thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
127
lượt xem
33
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do các phân xưởng này chỉ biết công suất đặt và diện tích của các phân xưởng nên phụ tải tính toán được xác định theo công suất đặt và hệ số nhu cầu 1.2.1 Xác định PTTT cho Ban quản lý và Phòng thiết kế . Công suất đặt : 80 kW 2 Diện tích : 1500 km Tra bảng PL1.3[1] với ban Quản lý và phòng Thiết kế tìm đ-ợc : knc = 0.8 , cos= 0.8 Tra bảng PL1.2[1] ta tìm được suất chiếu sáng p0 = 15 W/m2 , ở đây ta sử dụng đèn huỳnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 4

  1. Chương 4:x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i Do c¸c ph©n x-ëng nµy chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x-ëng nªn phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu 1.2.1 X¸c ®Þnh PTTT cho Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ . C«ng suÊt ®Æt : 80 kW 2 DiÖn tÝch : 1500 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi ban Qu¶n lý vµ phßng ThiÕt kÕ t×m ®-îc : knc = 0.8 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang nªn coscs = 0.85 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.8*80 = 64 kW Q®l = P®l*tg = 64*0.75 = 48 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*1500 = 22.5 kW Qcs = Pcs*tg = 22.5*0.62 = 13.95 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 64 + 22.5 = 86.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 48 + 13.95 =61.95 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  86.5 2  61.95 2  106.39 kVA 2 2 S ttpx 106.39 I ttpx    161.64 A 3U 3 * 0.38 1.2.2 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. C«ng suÊt ®Æt : 3600 kW
  2. DiÖn tÝch : 2000 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng C¬ khÝ t×m ®-îc : knc = 0.3 , cos = 0.6 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.3*3600 = 1080 kW Q®l = P®l*tg = 1080*1.33 = 1436.4 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2000 = 30 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1080 + 30 = 1110 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1436 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1110 2  1436.4 2  1815.31 kVA 2 2 S ttpx 1815.31 I ttpx    2758.1 A 3U 3 * 0.38 1.2.3 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. C«ng suÊt ®Æt : 3200 kW2 DiÖn tÝch : 2500 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng C¬ khÝ t×m ®-îc : knc = 0.3 , cos = 0.6 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1
  3. * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.3*3200 = 960 kW Q®l = P®l*tg = 960*1.33 = 1276.8 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2500 = 37.5 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 960 + 37.5 = 997.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1276.8 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  997.5 2  1276.8 2  1620.25 kVA 2 2 S ttpx 1620.25 I ttpx    2461.72 A 3U 3 * 0.38 1.2.4 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu. C«ng suÊt ®Æt : 1800 kW2 DiÖn tÝch : 2700 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.6*1800 = 1080 kW Q®l = P®l*tg = 1080*0.75 = 810 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2700 = 40.5 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar
  4. * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1080 + 40.5 = 1120.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 810 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1120.5 2  810 2  1382.61 kVA 2 2 S ttpx 1382.61 I ttpx    2100.66 A 3U 3 * 0.38 1.2.5 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng LuyÖn ®en . C«ng suÊt ®Æt : 2500 kW2 DiÖn tÝch : 3000 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.6*2500 = 1500 kW Q®l = P®l*tg = 1500*0.75 = 1125 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*3000 = 45 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1500 + 45 = 1545 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1125 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng :
  5. S ttpx  Pttpx  Qttpx  1545 2  1125 2  1911.19 kVA 2 2 S ttpx 1911.19 I ttpx    2903.75 A 3U 3 * 0.38 1.2.6 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng RÌn . C«ng suÊt ®Æt : 2100 kW2 DiÖn tÝch : 3600 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng RÌn t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.7 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.6*2100 = 1260 kW Q®l = P®l*tg = 1260*1.02 = 1285.2 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*3600 = 54 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1260 + 54 = 1314 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1285.2 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1314 2  1285.2 2  1838 kVA 2 2 S ttpx 1838 I ttpx    2792.58 A 3U 3 * 0.38

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản