thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 13

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
211
lượt xem
136
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi tính toán ngắn mạch hạ áp ta coi nguồn cung cấp từ máy biến áp B3 có công suất vô cùng lớn và ngắn mạch là xa nguồn nên IN = I’’=I∞. Để giảm nhẹ khối l-ợng tính toán, ở đây ta chỉ kiểm tra với tuyến cáp có khả năng xảy ra sự cố nặng nề nhất. Khi cần thiết có thể kiểm tra thêm các tuyến cáp còn nghi vấn. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thay thế tính ngắn mạch 4.1. Các thông số của sơ đồ thay thế a. Trạm biến áp phân x-ởng B3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 13

  1. Chương 13: TÝnh to¸n ng¾n m¹ch h¹ ¸p Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch h¹ ¸p ta coi nguån cung cÊp tõ m¸y biÕn ¸p B3 cã c«ng suÊt v« cïng lín vµ ng¾n m¹ch lµ xa nguån nªn IN = I’’=I∞. §Ó gi¶m nhÑ khèi l-îng tÝnh to¸n, ë ®©y ta chØ kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã kh¶ n¨ng x¶y ra sù cè nÆng nÒ nhÊt. Khi cÇn thiÕt cã thÓ kiÓm tra thªm c¸c tuyÕn c¸p cßn nghi vÊn. H×nh 4.2. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ tÝnh ng¾n m¹ch 4.1. C¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ a. Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B3. S®m=1000 kVA, ΔPn = 10 kW, Un = 5% Pn .U dm 10.(0,4) 2 2 Rb = 2  2 .10 3 =1,6 .10-3 Ω = 1,6 mΩ S dmBA 1000 2 U n %.U dm 5%.(0,4) 2 Xb =  3 =8.10-3 Ω = 8 mΩ S dm 1000.10 b. Thanh gãp KÝch th-íc thanh gãp h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng lµ 100x10 mm2 , mçi pha ghÐp ba thanh; chiÒu dµi ℓ=1,2 m; Kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc D = 300 mm, tra b¶ng 4.5 (Ng¾n m¹ch vµ ®øt d©y trong hÖ thèng ®iÖn) ta cã: 1 1 R0 = 0,020 mΩ/m → Rtgha = r0.ℓ= .0,020.1,2=0,008 mΩ 3 3 1 1 X0 = 0,157 mΩ/m → Xtgha = .x0.ℓ= .0,157.1,2=0,063 mΩ 3 3
  2. Thanh gãp trong tñ ph©n phèi chän lo¹i thanh c¸i b»ng ®ång cã kÝch th-íc 30x3 mm2 víi Icp = 405 A chiÒu dµi ℓ=1,2 m; kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc D= 300 mm 1 R0 = 0,223 mΩ/m → Rtg = .0,223.1,2=0,268 mΩ 3 1 X0 = 0,235 mΩ/m → Xtg = .0,235.1,2=0,282 mΩ 3 c. §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña MCCB * Víi m¸y NS250N cã I®m =250 A tra trong b¶ng 4.3 vµ 4.4 Tµi liÖu ng¾n m¹ch vµ døt d©y trong hÖ th«ng ®iÖn ta cã: Xa1=xcd=0,28 mΩ Ra1 =rcd + rtx =0,36 + 0,5 =0,86 mΩ * Víi lo¹i m¸y C60a cã I®m = 40 A th×: Xa3 = xcd = 2,7 mΩ =Xa4 Ra3 = rcd + rtx = 5,5 +1,3 = 6,8 mΩ =Ra4 * Víi m¸y NC125-H cã I®m = 125 A th×: Xa3 = 0,86 mΩ =Xa4 Ra3 = 1,3 + 0,75 =2,05mΩ =Ra4 d. C¸c ®-êng c¸p * Víi lo¹i c¸p 3G70 th× r0 = 0,268 Ω/km ( ë 200C),ℓ=0,111 km Rc1 =0,268.0,111=29,75 mΩ * Víi lo¹i c¸p 3G10 (tuyÕn TPP-§L2) th× r0 = 1,83 Ω/km, ℓ=2m Rc2 = 3,66 mΩ 4.2. Gi¸ trÞ c¸c dßng ng¾n m¹ch * TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N1: RN1 = Rb + Rtgha + Ra1 =1,6 + 0,008 +0,86 = 2,468 mΩ XN1 = Xb + Xtgha + Xa1 = 8+ 0,063 +0,28 =8,343 mΩ 2 2 → Z= RN 1  X N 1  8,7 mΩ U 400 IN1 =  =26,54 kA 3.Z N 1 3.8,7. Ixk1=1,8. 2 .26,54 = 67,56 kA KiÓm tra aptomat: Lo¹i NS250N cã Ic¾tN = 8 kA < IN1 nªn ta ph¶i chän l¹i MCCB ë vÞ trÝ nµy. Chän lo¹i m¸y CM1250 N cã c¸c th«ng sè nh- sau: Sè cùc I®m, A U®m, V Ic¾tN, kA
  3. 3 1250 690 50 B¶ng 4.4. Th«ng sè cña aptomat CM1250N * Víi lo¹i CM1250N cã I®m =1250 A tra trong b¶ng 4.3 vµ 4.4 Tµi liÖu ng¾n m¹ch vµ døt d©y trong hÖ th«ng ®iÖn ta cã: Xa1=xcd=0,094 mΩ =Xa2 Ra1 =rcd = 0,12 mΩ = Ra2 RN1 = Rb + Rtgha + Ra1 =1,6 + 0,008 +0,12 = 1,728 mΩ XN1= Xb + Xtgha + Xa1 = 8+ 0,063 +0,094 =8,157 mΩ 2 2 → Z= RN 1  X N 1  8,34 mΩ U 400 IN1 =  =27,69 kA 3.Z N 1 3.8,34. Ixk1=1,8. 2 .27,69 = 70,49 kA * TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N2: RN2 = RN1 + Rc1 + Ra2 =1,728 + 29,75 + 0,12 = 31,598 mΩ XN2 = XN1 + Xa2 = 8,157 + 0,094 = 8,251 mΩ 2 2 ZN2 = RN 2  X N 2 =32,66 mΩ 400 IN2 = =7,07 kA 3.32,66 Ixk2 = 18 kA Kh«ng ph¶i kiÓm tra aptomat ë ®©y v× nã cïng lo¹i víi aptomat ®Çu ®-êng c¸p chÝnh. KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p 3G70: TiÕt diÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p F ≥ α.I∞. t qd =6.7,07. 0,4 =26,83 mm2 VËy chän c¸p 3G70 lµ hîp lý. * TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N3: RN3 = RN2 + Rtg + Ra3 =31,598 +0,268 + 3,66 =35,526 mΩ XN3 = XN2 + Xtg = 8,251 +0,282= 8,533 mΩ 2 2 ZN3 = RN 3  X N 3 =36,536 mΩ 400 IN2 = =6,32 kA 3.36,536 Ixk2 = 16,09 kA KiÓm tra MCCB NC-125H cã Ic¾t N =10 kA > IN3 = 6,32 kA.
  4. KiÓm tra æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ kh«ng cÇn thiÕt v× ta ®· chän thanh gãp v-ît cÊp. * §iÓm ng¾n m¹ch N4 kh«ng cÇn tÝnh v× aptomat ë ®ã lµ NC-125H. V. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ trong c¸c tñ ®éng lùc vµ d©y dÉn ®Õn c¸c thiÕt bÞ cña c¸c ph©n x-ëng. H×nh 4.3 S¬ ®å tñ ®éng lùc 5.1. C¸c aptomat nh¸nh trong tñ ®éng lùc ViÖc lùa chän vµ kiÓm tra aptomat cïng víi c¸p ®Õn c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn ®-îc tiÕn hµnh t-¬ng tù nh- c¸c phÇn trªn. Do c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng kh«ng lín vµ ®Òu ®-îc b¶o vÖ b»ng ¸ptomat nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®Ó kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®· lùa chän. B¶ng5.1. KÕt qu¶ chän aptomat vµ c¸p tõ c¸c tñ ®éng lùc tíi c¸c thiÕt bÞ trong PXSCCK Sè KH Phô t¶i D©y dÉn MCCB lg trªn Ptt, Itt, A TiÕt Icp, §-ê M· I®m Ikddt/1 MB k diÖn A ng hiÖu , A ,5 Tªn m¸y W kÝnh A èng thÐp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhãm I M¸y c-a 1,52 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 1 1 kiÓu ®ai Khoan 0,6 0,99 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 3 bµn 5
  5. M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 5 2,8 th« M¸y 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 khoan 1 6 2,8 ®øng M¸y bµo 6,84 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 7 4,5 ngang M¸y xäc 1 8 2,8 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 trßn v¹n 1 9 2,8 n¨ng Nhãm II M¸y phay 6,84 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 10 4,5 r¨ng M¸y phay 11,8 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 1 11 7,8 v¹n n¨ng 5 M¸y tiÖn 12,3 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 1 12 8,1 ren 1 M¸y tiÖn 15,1 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 1 13 10 ren 9 M¸y tiÖn 21,2 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 1 14 14 ren 7 M¸y tiÖn 6,84 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 15 4,5 ren M¸y tiÖn 15,1 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 1 16 10 ren 9 M¸y tiÖn 30,3 4G4,0 42 3/ 4'' NC45a 40 33 1 17 20 ren 8 12, 18,3 4G2,5 31 3/ 4'' NC45a 32 26,6 CÇu trôc 1 19 1 8 Nhãm III M¸y 1,29 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 0,8 khoan 1 18 5 ®øng
  6. M¸y 0,8 1,29 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 22 khoan bµn 5 BÓ dÇu cã 3,8 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 26 2,5 t¨ng nhiÖt M¸y c¹o 1 27 1 1,52 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 30 2,8 th« NC45a 25 20,8 Nhãm IV M¸y nÐn 2,58 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 c¾t liªn 1 31 1,7 hîp M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 33 2,8 ph¸ Qu¹t lß 2,28 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 34 1,5 rÌn M¸y 1,29 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 0,8 khoan 1 38 5 ®øng Nhãm V BÓ ng©m dung dÞch 1 41 3 4,56 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 kiÒm BÓ ng©m 4,56 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 42 3 n-íc nãng M¸y cuèn 1,82 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 46 1,2 d©y M¸y cuèn 1,52 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 47 1 d©y BÓ ng©m 4,56 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 tÈm cã 1 48 3 t¨ng nhiÖt Tñ xÊy 1 49 3 4,56 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 M¸y 0,6 0,99 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 50 khoan bµn 5
  7. M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 1 52 2,8 th« Bµn thö 10,6 4G1,5 23 3/ 4'' NC45a 25 20,8 nghiÖm 1 53 7 4 TB§ Nhãm VI BÓ khö 4,56 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 55 3 dÇu mì a Lß ®iÖn ®Ó 7,6 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 luyÖn 1 56 5 a khu«n Lß ®iÖn ®Ó 15,2 4G2,5 31 3/ 4'' NC45 32 26,6 nÊu ch¶y 1 57 10 a babit Lß ®iÖn ®Ó 5,32 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 58 3,5 m¹ thiÕc a Nhãm VII Qu¹t lß 2,28 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 60 1,5 ®óc ®ång a M¸y 0,6 0,99 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 62 khoan bµn 5 a M¸y uèn 2,58 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 c¸c tÊm 1 64 1,7 a máng M¸y mµi 4,25 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 65 2,8 ph¸ a M¸y hµn 19,7 4G2,5 31 3/ 4'' NC45 32 26,6 1 66 13 ®iÓm 5 a ChØnh l-u 0,91 4G1,5 23 3/ 4'' NC45 25 20,8 1 69 0,6 Selenium a
  8. H×nh 4.4. S¬ ®å cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản