intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bulông ghép bích và d3= (0,8 - 0,9)d2=6 mm thând3 Vít ghép nắp ổ d4 Vít ghép nắp cửa thăm d5 Mặt bích ghép bích và thân: Chiều dày bích thân hộp S3=(1,4 - 1,8)d3=9 mm S3 S4=(0,9 - 1)S3=9 mm Chiều dày bích nắp hộp K , K - (3 - 5)=20 mm 3 2 :S4 Bề rộng bích nắp và thân K3 Kích thước gối trục: Đường kính ngoài và tâm lổ D3= D +4,4 d4 vít D 3 ; D2 18.2[3] tra bảng d4=(0,6 - 0,7)d2=4 mm d5=(0,5 - 0,6)d2=4 mm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 10

  1. Chương 10: Thieát keá voû hoäp giaûm toác vaø choïn caùc chi tieát phuï 1) Thieát keá voû hoäp : Teân goïi Bieåu thöùc tính toaùn Chieàu daøy : Thaân hoäp  =0,03a+3=7 mm Naép hoäp 1 1=0,9=7 mm Gaân taêng cöùng: chieàu daøy e e= 0,8..1=7 mm chieàu cao h h< 58 mm ñoä doác 2o
  2. Ñöôøng kính: Buloâng neàn d1 d1 >0,04a+10 =12 mm Buloâng caïnh oå d2 d2 =(0,7  0,8)d1=8 mm Buloâng gheùp bích vaø d3= (0,8  0,9)d2=6 mm thaând3 d4=(0,6  0,7)d2=4 mm Vít gheùp naép oå d4 d5=(0,5  0,6)d2=4 mm Vít gheùp naép cöûa thaêm d5 Maët bích gheùp bích vaø thaân: Chieàu daøy bích thaân hoäp S3=(1,4  1,8)d3=9 mm S3 S4=(0,9  1)S3=9 mm Chieàu daøy bích naép hoäp K  K - (3  5)=20 mm 3 2 :S4 Beà roäng bích naép vaø thaân K3 Kích thöôùc goái truïc: Ñöôøng kính ngoaøi vaø taâm loå D3= D +4,4 d4 tra baûng vít D 3 ; D2 18.2[3]
  3. Beà roäng maët bích gheùp D2 =D + (1,6  2)d4 buloâng caïnh oå K2 K2=E2+R2+(3  5)=25 mm Taâm loå buloâng caïnh oå E2 vaø E  1,6d =12 mm 2 2 C (k : khoaûng caùch töø taâm R2  1,3d2=10 mm buloâng ñeán caïnh oå) C  D3/2 Chieàu cao h Xaùc ñònh theo keát caáu Maët ñeá hoäp: Coù phaàn loài :Dd , S1 vaø S2 S1  (1,4  1,7)d1=15 mm S2  (1  1,1)d1=12 mm Beà roäng maët ñeá hoäp K1 vaø q K1  3d1=36mm; q=K1+2=50mm Khe hôû giöõa caùc chi tieát: Giöõa baùnh raêng vôùi thaønh >(1  1,2)=8 mm trong hoäp 1>(3  5)=25 mm Giöõa ñænh baùnh raêng lôùn vôùi  >  ñaùy hoäp Giöõa caùc maët beân baùnh raêng
  4. vôùi nhau Soá löôïng buloâng neàn Z Z=(L+B)/(200  300)=4 2) Choïn caùc chi tieát phuï : a - Voøng phôùt : coù taùc duïng khoâng cho daàu haëc môõ chaûy ra ngoaøi hoäp giaûm toác vaø ngaên khoâng cho buïi tö øbeân ngoaøi vaøo beân trong hoäp giaûm toác. b -Voøng chaén daàu : coù taùc duïng khoâng cho daàu, môõ tieáp xuùc nhau. c - Choát ñònh vò : coù taùc duïng ñònh vò chính xaùc vò trí cuûa naép vaø thaân cuûa hoäp giaûm toác, taïo ñieàu kieän cho vieäc laép gheùp chính xaùc vaø nhanh choùng. Duøng hai choát ñònh vò khi xieát buloâng khoâng laøm bieán daïng voøng ngoaøi cuûa oå, do ñoù loaïi tröø ñöôïc moät trong nhöõng nguyeân nhaân laøm oå choùng hoûng. Theo baûng 18.4b[3]: c 0,5 d 3 l 25
  5. d - Naép cöûa thaêm : coù taùc duïng ñeå kieåm tra, quan saùt caùc chi tieát maùy trong hoäp giaûm toác khi laép gheùp vaø ñoå daàu vaøo trong hoäp, ñöôïc boá trí treân ñænh hoäp. Cöûa thaêm ñöôïc ñaäy baèng naép. Theo baûng 18.5[3] A1 B1 C K R Vít SL 106 46 83,5 32 6 M4 4 e - Nuùt thoâng hôi : coù taùc duïng laøm giaûm aùp suaát, ñieàu hoøa khoâng khí beân trong vaø beân ngoaøi hoäp giaûm toác, do khi laøm vieäc nhieät ñoä beân trong hoäp giaûm toác taêng leân. Nuùt thoâng hôi ñöôïc laép treân naép cöûa thaêm. Theo baûng 18.6[3] A B C D E G H I K L M N O P Q R M1 1 2 1 3 2 2 4 3 7 5 1 4 2 12 2 8 0 0 0 0 4 1 5 1 4 f - Nuùt thaùo daàu : coù taùc duïng ñeå thaùo daàu cuõ vì sau moät thôøi gian laøm vieäc, daàu boâi trôn chöùa trong hoäp bò baån do buïi hoaëc do haït maøi hoaëc bò bieán chaát. Theo baûng 18.7[3]:
  6. Ren d L D D0 S m f M10 15 15 12,5 11 4,5 1,5 g - Vít taùch naép vaø thaân : coù taùc duïng duøng ñeå taùc naép vaø thaân choïn M6. h - Maét chæ daàu : laø moät keát caáu duøng ñeå kieåm tra möùc daàu trong hoäp giaûm toác. D Dl l h 33,5 25 6 3 3) Dung sai laép gheùp : Caên cöù vaøo yeâu caàu laøm vieäc cuûa töøng chi tieát trong hoäp giaûm toác, ta choïn caùc kieåu laép gheùp sau : a- Dung sai oå laên : Voøng trong chòu taûi hoaøn toaøn, laép gheùp theo heä thoáng truïc laép trung gian ñeå voøng oå khoâng tröôït treân beà maët truïc khi laøm vieäc. Do ñoù phaûi choïn moái laép k6, laép trung gian coù ñoä doâi. Taïo ñieàu kieän moøn ñieàu oå. Voøng ngoaøi laép theo heä thoáng loã, vì voøng ngoaøi khoâng quay neân chòu taûi cuïc boä. Ñeå oå coù theå di chuyeån doïc truïc khi nhieät ñoä
  7. taêng trong quaù trình laøm vieäc, vì vaäy ta choïn kieåu laép trung gian H7. b - Laép gheùp baùnh raêng leân truïc : Chòu taûi vöøa, coù thay ñoåi, va ñaäp nheï, choïn kieåu laép gheùp laø H7/k6. c - Laép gheùp naép, oå vaø thaân hoäp : Choïn kieåu laép loûng H7/e8 ñeå deã daøng thaùo laép vaø ñieàu chænh. d - Laép gheùp voøng chaén daàu leân truïc : Ñeå deã daøng thaùo laép ta choïn kieåu laép trung gian H7/Js6. e - Laép choát ñònh vò : Choïn kieåu laép chaët ñaûm baûo ñoä ñoàng taâm P7/h6. f - Laép gheùp then : - Theo chieàu roäng choïn kieåu laép treân truïc laø P9/h8 vaø kieåu laép treân baïc laø Js9/h8. - Theo chieàu cao, sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h11. - Theo chieàu daøi sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h14. Baûng dung sai
  8. Chi tieát Moái ES EI es ei Ñoä doâi Ñoä hôû laép (  m) (  m) (  m) (  m) lôùn lôùn nhaát nhaát Baùnh H7/ k6 +18 0 +12 +1 12 17 raêng 2 Baùnh H7/ k6 +18 0 +12 +1 12 17 raêng 3 Baùnh H7/ k6 +18 0 +12 +1 12 17 raêng 4 OÅ BI ÑÔÕ MOÄT DAÕY OÅ voøng ngoaøi Truïc I H7 +21 0 0 -10 0 31 Truïc II H7 +21 0 0 -10 0 31 Truïc III H7 +21 0 0 -10 0 31 OÅ voøng trong Truïc I k6 0 -8 +15 0 23 0 Truïc II k6 0 -8 +15 0 23 0
  9. Truïc III k6 0 -8 +18 0 26 0 Then - truïc 2x2 P9/ h8 -12 -42 0 -14 42 2 4x4 P9/ h8 -18 -61 0 -18 61 0 4x4 P9/ h8 -18 -61 0 -18 61 0 5x5 P9/ h8 -18 -61 0 -18 61 0 5x5 P9/ h8 -15 -51 0 -18 51 3 Then - baùnh Raêng 4x4 Js9/ h8 -21,5 +21,5 0 -18 -21,5 -3,5 4x4 Js9/ h8 -21,5 +21,5 0 -18 -21,5 -3,5 5x5 Js9/ h8 -21,5 +21,5 0 -18 -21,5 -3,5 Then - Ñóa xích 5x5 Js9/ h8 -18 +18 0 -18 -18 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản