intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
35
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy thuộc hộ loại I, nên đường dây từ trạm biến áp trung gian Đa Phúc về trung tâm cung cấp ( trạm biến áp trung gian hoặc trạm phân phối trung tâm ) của nhà máy sẽ dùng dây trên không lộ kép. Do tính chất quan trọng của các phân xưởng nên ở mạng cao áp trong nhà máy ta sử dụng sơ đồ hình tia, lộ kép. Sơ đồ này có ưu điểm là sơ đồ nối dây rõ ràng, các trạm biến áp phân xưởng đều được cấp điện từ một đường dây riêng nên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 11

 1. Chương 11: Lùa chän ph-¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng cao ¸p Nhµ m¸y thuéc hé lo¹i I, nªn ®-êng d©y tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian §a Phóc vÒ trung t©m cung cÊp ( tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m ) cña nhµ m¸y sÏ dïng d©y trªn kh«ng lé kÐp. Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x-ëng nªn ë m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta sö dông s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. S¬ ®å nµy cã -u ®iÓm lµ s¬ ®å nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét ®-êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn t-¬ng ®èi cao, dÔ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng ho¸ vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn, c¸c ®-êng c¸p cao ¸p trong nhµ m¸y ®Òu ®-îc ®Æt trong hµo c¸p x©y däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ ®-a ra 4 ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh 3.1.
 2. H×nh 3.1: C¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y B1 B2 B1 B2 1 B 2 10 1 B 2 10 B4 B4 3 B 4 3 B 4 B3 B3 B B B5 B5 5 6 8 5 6 8 B B B6 B6 B 7 B 7 Ph-¬ng ¸n 1 Tõ hÖ thèng Ph-¬ng ¸n 3 Tõ hÖ thèng ®iÖn ®Õn ®iÖn ®Õn 9 9 B1 B2 B1 B2 1 B 2 10 1 B 2 10 B4 B4 3 B 4 3 B 4 B3 B3 B B B5 B5 B 5 6 8 B 5 6 8 7 7 Ph-¬ng ¸n 2 Tõ hÖ thèng Ph-¬ng ¸n 4 Tõ hÖ thèng ®iÖn ®Õn ®iÖn ®Õn 9 9 I.1 TÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý: §Ó so s¸nh vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý ta sö dông hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z vµ chØ xÐt ®Õn nh÷ng phÇn kh¸c nhau trong c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó gi¶m khèi l-îng tÝnh to¸n: Z = ( avh + atc )K + 3 I max Rc  min 2 Trong ®ã: avh - hÖ sè vËn hµnh, avh = 0,1; atc - hÖ sè tiªu chuÈn, atc = 0,2;
 3. K - vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p , ®-êng d©yvµ m¸y c¾t ®iÖn ; I max - dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ; R - ®iÖn trë cña thiÕt bÞ;  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt; c - gi¸ tiÒn 1kWh tæn thÊt ®iÖn n¨ng, c = 1000 ®/kWh. I.1.1 Ph-¬ng ¸n I: Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian ( TBATG ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng ®iÖn ¸p 6kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5, B6 h¹ ®iÖn ¸p tõ 6 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. 1.1) Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: * Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë phÇn trªn ( 3.2.1. ) ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng do ABB chÕ t¹o:
 4. H×nh 3.2: S¬ ®å ph-¬ng ¸n 1 B2 B1 1 2 10 B4 3 4 B3 B5 5 6 8 B6 7 Tõ hÖ thèng Ph-¬ng ¸n I 9 ®iÖn ®Õn
 5. B¶ng 3.2 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n I §¬n Thµnh Tªn S®m UC/UH P P UN i0 Sè gi¸ tiÒn(103 TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) () (%) m¸y (103 ®) ®) TBATG 4000 22/6,3 5,45 33,5 7,5 0,9 2 325000 650000 B1 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B2 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B3 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B4 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B5 630 22/0,4 1,3 8,2 4,5 1,3 2 92700 185400 B6 630 22/0,4 1,3 8,2 4,5 1,3 2 92700 185400 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =1809800. 103 ® * X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : 2 1  S  A  n.P0 .t  .PN . tt S  .  kWh n  dmB  Trong ®ã: n - sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song. t- thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi MBA vËn hµnh suèt n¨m t = 8760h. - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. Tra b¶ng 4-1 (TL1) víi Tmax = 4500h vµ cosnm = 0,77, t×m ®-îc  = 3300 h. P0, PN - tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA.
 6. Stt - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña TBA. S®mB - c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA. TÝnh cho Tr¹m biÕn ¸p Trung gian: Sttnm = 7392,96 kVA S®mB =3696,48 kVA P0 = 5,45 kW PN = 33,5 kW Ta cã: 2 1  S  A  n.P0 .t  .PN . tt S  .  [kWh] n  dmB  2 1  7392,48  = 2.5,45. 8760 + .46,5.  .3300 2  4000  = 284302,91 kWh C¸c TBA kh¸c còng tÝnh to¸n t-¬ng tù, kÕt qu¶ cho trong b¶ng 3.3. B¶ng 3.3: KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n I Sè P0 PN Tªn tr¹m Stt (kVA) S®m (kVA) A (kWh) m¸y (kW) (kW) TBATG 2 7392,96 4000 5,45 33,5 284302,91 B1 2 1935,5 1000 2,1 12,6 114674,67 B2 2 1718,2 1000 2,1 12,6 98168,47 B3 2 1892,74 1000 2,1 12,6 111271,44 B4 2 1567,4 1000 2,1 12,6 87867,68 B5 2 1147,42 630 1,3 8 66562,24 B6 2 1045,18 630 1,3 8 59106,80
 7. Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: AB = 821954,24 kWh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản