intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
386
lượt xem
220
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 2

  1. Chöông 2: XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA NHAØ MAÙY 2.1 Khaùi nieäm chung: Khi thieát keá cung caáp ñieän cho moät nhaø maùy, xí nghieäp, hoä tieâu thuï thì moät trong nhöõng coâng vieäc raát quan troïng maø ta phaûi laøm ñoù laø tieán haønh xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho nhaø maùy. - Phuï taûi tính toaùn: Phuï taûi tính toaùn (PTTT) theo ñieàu kieän phaùt noùng (ñöôïc goïi taét laø phuï taûi tính toaùn) laø phuï taûi giaû thieát khoâng ñoåi laâu daøi cuûa caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän töông ñöông vôùi phuï taûi thöïc teá bieán ñoåi theo ñieàu kieän taùc duïng nhieät naëng neà nhaát. Noùi caùch khaùc, phuï taûi tính toaùn cuõng laøm daây daãn phaùt noùng tôùi nhieät ñoä baèng vôùi nhieät ñoä lôùn nhaát do phuï taûi thöïc teá gaây ra. Do vaäy, veà phöông dieän phaùt noùng neáu ta choïn caùc thieát bò ñieän theo phuï taûi tính toaùn coù theå ñaûm baûo an toaøn cho caùc thieát bò ñoù trong moïi traïng thaùi vaän haønh bình thöôøng. 2.2 Muïc ñích xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn: Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn laø moät coâng ñoaïn raát quan troïng trong thieát keá cung caáp ñieän, nhaèm laøm cô sôû cho vieäc löïa choïn daây daãn vaø caùc thieát bò cuûa löôùi ñieän . 2.3 Phaân nhoùm phuï taûi 2.3.1 Caùc phöông phaùp phaân nhoùm phuï taûi: Khi baét tay vaøo xaùc ñònh PTTT thì coâng vieäc ñaàu tieân maø ta phaûi laøm ñoù laø phaân nhoùm phuï taûi.Thoâng thöôøng thì ngöôøi ta söû duïng moät trong hai phöông phaùp sau:
  2. - Phaân nhoùm theo daây chuyeàn saûn xuaát vaø tính chaát coâng vieäc: Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø ñaûm baûo tính linh hoaït cao trong vaän haønh cuõng nhö baûo trì, söûa chöõa. Chaúng haïn nhö khi nhaø maùy saûn xuaát döôùi coâng suaát thieát keá thì coù theå cho ngöøng laøm vieäc moät vaøi daây chuyeàn maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc daây chuyeàn khaùc, hoaëc khi baûo trì, söûa chöõa thì coù theå cho ngöøng hoaït ñoäng cuûa töøng daây chuyeàn rieâng leû,… Nhöng phöông aùn naøy coù nhöôïc ñieåm sô ñoà phöùc taïp, laø chi phí laép ñaët khaù cao do coù theå caùc thieát bò trong cuøng moät nhoùm laïi khoâng naèm gaàn nhau cho neân daãn ñeán taêng chi phí ñaàu tö veà daây daãn, ngoaøi ra thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá caàn naém vöõng quy trình coâng ngheä cuûa nhaø maùy. -Phaân nhoùm theo vò trí treân maët baèng: Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø deã thieát keá, thi coâng, chi phí laép ñaët thaáp. Nhöng cuõng coù nhöôïc ñieåm laø keùm tính linh hoaït khi vaän haønh söûa chöõa so vôùi phöông phaùp thöù nhaát. Do vaây maø tuyø vaøo ñieàu kieän thöïc teá maø ngöôøi thieát keá löïa chon phöông aùn naøo cho hôïp lyù. 2.3.2 Phaân chia nhoùm phuï taûi cho caùc phaân xöôûng cuûa nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: ÔÛ ñaây, chuùng ta seõ löïa cho phöông aùn phaân nhoùm theo phöông phaùp 1, töùc phaân nhoùm theo vò trí treân maët baèng. Döïa vaøo sô ñoà boá trí treân maët baèng, vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò tieâu thuï ñieän, chuùng ta seõ phaân thaønh caùc nhoùm nhö sau: Xöôûng A phaân laøm 4 nhoùm Xöôûng B phaân laøm 5nhoùm Xöôûng C phaân laøm 2 nhoùm
  3. Keát quaû cuï theå xin tham khaûo caùc baûng 2.2- 2.4 trang 16- 23. 2.4 Xaùc ñònh taâm phuï taûi 2.4.1 Muïc ñích: Xaùc ñònh taâm phuï taûi laø nhaèm xaùc ñònh vò trí hôïp lyù nhaát ñeå ñaët caùc tuû phaân phoái (hoaëc tuû ñoäng löïc). Vì khi ñaët tuû phaân phoái (hoaëc ñoäng löïc) taïi vò trí ñoù thì ta seõ thöïc hieän ñöôïc vieäc cung caáp ñieän vôùi toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát coâng suaát nhoû, chi phí kim loaïi maøu laø hôïp lyù nhaát. Tuy nhieân, vieäc löïa choïn vò trí cuoái cung con phuï thuoäc vaøo caùc yeáâu toá khaùc nhö: ñaûm baûo tính myõ quan, nhö thuaän tieän vaø an toaøn trong thao taùc, v.v… Ta coù theå xaùc ñònh taâm phuï taûi cho nhoùm thieát bò (ñeå ñònh vò trí ñaët tuû doäng löïc), cuûa moät phaân xöôûng, vaøi phaân xöôûng hoaëc cuûa toaøn boä nhaø maùy (ñeå xaùc ñònh vò trí ñaët tuû ph6n phoái. Nhöng ñeå ñôn giaûn coâng vieäc tính toaùn thì ta chæ caàn xaùc ñònh taâm phuï taûi cho caùc vò trí ñaët tuû phaân phoái. Coøn vò trí ñaët tuû ñoäng löïc thì chæ caàn xaùc ñònh moät caùch töông ñoái baèng öôùc löôïng sao cho vò trí ñaët tuû naèm caân ñoái trong nhoùm thieát bò vaø öu tieân gaàn caùc ñoäng cô coù coâng suaát lôùn. 2.4.2 Coâng thöùc tính: Taâm phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: n n  ( X i * Pdmi )  (Y * P i dmi ) X  i 1 n ; Y i 1 n (2.1) P i 1 dmi P i 1 dmi Trong ñoù X, Y laø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa taâm phuï taûi (so vôùi goác chuaãn ) Xi,Yi laø hoaønh ñoä vaø tung ñoä cuûa thieát bò thöù i(so vôùi goác chuaãn). Pñmi laø coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò thöù i.
  4. 2..4.3 Xaùc ñònh taâm phuï taûi cho phaân xöôûng A nhaø maùy nhöïa Tieân taán: Tröôùc tieân, ta quy öôùc ñaùnh soá thöù töï cuûa caùc thieát boá trí treân sôù ñoà maët baèng theo thöù töï taêng daàn töø traùi sang phaûi vaø töø döôùi leân treân. Choïn goác toaï ñoä taïi vò trí goùc döôùi beân traùi (treân sô ñoà maët baèng) cuûa phaân xöôûng A . Ñeå tieän lôïi cho vieäc tính toaùn taâm phuï taûi theo coâng thöùc (2.1), ta laäp baûng 2.1 Baûng 2.1 Soá lieäu tính toaùn taâm phuï taûi xöôûng A STT(i) Kí hieäu Xi Yi Pi Xi*Pi Yi*Pi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 12 18 1 10 180 10 2 12 33 1 10 330 10 3 8 8 4.5 4 32 18 4 8 13 4.5 4 52 18 5 9 18 4.5 3 54 13.5 6 7 25.5 4.5 4 102 18 7 9 33 4.5 3 99 13.5 8 8 38 4.5 4 152 18 9 8 43 4.5 4 172 18 10 6 8 8.5 7.5 60 63.75 11 6 13 8.5 7.5 97.5 63.75 12 6 18 8.5 7.5 135 63.75 13 6 23 8.5 7.5 172.5 63.75 14 6 28 8.5 7.5 210 63.75 15 6 33 8.5 7.5 247.5 63.75 16 6 38 8.5 7.5 285 63.75 17 6 43 8.5 7.5 322.5 63.75
  5. 18 5 8 12.5 15 120 187.5 19 4 13 12.5 10 130 125 20 4 18 12.5 10 180 125 21 4 23 12.5 10 230 125 22 4 28 12.5 10 280 125 23 4 33 12.5 10 330 125 24 4 38 12.5 10 380 125 25 5 43 12.5 15 645 187.5 26 3 9.5 16.5 37 351.5 610.5 27 6 18 16.5 7.5 135 123.75 28 11 25.5 16.5 40 1020 660 29 6 33 16.5 7.5 247.5 123.75 30 10 39.5 16.5 33 1303.5 544.5 31 2 8 20.5 5 40 102.5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 32 2 13 20.5 5 65 102.5 33 2 18 20.5 5 90 102.5 34 2 23 20.5 5 115 102.5 35 2 28 20.5 5 140 102.5 36 2 33 20.5 5 165 102.5 37 2 38 20.5 5 190 102.5 38 2 43 21 5 215 105 39 1 10 24 9 90 216 40 1 16.5 24 9 148.5 216 41 1 23 24 9 207 216 42 1 29.5 24 9 265.5 216 43 1 36 24 9 324 216 44 1 42.5 24 9 382.5 216 Toång 415 10493 5953
  6. Töø baûng 2.1 ta tính ñöôïc: n  Xi*Pi = 180 +130 +32 +…+382.5 + 324 = i 1 10493 (kW.m) n  Yi*Pi = 10 +10 +18 +…+216 = 5953 (kW.m) i 1 n  Pi = 10 +10 +4+…+9 +9 = 415 (kW) i 1 Thay vaøo coâng thöùc (2.1) ta tính ñöôïc: X= 10493 = 25 (m) 415 5953 Y = = 15 (m) 415 Vaäy taâm phuï taûi laø vò trí coù toaï ñoä (25m,15m). Neáu ñaët tuû phaân phoái taïi vò trí aáy thì seõ ñem laïi nhöõng hieäu quaû nhö ñaõ trình baøy ôû treân. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo tính myõ quan cuõng nhö thuaän tieän thao taùc,v.v... Neân ta quyeát ñònh ñaët tuû phaân phoái 1 (PP1) taïi vò trí saùt töôøng, coù toaï ñoä laø (25m, 24.5m).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản