intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 8

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
178
lượt xem
63
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến quang điện  Sử dụng các đi ốt phát quang (Led) chiếu sáng qua khe hở của các rãnh trên đĩa quay tới các đi ốt phía dưới . đi ốt quang ( Phôtô đi ốt) là loại đi ốt sử dụng sự có hoặc không có chùm sáng của đi ốt phát quang để chuyển mạch đóng mở điện áp điều khiển mạch sơ cấp . * Nguyên lý làm việc : Khi trục bộ chia điện quay kéo theo đĩa quay theo. Khi rãnh rãnh trên đĩa quay dịch chuyển dưới chùm sáng của ( Led)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 8

  1. Chương 8: C¶m biÕn quang ®iÖn * CÊu t¹o : Hinh 6.30: C¶m biÕn quang ®iÖn  Sö dông c¸c ®i èt ph¸t quang (Led) chiÕu s¸ng qua khe hë cña c¸c r·nh trªn ®Üa quay tíi c¸c ®i èt phÝa d-íi . ®i èt quang ( Ph«t« ®i èt) lµ lo¹i ®i èt sö dông sù cã hoÆc kh«ng cã chïm s¸ng cña ®i èt ph¸t quang ®Ó chuyÓn m¹ch ®ãng më ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn m¹ch s¬ cÊp . * Nguyªn lý lµm viÖc : Khi trôc bé chia ®iÖn quay kÐo theo ®Üa quay theo. Khi r·nh r·nh trªn ®Üa quay dÞch chuyÓn d-íi chïm s¸ng cña ( Led) , Chïm s¸ng chiÕu ®Õn ®i èt quang , ®i èt quang ho¹t ®éng cho ®Õn khi ®Üa quay che ch¾n chïm s¸ng , ®i èt bÞ kho¸ . Qu¸ tr×nh ®-îc lÆp l¹i liªn tôc vµ h×nh thµnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu cung cÊp cho m¹ch. §iªn ¸p nµy ®-îc cung cÊp cho m¹ch IC vµ ®-îc chuyÓn ®æi thµnh tÝn
  2. hiÖu xung . TÝn hiÖu xung nµy ®-îc göi trùc tiÕp ®Õn m¸y tÝnh mµ kh«ng qua module ®¸nh löa riªng rÏ . M¸y tÝnh sÏ sö dông c¸c tÝn hiÖu nµy ®Ó ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ®¸nh löa hoÆc thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu vµ ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i .  C¸c r·nh ngoµi (5) , r·nh tØ xuÊt d÷ liÖu cao vµ tÝn hiÖu tõ c¸c r·nh nµy ®-îc dïng ®Ó c¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu vµ thêi ®iÓm ®¸nh löa ë c¸c tèc ®é ®éng c¬ nhá h¬n 1200 vßng/ phót .  C¸c r·nh phÝa trong (4) r·nh tØ xuÊt d÷ liÖu thÊp vµ tÝn hiÖu tõ c¸c r·nh nµy ®-îc b¸o vÞ trÝ ®iÓm chÕt trªn cña tõng pittong vµ kÝch ho¹t sù phun nhiªn liÖu . Bé nµy cßn ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa khi tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n 1200vßng/phót . Xung cao ¸p ®¸nh löa ®-îc cung cÊp cho bugi qua r«to vµ d©y cao ¸p . Trªn mét sè ®éng c¬ ch÷ V bé ph©n phèi sö dông c¶m biÕn quang ®-îc l¾p trªn ngay ë ®Çu trôc cam.
  3. 6.7.2. HÖ thèng ®¸nh löa víi c¶m biÕn ®iÖn tõ. a. S¬ ®å ®Êu d©y: H×nh 6.31: S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ b. CÊu t¹o cña bé chia ®iÖn cña hÖ thèng ®¸nh löa cã c¶m biÕn tõ
  4. H×nh 6.32: CÊu t¹o bé chia ®iÖn dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ c. S¬ ®å nguyªn lý HT§L dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ . * CÊu t¹o:
  5. H×nh 6.33: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ 1. ¸c quy; 2.Kho¸ ®iÖn; 3, §iÖn trë phô; 4 . C«ng t¾c nèi t¾t ®iÖn trë phô ; 5. B«bin ; 6. Hép ®¸nh löa ; 7. C¶m biÕn ®iÖn tõ ; 8. Bé chia ®iÖn. * Nguyªn lý lµm viÖc :  Khi ®éng c¬ lµm viÖc , trôc bé chia ®iÖn quay lµm cho r«to cña c¶m biÕn ®iÖn tõ quay theo . Khi r«to quay c¸nh r«to quÐt qua lâi thÐp khi c¸nh r«to trïng víi ®Çu lâi thÐp lµm cho m¹ch tõ , tõ nam ch©m vÜnh cöu ®i qua lâi thÐp . Khi khe hë tõ gi÷a vÊu r«to vµ nam cham ®iÖn mÊt th× m¹ch tõ ®øt qu·ng tõ th«ng mãc vßng bÞ thay ®æi lµm xuÊt hiÖn trong cuén d©y cña c¶m biÕn mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xoay chiÒu (xung ®iÖn ¸p) . tÝn hiÖu nµy cung cÊp cho hép ®¸nh löa, suÊt ®iÖn ®éng nµy ®iÒu khiÓn më c¸c bãng
  6. Transistor ®Ó më m¹ch s¬ cÊp khi ®ã dßng s¬ cÊp ch¹y nh- sau: Tõ (+) ¾c quy Kho¸ ®iÖn  §iÖn trë phô  (15)  L1 (6e) cña hép ®¸nh löa (31)(-) ¾c quy. 4  Khi vÊu r«to quay khái ®Çu lâi thÐp lµm m¹ch tõ bÞ ®øt qu·ng lµm suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu bÞ mÊt nªn m¹ch s¬ cÊp bÞ ®ãng l¹i . Theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ lµm tõ th«ng m¾c vßng qua hai cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña b«bin ®¸nh löa biÕn thiªn lµm suÊt hiÖn ë cuén thø cÊp (l2) mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ ®ñ lín phãng qua khe hë cña chÊu bugi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®¸nh löa cho c¸c xi lanh theo ®óng thø tù cña ®éng c¬. - Nhê cã con quay mµ suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng ë cuén thø cÊp ( L2) ®-îc ph©n chia ®Õn c¸c bu gi ®Ó t¹o ra tia löa cao ¸p nh»m ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu cña ®éng c¬ theo ®óng thø tù næ . 6.7.3. HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö víi c¶m biÕn Hall. a. S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng .
  7. H×nh 6.34 S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn Hall 1. Hép ®¸nh löa 6. Kho¸ ®iÖn. 2. §iÖn trë phô. 7. M¸y khëi ®éng 3. B«bin. 8. R¬ le 4. Bé chia ®iÖn. 9. Dßng s¬ cÊp 5. ¾c quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2