intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

130
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do chưa xét đến một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi như đặc tính thay đổi của chu kỳ ứng suất, sự tập trung ứng suất, yếu tố kích thước, chất lượng bề mặt …vì vậy cần kiểm tra độ bền mỏi khi kể các yếu tố trên. - Kết cấu trục vừa thiết kế đảm bảo được độ bền mỏi nếu hệ số an toàn tại các tiết diêïn nguy hiểm thỏa điều kiện sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 12

  1. Chương 12: Kieåm nghieäm truïc tang veà ñoä beàn moûi - Do chöa xeùt ñeán moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä beàn moûi nhö ñaëc tính thay ñoåi cuûa chu kyø öùng suaát, söï taäp trung öùng suaát, yeáu toá kích thöôùc, chaát löôïng beà maët …vì vaäy caàn kieåm tra ñoä beàn moûi khi keå caùc yeáu toá treân. - Keát caáu truïc vöøa thieát keá ñaûm baûo ñöôïc ñoä beàn moûi neáu heä soá an toaøn taïi caùc tieát dieâïn nguy hieåm thoûa ñieàu kieän sau: Sj Sj Sjk = [s] (10.19[3]) S S 2 j 2 j +[s] = 2 : laø heä soá an toaøn cho pheùp +Theùp 45 thöôøng hoaù coù: b = 600 MPa Suy ra : -1 = 0,436 b = 261,6 MPa  -1=0,58 -1=151,73(MPa) Theo baûng 10.7[3] : Heä soá aûnh höôûng cuaû öùng suaát trung bình ñeán ñoä beàn moûi  = 0,05 ;  = 0 Truïc tang chuû ñoäng quay, öùng suaát uoán thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng do ñoù aj tính theo : aj = maxj = Mj / Wj ; mj = 0 (10.22[3]) +aj : bieân ñoä cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k Trang 65
  2. +mj : trò soá trung bình cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k Vì truïc quay moät chieàu neân öùng suaát xoaén thay ñoåi theo chu kyø maïch ñoäng, do ñoù: mj=aj = maxj /2 = Tj / Woj (10.23[3]) +mj : trò soá trung bình öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k +aj : bieân ñoä öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k +maxj : bieân ñoä öùng suaát tieáp max taïi tieát dieän j truïc k +Wj ; W0j :moâmen caûn uoán vaø momen caûn xoaén Choïn laép gheùp caùc oå laên laép treân truïc theo K6, laép ñóa xích theo K6 keát hôïp vôùi laép then. Kích thöôùc cuûa then theo [3], trò soá cuûa moâmen caûn uoán vaø moâmen caûn xoaén [3] öùng vôùi caùc tieát dieän truïc ( nguy hieåm ) nhö sau : Tieát Ñöôøng kính bxh t1 (mm) W (mm3) W0 (mm3) dieän truïc d (mm) 1 20 6x8 3,5 642,47 1427,86 2 25 - - 1533,98 3067,96 Trang 66
  3. 3 30 7x8 4 2335,25 4985,97 4 25 - - 1533,98 3067,96 5 20 6x8 3,5 642,47 1427,86 - Caùc heä soá kdj vaø kdj ñoái vôùi caùc tieát dieän nguy hieåm theo [3] : kdj = ( k /  j + kx –1 ) / ky kdj = ( k /  j + kx –1 ) / ky +Vôùi kx : heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët +ky : heä soá taêng beàn maët truïc +Baûng 10.8[3] Ra = 2,5÷0,63 m, ta coù : kx = 1,06 +Khoâng duøng caùc bieän phaùp taêng beàn beà maët, ta coù : ky = 1 +Theo 10.12 [3] , khi duøng dao phay ngoùn heä soá taäp trung öùng suaát taïi raõnh then öùng vôùi vaät lieäu coù b = 600MPa laø k = 1,76 ; k = 1,54 +Theo 10.10[3] tra heä soá kích thöôùc j vaø j öùng vôùi ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm thöù j truïc k. Töø ñoù xaùc ñònh k/ vaø K  / do laép caêng taïi caùc tieát dieän naøy, treân cô sôû ñoù duøng giaù trò lôùn hôn trong hai giaù trò cuûa K/   ñeå tính Kd vaø giaù trò lôùn hôn trong hai giaù trò cuûa K  / , töông töï tính ñöôïc K  d . Tieát D Tyû soá k/ Tyû soá k/ dieän Raõnh Laép Raõnh Laép Kd Kd S S S then caêng then caêng 1 20 1,91 2,06 1,73 1,64 2,12 1,79 _ 27,7 _ Trang 67
  4. 2 25 1,96 2,06 1,81 1,64 2,12 1,87 10,7 57,1 10,6 3 30 2 2,06 1,9 1,64 2,12 1,96 12,5 87,9 12,4 4 25 1,96 2,06 1,81 1,64 2,12 1,87 10,7 57,1 10,6 5 20 1,91 2,06 1,73 1,64 2,12 1,79 _ 27,7 _ Vaäy taát caû giaù trò s ñeàu thoûa, neân ñaûm baûo veà ñoä beàn moûi. d) Tính kieåm nghieäm ñoä beàn then : - Vôùi caùc tieát dieän duøng moái gheùp then caàn kieåm nghieäm moái gheùp veà ñoä beàn daäp vaø ñoä caét. - Kieåm nghieäm ñoä beàn daäp theo coâng thöùc (9.1[3]): d = 2T/[dlt(h – t1)]  [d] - Kieåm nghieäm ñoä beàn caét theo coâng thöùc (9.2[3]): c = 2T/(dltb)  [c] + lti =1,35di +Theo baûng 9.5[3] vôùi taûi troïng tónh [d] =150 Mpa ;[c] =60 MPa d (mm) lt (mm) bh t1(mm) T(Nmm) d(MPa) c(MPa) 20 27 6x8 3,5 8739 7,2 2,7 30 40,5 7x8 4 8739 3,6 1,03 20 27 6x8 3,5 8739 7,2 2,7 Vaäy taác caû caùc moái gheùp then ñeàu ñaûm baûo ñoä beàn daäp vaø ñoä beàn caét . e) Tính toaùn choïn oå laên : - Do treân truïc tang khoâng coù löïc doïc truïc neân ta choïn oå bi ñôõ moät daõy cho caùc oå treân truïc tang. Trang 68
  5. - Ta choïn oå ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa 105 coù caùc thoâng soá : d=25 mm; D=47 mm; C=7,9 kN; C0=5,04 kN - Tính toaùn kieåm nghieäm khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå : +Caùc löïc taùc duïng leân oå laên : Rx2 =33,03 N Ry2 =149,5 N Rx4 =33,03 N Ry4 =149,5 N +Löïc höôùng taâm taùc duïng leân oå 0 vaø 1 laø : Fr 2  Rx22  R y 2 = 33,032  149,5 2 =153,1 (N) 2 Fr 4  Rx24  R y 4 = 33,032  149,5 2 =153,1 (N) 2 +Tính kieåm nghieäm khaû naêng taûi cuûa oå : +Theo coâng thöôùc 11.3[3] vôùi Fa=0, taûi troïng qui öôùc : Q=XVFrKtKñ=1.1.153,1.1.1=153,1 (N) +Khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå Cd : Cd = Q m L Trong ñoù : m=3 - ñoái vôùi oå bi n4=54,64 voøng/phuùt L - tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay Trang 69
  6. L = 60.n4 Lh/106 =60.54,64.24000/106=78,7 (trieäu voøng quay) Suy ra : Cd = Q m L =153,1 3 78,7 =656,1 (N)=0,66(kN)< C=2,1 (kN) Vaäy oå bi ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa 105 thoûa maõn ñieàu kieän khaû naêng taûi ñoäng. 2) Truïc tang bò ñoäng : - Choïn vaät lieäu laøm truïc tang laø theùp 45XH coù  B  600MPa;  30MPa - Do tang quay loøng khoâng treân truïc neân khoâng truyeàn moâmen xoaén, truïc tang bò daãn chæ chòu löïc caêng baêng neân truïc bò uoán. - Moâmen taùc duïng leân truïc : Trang 70
  7. - Ñöôøng kính truïc tang bò daãn : d= M 11436,75 3 3  12 (mm) 0,1[ ] 0,1.65 - Do yeâu caàu thoáng nhaát, ta choïn d=25 (mm) - Töông töï ta choïn oå ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa 105 coù caùc thoâng soá : d=25 mm; D=47 mm; C=7,9 kN; C0=5,04 kN. 4.2 - Tính Toaùn Con Laên Ñôõ : - Do baêng taûi chæ duøng ñeå vaän chuyeån thuøng, khoâng caàn ñoä chính xaùc cao, taûi troïng nhoû neân ta choïn con laên ñôõ coù caùc thoâng soá : +Vaät lieäu laøm con laên : nhöïa PE. +Ñöôøng kính con laên dcl=40 (mm) +Ñöôøng kính truïc con laên dtcl=14 (mm) - Khoaûng caùch giöõa caùc con laên laáy cho nhaùnh coù taûi l ct  0,1(m) , cho nhaùnh khoâng taûi l kt  0,2(m) Trang 71
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2