intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
407
lượt xem
143
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 7

  1. Chöông 7 CHOÏN MAÙY BIEÁN AÙP- MAÙY PHAÙT DÖÏ PHOØNG 3.1Choïn maùy bieán aùp: 3.1.1 Toång quan veà choïn traïm bieán aùp, choïn caáp ñieän aùp, sô doà caáp ñieän. Traïm bieán aùp: Traïm bieán aùp duøng ñeå bieán ñoåi ñieän aùp töø caáp ñieän aùp naøy sang caáp ñieän aùp khaùc. Noù ñoùng vai troø raát quan troïng trong heä thoáng cung caáp ñieän. - Theo nhieäm vuï, ngöôøi ta phaân ra thaønh hai loaïi traïm bieán aùp: + Traïm bieán aùp trung gian hay coøn goïi laø traïm bieán aùp chính: Traïm naøy nhaän ñieän töø heä thoáng 35220kV, bieán thaønh caáp ñieän aùp 15kV,10kV, hay 6kV, caù bieät coù khi xuoáng 0.4 kV. + Traïm bíeân aùp phaân xöôûng: Traïm naøy nhaän ñieän töø traïm bieán aùp trung gian vaø bieán ñoåi thaønh caùc caáp ñieän aùp thích hôïp phuïc vuï cho phuï taûi cuûa caùc nhaø maùy, phaân xöôûng, hay caùc hoä tieâu thuï. Phía sô caáp thöôøng laø caùc caáp ñieän aùùp: 6kV, 10kV, 15kV,…. Coøn phía thöù caáp thöôøng coù caùc caáp ñieän aùp : 380/220V, 220/127V., hoaëc 660V. -Veà phöông dieän caáu truùc, ngöôøi ta chia ra traïm trong nhaø vaø traïm ngoaøi trôøi. + Traïm BA ngoaøi trôøi: ÔÛ traïm naøy caùc thieát bò phía ñieän aùp cao ñeàu ñaët ôû ngoaøi trôøi, coøn phaàn phaân phoái ñieän aùp
  2. thaáp thì ñaët trong nhaø hoaëc trong caùc tuû saét cheá taïo saün chuyeân duøng ñeå phaân phoái cho phía haï theá. Caùc traïm bieán aùp coù coâng suaát nhoû ( 300 kVA) ñöôïc ñaët treân truï, coøn traïm coù coâng suaát lôùn thì ñöôïc ñaët treân neàn beâ toâng hoaëc neàn goã. Vieäc xaây döïng traïm ngoaøi trôøi seõ tieát kieäm chi phí so vôùi traïm trong nhaø. + Traïm BA trong nhaø: ÔÛ tram naøy thì taát caû caùc thíeât bò ñieän ñeàu ñöôïc ñaët trong nhaø . - Choïn vò trí, soá löôïng vaø coâng suaát traïm bieáân aùp: Nhìn chung vò trí cuûa traïm bieán aùp caàn thoaõ caùc yeâu caàu sau: - Gaàn trung taâm phuï taûi, thuaän tieân cho nguoàn cung caáp ñieän ñöa ñeán. - Thuaän tieân cho vaän haønh, quaûn lyù. - Tieát kieäm chi phí ñaàu tö vaø chi phí vaän haønh,v.v… Tuy nhieân vò trí ñöôïc choïn löïa cuoái cuøng coøn phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän khaùc nhö: Ñaûm baûo khoâng gian khoâng caûn trôû ñeán caùc hoaït ñoäng khaùc, tính myõ quan,v.v…  Choïn caáp ñieän aùp: Do nhaø maùy ñöôïc caáp ñieän töø ñöôøng daây 15kV, vaø phuï taûi cuûa nhaø maùy chæ söû duïng ñieän aùp 220V ,vaø 380V. Cho neân ta seõ laép ñaët traïm bieán aùp giaûm aùp 15/0.4kV ñeå ñöa ñieän vaøo cung caáp cho phuï taûi cuûa nhaø maùy. Sô ñoà cung caáp ñieän: Vôùi löôùi ñieän haï aùp cung caáp cho caùc xí nghieäp, hoä tieâu thuï, thöôøøng thì ngöôøi ta seõ thöïc hieän theo hai sô ñoà noái daây chính sau: -Sô ñoà hình tia:
  3. M M M Hình 3.1 Sô ño maïchà hình tia Sô doà naøy coù öu ñieåm laø: ñoä tin caäy cao, deå thöïc hieän caùc phöông aùn baûo veä vaø töï ñoäng hoaù, deã vaän haønh,… Nhöng coù nhöôïc ñieåm laø voán ñaàu tö cao. -Sô ñoà phaân nhaùnh: M M M Hình 3.2 Sô ñoà maïch phaân nhaùnh Ñoái vôùi sô ñoà naøy thì chi phí thaáp hôn, tính linh hoaït cao hôn khi caàn thay ñoåi quy trình coâng ngheä, saép xeáp laïi caùc maùy moùc, Nhöng coù nhöôïc ñieåm laø ñoä tin caäy cung caáp ñieän khoâng cao.
  4. Sô ñoà hình tia ñöôïc söû duïng khi coù caùc hoä tieâu thuï taäp trung taïi ñieåm phaân phoái. Coøn sô ñoà phaân nhaùnh ñöôïc duøng trong nhöõng phoøng khaù daøi, caùc hoä tieâu thuï raûi doïc caïnh nhau.  Ñoái vôùi maïng ñieän cung caáp cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán ta seõ söû duïng keát hôïp hai sô ñoà treân. Caùc thieát bò coù coâng suaát lôùn seõ ñi daây rieâng ( sô ñoà hình tia), coøn caùc thieát bò coù coâng suaát trung bình vaø nhoû thì coù theå ñi lieân thoâng vôùi nhau ( sô ñoà phaân nhaùnh). 3.1.2 Choïn soá löôïng, coâng suaát MBA: Veà veäc choïn soá löôïng MBA, thöôøng coù caùc phöông aùn: 1 MBA, 2 MBA, 3MBA. - Phöông aùn 1 MBA: Ñoái vôùi caùc hoä tieâu thuï loaïi 2 vaø loaïi 3, ta coù theå choïn phuông aùn chæ söû duïng 1 MBA. Phöông aùn naøy coù öu ñieåm laø chi phí thaáp, vaän haønh ñôn giaûn, nhöng ñoä tin caäy cung caáp ñieän khoâng cao. - Phöông aùn 2 MBA: Phöông aùn naøy coù öu ñieå laø ñoä tin caäy cung caáp ñieän cao nhö chi phí khaù cao neân thöôøng chæ söû duïng cho nhöõng hoä tieâu thuï coù coâng suùaât lôùn hoaëc quan troïng ( hoä loaïi 1). - Phöông aùn 3 MBA: Ñoä tin caäy caáp ñieän raát cao nhöng chi phí cuõng raát lôùn neân ít ñöôïc söû duïng, thöôøng chæ söû duïng cho nhöõng hoä tieâu thuï daïng ñaïc bieät quan troïng. Do vaäy maø tuyø theo möùc ñoä quan troïng cuûa hoä tieâu thuï, cuõng nhö caùc tieâu chí kinh teá maø ta choïn phöông aùn cho thích hôïp. 3.1.2.1 Khaùi nieäm veà quaù taûi MBA: Khi tính toaùn choïn MBA, thöôøng thì phöông phaùp choïn löïa ñôn giaûn laø döïa treân caùc ñieàu kieän quaù taûi cho pheùp cuûa MBA.
  5.  Quaù taûi moät caùch coù heä thoáng hay coøn goïi laø quaù taûi bình thöôøng cuûa maùy bieán aùp: Quy taéc naøy ñöôïc aùp duïng khi ôû cheá ñoä bình thöôøng haøng ngaøy coù nhöõng luùc maùy bieán aùp vaän haønh non taûi (K11). Trình töï tính toaùn nhö sau: - Caên cöù vaøo ñoà thò phuï taûi qua maùy bieán aùp choïn maùy bieán aùp coù coâng suaát beù hôn Smax vaø lôùn hôn Smin (Smax >Sb >Smin) - Ñaúng trò ñoà thò phuï taûi qua maùy bieán aùp thaønh ñoà thò phuï taûi chæ coù hai baäc K1 vaø K2 vôùi thôøi gian quaù taûi T2. - Töø ñöôøng cong khaû naêng taûi cuûa maùy bieán aùp (MBA) coù coâng suaát vaø nhieät ñoä ñaúng trò moâi tröôøng xung quanh töông öùng xaùc ñònh khaû naêng quaù taûi cho pheùp K2cp töông öùng vôùi K1,K2 vaø T2. - Neáu K2cp > K2 nghóa laø MBA ñaõ choïn coù khaû naêng vaän haønh vôùi ñoà thò phuï taûi ñaõ cho maø khoâng luùc naøo nhieät ñoä ñieåm noùng nhaát cuûa maùy bieán aùp ( cd ) >1400C vaø tuoåi thoï cuûa maùy bieán aùp vaån ñaûm baûo. -Neáu K2cp < K2 töùc laø maùy bieán aùp ñaõ choïn khoâng coù khaû naêng baûo ñaûm hai ñieàu kieän treân ,do ñoù phaûi choïn MBA coù coâng suaát lôùn hôn. Khi ñaõ choïn MBA coù coâng suaát lôùn hôn Smax khoâng caàn phaûi kieåm tra laïi khaû naêng naøy.  Caùch ñaúng trò ñoà thò phuï taûi nhieàu baäc veà ñoà thò phuï taûi coù hai baäc: - Caên cöù vaøo SñmB ñaõ choïn tính heä soá taûi Ki cuûa caùc baäc ñoà thò phuï taûi.
  6. Si Ki= Ki > 1:quaù taûi SdmB (3.1) Ki 1 theo coâng thöùc : Kñt2 =  K i 2 Ti  Ti (3.2) Neáu : Kñt2 > 0,9 Kmax thì K2 =Kñt vaø T2 =  Ti Kñt2 < 0,9 Kmax thì K2 = 0,9 Kmax vaø xaùc ñònh laïi T2 theo bieåu thöùc : 2 T2 =  i K Ti (0,9K max ) 2 (3.3) ` t Tröôøng hôïp coù nhieàu vuøng khoâng lieân tuïc coù K >1 chæ laáy vuøng naøo coù  K i2 Ti lôùn nhaát ñeå tính K2 nhö treân, caùc vuøng coøn laïi seõ xeùt khi xaùc ñònh K1.
  7. 1 Tröôøng hôïp ñaëc bieät chæ coù moät baäc K>1 thì K2 =Kmax vaø T2 =Ti. -Xaùc ñònh K1 :chæ caàn ñaúng trò ñoà thò phuï taûi trong khoaûng thôøi gian 10 giôø tröôùc vuøng ñaõ tính K2 theo bieåu thöùc : Kñt1 =  K i 2 Ti 10 (3.4) Neáu vuøng tröôùc K2 khoâng ñuû 10 giôø coù theå laáy 10 giôø sau vuøng K2. Neáu caû vuøng tröôùc vaø sau K2 ñeàu beù hôn 10 giôø thì goäp phaàn sau ra tröôùc cho ñuû 10 giôø vì ñaây laø ñoà thò phuï taûi haøng ngaøy phaàn sau seõ laø phaàn ñaàu cuûa ngaøy tröôùc. Neáu caû hai phaàn goäp laïi nhoû hôn 10 giôø thì phaàn quaù taûi ñaõ lôùn hôn 14 giôø, luùc naøy khoâng caàn tính tieáp tuïc maø phaûi naâng coâng suaát maùy bieán aùp roài tính laïi töø ñaàu. Quaù taûi söï coá cuûa maùy MBA : Khi coù hai (hoaëc nhieàu) maùy bieán aùp vaän haønh song song maø moät trong soá maùy bò söï coá phaûi nghæ thì caùc maùy bieán aùp coøn laïi coù theå vaän haønh vôùi phuï taûi lôùn hôn ñònh möùc khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh luùc söï coá trong thôøi gian 5 ngaøy ñeâm neáu thoûa maõn caùc ñieàu kieän sau:
  8. Theo ñoà thò phuï taûi ñaúng trò veà 2 baäc, trong ñoù K1< 0,93 ;K2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản