intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 11

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
337
lượt xem
157
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn đường đây từ hệ thống điện về TPPTT. Đường dây cung cấp điện từ hệ thống về TPPTT của nhà máy dài 15 km sử dụng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép. * Với mạng cao áp có Tmax lớn , dây dẫn được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế jkt, với dây dẫn AC có thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 3960 h , ta có jkt = 1,1 A/mm2. Dòng điện tính toán chạy trên mỗi dây dẫn: S Itt nm = ttnm = 12999,84 = 107,2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 11

  1. CHƯƠNG 11: ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän 1. Chän ®-êng ®©y tõ hÖ thèng ®iÖn vÒ TPPTT. §-êng d©y cung cÊp ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ TPPTT cña nhµ m¸y dµi 15 km sö dông ®-êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp. * Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín , d©y dÉn ®-îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt, víi d©y dÉn AC cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 3960 h , ta cã jkt = 1,1 A/mm2. Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn: S Itt nm = ttnm = 12999,84 = 107,2 (A). 2. 3.U dm 2. 3.35 TiÕt diÖn kinh tÕ: I ttnm 107,2 Ftkt = = = 97,5 mm2. jkt 1,1 Chän d©y AC-95 cã Icp = 330 A. * KiÓm tra d©y theo sù cè ®øt 1 d©y: Isc = 2.Itt nm = 2.107,2 = 214,4 A Isc = 214,4 < Icp = 330 A * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp: Víi d©y dÉn AC-95 cã kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc Dtb = 5 m cã c¸c th«ng sè kü thuËt r0 = 0,33 Ω/km ; x0 = 0,429 Ω/km. P .R  Qttnm . X ΔU = ttnm = 9040,17.2,475  9341,91.2,978 .103 = 1,43kV U dm 35 Víi ΔUcp = 5%.Udm = 5%.35 = 1,75 kV > ΔU D©y dÉn ®· chän tháa m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. VËy chän d©y AC-95. 2. S¬ då tr¹m ph©n phèi trung t©m Tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ n¬i nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hÖ thèng vÒ ®Ó cung cÊp cho nhµ m¸y, do ®ã viÖc lùa chän s¬ ®å nèi d©y cña tr¹m cã ¶nh h-ëng lín vµ trùc tiÕp ®Õn viÖc b¶o ®¶m cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho phô t¶i. S¬ ®å cÇn phØa tho¶ m·n c¸c yªu cÇu c¬ b¶n nh- thuËn tiÖn trong viÖc vËn hµnh vµ xö lý sù cè, hîp lý vÒ kinh tÕ trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt. Tr¹m ph©n phèi trung t©m ®-îc cung cÊp bëi ®-êng d©y hai m¹ch cã 1 thanh gãp
  2. ph©n ®o¹n, gi÷a hai ph©n ®o¹n liªn l¹c b»ng 1 m¸y c¾t hîp bé. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l-êng ba pha n¨m trô cã cuén tam gi¸c hë b¸o tr¹m ®Êt 1 pha trªn c¸p 35 kV. §Ó ch«ng sÐt tõ ®-êng d©y truyÒn vµo tr¹m ta ®Æt chèng sÐt van trªn c¸c ph©n ®o¹n thanh gãp. M¸y biÕn dßng ®-îc ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lé vµo ra cña tr¹m lµm nhiÖm vô biÕn dßng ®iÖn lín ( s¬ cÊp ) thµnh dßng ®iÖn thø cÊp tiªu chuÈn 5 A ®Ó cung cÊp cho c¸c dông cô ®o l-êng vµ b¶o vÖ. 3. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn: 2.1. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch Môc ®Ých cña tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®-îc chän khi cã ng¾n m¹ch trong hÖ thèng. Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch tÝnh to¸n ®Ó chän khÝ cô ®iÖn lµ dßng ng¾n m¹ch ba pha.. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh d-íi ®©y. §Ó lùa chän kiÓm tra d©y dÉn vµ c¸c khÝ cô ®iÖn cÇn tÝnh to¸n c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch sau: - §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35 kV, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i ®Çu ®-êng d©y trªn kh«ng §DK ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp ë ®©y ta lÊy SN = 250 MVA. - §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 10 kV : + PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch Ni t¹i thanh c¸i cao ¸p ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m + CÇn tÝnh ®iÓm N i' ë ®Çu c¸c ®-êng c¸p ®Ó kiÓm tra c¸c m¸y c¾t 10 kV - S¬ ®å nguyªn lý : - S¬ ®å thay thÕ .
  3. Chän Scb = 100 MVA, Ucb = Utb c¸c cÊp. XHT = S cb  100 =0,4 SN 250 Rd = 1 r0l = 1 0,33.15=2,48   rd = Rd  Rd .S cb  2,48.100 =0,18 2 2 2 Z cb U cb 37 2 Xd= 1 x0l = 1 .0,429.15 = 3,22   xd = X d  X d .2 cb  3,22.100 =0,26 S 2 2 Z cb U cb 37 2 Rc = 1 .r0 .lc  rc = Rc .S cb  r0 .lc .S cb Víi Ucb = 10,5 kV 2 2 2 U cb 2.U cb Xc = 1 x0 .lc  xc = X c .S cb  x0 .lc .S cb 2 2 2 U cb 2.U cb KÕt qu¶ tÝnh to¸n ghi trong b¶ng §-êng F, L, x0 r0 rC, xc, Zc d©y mm2 km /km /km    §DK AC - 15 0,33 0,429 0,18 0,26 0,316 95 TPPTT-B1 2(3x50) 0,21 0,494 0,052 0,005 0,047 0,047 TPPTT - 2(3x50) 0,22 0,494 0,054 0,005 0,049 0,049 B2 TPPTT - 2(3x50) 0,14 0,494 0,035 0,002 0,031 0,031 B3 TPPTT - 2(3x50) 0,11 0,494 0,027 0,001 0,025 0,025 B4 TPPTT - 2(3x50) 0,12 0,494 0,03 0,002 0,027 0,027 B5 TPPTT - 2(3x50) 0,16 0,494 0,04 0,003 0,036 0,036 B6 TPPTT – 2(3x50) 0,25 0,494 0,062 0,007 0,056 0,056 B7
  4. B¶ng 3.21. Gi¸ trÞ tæng trë cña c¸c ®-êng d©y ®Ó tÝnh ng¾n m¹ch * TÝnh ngắn mạch tại c¸c điểm: TÝnh ngắn mạch tại điểm N. Sơ đồ: 1 S cb 100 I’’=  I’’(kA)=I’’.  =3,9 kA. X ht 3.U cb 0,4. 3.37 TrÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc: ixk = 1,8. 2 .IN (kA) ixk = 1,8. 2 .3,9 = 9,93 kA TÝnh ngắn mạch tại điểm N’ Sơ đồ: 1 1 I’’=  = 1,4 X HT  Z d 0,4  0,316 ’’ ’’ S cb 100  I (kA)=I .  1,4. =2,18 kA. 3.U cb 3.37 TrÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc: ixk = 1,8. 2 .IN (kA)
  5. = 1,8. 2 .2,18 =5,55 kA c/ Tính ngắn mạch tại Ni Sơ đồ: Zi = XHT + Zd + Zc S cb I’’= 1  I’’(kA)=I’’. kA trong ®ã Ucb = 10,5 kV Zi 3.U cb TrÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc: ixk = 1,8. 2 .IN (kA) KÕt qu¶ tÝnh trÞ sè c¸c dßng ng¾n m¹ch trong b¶ng 3.22. §iÓm ng¾n Tæng trë Icb IN Ixk m¹ch  kA kA kA N 0,4 1,56 3,9 9,93 N’ 0,716 1,56 2,18 5,55 N1 0,763 5,5 7,21 18,35 N2 0,747 5,5 7,36 18,74 N3 0,747 5,5 7,36 18,74 N4 0,741 5,5 7,42 18,9 N5 0,743 5,5 7,40 18,84 N6 0,752 5,5 7,31 18,62 N7 0,772 5,5 7,12 18,14 B¶ng 3.22. TrÞ sè c¸c dßng ng¾n m¹ch 2.2. Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn * M¸y c¾t: Chän m¸y 8DC11 cña h·ng Siemens, c¸ch ®iÖn SF6, kh«ng b¶o tr× cã c¸c th«ng sè nh- sau: Lo¹i m¸y I®m U®m Ic¾t Ic¾t
  6. A kV kA kA 8DC11 1250 36 25 63 B¶ng 3.23. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y c¾t 8DC11 KiÓm tra: U®mMC = 36 kV≥ U®m = 35 kV I®mMC = 1250 A ≥ Ilvmax = 2. Ittnm = 2.214,44 = 428,88 A Dßng ®iÖn æn ®Þnh cho phÐp: Ic©tmax = 63 kA ≥ Ixk = 5,55 kA * Thanh dÉn: Thanh dÉn chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng. * M¸y biÕn ®iÖn ¸p BU: U®mBU ≥ U®mnm = 35 kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS36 kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o. U®m (kV) 36 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 70 1’, kV U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s, kV 170 U1®m, kV 35/ 3 U2®m, kV 120/ 3 T¶i ®Þnh møc, VA 400 B¶ng 3.24. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y 4MS36 * M¸y biÕn dßng ®iÖn BI: U®mBI ≥ U®mm¹ng = 35 kV Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc: I1®mBI ≥ Ilvmax = 428,88 A Chän m¸y BI 4ME16 do h·ng Siemens chÕ t¹o. U®m, kV 36 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 70 1’ , kV U chÞu ®ùng xung 1,2/50 s, kV 170 I1®m, A 5-1200 I2®m, A 1 hoÆc 5 I«®nhiÖt 1s, kA 80 I«® ®éng, kA 120 B¶ng 3.25. Th«ng sè kü thuËt cña m¸y 4ME16
  7. * Chèng sÐt van: Chèng sÐt van ®-îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p 35 kV. Chän lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã U®m = 30 kV, lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B30 4. S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®¹t 2 m¸y biÕn ¸p cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh. V× c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p cña c¸c tr¹m chØ cÇn ®Æt cÇu ch× vµ dao c¸ch ly. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n cho viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph-¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( Aptomat ph©n ®o¹n thanh c¸i h¹ ¸p cña 2 m¸y th-êng ë tr¹ng th¸i c¾t) chØ khi nµo mét m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè míi sö dông ¸ptom¸t ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cña phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p sù cè. 4.1. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p Ta sÏ dïng chung dao c¸ch ly cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®-îc chän theo c¸c yªu cÇu sau: U®mDCL ≥ U®mm¹ng = 35 kV I®mDCL ≥ Ilvmax = 2. Ittnm = 428,88 A Dßng ®iÖn æn ®Þnh cho phÐp: I®mDCL ≥ Ixkmax = 18,9 kA Chän dao c¸ch ly 3DC do h·ng Siemens chÕ t¹o. U®m, kV I®m, A INt, kA INmax, kA 36 630-2500 20-31,5 50-80 B¶ng 3.26. Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 3DC 4.2. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p Dïng chung mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó dÔ dµng cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. CÇu ch× ®-îc chän theo yªu cÇu sau: U®mCC ≥ U®mmang = 35 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®mCC ≥ Ilv max = k qt .S dm max BA 1,4.1600   36,95 A 3.U dmBA 3.35 Dßng c¾t ®Þnh møc I®mc¾t ≥ INmax = IN4 = 7,42 kA Chän lo¹i cÇu ch× 3GD1- 606 – 5B do Siemens chÕ t¹o.
  8. U®m, kV I®m, A Ic¾tN, kA Ic¾tmin, A 36 32 31,5 315 B¶ng 3.27 Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× 3GD1-606-5B 4.3. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸ptom¸t. Aptom¸t chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: * §èi víi Aptomat tæng vµ Aptomat ph©n ®o¹n, dïng 3 aptomat trªn méÈttmj biÕn ¸p. §iÖn ¸p ®Þnh møc U®mA ≥ U®mmang = 0,38 kV k qt .S dm max BA 1,4.1600 Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®mA ≥ Ilvmax =   3403,3 A 3.U dmm 3.0,38 Chän Aptomat lo¹i M40 do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o Sè cùc I®m, A U®m, V Ic¾tN, kA 3 4000 690 75 B¶ng 3.28. Th«ng sè kü thuËt cña aptomat M40 4.4. Lùa chän thanh gãp C¸c thanh gãp ®-îc lùa chän theo dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, ®Ó ®¬n gi¶n ë ®©y ta chØ chän víi tuyÕn c¸p cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2