thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
116
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn cáp cao áp từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp phân xưởng Cáp cao áp được chọn theo chỉ tiêu mật độ kinh tế của dòng điện jkt. Đối với nhà máy chế tạo máy kéo làm việc 2 ca , thời gian sử dụng công suấtlớn nhất là : Tmax = 4500h, ta dùng cáp lõi đồng , tra bảng 5[Trang 294-TL1] ta tìm được jkt = 3.1 A/mm2 I Tiết diện kinh tế của cáp Cáp từ các TBATG về các trạm biến áp phân x-ởng đều là cáp lộ kép nên: I max S...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 8

  1. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt Chương 8: c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng C¸p cao ¸p ®-îc chän theo chØ tiªu mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo lµm viÖc 2 ca , thêi gian sö dông c«ng suÊtlín nhÊt lµ : Tmax = 4500h, ta dïng c¸p lâi ®ång , tra b¶ng 5[Trang 294-TL1] ta t×m ®-îc jkt = 3.1 A/mm2 I TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  max j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt ®· tÝnh, tra b¶ng ®Ó lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn gÇn nhÊt . KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc Trong ®ã : Isc lµ dßng ®iÖn xÈy ra khi sù cè ®øt mét d©y c¸p,Isc = 2.Imax khc = k1.k2 k1 lµ hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é , ta lÊy k1 = 1; k2 lµ hÖ sè hiÖu chØnh sè d©y c¸p cïng ®Æt trong mét hµo c¸p, trong m¹ng h¹ ¸p, c¸c hµo ®Òu ®-îc ®Æt hai c¸p vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y lµ 300 mm. Theo PL 4.22[TL2] ta t×m ®-îc k2 = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B1:
  2. S ttpx 1921.7 I max    92.46 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 92.46 Fkt    29.83 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 2*92.46 = 184.92 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 >Isc = 184.92 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2- > 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B2: S ttpx 1605.96 I max    77.27 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 77.27 Fkt    24.92 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
  3. 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 154.54 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 >Isc = 154.54 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2- > 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B3: S ttpx 1620.25 I max    77.95 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 77.95 Fkt    25.15 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 A < 2*Imax = 155.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A >Isc = 155.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2- > 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B4:
  4. S ttpx 1911.19 I max    91.95 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 91.95 Fkt    29.66 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 35mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =170A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A < 2*Imax = 183.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A >Isc = 183.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2- > 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B5: S ttpx 3440.12 I max    165.51 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 165.51 Fkt    53.39 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 331.02 A
  5. C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 150mm2víi Icp = 365A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*365 = 339.45 A > Isc = 331.02 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 150mm2-> 2XPLE (3*150) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B6: S ttpx 3113.13 I max    149.78 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 149.78 Fkt    48.32 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 299.56 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 120mm2víi Icp = 330A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*330 = 306.9 A > Isc = 299.56 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 120mm2-> 2XPLE (3*120)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản