thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
100
lượt xem
32
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định trị số và chiều đặt lực Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ.Theo qui ước ta xác định được các lực tác dụng lên từng trục như hình vẽ. - Bánh răng thẳng 1 và 2: + Lực vòng: Ft1=Ft2 = 2.T1 = 2.401,96 =47,3 (N) + Lực hướng tâm: Fr1 = Fr2 = Ft1tg tw =47,3tg200=17,2 (N) - Bánh răng thẳng 3 và 4: +Lực vòng: Ft3=Ft4 = 2T2 = 2.1676,59 =124,2 (N) d w2 27 +Lực hướng tâm: Fr3 = Fr4 = Ft3tg w =124,2.tg200=45,2 (N) - Xét trục I : +Lực vòng trên khớp nối trục vòng đàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 8

 1. Chương 8: Xaùc ñònh trò soá vaø chieàu ñaët löïc Choïn heä truïc toaï ñoä nhö hình veõ.Theo qui öôùc ta xaùc ñònh ñöôïc caùc löïc taùc duïng leân töøng truïc nhö hình veõ. - Baùnh raêng thaúng 1 vaø 2: + Löïc voøng: Ft1=Ft2 = 2.T1 = 2.401,96 =47,3 (N) d w1 17 + Löïc höôùng taâm: Fr1 = Fr2 = Ft1tg  tw =47,3tg200=17,2 (N) - Baùnh raêng thaúng 3 vaø 4: +Löïc voøng: Ft3=Ft4 = 2T2 = 2.1676,59 =124,2 (N) d w2 27 +Löïc höôùng taâm: Fr3 = Fr4 = Ft3tg  w =124,2.tg200=45,2 (N) - Xeùt truïc I : +Löïc voøng treân khôùp noái truïc voøng ñaøn hoài : Ft= 2T1  2.401,96 =17,86 (N) Dt 45
 2. Vôùi Dt – ñöôøng kính voøng troøn qua taâm caùc choát (baûng16.10a[3]) Ta coù : Frk=0,2Ft=0,2.17,86=3,6 (N) +Ox: -FxA1- FxB1-Frk+ Ft1=0 y  M A=-FxB1.73+ Ft1.24,5+ Frk.34,5=0 Suy ra : FxA1=26,13 (N) FxB1=17,57 (N) +Oy: FyA1 – Fr1+ FyB1=0 x  M A=-FyB1.73- Fr1.24,5 =0 Suy ra : FyA1=11,43 (N) FyB1=5,77 (N) +Moâmen xoaén T=T1=401,96 (Nmm)
 3. - Xeùt truïc II : +Ox: FxA2+ FxB2 -Ft2- Ft3=0 y  M A= FxB2.73- Ft2.24,5- Ft3.43,5 =0
 4. Suy ra : FxA2=81,62 (N) FxB2=89,88 (N) +Oy: -FyA2 -Fr2+ Fr3-FyB2=0 x  M A=FyB2.73+ Fr2.24,5- Fr3.43,5 =0 Suy ra : FyA2=6,84 (N) FyB2=21,16 (N) +Moâmen xoaén T=T2=1676,59 (Nmm)
 5. - Xeùt truïc III : +Ox: FxA3+ FxB3 -Ft4 =0 y  M A=-FxB3.73+Ft4.43,5=0 Suy ra : FxA3=50,2 (N) FxB3=74 (N) +Oy: -FyA3 - Frx- Fr4+FyB3=0 x  M A=-FyB3.73+Frx.110,5+Fr4.43,5 =0 Suy ra : FyA3=127,3 (N) FyB3=456 (N) +Moâmen xoaén T=T3=4494,51(Nmm)
 6. e)Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc : - Xaùc ñònh moâmen uoán toång : Mkj = M 2 kyj  M kxj 2  +Mkj : Moâmen uoán toång taïi tieát dieän j thuoäc truïc k
 7. +Mkyj : Moâmen uoán trong maët phaúng yoz taïi tieát dieän j thuoäc truïc k +Mkjx : Moâmen uoán trong maët phaúng xoz taïi tieát dieän j thuoäc truïc k - Xaùc ñònh moâmen töông ñöông : Mktdj = M 2 kj  0,75Tkj 2  +Mktñj : Moâmen töông ñöông taïi tieát dieän j thuoäc truïc k +Tkj : moâmen xoaén taïi tieát j thuoäc truïc k - Truïc I : M1tñ0 =348,11 (Nmm) M1tñ1 =369,45 (Nmm) M1tñ2 =962,1 (Nmm) M 1tñ3 =0 (Nmm) - Truïc II : M 2tñ0 =0 (Nmm) M 2tñ1 =2476,65 (Nmm) M 2tñ2 =3086,76 (Nmm)
 8. M 2tñ3 =0 (Nmm) - Truïc III : M 3tñ0 =0 (Nmm) M 3tñ1 =4653,03 (Nmm) M 3tñ2 =5263,9 (Nmm) M 3tñ3 =3892,36 (Nmm) - Ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän j taïi truïc k theo coâng thöùc : M k tdj dkj = 3 (10.17[3]) 0,1[ ] I +dkj laø ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän j taïi truïc k +[  ] laø öùng suaát cho pheùp cuûa theùp cheá taïo truïc Tra baûng 10.5[3]: [  ]I = 63 (Mpa) ; []II = 63 (Mpa) ; []III = 63 (Mpa) Vaäy : d10 =3,8 mm d20 = 0 mm d30 = 0 mm d11 =3,88 mm d21 = 7,33 mm d31 = 10,4 mm d12 =5,3 mm d22 =7,88 mm d32 =11,2 mm d13 = 0 mm d23 = 0 mm d33 =8,52 mm
 9. - Xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu veà ñoä beàn, laép gheùp vaø coâng ngheä, ta choïn ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc nhö sau : d10 =6 mm d20 =9 mm d30 =12 mm d11 =9 mm d21 =12 mm d31 =15 mm d12 =12 mm d22 =12 mm d32 =12 mm d13 =9 mm d23 =9 mm d33 =9 mm e) Kieåm truïc veà ñoä beàn moûi : Do chöa xeùt ñeán moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä beàn moûi caàu truïc nhö ñaëc tính thay ñoåi cuûa chu kyø öùng suaát, söï taäp trung öùng suaát, yeáu toá kích thöôùc, chaát löôïng beà maët …vì vaäy caàn kieåm tra ñoä beàn moûi khi keå caùc yeáu toá treân. Keát caáu truïc vöøa thieát keá ñaûm baûo ñöôïc ñoä beàn moûi neáu heä soá an toaøn taïi caùc tieát dieâïn nguy hieåm thoûa ñieàu kieän sau: Sj Sj Sjk = [s] (10.19[3]) Sj  S2 2 j +[s] = 2 : laø heä soá an toaøn cho pheùp +Theùp 45thöôøng hoaù coù: b = 600 MPa Ta coù : -1 = 0,436 b = 261,6 MPa  -1=0,58 -1=151,73(MPa)
 10. Theo baûng 10.7[3] : Heä soá aûnh höôûng cuûa öùng suaát trung bình ñeán ñoä beàn moûi  = 0,05 ;  = 0 Caùc truïc hoäp giaûm toác ñeàu quay, öùng suaát uoán thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng do ñoù aj tính theo : aj = maxj = Mj / Wj ; mj = 0 (10.22[3]) +aj : bieân ñoä cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k +mj : trò soá trung bình cuûa öùng suaát phaùp taïi tieát dieän j truïc k Vì truïc quay moät chieàu neân öùng suaát xoaén thay ñoåi theo chu kyø maïch ñoäng, do ñoù : mj=aj = maxj /2 = Tj / Woj (10.23[3]) +mj : trò soá trung bình öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k +aj : bieân ñoä öùng suaát tieáp taïi tieát dieän j truïc k +maxj : bieân ñoä öùng suaát tieáp max taïi tieát dieän j truïc k +Wj ; W0j : moâmen caûn uoán vaø momen caûn xoaén - Choïn laép gheùp caùc oå laên laép treân truïc theo K6, laép baùnh raêng, ñóa xích theo K6 keát hôïp vôùi laép then.
 11. - Kích thöôùc cuûa then theo [3], trò soá cuûa moâmen caûn uoán vaø moâmen caûn xoaén [3] öùng vôùi caùc tieát dieän truïc ( nguy hieåm ) nhö sau : Tieát Ñöôøng bxh t1 (mm) W W0 dieän kính truïc (mm3) (mm3) d (mm) 10 6 2x2 1,2 16,6 37,8 11 9 3x3 1,8 1,73 143 21 12 4x4 2,5 132 301,7 22 12 4x4 2,5 132 301,7 30 12 4x4 2,5 20,89 339,3 31 15 5x5 3 325,3 656,7 33 9 5x5 3 41,57 113,1 -Caùc heä soá kdj vaø kdj ñoái vôùi caùc tieát dieän nguy hieåm theo [3] : kdj = ( k /  j + kx –1 ) / ky kdj = ( k /  j + kx –1 ) / ky Vôùi :
 12. +kx : heä soá taäp trung öùng suaát do traïng thaùi beà maët +ky : heä soá taêng beàn maët truïc +Baûng 10.8[3] Ra = 2,5÷0,63 m, ta coù : kx = 1,06 +Khoâng duøng caùc bieän phaùp taêng beàn beà maët, ta coù : ky = 1 +Theo 10.12 [3] , khi duøng dao phay ngoùn heä soá taäp trung öùng suaát taïi raõnh then öùng vôùi vaät lieäu coù b = 600MPa laø k = 1,76 ; k = 1,54 +Theo 10.10[3] tra heä soá kích thöôùc j vaø j öùng vôùi ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm thöù j truïc k. Töø ñoù xaùc ñònh k/ vaø K  / do laép caêng taïi caùc tieát dieän naøy, treân cô sôû ñoù duøng giaù trò lôùn hôn trong hai giaù trò cuûa K/   ñeå tính Kd vaø giaù trò lôùn hôn trong hai giaù trò cuûa K  / , töông töï tính ñöôïc K  d . Tyû soá k/ Tyû soá k/ Tieát D Raõnh Laép Raõnh Laép Kd Kd S S S dieän then caêng then caêng 10 6 1,73 2,06 1,57 1,64 2,12 1,7 _ 16,7 _ 11 9 1,79 2,06 1,62 1,64 2,12 1,7 71,3 63,3 47,3
 13. 21 12 1,85 2,06 1,67 1,64 2,12 1,73 6 31,5 5,89 22 12 1,85 2,06 1,67 1,64 2,12 1,73 6 31,5 5,89 30 12 1,85 2,06 1,67 1,64 2,12 1,73 5,9 _ _ 31 15 1,85 2,06 1,67 1,64 2,12 1,73 15,7 25,6 13,4 33 9 1,79 2,06 1,62 1,64 2,12 1,7 _ 4,9 _ Vaäy taát caû giaù trò s ñeàu thoûa, neân ñaûm baûo veà ñoä beàn moûi.
Đồng bộ tài khoản