intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 14

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
236
lượt xem
114
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao hệ số công suất cosφ là một chủ chương lâu dài gắn liền với mục đích phát huy hiệu quả cao nhất của quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng điện năng. Phần lớn các thiết bị tiêu dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q. Công suất tác dụng là công suất biến thành cơ năng hoặc nhiệt năng trong các thiết bị dùng điện, còn công suất phản kháng Q là công suất từ hoá trong các máy điện tạo điều kiện cho quá trình chuyển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 14

  1. Ch-¬ng 14 tÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho HTCC§ cña nhµ m¸y I. §Æt vÊn ®Ò. VÊn ®Ò sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ v× c¸c xÝ nghiÖp nµy tiªu thô phÇn lín sè diÖn n¨ng s¶n xuÊt ra. HÖ sè c«ng suÊt cosφ lµ mét trong c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ xÝ nghiÖp dïng ®iÖn cã hîp lý hay kh«ng . N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cosφ lµ mét chñ ch-¬ng l©u dµi g¾n liÒn víi môc ®Ých ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ sö dông ®iÖn n¨ng. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ tiªu dïng ®iÖn ®Òu tiªu thô c«ng suÊt t¸c dông P vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q. C«ng suÊt t¸c dông lµ c«ng suÊt biÕn thµnh c¬ n¨ng hoÆc nhiÖt n¨ng trong c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn, cßn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q lµ c«ng suÊt tõ ho¸ trong c¸c m¸y ®iÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi n¨ng l-îng.ViÖc t¹o ra c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®ßi hái tiªu tèn n¨ng l-îng cña ®éng c¬ s¬ cÊp kÐo m¸y ph¸t ®iÖn. Tuy vËy c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cung cÊp cho hé tiªu thô kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lÊy tõ nguån. §Ó tr¸nh ph¶i truyÒn t¶i mét l-îng Q kh¸ lín trªn ®-êng d©y, ng-êi ta ®Æt gÇn c¸c hé tiªu dïng ®iÖn c¸c thiÕt bÞ sinh ra Q nh- tô ®iÖn, m¸y bï ®ång bé,…®Ó cung cÊp trùc tiÕp cho phô t¶i. C«ng viÖc nµy gäi lµ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. Khi bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng th× gãc lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p trong m¹ch sÏ nhá ®i, do ®ã hÖ sè c«ng suÊt cosφ cña m¹ng sÏ t¨ng lªn, gi÷a P,Q vµ gãc φ cã quan hÖ nh- sau: P φ= arctg Q Khi l-îng P lµ kh«ng ®æi th× nhê viÖc bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, l-îng Q truyÒn t¶i trªn ®-êng d©y gi¶m xuèng, do ®ã gãc φ gi¶m, kÕt qu¶ lµ cosφ t¨ng lªn. HÖ sè c«ng suÊt cosφ ®-îc n©ng lªn sÏ ®-a ®Õn nh÷ng hiÖu qu¶ sau ®©y:
  2. 1. Gi¶m ®-îc tæn thÊt c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn. 2. Gi¶m ®-îc tæn thÊt ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn 3. T¨ng kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña ®-êng d©y vµ m¸y biÕn ¸p Ngoµi ra viÖc t¨ng hÖ sè cosφ cßn ®-a ®Õn hiÖu qu¶ lµm gi¶m ®-îc chi phÝ kim lo¹i mµu, gãp phÇn lµm æn ®Þnh ®iÖn ¸p, t¨ng kh¶ n¨ng ph¸t cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn,.v.v.. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cosφ 1.N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cosφ tù nhiªn: Lµ t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¸c hé dïng ®iÖn gi¶m bít l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q tiªu thô nh-: ¸p dông c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, sö dông hîp lý c¸c thiÕt bÞ ®iÖn,v..v… 2. N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cosφ b»ng ph-¬ng ph¸p bï: B»ng c¸ch ®Æt c¸c thiÕt bÞ bï ë gÇn c¸c hé tiªu dïng ®iÖn ®Ó cung cÊp c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho chóng, ta gi¶m ®-îc l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng truyÒn t¶i trªn ®-êng d©y do ®ã n©ng cao ®-îc hÖ sè c«ng suÊt cosφ cña m¹ng. BiÖn ph¸p bï kh«ng gi¶m ®-îc l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña c¸c hé dïng ®iÖn mµ chØ gi¶m ®-îc l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¶i truyÒn t¶i trªn ®-êng d©ymµ th«i. V× thÕ chØ sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao cosφ tù nhiªn mµ vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× chóng ta míi xÐt tíi ph-¬ng ph¸p bï. II. X¸c ®Þnh vµ ph©n phèi dung l-îng bï. 2.1. X¸c ®Þnh dung l-îng bï Dung l-îng bï cÇn thiÕt cho nhµ m¸y ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c«ng thøc sau: Qbï = Pttnm.(tgφ1 – tgφ2).α Trong ®ã: Pttnm- phô t¶i t¸c dông tÝnh to¸n cña nhµ m¸y, kW φ1- gãc lÖch øng víi c«ng suÊt trung b×nh tr-íc bï, cosφ1 = 0,7 φ2 – gãc øng víi hÖ sè c«ng suÊt b¾t buéc sau bï, cosφ2 = 0,95 α – HÖ sè xÐt tíi kh¶ n¨ng n©ng cao cosφ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p ®ßi hái kh«ng ph¶i dÆt thiÕt bÞ bï, α= 0,9  1. VËy ta x¸c ®Þnh ®-îc dung l-îng bï cÇn thiÕt: Qbï = 9040,17(1,02 – 0,33).0,95 = 5925,83 kVAr
  3. 2.2. Ph©n phèi dung l-îng bï cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng lµ m¹ng h×nh tia gåm 7 nh¸nh cã s¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n nh- sau: H×nh 5.1. S¬ ®å thay thÕ ®Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng C«ng thøc tÝnh l-îng bï tèi -u cho c¸c nh¸n cña m¹ng h×nh tia: Q  Qbu Qbi = Qi - .Rtd Ri Trong ®ã: Qbi – C«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï ®Æt tai tr¹m biÕn ¸p i Qi – C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng øng víi phô t¶i kVAr Q = 10990,48 kVAr – Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng tæng cña nhµ m¸y Qbï = 5925,83 kVAr Ri = Rci + RBi : §iÖn trë cña nh¸nh i 1 1 1 Rt® = (   ...  ) 1 - §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ng, Ω R1 R2 R7 Rt® = 1,65 Ω Stt TuyÕn c¸p R, Ω Qttpx, Qbï, Lo¹i tô Qtô, Sè kVAr kVAr kV l-îng Ar
  4. 1 TPPTT-BA1 11,34 1767,8 1031 KC2-0,38-50- 50 21 3Y3 2 TPPTT-BA2 11,34 1915,2 1178,28 KC2-0,38-50- 50 24 3Y3 3 TPPTT-BA3 13,52 1212,4 594,3 KC2-0,38-50- 50 12 3Y3 4 TPPTT-BA4 11,32 1530 791,78 KC2-0,38-50- 50 16 3Y3 5 TPPTT-BA5 11,32 1717,9 979,68 KC2-0,38-50- 50 20 3Y3 6 TPPTT-BA6 8,94 1837,5 902,75 KC2-0,38-50- 50 19 3Y3 7 TPPTT-BA7 14,83 1040,4 476,5 KC2-0,38-50- 50 10 3Y3 B¶ng 5.1. Dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2