intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
33
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán tang dẫn động và bị dẫn : 4.1.1- Sơ lược về tang dẫn động và bị dẫn : - Tang dẫn động và bị dẫn được chế tạo bằng gang đúc hay thép hàn CT3; chiều dài tang chọn là 120(mm) - Đường kính tang: Dt =100(mm) - Bề rộng băng B=100 (mm) 4.1.2- Tính toán trục tang : 1) Trục dẫn động : a) Vật liệu làm trục tang : - Chọn vật liệu làm trục tang là thép 45XH có B 600MPa; 30MPa b) Đường kính trục tang : - Mômen xoắn trên trục tang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 11

  1. Chương 11: THIEÁT KEÁ BAÊNG TAÛI 4.1- Tính toaùn tang daãn ñoäng vaø bò daãn : 4.1.1- Sô löôïc veà tang daãn ñoäng vaø bò daãn : - Tang daãn ñoäng vaø bò daãn ñöôïc cheá taïo baèng gang ñuùc hay theùp haøn CT3; chieàu daøi tang choïn laø 120(mm) - Ñöôøng kính tang: Dt =100(mm) - Beà roäng baêng B=100 (mm) 4.1.2- Tính toaùn truïc tang : 1) Truïc daãn ñoäng : a) Vaät lieäu laøm truïc tang : - Choïn vaät lieäu laøm truïc tang laø theùp 45XH coù  B  600MPa;  30MPa b) Ñöôøng kính truïc tang : - Moâmen xoaén treân truïc tang : P4 0,05 T4  9,55.10 6  9,55.10 6  8739 (Nmm) n4 54,64 - Tính sô boä theo coâng thöùc (10.9[3]) T 8739 d 3 =3 = 11,34 (mm) 0,2.  0,2.30 Ta choïn : d=15 (mm) - Löïc taùc duïng leân truïc tang :
  2. 2T 2.8739 - Löïc voøng : Ft  = =174,78 (N) Dt 100 - Löïc caêng baêng : Fc  S1  S 4  3,38  11,86  15,24 (kg)=149,5(N) - Löïc töø ñóa xích : Fx =283,5(N) - Khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ vaø ñieåm ñaët löïc: +Khoaûng caùch töø taâm cuûa ñóa xích tôùi taâm cuûa oå laø 46 (mm). +Khoaûng caùch töø taâm cuûa oå ñeán taâm cuûa tang laø 76,5 (mm). +Chieàu daøi cuûa truïc tang laø 245 (mm). - Xaùc ñònh moâmen treân caùc ñoaïn truïc : +Ox : FxA+ FxB+Fx-2 Ft=0 2 Ft  Fx 2.174,78  283,5 FxA= FxB =   33,03 (N) 2 2 +Oy : FyA – 2Fc+ FyB=0 FyA  FyB  2 Fc / 2  149,5 (N)
  3. +Moâmen xoaén T=T4=8739 (Nmm) -Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc :
  4. +Xaùc ñònh moâmen uoán toång : Mkj = M 2 kyj  M kxj 2  +Mkj : Moâmen uoán toång taïi tieát dieän j thuoäc truïc k +Mkyj : Moâmen uoán trong maët phaúng yoz taïi tieát dieän j thuoäc truïc k +Mkjx : Moâmen uoán trong maët phaúng xoz taïi tieát dieän j thuoäc truïc k - Xaùc ñònh moâmen töông ñöông : Mktdj = M 2 kj  0,75Tkj 2  +Mktñj : Moâmen töông ñöông taïi tieát dieän j thuoäc truïc k +Tkj : moâmen xoaén taïi tieát j thuoäc truïc k Suy ra : Mtñ1 =7568,2 (Nmm) Mtñ2 =19153,4 (Nmm) Mtñ3 = 24160,6 (Nmm) Mtñ4 =19153,4 (Nmm) Mtñ5 =7568,2 (Nmm) - Ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän j taïi truïc k theo coâng thöùc : M k tdj dkj = 3 (10.17[3]) 0,1[ ] + dkj laø ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän j taïi truïc k +[  ] cuûa theùp cheá taïo truïc.
  5. Tra baûng 10.5[3]: [  ] = 65 (Mpa) Vaäy : d1 =10,5 mm; d2 =14,34 mm; d3 =15,5 mm; d4 =14,34 mm; d5 =10,5 mm - Xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu veà ñoä beàn, laép gheùp vaø coâng ngheä, ta choïn ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc nhö sau : d1 =20 mm; d2 =25 mm; d3 =30 mm; d4 =25 mm; d5 =20 mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản