intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

223
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất máy biến áp cần được tính toán lựa chọn sao cho có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực trong thời hạn 5 năm, có tính đến quy hoạch dài hạn tới 10 năm, đồng thời có thể đảm bảo công suất sử dụng không dưới 30% vào năm thứ nhất và không dưới 60% vào năm thứ ba để tránh non tải lâu dài cho máy biến áp. - Địa điểm đặt trạm biến áp tốt nhất là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 6

  1. chương 6: Ph¹m vi cÊp ®iÖn, lùa chän c«ng suÊt vµ ®Þa ®iÓm - C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p cÇn ®-îc tÝnh to¸n lùa chän sao cho cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ®Çy ®ñ víi chÊt l-îng ®¶m b¶o ®èi víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña phô t¶i khu vùc trong thêi h¹n 5 n¨m, cã tÝnh ®Õn quy ho¹ch dµi h¹n tíi 10 n¨m, ®ång thêi cã thÓ ®¶m b¶o c«ng suÊt sö dông kh«ng d-íi 30% vµo n¨m thø nhÊt vµ kh«ng d-íi 60% vµo n¨m thø ba ®Ó tr¸nh non t¶i l©u dµi cho m¸y biÕn ¸p. - §Þa ®iÓm ®Æt tr¹m biÕn ¸p tèt nhÊt lµ ë trung t©m phô t¶i, t¹i vÞ trÝ kh« r¸o, an toµn. 2-2. KÕt cÊu tr¹m biÕn ¸p - §èi víi c¸c khu vùc trung t©m phô t¶i cã nhu cÇu sö dông ®iÖn 3 pha, b¸n kÝnh cÊp ®iÖn lín vµ c«ng suÊt phô t¶i tõ 100kVA trë lªn nªn x©y dùng tr¹m treo víi 1 m¸y biÕn ¸p 3 pha hoÆc 3 m¸y biÕn ¸p 1 pha ®Æt trªn cét ®iÖn bª t«ng ly t©m (1 hoÆc 2 cét tuú thuéc vµo quy m« c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ë thêi ®iÓm cuèi cña giai ®o¹n quy ho¹ch, sao cho viÖc thay m¸y biÕn ¸p ban ®Çu b»ng m¸y cã c«ng suÊt lín h¬n ®Õn 2 lÇn còng kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt cÊu tr¹m) .
  2. - §èi víi c¸c khu vùc cã nhu cÇu chñ yÕu lµ sinh ho¹t gia dông, b¸n kÝnh cÊp ®iÖn ng¾n, phô t¶i c«ng suÊt nhá ®Õn 30kVA t¹i miÒn nói vµ ®Õn 50kVA t¹i ®ång b»ng, trung du cã thÓ sö dông m¸y biÕn ¸p 2 pha (®iÖn ¸p s¬ cÊp lµ ®iÖn ¸p d©y) ®èi víi l-íi ®iÖn cã trung tÝnh c¸ch ly hoÆc m¸y biÕn ¸p 1 pha, ®èi víi l-íi ®iÖn cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp ®Æt trªn 1 cét ®iÖn bª t«ng ly t©m. - Trong tr-êng hîp ®Æc biÖt, cho phÐp l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p 2 pha, nh-ng ph¶i ®-îc xem xÐt, tÝnh to¸n kiÓm tra vÒ ®é kh«ng ®èi xøng, dßng ®iÖn ch¹m ®Êt hoÆc ng¾n m¹ch 1 pha trong l-íi ®iÖn vµ so s¸nh kinh tÕ (vèn dÇu t- vµo l-íi trung h¹ ¸p vµ tr¹m biÕn ¸p) víi ph-¬ng ¸n l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p 3 pha. - Trong tr-êng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt cã thÓ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trÖt víi MBA ®Æt trªn bÖ cao c¸ch mÆt ®Êt tõ 0,5m trë lªn, ë khu vùc cao r¸o vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ an toµn theo Quy ph¹m hiÖn hµnh. 2-3. Lùa chän m¸y biÕn ¸p 2-3.1. §iÖn ¸p vµ tæ ®Êu d©y cña m¸y biÕn ¸p - §iÖn ¸p s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p ph¶i ®-îc lùa chän theo nguyªn t¾c sau ®©y: + T¹i c¸c khu vùc hiÖn ®ang tån t¹i vµ trong t-¬ng lai sÏ ph¸t triÓn
  3. l-íi ®iÖn 35kV hoÆc 22kV ®iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p ®-îc chän víi mét cÊp t-¬ng øng lµ 35kV hoÆc 22kV. + T¹i c¸c khu vùc ®· cã qui ho¹ch l-íi ®iÖn 22kV, nh-ng hiÖn ®ang tån t¹i c¸c cÊp ®iÖn ¸p 35kV hoÆc 15kV hoÆc 6-10kV, th× phÝa s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p ph¶i cã 2 cÊp ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ cÊp ®iÖn ¸p ®ang tån t¹i víi bé phËn chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p s¬ cÊp cã thÓ thao t¸c tõ bªn ngoµi m¸y biÕn ¸p. - Tæ ®Êu d©y cña c¸c m¸y biÕn ¸p nªn ®-îc lùa chän nh- sau: Lo¹i m¸y biÕn ¸p §iÖn ¸p(*) Tæ ®Êu d©y + M¸y biÕn ¸p 3 pha 35 2 x 2,5%/ /Yo - 11 hoÆc trªn l-íi 35kV 0,4kV Y /Yo - 12 + M¸y biÕn ¸p 2 pha 35 2 x2,5%/ I/2Io trªn l-íi 35kV 2 x 0,23kV + M¸y biÕn ¸p 1 pha 20,20 2 x Io/2Io trªn l-íi 35kV 2,5%/ 2x0,23kV + M¸y biÕn ¸p 3 pha 22  2x2,5%/ /Yo - 11 hoÆc trªn l-íi 22kV 0,4kV Y/Yo - 12 + M¸y biÕn ¸p 2 pha 22  2x2,5%/ I/2Io trªn l-íi 22kV 2 x 0,23kV + M¸y biÕn ¸p 1 pha 12,7  2 x Io/2Io trªn l-íi 22kV 2,5%/ 2x0,23kV + M¸y biÕn ¸p 3 pha 15(22)2x2,5% ()/Yo - 11(11) trªn l-íi 15kV / hoÆc sau chuyÓn vÒ 22kV 0,4kV Y(Y)/Yo - 12(12) + M¸y biÕn ¸p 3 pha 10(22)2x2,5% ()/Yo - 11(11) trªn l-íi 10kV sau chuyÓn vÒ / hoÆc Y(Y)/Yo 22kV 0,4kV 12(12)
  4. + M¸y biÕn ¸p 3 pha 6(22)  ()/Yo-11(11) trªn l-íi 6kV sau chuyÓn vÒ 2x2,5%/ hoÆc Y(Y)/Yo 22kV 0,4kV 12(12) + M¸y biÕn ¸p 3 pha 35(22)2x2,5% Y()/Yo-12(11) trªn l-íi 35kV sau chuyÓn / hoÆc Y(Y)/Yo 22kV 0,4kV 12(12) + M¸y biÕn ¸p 1 pha ®iÖn ¸p 8,67(12,7)  Io(Io)/2Io pha trªn l-íi 15kV sau chuyÓn 2x2,5%/ vÒ 22kV 2x 0,23kV + M¸y biÕn ¸p 2 pha ®iÖn ¸p 15(22)  2 x I(I)/2Io d©y trªn l-íi 15kV sau chuyÓn 2,5%/ vÒ 22kV 2x0,23kV Ghi chó: (*) §iÖn ¸p s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p sÏ ®-îc chän cô thÓ cho tõng tr¹m theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña l-íi ®iÖn khu vùc nèi víi tr¹m biÕn ¸p ®ã. 2-3.2. NÊc ph©n ¸p vµ chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p : - C¸c m¸y biÕn ¸p ®Òu ph¶i cã 5 nÊc ph©n ¸p lµ 5%; 2,5%; 0%; -2,5% vµ -5% (2x2,5%). - Bé phËn chuyÓn ®iÖn ¸p s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p ph¶i ®-îc ®Æt ®Ó thao t¸c tõ bªn ngoµi m¸y biÕn ¸p. 2-3.3. C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p th«ng dông ®èi víi n«ng th«n L-íi ®iÖn n«ng th«n sö dông chñ yÕu lo¹i m¸y biÕn ¸p (bao gåm 1,2 pha vµ 3 pha) c«ng suÊt 50kVA, mét sè Ýt cã c«ng suÊt 100 hoÆc 250kVA. Riªng m¸y biÕn ¸p 1 pha, cã thÓ sö dông lo¹i c«ng suÊt nhá ®Õn 15kVA. Dù kiÕn gam c«ng suÊt ®èi víi c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p nh- sau: - M¸y biÕn ¸p 3 pha : 30 - 50 - 75 - 100 - 160 - 200 - 250 - 400 kVA - M¸y biÕn ¸p 2 pha sö dông ®iÖn ¸p d©y phÝa s¬ cÊp: 15 - 25 - 37,5 - 50 kVA. - M¸y biÕn ¸p 1 pha sö dông ®iÖn ¸p pha phÝa s¬ cÊp :
  5. 15 - 25 - 37,5 - 50 - 75 kVA. 2-4. Gi¶i ph¸p chèng sÐt, nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p 2-4.1. ThiÕt bÞ chèng sÐt - Kh«ng l¾p ®Æt b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p. - Chuçi c¸ch ®iÖn t¹i cét cæng cña tr¹m biÕn ¸p ®iÖn ¸p 35kV nèi víi §DK cã d©y chèng sÐt nh-ng kh«ng kÐo vµo tr¹m ph¶i t¨ng thªm 1 b¸t so víi yªu cÇu ®èi víi ®-êng d©y. - B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn lan truyÒn tõ ®-êng d©y vµo tr¹m b»ng chèng sÐt van hoÆc chèng sÐt khe hë. - Chèng sÐt van ®-îc l¾p ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Õn 35kV víi quy m« c«ng suÊt bÊt kú. - Chèng sÐt van ®-îc l¾p ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y: + Ngay t¹i ®Çu ra cña cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p ®iÖn ¸p ®Õn 35kV hoÆc c¸ch ®Çu ra kh«ng qu¸ 5m theo chiÒu dµi d©y dÉn. + Ngay t¹i ®iÓm ®Êu nèi gi÷a ®-êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p ngÇm. - Khi chän chèng sÐt van cho tr¹m biÕn ¸p cÇn l-u ý ®Õn kÕt cÊu vµ ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn hiÖn t¹i kÕt hîp víi quy ho¹ch sau nµy ®Ó cã ®-îc c¸c gi¶i ph¸p phï hîp vµ kinh tÕ. - Chèng sÐt van l¾p ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph¶i ®-îc lùa chän theo c¸c th«ng sè kü thuËt phï hîp víi Tiªu chuÈn TCVN 5717 vµ IEC-99.4 nªu trong phô lôc.
  6. 2-4.2. Nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p: - Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p, chèng sÐt, c¸c cÊu kiÖn s¾t thÐp vµ vá thiÕt bÞ trong tr¹m ®Òu ®-îc nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m. - Nèi ®Êt an toµn, nèi ®Êt lµm viÖc vµ nèi ®Êt chèng sÐt ph¶i ®-îc ®Êu nèi vµo l-íi nèi ®Êt b»ng d©y nh¸nh riªng. - L-íi nèi ®Êt cña tr¹m bao gåm d©y nèi vµ bé tiÕp ®Êt, trong ®ã: + D©y nèi vµo bé tiÕp ®Êt cña tr¹m lµ d©y thÐp cã ®-êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 6 mm ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng víi chiÒu dµy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 80m hoÆc m¹ ®ång, hoÆc d©y ®ång mÒm tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 16 mm2. + Bé tiÕp ®Êt cña tr¹m cã kÕt cÊu d¹ng cäc b»ng thÐp ®-êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 20mm hoÆc thÐp h×nh cã tiÕt diÖn t-¬ng ®-¬ng, chiÒu dµi mçi cäc kh«ng nhá h¬n 2,5m ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng hoÆc cäc tia hçn hîp (tia b»ng thÐp nh- d©y nèi ®Êt). - TrÞ sè tæng ®iÖn trë nèi ®Êt trong ph¹m vi tr¹m biÕn ¸p ®iÖn ¸p s¬ cÊp ®Õn 35kV kh«ng ®-îc lín h¬n 10Ω.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2