intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

197
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 9

  1. Chöông 9 LÖÏA CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ KIEÅM TRA SUÏT AÙP 4.1 Choïn daây daãn: 4.1.1 Toång quan veà choïn daây daãn: Choïn daây daãn cuõng laø moät coâng vieäc khaù quan troïng, vì daây daãn choïn khoâng phuø hôïp, töùc khoâng thoaõ caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät thì coù theå daãn ñeán caùc söï coá nhö chaäâp maïch do daây daãn bò phaùt noùng quaù möùc daãn deán hö hoûng caùch ñieän. Töø ñoù laøm giaûm ñoä tin caäy cung caáp ñieän vaø coù theå gaây ra nhieàu haäu quaû nghieâm troïng. Beân caïnh vieäc thoaõ maõn caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät thì vieäc choïn löïa daây daãn cuõng caàn phaûi thoaõ maõn caùc yeâu caàu kinh teá. Caùp duøng trong maïng ñieän cao aùp vaø thaáp aùp coù nhieàu loaïi, thöôøng gaëp laø caùp ñoàng, caùp nhoâm, caùp moät loõi, hai loõi, ba hay boán loõi, caùch ñieän baèng daàu, cao su hoaëc nhöïa toång hôïp. Ôû caáp ñieän aùp töø 110kV ñeán 220kV, caùp thöôøng ñöôïc caùch ñieän baèng daàu hay khí. Caùp coù ñieän aùp döôùi 10kV thöôøng ñöôïc cheá taïo theo kieåu ba pha boïc chung moät voû chì, caùp coù ñieän aùp treân 10 kV thöôøng ñöôïc boïc rieâng leû töøng pha. Caùp coù ñieän aùp töø 1000V trôû xuoáng thöôøng ñöôïc caùch ñeän baèng giaáy taåm daàu, cao su hoaëc nhöïa toång hôïp. Daây daãn ngoaøi trôøi thöôøng laø loaïi daây traàn moät sôïi, nhieàu sôïi, hoaëc daây roãng ruoät. Daây daãn ñaët trong nhaø thöôøng ñöôïc boïc caùch ñieän baèng cao su hoaëc nhöïa. Moät soá tröôøng hôïp ôû trong nhaø coù theå duøng daây traàn hoaëc thanh daãn nhöng phaûi treo treân söù caùch ñieän.
  2. Trong maïng ñieän xí nghieäp, daây daãn vaø caùp thöôøng ñöôïc choïn theo hai ñieàu kieän sau: - Choïn theo ñieàu kieän phaùt noùng cho pheùp. - Choïn theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp cho pheùp.  Choïn theo ñieàu kieän phaùt noùng cho pheùp: Khi coù doøng ñieän chaïy qua, caùp vaø daây daãn seõ bò phaùt noùng. Neáu nhieät ñoä taêng quaù cao thì chuùng coù theå bò hö hoûng caùch ñieän hoaëc giaûm tuoåi thoï vaø ñoä beàn cô hoïc cuûa kim loaïi daãn ñieän. Do vaäy maø nhaø cheá taïo quy ñònh nhieät ñoä cho pheùp ñoái vôùi moãi loaïi daây daãn vaø caùp. Khi nhieät ñoä khoâng khí laø  25 oC , ngöôøi quy ñònh nhieät ñoä cho pheùp cuûa thanh caùi vaø daây daãn laø 70 oC. Ñoái vôùi caùp choân trong ñaát khoâ raùo coù nhieät doä 150C, nhieät ñoä cho pheùp chæ ñöôïc dao ñoäng trong khoaûng 60 80oC tuyø theo töøng loaïi caùp. Daây boïc cao su coù nhieät ñoä cho pheùp laø 55 oC . Neáu nhieät ñoä nôi ñaët daây daãn hoaëc caùp khaùc vôùi nhieät ñoä quy ñònh thì ta phaûi hieäu chænh theo heä soá hieäu chænh K ( tra soå tay, caåm nang). Do ñoù tieát dieän daây daãn vaø caùp ñöôïc choïn phaûi thoaõ maõn ñieàu kieän sau: I lvmax Icp  . K (4.1) Ilvmax : Doøng laøm vieäc cöïc ñaïi. Ilvmax= I ñm  ñoái vôùi 1 thieát bò I tt ñoái vôùi 1 nhoùm thieát bò K : tích caùc heä soá hieäu chænh. - Neáu laép ñaët daây treân khoâng: K = K1,K2,K3 (Theo tieâu chuaån IEC)
  3. K1: aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng ñoái vôùi vaät lieäu caùch ñieän. K2: aûnh höôûng töông hoã cuûa caùc maïch ñaët keà nhau. K3: theå hieän aûnh höôûng cuûa caùch laép ñaët. - Neáu daây ñöôïc choân ngaàm döôùi ñaát: K = K4.K5.K6 .K7. K4: theå hieän aûnh höôûng cuûa caùch laép ñaët. K5: aûnh höôûng cuûa caùc maïch ñaët keà nhau. K6: theå hieän aûnh höôûng cuûa ñaát choân caùp. K7: aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñaát. Choïn theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp cho pheùp: Daây daãn phaûi ñöôïc choïn löïa sao cho toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. U   Ucp Trong thieát keá löïa choïn daây daãn, thoâng thöôøng ngöôøi ta seõ choïn daây theo ñieàu kieän phaùt noùng vaø kieåm tra laïi ñieàu suït aùp cho pheùp. 4.1.2 Choïn daây daãn cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 4.1.2.1 Choïn daây daãn töø tuû ñoäng löï ñeán thieát bò: Ñaàu tieân ta seõ choïn tieát dieän daây daãn töø tuû ñoäng löïc ÑL1A ñeán thieát bò ôû nhaùnh soá 1 ( Maùy laøm saïch(12) ) Ta choïn hình thöùc ñi daây : Caùp ñaët trong oáng choân ngaàm trong ñaát, loaïi caùp caùch ñieän baèng PVC do haõng LENS cheá taïo. - Xaùc ñònh Itt = Iñm = 21.7 A ( do chæ coù moät thieát bò ) - Xaùc ñònh caùc heä soá: +Ta choïn K4= 0.8. (Do ñi caùp trong oáng ngaàm)
  4. + Choïn K5 = 0.5 ( Do coù taát caû 10 daây cuøng ñi vaøo tuû ÑL1A). + Choïn K6 = 1 ( Do ñaát ôû khu vöïc nhaø maùy thuoäc loaïi ñaát khoâ) +Choïn K7 = 1 (Do nhieät ñoä cuûa ñaát ôû khu vöïc o nhaø maùy laø 20 C). ( Caùc heä soá treân choïn theo caùc baûng tra ôû trang H1- 31÷ H1-32, TL[2] ). - Tính K = K4*K5*K6*K7 = 0.8*0.5 = 0.4 - Tính I’cp theo coâng thöùc (4.1) I’cp = 21.7 = 54.3 (A) 0 .4 Ta caàn choïn daây coù Icp ≥54.3 A Tra phuï luïc tr 58, TL [3], ta choïn caùp 4 loõi coù maõ hieäu PVC4G10, Vôùi Tieát dieän F = 10 mm2 Icp = 67 A >54.3 A Ñaït ro = 1.83 /km. Choïn daây cho nhaùnh soá hai (maùy thoåi (8)- motor(5)): - Tính Itt = Iñm = 8.7+16.3=25 A -Töông töï nhö ôû treân ta cuõng xaùc ñònh ñöôïc caùc heä soá K÷ K7 K4 = 0.8, K5 = 0.5 ; K6 = K7 = 1  K= 0.8*0.5= 0.4 Tính I’cp theo coâng thöùc (4.1) I’cp = 25 = 62 A. 0 .4 Tra phuï luïc tr53,TL[3] ta choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G10 Vôùi Tieát dieän F = 10 mm2 ro = 1.83 /km. Icp = 67 A >62A  Ñaït.
  5. Choïn daây cho nhaùnh 3 (maùy thoåi (8)- motor(5)): Hoaøn toaøn töông töï nhaùnh 2,  ta cuõng choïn daây caùp coù maõ hieäu PVC4G10. Choïn daây cho nhaùnh 4 (maùy neùn khi (7)- maùy thoåi(9)): Itt = 15.7A. Choïn caùc heä soá hieäu chænh cuûa daây daãn cuõng gioáng nhö caùc nhaùnh treân: K = 0.4  I’cp = 15.7/0.4 = 39.2A Tra phuï luïc tr53,TL[3] ta choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G2.5 Vôùi Tieát dieän F = 2.5 mm2 ro = 7.4 /km. Icp = 41 A >15.7A  Ñaït. Choïn daây cho nhaùnh 5 (motot (6)- motor(6)): Itt = 16.3+16.3=32.6A. Choïn caùc heä soá hieäu chænh cuûa daây daãn cuõng gioáng nhö caùc nhaùnh treân: K = 0.4  I’cp = 32.6/0.4 = 81.4A Tra phuï luïc tr53,TL[3] ta choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G15 Vôùi Tieát dieän F = 15 mm2 ro = 1.15 /km. Icp = 113A >81.4A  Ñaït. Choïn daây cho nhaùnh 6 (maùy neùn khi (7)- maùy thoåi(9)): Hoaøn toaøn töông töï nhaùnh 5,  ta cuõng choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G15 Choïn daây cho nhaùnh 7 (maùy thoåi (9)- maùy thoåi(8)): Itt = 7+8.7+16.3=.32A
  6. Choïn caùc heä soá hieäu chænh cuûa daây daãn cuõng gioáng nhö caùc nhaùnh treân: K = 0.4  I’cp = 32/0.4 = 79.9.2A Tra phuï luïc tr53,TL[3] ta choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G15 Vôùi Tieát dieän F = 15 mm2 ro = 1.15 /km. Icp = 113 A >79.9A  Ñaït. Choïn daây cho nhaùnh 8 (maùy thoåi(9)- motor (6)): Hoaøn toaøn töông töï nhaùnh 2,  ta cuõng choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G10. Choïn daây cho nhaùnh 9 (maùy laøm saïch(12)): Hoaøn toaøn töông töï nhaùnh 2,  ta cuõng choïn caùp coù maõ hieäu PVC4G10. Töông töï, ta seõ laàn löôïc choïn cho caùc nhaùnh cuûa caùc nhoùm ÑL khaùc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2