intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 15

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
412
lượt xem
179
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hệ thông chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu sau: * Không bị loá mắt * Không bị loá do phản xạ * Không tạo ta nhứng khoảng tối bởi những vật bị che khuất * Phải có độ rọi dồng đều * Phải tạo được ánh sáng càng gần ánh sáng tự nhiên càng tốt. II. Lựa chọn số lượng và công suất của hệ thống đèn chiếu sáng chung. Để tính toán chiếu sáng cho phân xưởng SCCK ở đây ta sẽ áp dụng phương pháp hệ số sử dụng. Hệ thống chiếu sáng chung của phân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 15

  1. Ch-¬ng 15 ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ I. §Æt vÊn ®Ò. Trong nhµ m¸y, xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp th× hÖ thèng chiÕu d¸ng cã vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng. VËy hÖ th«ng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: * Kh«ng bÞ lo¸ m¾t * Kh«ng bÞ lo¸ do ph¶n x¹ * Kh«ng t¹o ta nhøng kho¶ng tèi bëi nh÷ng vËt bÞ che khuÊt * Ph¶i cã ®é räi dång ®Òu * Ph¶i t¹o ®-îc ¸nh s¸ng cµng gÇn ¸nh s¸ng tù nhiªn cµng tèt. II. Lùa chän sè l-îng vµ c«ng suÊt cña hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng chung. §Ó tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng SCCK ë ®©y ta sÏ ¸p dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè sö dông. HÖ thèng chiÕu s¸ng chung cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ sÏ dïng c¸c bãng ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®-îc chia lµm 2 d·y nhµ: D·y nhµ 1: ChiÒu dµi a1 = 20 m ChiÒu réng b1 = 20 m D·y nhµ 2: ChiÒu dµi a2 = 35 m ChiÒu réng b2 = 20 m Tæng diÖn tÝch: 1100 m2 Nguån ®iÖn sö dông U = 220 V lÊy tõ tñ chiÕu s¸ng cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B3. §é treo cao cña ®Ìn: H = h - hc – hlv Trong ®ã h=4,5 m lµ chiÒu cao cña ph©n x-ëng tÝnh tõ nÒn ®Õn trÇn cña ph©n x-ëng.
  2. hc = kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn ®Ìn, hc = 0,7 m hlv – ChiÒu cao cña nÒn ph©n x-ëng ®Õn mÆt c«ng t¸c, hlv = 0,8 m H=4,5-0,7-0,8=3 m Tra b¶ng 5.1.TL1 ta cã ®-îc tû sè L/H=1,8 nªn kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Ìn kÒ nhau lµ L=5,4 m. HÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng: ρtuong = 50 % HÖ sè ph¶n x¹ cña trÇn: ρtran = 30 % ESZk C«ng thøc tÝnh to¸n quang th«ng cña ®Ìn: F= . lumen n.k sd Trong ®ã: F-Quang th«ng cña ®Ìn lumen E- §é räi yªu cÇu lx, tra b¶ng 5.3.TL1 ta ®-îc E=30 lx S-DiÖn tÝch chiÕu s¸ng, m2 k- hÖ sè dù tr÷, tra b¶ng 5.2. TL1 n- sè bãng ®Ìn cã trong hÖ thèng chiÕu s¸ng ksd- hÖ sè sö dông Z- hÖ sè phô thuéc lo¹i ®Ìn vµ tØ sè L/H, th-êng lÊy Z=0,81,4 C¨n cø vµo mÆt b»ng ph©n x-ëng ta sÏ bè trÝ bãng ®Ìn nh- sau: D·y nhµ 1 bè trÝ 4 d·y ®Ìn, mçi d·y gåm 4 bãng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn lµ 5 m theo chiÒu réng vµ 5 m theo chiÒu dµi cña ph©n x-ëng. Kho¶ng c¸ch tõ t-êng ph©n x-ëng ®Õn d·y ®Ìn gÇn nhÊt theo chiÒu dµi ph©n x-ëng lµ 2,5 m, theo chiÒu réng ph©n x-ëng lµ 2,5 m. Tæng sè ®Ìn cÇn dïng lµ n = 16 bãng. D·y nhµ 2 bè trÝ 4 d·y ®Ìn, mçi d·y gåm 7 bãng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn theo chiÒu réng lµ 5 m, theo chiÒu dµi lµ 5 m. Kho¶ng c¸ch tõ t-êng ph©n x-ëng ®Õn d·y ®Ìn gÇn nhÊt theo chiÒu dµi ph©n x-ëng lµ 2,5 m, theo chiÒu réng ph©n x-ëng lµ 2,5 m. Tæng sè ®Ìn cÇn dïng lµ n = 28 bãng. ChØ sè cña phßng: a.b φ= H a  b 
  3. a1.b1 20.20 φ1 =  =3,33 H a1  b1  3.(20  20) a2 .b 2 35.20 φ2 =  =4,24 H a2  b2  3.(35  20) Tra b¶ng ta cã: ksd1 =0,46; ksd2 =0,48 Quang th«ng cña mçi bãng ®Ìn: ES1Zk 30.400.1,3.1,2 F1 =  =2543,48 lumen n1.k sd 1 16.0,46 ES Zk 30.700.1,3.1,2 F2 = 2  =2437,5 lumen n2 .k sd 2 28.0,48 Tra b¶ng 5.5.TL1 ta chän ®Ìn sîi ®èt c«ng suÊt 300 W/1®Ìn , quang th«ng 4224 lumen Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng Pcs=(16+28).300=13,2 kW III. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng §Ó cung cÊp ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng chung cña ph©n x-ëng ta ®Æt mét tñ chiÕu s¸ng trong ph©n x-ëng gåm 1 MCCB tæng lo¹i 3 pha 4 cùc vµ 5 aptomat cÊp cho 4 d·y ®Ìn 5 bãng, 8 aptomat cÊp cho 4 d·y ®Ìn 8 bãng 3.1. Chän MCCB tæng U®mA ≥ U®m = 0,38 kV PCS 13,2 Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®mA ≥ Itt=   20,06 A 3.U dmm . cos  3.0,38.1 Chän lo¹i MCCB C60L do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o, I®m =25 A, U®m = 440 V, 3 cùc. 3.2. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ph©n x-ëng ®Õn tñ chiÕu s¸ng Chän c¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: khc.Icp ≥Itt = 20,06 A (khc =1) KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ, khi b¶o vÑ b»ng MCCB: I kddt 1,25.I dmA 1,25.40 Icp ≥   =33,33 A 1,5 1,5 1,5 VËy chän lo¹i c¸p 3G2,5 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã Icp = 41 A. 3.3. Chän c¸c MCCB nh¸nh.
  4. Aptomat b¶o vÖ cho 1 d·y ®Ìn 4 bãng: U®mA ≥ U®mm = 0,22 kV 4.Pd 4.300 Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®mA ≥ Itt =  =5,45 A Udm 220 Chän 13 aptomat lo¹i NC45a do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o cã 2 cùc, I®m = 6 A, U®m = 400 V, 2 cùc. 3.4. Chän d©y dÉn tõ tñ chiÕu s¸ng ®Õn c¸c bãng ®Ìn. Chän c¸p theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp: khc.Icp ≥Itt = 5,45 A (khc =1) KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ, khi b¶o vÑ b»ng MCCB: I kddt 1,25.I dmA 1,25.6 Icp ≥   =5 A 1,5 1,5 1,5 VËy chän lo¹i c¸p ®ång h¹ ¸p 2 lâi x 1,5 mm2 c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o cã Icp = 26 A. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng chung cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2