intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 9

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
318
lượt xem
120
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ nguyên lý hệ thống đánh lửa điện tử dùng cảm biến Hall 1 ắc quy 2 Khoá điện 3 Điên trở 6 Hộp điều khiển đánh lửa * Nguyên lý làm việc:  Khi động cơ làm việc trục bộ chia điện quay làm rôto của cảm biến Hall quay theo. Khi đó hộp điều khiển đánh lửa, cuộn sơ cấp có điện . Đông thời tại cực (+) của cảm biến Hall nhận được một điện áp khoảng 12v từ khoá điện (2) - (15) - (6a) - (8h) của hộp điều khiển đánh lửa (+) của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 9

  1. Chương 9: CÊu t¹o bé chia ®iÖn sö dông c¶m biÕn Hall 1. R« to 2. TÊm g¾n cã c¶m biÕn 1. Nam ch©m vÜnh cöu 2. Khe hë 3. C¶m biÕn Hall 4. §Çu d©y ra 5. Vá bé chia ®iÖn 6. §Çu chia ®iÖn 7. Trôc bé chia ®iÖn 8. §Çu bé chia ®iÖn H×nh 6.35: CÊu t¹o bé chia ®iÖn dïng c¶m biÕn Hall c. S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa dïng c¶m biÕn Hall. * S¬ ®å nguyªn lý:
  2. H×nh 6.36: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn Hall 1 ¾c quy 7. C¶m biÕn Hall 2 Kho¸ ®iÖn 8. Bé chia ®iÖn. 3 §iªn trë 5 Bé bin 6 Hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa * Nguyªn lý lµm viÖc:  Khi ®éng c¬ lµm viÖc trôc bé chia ®iÖn quay lµm r«to cña c¶m biÕn Hall quay theo. Khi ®ã hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa, cuén s¬ cÊp cã ®iÖn . §«ng thêi t¹i cùc (+) cña c¶m biÕn Hall nhËn ®-îc mét ®iÖn ¸p kho¶ng 12v tõ kho¸ ®iÖn (2)  (15)  (6a)  (8h) cña hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa (+) cña c¶m biÕn ®Ó nu«i c¶m biÕn  Khi c¸nh c¶n cña r«to quay trïng víi nam ch©m vÜnh cöu tõ tr-êng cña nam ch©m xuÊt hiÖn më ®iÖn ¸p Hall .Khi ®ã c¶m biÕn nµy göi xung ®iÖn ¸p Hall cã ®iÖn ¸p 5v tõ cäc (0) cña c¶m biÕn tíi
  3. (6b) cña hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa ®Ó më bãng Transistor ë (6c) ®Ó më m¹ch s¬ cÊp . Khi ®ã dßng s¬ cÊp ch¹y nh- sau : Tõ (+) ¾c quy  kho¸ ®iÖn (2) ®iÖn trë phô (3)  S¬ cÊp cña bé b«bin ®¸nh löa (6a) 4 (Hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa)  6b  (31)  (-) ¾c quy.  Khi c¸nh c¶n cña r«to quay quanh nam ch©m vÜnh cöu tõ tr-êng cña nam ch©m bÞ mÊt lµm t¾t ®iÖn ¸p Hall ( ®iÖn ¸p b»ng kh«ng) .Khi ®ã c¶m biÕn gi÷a hép víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®¸nh löa ®Ó ®ãng m¹ch s¬ cÊp .  Do dßng s¬ cÊp bÞ ®ãng/më liªn tôc lµm cho tõ th«ng m¾c vßng quay cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp biÕn thiªn lµm xuÊt hiÖn ë cuén thø cÊp mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng ®ñ lín ®Ó phãng qua khe hë cña chÊu bugi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®¸nh löa cho c¸c xi lanh theo ®óng thø tù næ cña ®éng c¬. - Nhê cã con quay mµ suÊt ®iÖn ®éng ë cuén thø cÊp ®-îc ph©n chia tíi c¸c bu gi ®Ó t¹o ra tia löa cao ¸p nh»m ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu cña ®éng c¬ theo ®óng thø tù næ .
  4. 6.7.4. HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö kh«ng cã bé chia ®iÖn. Sö dông mét biÕn ¸p chung : a. S¬ ®å nguyªn lý : H×nh 6.37: HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö sö dông biÕn ¸p chung 1. ECU ®iÒu khiÓn ®¸nh löa ; 2. M¹ch tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ; 3. Cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa ; 4. Cuén thø cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa ; 5. §i«t cao ¸p ; 6. Bugi ; 7. Bé biÕn ¸p ®¸nh löa. b. Nguyªn lý lµm viÖc : C¸c tÝn hiÖu ®-îc c¶m biÕn nhËn vµ chuyÓn vÒ ECU gåm cã tÝn hiÖu : sè vßng quay, vÞ trÝ trôc khuûu, nhiÖt ®é n-íc lµm m¸t,
  5. nång ®é «xy... . ECU nhËn tÝn hiÖu sau ®ã xö lý tÝn hiÖu so s¸nh víi c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ®· ®-îc lËp tr×nh trong bé nhí cña m¸y tÝnh. M¸y tÝnh sÏ quyÕt ®Þnh göi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®¸nh löa qua hai cæng IG1, IG2 ®iÒu khiÓn transistor. T¹i thêi ®iÓm cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®-a ra ë cæng thø nhÊt (IG1) lµm cho transistor T1 më T2 kho¸, xuÊt hiÖn dßng s¬ cÊp I11 tõ cùc (+) cña cuén s¬ cÊp W11 dÉn qua §i«t §B vÒ tiÕp gi¸p CE cña transistor vµ vÒ m¸t, transistor T1 më vµ kho¸ trong kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n, khi T1 më ra dßng s¬ cÊp t¨ng nhanh sau ®ã T1 ®ãng l¹i (Do IG1 mÊt ), dßng s¬ cÊp I11 biÕn thiªn nhanh. Tõ th«ng do nã sinh ra biÕn thiªn víi tèc ®é lín, c¶m øng sang cuén thø cÊp mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m cã trÞ sè lín hµng chôc Kilov«n. Gi¶ sö thÕ d-¬ng ®Æt t¹i A thÕ ©m ®Æt t¹i B, sÏ xuÊt hiÖn dßng cao ¸p nh- sau: A  D1  Bugi 1  m¸t  Bugi 4  B (-) . Nh- vËy c¶ hai bugi ®Òu thùc hiÖn ®¸nh löa nh-ng chØ cã bugi sè 1 lµ thùc hiÖn phãng ®iÖn ®èt ch¸y nhiªn liÖu, thùc hiÖn sinh c«ng. Cßn bugi (4) vµo thêi ®iÓm cuèi x¶ ®Çu hót nªn nã kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc ®èt ch¸y nhiªn liÖu. T¹i thêi ®iÓm cã tÝn hiÖu IG2, transistor T2 cña T1 kho¸ dßng s¬ cÊp I12 tõ cuén W2  §i«t DB  IG2  m¸t, dßng s¬ cÊp nµy ng-îc chiÒu víi dßng I11, khi ®ã tÝn hiÖu IG2 mÊy T1 kho¸, dßng I12 mÊt ®ét ngét, lóc nµy søc ®iÖn ®éng c¶m øng sinh ra ë cuén thø cÊp còng ®æi chiÒu vµ cùc (+) sÏ ë B, cùc ©m ë A. T¹i thêi ®iÓm T2 ®ãng sÏ cã dßng cao cao ¸p : (+) B D3  bugi 3  m¸t  Bugi 2  (-) A.
  6. Dßng cao ¸p cung cÊp n¨ng l-îng cho bugi 3, nÕu thø tù cña ®éng c¬ lµ 1- 3- 4- 2 . Nh- vËy, víi hÖ thèng ®¸nh löa kiÓu mét cuén d©y cho hai bugi, kiÓu nµy thùc chÊt chØ cã mét bugi lµm viÖc cho mét lÇn xung cao ¸p xuÊt hiÖn cßn bugi kia còng ®¸nh löa nh-ng kh«ng phôc vô sinh c«ng. Nã cã nhiÖm ®èt ch¸y nèt thµnh phÇn khÝ x¶ vµ t¨ng nhiÖt ®é cña qu¸ tr×nh n¹p - nÐn (®èi víi xilanh song hµnh ).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2