intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
654
lượt xem
293
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thiết kế cung cấp điện thì phụ tải tính toán là số liệu rất quan trọng. Vì nhờ có phụ tải tính toán ta mới có thể chọn được các thiết bị điện : MBA, dây dẫn và các thiết bị đóng cắt cũng như các thiết bị bảo vệ khác …, đồng thời mới có thể tính được các tổn thất :điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng và ta chọn được thiết bị bù. Để xác định phụ tải tính toán một cách chính xác là rất khó khăn vì phụ tải điện phụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 2

  1. Ch-¬ng 2 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n Trong thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn th× phô t¶i tÝnh to¸n lµ sè liÖu rÊt quan träng. V× nhê cã phô t¶i tÝnh to¸n ta míi cã thÓ chän ®-îc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn : MBA, d©y dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t còng nh- c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ kh¸c …, ®ång thêi míi cã thÓ tÝnh ®-îc c¸c tæn thÊt :®iÖn ¸p, tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ ta chän ®-îc thiÕt bÞ bï. §Ó x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c lµ rÊt khã kh¨n v× phô t¶i ®iÖn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh- : C«ng suÊt, sè l-îng c¸c thiÕt bÞ vµ chÕ ®é vËn hµnh còng nh- c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ trong vËn hµnh. NÕu ta x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n kh«ng chÝnh x¸c th× sÏ x¶y ra mét sè tr-êng hîp sau : +NÕu phô t¶i tÝnh to¸n Ptt < PthùctÕ (phô t¶i thùc tÕ) khi ®ã sÏ lµm gi¶m tuæi thä cña thiÕt bÞ vµ kh«ng nh÷ng thÕ cã thÓ g©y ch¸y næ v× c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®· chän kh«ng ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu t¸c ®éng khi x¶y ra sù cè. + NÕu phô t¶i tÝnh to¸n Ptt > Pthùc tÕ khi ®ã sÏ dÉn ®Õn l·ng phÝ cho ®Çu t- vèn nh-ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ g× vÒ kinh tÕ còng nh- kü thuËt. Nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo lµ mét nhµ m¸y lín bao gåm nhiÒu ph©n x-ëng nhá cÊu thµnh. V× vËy ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y ta ph¶i ®i x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng sau ®ã ta míi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho toµn nhµ m¸y. §Ó ®-a ra ®-îc mét ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phï hîp ta cÇn ph¶i lùa chän dùa trªn c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®· cã. I. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Tr-íc khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho toµn ph©n x-ëng ta ph©n nhãm c¸c phô t¶i ra vµ tÝnh to¸n cho c¸c nhãm ®ã. 1 / Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ §Ó ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng tèt ta cÇn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c chung khi ph©n nhãm :
  2. + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã cïng chÕ ®é lµm viÖc. + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn ë gÇn nhau vÒ vÞ trÝ + Tæng c«ng suÊt cña c¸c nhãm trong ph©n x-ëng nªn chªnh lÖch Ýt . Tõ nh÷ng nguyªn t¾c ph©n nhãm trªn ta ph©n ra ®-îc phô t¶i trong x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ra lµm 6 nhãm nh- trong b¶ng 2-1 B¶ng 2.1. Ph©n nhãm thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng Ký C«ng suÊt ®Æt hiÖu ®Þnh møc(KW) Tªn Tªn thiÕt bÞ ®iÖn trong Sè trªn Mét Tæng nhãm nhãm l-îng mÆt thiÕt sè thiÕt b»ng bÞ bÞ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nhãm I M¸y c-a kiÓu ®ai 1 1 1 1 Khoan bµn 1 3 0,65 0,65 M¸y mµi th« 1 5 2,8 2,8 M¸y khoan ®øng 1 6 2,8 2,8 (2) (3) (4) (5) (6) M¸y bµo ngang 1 7 4,5 4,5 M¸y xäc 1 8 2,8 2,8 M¸y mµi trßn v¹n n¨ng 1 9 2,8 2,8 Céng theo nhãm 7 17,35 M¸y phay r¨ng 1 10 4,5 4,5
  3. M¸y phay v¹n n¨ng 1 11 7,8 7,8 M¸y tiÖn ren 1 12 8,1 8,1 M¸y tiÖn ren 1 13 10 10 Nhãm M¸y tiÖn ren 1 14 14 14 II M¸y tiÖn ren 1 15 4,5 4,5 M¸y tiÖn ren 1 16 10 10 M¸y tiÖn ren 1 17 20 20 CÇu trôc 1 19 12,1 12,1 Céng theo nhãm 9 91 M¸y khoan ®øng 1 18 0,85 0,85 M¸y khoan bµn 1 22 0,85 0,85 NhãmII BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 1 26 2,5 2,5 I M¸y c¹o 1 27 1 1 M¸y mµi th« 1 30 2,8 2,8 Céng theo nhãm 5 8 M¸y nÐn c¾t liªn hîp 1 31 1,7 1,7 Nhãm M¸y mµi ph¸ 1 33 2,8 2,8 IV Qu¹t lß rÌn 1 34 1,5 1,5 M¸y khoan ®øng 1 38 0,85 0,85 Céng tæng theo nhãm 8 6,85 BÓ ng©m dung dÞch 1 41 3 3 kiÒm BÓ ng©m n-íc nãng 1 42 3 3 Nhãm M¸y cuèn d©y 1 46 1,2 1,2 V M¸y cuèn d©y 1 47 1 1 BÓ ng©m tÈm cã t¨ng 1 48 3 3 nhiÖt Tñ xÊy 1 49 3 3 M¸y khoan bµn 1 50 0,65 0,65 M¸y mµi th« 1 52 2,8 2,8 Bµn thö nghiÖm TB§ 1 53 7 7 Céng theo nhãm 9 24,65 BÓ khö dÇu mì 1 55 3 3 Nhãm Lß ®iÖn ®Ó luyÖn khu«n 1 56 5 5
  4. VI Lß ®iÖn ®Ó nÊu ch¶y 1 57 10 10 babit Lß ®iÖn ®Ó m¹ thiÕc 1 58 3,5 3,5 Céng theo nhãm 4 21,5 Qu¹t lß ®óc ®ång 1 60 1,5 1,5 M¸y khoan bµn 1 62 0,65 0,65 Nhãm M¸y uèn c¸c tÊm máng 1 64 1,7 1,7 VII M¸y mµi ph¸ 1 65 2,8 2,8 M¸y hµn ®iÓm 1 66 13 13 ChØnh l-u Selenium 1 69 0,6 0,6 Céng theo nhãm 6 20,25 2/ TÝnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c nhãm thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng. 2.1/ C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n a/ X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (2-1) Q  P .tgtb tt tt (2-2) Ptt Stt  Ptt2  Qtt  2 (2-3) cos  Trong ®ã: + knc : lµ hÖ sè nhu cÇu + P®i :lµ c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ thø i . ë ph-¬ng ph¸p nµy ta cã c¸c -u nh-îc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm : ph-¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, tÝnh to¸n nhanh. + Nh-îc ®iÓm : Ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng thËt chÝnh x¸c. b/ X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo suÊt phô t¶i trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Ptt = po.F (2-4) Trong ®ã : +po: lµ suÊt phô t¶i trªn 1m2 diÖn tÝch s¶n xuÊt (kW/m2) + F: lµ diÖn tÝch s¶n xuÊt m2
  5. §èi víi ph-¬ng ph¸p nµy th× kÕt qu¶ chØ gÇn ®óng, v× vËy nã th-êng ®-îc dïng trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé, tÝnh phô t¶i c¸c ph©n x-ëng cã mËt ®é m¸y mãc s¶n xuÊt ph©n bè t-¬ng ®èi ®Òu. c / X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. X¸c ®Þnh theo c«ng thøc: M .a0 Ptt  (2-5) Tmax Trong ®ã : +M : lµ sè ®¬n vÞ s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra trong mét n¨m +a0 : lµ suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm(kWh/®¬n vÞ s¶n phÈm) + Tmax : lµ thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt, h Ph-¬ng ph¸p nµy hay ®-îc dïng cho c¸c thiÕt bÞ mµ cã ®å thÞ phô t¶i Ýt biÕn ®æi víi kÕt qu¶ t-¬ng ®èi chÝnh x¸c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2