II 15 111.9 283.3 0.15 0.6/1.3 13 1.8 31.0 41.29 51.75 6 5 5 3 m III mµi trßn 1 19 5.6 14.18 0.15 0.6/1.3 3 mµi trong 1 20 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 mµi dao c¾t 1 21 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 mµi s¾c v¹n 1 22 0.65 1.65 0.15 0.6/1.3 3 khoan bµn 2 23 2*0.65 2*1.6 0.15 0.6/1.3 5 3 Ðp kiÓu trôc 1 24 1.7 4.3 0.15 0.6/1.3 u 3 mµi ph¸ 1 27 3.0 7.6 0.15 0.6/1.3 3 ay 1 28 1.35 3.42 0.15 0.6/1.3 3 m¸y 1 29 1.7 4.3 0.15 0.6/1.3 4
  5. 3 nhãm III 10 20.9 52.93 0.15 0.6/1.3 7 2.4 7.78 10.35 12.97 8 3 m IV ®iÖn kiÓu 1 31 30 47.98 0.8 0.95/0. g 33 Ön kiÓu ®øng 1 32 25 39.98 0.8 0.95/0. 33 ªn kiÓu bÓ 1 33 30 47.98 0.8 0.95/0. 33 Ön ph©n 1 34 10 15.99 0.8 0.95/0. 33 nhãm IV 4 95 151.9 0.8 0.95/0. 4 1.1 86.6 28.59 91.2 3 4 4 33 mV tiÖn ren 2 43 2*10 2*25. 0.15 0.6/1.3 32 3 tiÖn ren 1 44 7.0 17.73 0.15 0.6/1.3 3 tiÖn ren 1 45 4.5 11.4 0.15 0.6/1.3 3 phay ngang 1 46 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 phay v¹n 1 47 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 phay r¨ng 1 48 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 xäc 1 49 2.8 7.09 0.15 0.6/1.3 3 bµo ngang 2 50 2*7.6 2*19. 0.15 0.6/1.3 25 3 mµi trßn 1 51 7.0 17.73 0.15 0.6/1.3 3 khan ®øng 1 52 1.8 4.56 0.15 0.6/1.3 3 hÝ nÐn 1 53 10.0 25.32 0.15 0.6/1.3 5
  6. 3 1 54 3.2 8.1 0.15 0.6/1.3 3 ¸p hµn 1 57 12.47 31.58 0.15 0.6/1.3 3 mµi ph¸ 1 58 3.2 8.1 0.15 0.6/1.3 3 n ®iÖn 1 59 0.6 1.52 0.15 0.6/1.3 3 c¾t 1 60 1.7 4.3 0.15 0.6/1.3 3 nhãm V 18 97.87 247.8 0.15 0.6/1.3 13 1.9 28.7 38.26 47.95 4 6 7 3 m VI guéi 3 65 3*0.5 3*1.2 0.15 0.6/1.3 7 3 cuèn d©y 1 66 0.5 1.27 0.15 0.6/1.3 3 hÝ nghiÖm 1 67 15.0 37.98 0.15 0.6/1.3 3 Èm cã ®èt 1 68 4.0 10.13 0.15 0.6/1.3 3 y 1 69 0.85 2.15 0.15 0.6/1.3 3 n bµn 1 70 0.65 1.65 0.15 0.6/1.3 3 nhãm VI 8 22.5 56.99 0.15 0.6/1.3 3 20.2 26.93 33.75 5 3 6
  7. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản