intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 6

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
102
lượt xem
48
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận xét: Xét sự đóng mở tranzistor: Khi tranzistor mở điện áp UEB lớn hơn không nhưng rất nhỏ. Khi tranzistor đóng UEB nhỏ hơn không cũng rất nhỏ. Vì vậy việc đóng cắt dòng điện bằng tranzistor có danh giới không rõ dàng nên tranzistor đóng không chắc chắn. Vì vậy để đảm bảo tranzistor đóng tích cực thì phải tạo ra điện áp chênh lệch giữa hai cực E, B lớn (UEB lớn hơn không rất nhiều khi bóng tranzistor mở và nhỏ hơn không rất nhiều khi tranzistor đóng). Để giảm công suất hao tán khi tranzistor...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 6

  1. Chương 6: C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho tranzistor ®ãng tÝch cùc 1.3.1. NhËn xÐt: XÐt sù ®ãng më tranzistor: Khi tranzistor më ®iÖn ¸p UEB lín h¬n kh«ng nh-ng rÊt nhá. Khi tranzistor ®ãng UEB nhá h¬n kh«ng còng rÊt nhá. V× vËy viÖc ®ãng c¾t dßng ®iÖn b»ng tranzistor cã danh giíi kh«ng râ dµng nªn tranzistor ®ãng kh«ng ch¾c ch¾n. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o tranzistor ®ãng tÝch cùc th× ph¶i t¹o ra ®iÖn ¸p chªnh lÖch gi÷a hai cùc E, B lín (UEB lín h¬n kh«ng rÊt nhiÒu khi bãng tranzistor më vµ nhá h¬n kh«ng rÊt nhiÒu khi tranzistor ®ãng). §Ó gi¶m c«ng suÊt hao t¸n khi tranzistor më tíi thÊp nhÊt th× ph¶i chän trÞ sè UEB, Ib thÝch hîp gióp qu¸ tr×nh chuyÓn tr¹ng th¸i x¶y ra tøc thêi. 1.3..2. b»ng ®iÖn trë håi tiÕp rht. a. S¬ ®å m¹ch. S¬ ®å m¹ch bao gåm: Nguån lµ mét ¾c quy cã trÞ sè ®iÖn ¸p 6, 12 hoÆc 24 V. Mét g tranzistor PNP (cùc E nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua mét ®iÖn trë håi tiÕp, cùc C cña tranzistor nèi víi ©m nguån th«ng qua phô t¶i Rt.
  2. Cùc B ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua ®iÖn trë ph©n cùc RB). TiÕp ®iÓm §K dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®ãng më tranzistor.    H×nh 1.42: BiÖn ph¸p gióp tranzistor ®ãng tÝch cùc nhê ®iÖn trë håi tiÕp b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K më trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib: Tõ cùc d-¬ng ¾c quy ®Õn ®iÖn trë håi tiÕp Rht, ®Õn cùc E cña tranzistor tíi líp tiÕp gi¸p EB, ®Õn cùc B, qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb råi trë vÒ ©m ¾c quy. Do cã dßng ®iÒu khiÓn Ib nªn tranzistor më v× vËy cã dßng lµm viÖc IC: Tõ d-¬ng ¾c quy ®Õn cùc E cña tranzistor tíi líp tiÕp gi¸p EC ®Õn cùc C qua phô t¶i (Rt) råi trë vÒ ©m ¾c quy. Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng cùc E vµ B cña tranzistor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån (UEB =0), nªn dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt v× vËy tranzistor ®ãng, dßng lµm viÖc IC còng kh«ng cßn.
  3. T¸c dông cña ®iÖn trë håi tiÕp lµ: Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng, cùc B cña tranzistor nèi víi cùc d-¬ng cña ¾c quy. Cùc E cña tranzistor nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua ®iÖn trë håi tiÕp Rht nªn cã sù sôt ¸p trªn Rt do ®ã ®iÖn thÕ ë cùc B lín h¬n ®iÖn thÕ cùc E (VE < VB). V× vËy ®iÖn ¸p UEB < 0 do ®ã tranzistor ®ãng ch¾c ch¾n. + Nh-îc ®iÓm cña m¹ch dïng ®iÖn trë håi tiÕp: - Do hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë håi tiÕp kh«ng ®æi do ®ã dßng ®iÖn sÏ bÞ tiªu hao t¹i Rht (do kh«ng thay ®æi ®-îc ®iÖn trë). - §¶m b¶o gi¶m ®iÖn ¸p nhanh chãng khi tranzistor ®ãng. 1.3.3. b»ng ®ièt håi tiÕp a. S¬ ®å m¹ch M¹ch nèi håi tiÕp b»ng §ièt gåm cã nguån lµ mét ¾c quy 6, 12 hoÆc 24V mét Tranzitor PNP, cùc E cña Tranzitor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua ®ièt håi tiÕp §ht , cùc C cña T ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua phô t¶i (Rt), cùc B ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb. ViÖc ®ãng c¾t Tranzitor nhê vµo tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K.   
  4. H×nh 1.43: BiÖn ph¸p gióp transistor ®ãng tÝch cùc nhê ®ièt håi tiÕp b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K më, trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib: Tõ d-¬ng ¾c qui ®Õn ®ièt håi tiÕp (§ht) tíi cùc E cña tranzistor ®Õn líp tiÕp gi¸p EB qua cùc B ®Õn phô t¶i Rb råi ®Õn ©m ¾c qui. Do cã dßng Ib nªn tranzirtor më cã dßng lµm viÖc IC: §i tõ cùc d-¬ng cña ¾c quy tíi cùc E cña transistor qua líp tiÕp gi¸p EC qua phô t¶i Rt vÒ ©m ¾c quy. Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K ®ãng cùc E vµ B cña transistor ®-îc nèi víi thÕ d-¬ng nªn UEB = 0, dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt nªn tranzistor ®ãng dßng lµm viÖc Ic còng mÊt. T¸c dông cña ®i«t håi tiÕp §ht: TiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K ®ãng dßng tõ d-¬ng ¾c qui tíi cùc E cña tranzistor qua ®ièt håi tiÕp (§ht) bÞ sôt ¸p t¹i §ht do ®ã VE < VB nªn UEB < 0 nªn tranzistor ®-îc ®ãng ch¾c.
  5. 1.3.4. M¹ch dïng biÕn ¸p xung. a. S¬ ®å m¹ch: BiÕn ¸p xung gåm 2 cuén d©y W1,W2 vµ R2.     H×nh 1.44. M¹ch dïng biÕn ¸p xung b. Nguyªn lý lµm viÖc. Khi m¸ vÝt §K ®ãng th× cùc B cña T nèi víi ©m nguån th«ng qua W’1 cña biÕn ¸p xung , cùc E nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua Rt nªn cã dßng ®iÒu khiÓn Ib : §i tõ (+) nguån qua ®iÖn trë Rt qua tiÕp gi¸p EB qua B qua cuén W’1 qua m¸ vÝt §K råi vÒ ©m nguån. Do ®ã xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc Ic : §i tõ (+) nguån qua Rt qua tiÕp gi¸p EC qua cùc C råi vÒ ©m nguån. Khi m¸ vÝt §K më th× T ®ãng lµm mÊt dßng ®iÒu khiÓn Ib, lµm cho dßng lµm viÖc Ic còng mÊt. Khi dßng ®iÖn qua cuén W’1 cña biÕn ¸p xung bÞ mÊt t¹o ra søc ®iÖn ®éng c¶m øng trong cuén W’2 (
  6. xung ¸p c¶m øng). Xung ¸p c¶m øng ë cuén W’2 cã chiÒu d-¬ng ë cùc gèc B cña T, cßn ©m ë cùc E do ®ã b¶o ®¶m cho tranzitor ®ãng nhanh vµ rÊt tÝch cùc. §iÖn trë R2 m¾c song song víi cuén W’2 ®Ó t¹o h×nh xung ¸p cho thÝch hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2