intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
185
lượt xem
70
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 9

 1. Chương 9: ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y I.1 §Æt vÊn ®Ò: ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc coi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt. 2. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. 3. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh. 4. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. 5. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i ®iÖn. 6. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ. Tr×nh tù tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b-íc: 1. V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn. 2. Lùa chän vÞ trÝ, sè l-îng, dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i, tiÕt diÖn c¸c ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n. 3. TÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý. 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän.
 2. I.2 V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn: Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cÇn lùa chän cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i: U = 4,34. l  0,016.P [kV] Trong ®ã: P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Nh- vËy cÊp ®iÖn ¸p hîp lý ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng vÒ nhµ m¸y sÏ lµ: U = 4,34. 10  0,016.7391,55 = 49,15 kV Tr¹m biÕn ¸p trung gian §a Phóc cã c¸c cÊp ®iÖn ¸p ra lµ 22 kV vµ 6kV. Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta chän cÊp ®iÖn ¸p ®Ó cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 22 kV. C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt vµ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña c¸c ph©n x-ëng cã thÓ ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn: I.2.1. Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: C¸c tr¹m biÕn ¸p (TBA) ®-îc lùa chän dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau: 1. VÞ trÝ ®Æt TBA ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: gÇn t©m phô t¶i; thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p; an toµn vµ kinh tÕ. 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p (MBA) ®Æt trong c¸c TBA ®-îc lùa chän c¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i; ®iÒu kiÖn vËn
 3. chuyÓn vµ l¾p ®Æt; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp TBA chØ ®Æt 1 MBA sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh, song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c TBA cung cÊp cho hé lo¹i I vµ lo¹i II chØ nªn ®Æt 2 MBA, hé lo¹i III cã thÓ chØ ®Æt 1 MBA. 3. Dung l-îng c¸c MBA ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: n. khc. S®mB  Stt Vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn sù cè mét MBA (trong tr¹m cã nhiÒu h¬n 1 MBA): (n-1). khc.kqt. S®mB  Sttsc Trong ®ã: n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong TBA. khc - HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng, ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p chÕ t¹o ë ViÖt Nam nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é, khc = 1. kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè , kqt = 1,4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm, thêi gian qu¸ t¶i trong mét ngµy ®ªm kh«ng v-ît qu¸ 6h vµ tr-íc khi qu¸ t¶i MBA vËn hµnh víi hÖ sè t¶i  0,93. Sttsc- c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30 lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0,7. Stt .
 4. §ång thêi còng cÇn h¹n chÕ chñng lo¹i MBA dïng trong nhµ m¸y ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a, thay thÕ. 1.1) Ph-¬ng ¸n 1: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã: * Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng ®óc kim lo¹i ®en, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1935,5 kVA S tt S®mB  = 967,75 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña Ph©n x-ëng ®óc kim lo¹i ®en sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1935,5 S®mB  = = 967,75 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc kim mµu. Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1718,2 kVA S tt S®mB  = 859,1 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA
 5. KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 1718,2.0,7 S®mB  = = 859,1 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng gia c«ng th©n ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ .Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1892,74 kVA S tt S®mB  =946,37 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng gia c«ng th©n ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ ,sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn Ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt
 6. 0,7.S tt 0,7.(1892,74  783,7) S®mB   = 554,52 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng gia c«ng c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1567,4 kVA S tt S®mB  = 783,7 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng gia c«ng c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay,sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn Ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1567,4  679,2) S®mB   = 444,1 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ phï hîp. * Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng dËp khu«n vá m¸y bay vµ ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ . Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1147,42 kVA
 7. S tt S®mB  = 573,71 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 630 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng dËp khu«n vá m¸y bay vµ ph©n x-ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ,sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1147,42  255,93) S®mB   = 445,75 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y S®m = 630 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B6: cÊp ®iÖn cho P/x bäc th©n m¸y bay vµ Ph©n x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay.Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1045,18 kVA S tt S®mB  = 522,59 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 630 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña P/x bäc th©n m¸y bay vµ Ph©n x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay, sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn Ph©n
 8. x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1045,18  400,6) S®mB   = 322,29 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt hai m¸y S®m = 630 kVA lµ hîp lý. 1.2) Ph-¬ng ¸n 2: §Æt 5 TBA ph©n x-ëng, trong ®ã: * Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng ®óc kim lo¹i ®en, tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1935,5 kVA S tt S®mB  = 967,75 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña Ph©n x-ëng ®óc kim lo¹i ®en sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.1935,5 S®mB  = = 967,75 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. * Tr¹m biÕn ¸p B2: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc kim mµu. Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1718,2 kVA
 9. S tt S®mB  = 859,1 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 1718,2.0,7 S®mB  = = 859,1 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý. Tr¹m biÕn ¸p B3: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng gia c«ng th©n ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ .Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1892,74 kVA S tt S®mB  =946,37 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng gia c«ng th©n ®éng c¬ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ ,sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n
 10. x-ëng, cßn Ph©n x-ëng l¾p r¸p vµ thö nghiÖm ®éng c¬ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1892,74  783,7) S®mB   = 554,52 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý * Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng gia c«ng c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ vµ P/x söa ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay. Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1823,33 kVA S tt S®mB  = 911,67 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng gia c«ng c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ vµ P/x söa ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay, sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn ph©n x-ëng l¾p r¸p m¸y bay vµ ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ ngõng cung cÊp ®iÖn. (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1823,33  679,2  255,93) S®mB  = = 444,1 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ phï hîp.
 11. * Tr¹m biÕn ¸p B5: cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng dËp khu«n vá m¸y bay vµ ph©n x-ëng bäc th©n m¸y bay vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay. Tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song. n. khc. S®mB  Stt = 1936,67 kVA S tt S®mB  = 968,34 kVA 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 1000 kVA KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng dËp khu«n vá m¸y bay vµ ph©n x-ëng bäc th©n m¸y bay vµ ph©n x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay, sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x-ëng, cßn Ph©n x-ëng l¾p r¸p khung m¸y bay lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: (n-1). kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Stt 0,7.S tt 0,7.(1936,67  400,6) S®mB  = = 768,04 kVA 1,4 1,4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y S®m = 1000 kVA lµ hîp lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản