intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
86
download

thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để dây dẫn tại các vị trí cột đỡ đường dây trung áp có thể dùng cách điện đứng hoặc chuỗi đỡ tuỳ theo đường kính dây dẫn và yêu cầu chịu lực đối với cách điện. - Khi đỡ dây dẫn bằng cách điện đứng nên bố trí như sau : + Tại các vị trí đỡ thẳng dùng 1 cách điện đứng đỡ 1 dây dẫn. + Tại các vị trí đỡ vượt đường giao thông hoặc vượt các đường dây khác dùng 2 cách điện đứng đặt ngang tuyến. + Tại các vị trí đỡ góc nhỏ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 8

  1. chương 8: C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn ®-êng d©y 3-2.1. Bè trÝ c¸ch ®iÖn - §ì d©y dÉn t¹i c¸c vÞ trÝ cét ®ì ®-êng d©y trung ¸p cã thÓ dïng c¸ch ®iÖn ®øng hoÆc chuçi ®ì tuú theo ®-êng kÝnh d©y dÉn vµ yªu cÇu chÞu lùc ®èi víi c¸ch ®iÖn. - Khi ®ì d©y dÉn b»ng c¸ch ®iÖn ®øng nªn bè trÝ nh- sau : + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng dïng 1 c¸ch ®iÖn ®øng ®ì 1 d©y dÉn. + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì v-ît ®-êng giao th«ng hoÆc v-ît c¸c ®-êng d©y kh¸c dïng 2 c¸ch ®iÖn ®øng ®Æt ngang tuyÕn. + T¹i c¸c vÞ trÝ ®ì gãc nhá, ®ì th¼ng trªn ®-êng d©y trung ¸p cã trung tÝnh c¸ch ly ®i chung víi ®-êng d©y h¹ ¸p dïng 2 c¸ch ®iÖn ®øng ®Æt däc tuyÕn. + Trªn c¸c ®-êng d©y trung ¸p cã trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt ®i chung víi ®-êng d©y h¹ ¸p cho phÐp dïng 1 c¸ch ®iÖn ®øng ®ì 1 d©y dÉn.
  2. - Khi sö dông c¸ch ®iÖn chuçi ®ì cho ®-êng d©y th× bè trÝ mçi d©y dÉn 1 chuçi ®ì. - §èi víi c¸c ®-êng d©y cã tiÕt diÖn d©y dÉn tõ 240mm2 trë lªn nãi chung ho¨c tõ 120mm2 trë lªn t¹i khu vùc chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã b·o nªn dïng c¸ch ®iÖn chuçi ®ì ®Ó ®ì d©y dÉn. - T¹i c¸c vÞ trÝ nÐo cuèi, nÐo gãc, nÐo th¼ng, víi d©y dÉn cã tiÕt diÖn tõ 70mm2 trë lªn ph¶i dïng c¸ch ®iÖn chuçi nÐo ®Ó nÐo d©y dÉn. - T¹i c¸c vÞ trÝ cét ®ì v-ît, nÐo v-ît cã chiÒu cao trªn 40m ph¶i dïng hai chuçi ®ì hoÆc hai chuçi nÐo ®Ó ®ì hoÆc nÐo d©y dÉn vµ ph¶i t¨ng thªm mét b¸t c¸ch ®iÖn cho mçi ®o¹n 10m cét t¨ng thªm. 3-2.2. Lùa chän lo¹i c¸ch ®iÖn - C¸ch ®iÖn ®øng ®-îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p cña l-íi ®iÖn: c¸ch ®iÖn 38,5kV cho c¸c ®-êng d©y 35kV vµ c¸ch ®iÖn 24kV cho c¸c ®-êng d©y 22kV.
  3. - C¸ch ®iÖn ®øng ®-îc sö dông lµ lo¹i c¸ch ®iÖn gèm hoÆc thuû tinh víi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®-îc nªu trong TCVN-4759-1993 vµ TCVN- 5851-1994. Tr-êng hîp c«ng tr×nh ®i qua khu vùc « nhiÔm, sö dông lo¹i c¸ch ®iÖn chèng s-¬ng muèi . - §èi víi c¸c chuçi ®ì vµ chuçi nÐo cã thÓ sö dông lo¹i c¸ch ®iÖn chuçi bao gåm c¸c b¸t gèm hoÆc thuû tinh hoÆc chuçi liÒn b»ng composit. - Khi sö dông c¸ch ®iÖn chuçi gåm c¸c b¸t gèm hoÆc thuû tinh th× sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn ®-îc lùa chän phô thuéc vµo ®iÖn ¸p lµm viÖc, møc ®é « nhiÔm m«i tr-êng vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸ch ®iÖn: + Víi c¸c b¸t c¸ch ®iÖn cã chiÒu dµi ®-êng rß kh«ng nhá h¬n 250mm th× sè l-îng b¸t trong mét chuçi ®ì ë ®iÒu kiÖn b×nh th-êng ®-îc chän nh- sau :  3 b¸t ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p 35kV  2 b¸t ®èi víi c¸c ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 22kV
  4.  §èi víi chuçi composit cã chiÒu dµi dßng rß kh«ng nhá h¬n 25mm/kV. + Sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn cña chuçi nÐo ®-îc chän lín h¬n 1 b¸t so víi chuçi ®ì. + §èi víi khu vùc bÞ « nhiÓm nÆng nh- nhiÔm mÆn (c¸ch bê biÓn ®Õn 5km), nhiÔm bôi bÈn c«ng nghiÖp ( c¸ch nhµ m¸y ®Õn 1,5km ) hoÆc cã ho¹t chÊt ¨n mßn kim lo¹i, sè l-îng b¸t c¸ch ®iÖn ®-îc t¨ng thªm 1 b¸t cho chuçi ®ì vµ chuçi nÐo. + §èi víi c¸c ®-êng d©y sö dông c¸ch ®iÖn ®øng (®ì d©y dÉn) vµ c¸ch ®iÖn treo (chuçi nÐo) víi c¸c b¸t c¸ch ®iÖn cã chiÒu dµi ®-êng rß lín h¬n 250mm khi lùa chän sè b¸t c¸ch ®iÖn cho chuçi nÐo ph¶i tÝnh to¸n phèi hîp møc ®é c¸ch ®iÖn gi÷a c¸ch ®iÖn ®ì vµ c¸ch ®iÖn nÐo. + ViÖc lùa chän lo¹i c¸ch ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn c¬ lý, m«i tr-êng lµm viÖc vµ vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn hµnh vµ söa ch÷a ®-êng d©y sau nµy.
  5. §èi víi c¸c ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 35kV, viÖc lùa chän sè l-îng b¸t trong mét chuçi c¸ch ®iÖn hoÆc chiÒu cao cña c¸ch ®iÖn ®øng kh«ng phô thuéc vµo ®é cao so víi mùc n-íc biÓn. - HÖ sè an toµn c¬ häc cña c¸ch ®iÖn (tû sè gi÷a t¶i träng c¬ häc ph¸ huû vµ t¶i träng tiªu chuÈn lín nhÊt t¸c ®éng lªn vËt c¸ch ®iÖn) ph¶i ®-îc chän kh«ng nhá h¬n 2,5 ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p ®Õn 1kV vµ kh«ng nhá h¬n 2,7 ®èi víi ®-êng d©y ®iÖn ¸p trªn 1kV ë nhiÖt ®é trung b×nh n¨m kh«ng nhá h¬n 50C vµ kh«ng nhá h¬n 1,8 trong chÕ ®é sù cè cña ®-êng d©y. 3-2.3. Phô kiÖn ®-êng d©y - C¸c phô kiÖn ®-êng d©y nh- kho¸ ®ì, kho¸ nÐo, ch©n c¸ch ®iÖn ®øng ... ®Òu ph¶i ®-îc m¹ kÏm nhóng nãng vµ chÕ t¹o theo tiªu chuÈn ViÖt Nam. HÖ sè an toµn cña c¸c phô kiÖn ®-îc chän kh«ng nhá h¬n 2,5 ë chÕ ®é
  6. b×nh th-êng vµ kh«ng nhá h¬n 1,7 ë chÕ ®é sù cè. HÖ sè an toµn ch©n c¸ch ®iÖn ®øng kh«ng nhá h¬n 2 ë chÕ ®é b×nh th-êng vµ kh«ng nhá h¬n 1,3 ë chÕ ®é sù cè. - Nèi d©y dÉn trªn ®-êng d©y ph¶i ®-îc thùc hiÖn b»ng èng nèi. Trong 1 kho¶ng cét, mçi d©y chØ ®-îc phÐp nèi t¹i mét vÞ trÝ. Kh«ng ®-îc phÐp nèi d©y c¸c vÞ trÝ v-ît s«ng, v-ît quèc lé vµ giao chÐo quan träng. - Nèi d©y lÌo t¹i vÞ trÝ cét nÐo ph¶i dïng ®Çu cèt b¾t bu l«ng. - Cho phÐp nèi d©y dÉn b»ng 2 cÆp c¸p 3 bu l«ng t¹i vÞ trÝ rÏ nh¸nh vµ d©y lÌo t¹i vÞ trÝ nÐo khi d©y dÉn cã tiÕt diÖn ®Õn 50mm2. - §é bÒn c¬ häc t¹i c¸c vÞ trÝ kho¸ nÐo vµ mèi nèi ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®-îc nhá h¬n 90% lùc kÐo ®øt cña d©y dÉn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2