intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 7

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
131
lượt xem
51
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mạch điện khi phụ tải không phải là điện trở thuần nhất mà là cuộn dây, khi dòng điện biến thiên trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm có độ lớn phụ thuộc vào số vòng dây quấn. Nếu suất điện động tự cảm này quá lớn sẽ làm hỏng tranzistor. Mặt khác mỗi tranzistor chỉ làm việc với một điện áp và dòng điện cho phép.. Vì vậy để tranzistor không bị hư hỏng cần có biện pháp triệt tiêu được suất điện động tự cảm để bảo vệ tranzistor được an toàn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 7

  1. Chương 7: b¶o vÖ tranzistor 1.4.1. NhËn xÐt Trong m¹ch ®iÖn khi phô t¶i kh«ng ph¶i lµ ®iÖn trë thuÇn nhÊt mµ lµ cuén d©y, khi dßng ®iÖn biÕn thiªn trong cuén d©y xuÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m cã ®é lín phô thuéc vµo sè vßng d©y quÊn. NÕu suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m nµy qu¸ lín sÏ lµm háng tranzistor. MÆt kh¸c mçi tranzistor chØ lµm viÖc víi mét ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn cho phÐp.. V× vËy ®Ó tranzistor kh«ng bÞ h- háng cÇn cã biÖn ph¸p triÖt tiªu ®-îc suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m ®Ó b¶o vÖ tranzistor ®-îc an toµn. 1.4.2 M¹ch b¶o vÖ dïng ®ièt b¶o vÖ a. S¬ ®å nguyªn lý S¬ ®å m¹ch bao gåm mét tranzistor PNP cã nhiÖm vô ®ãng ng¾t dßng ®iÖn cung cÊp cho cuén d©y Rt. §Ó ®iÒu khiÓn tranzistor ®ãng më dïng tiÕp ®iÓm §K. - §ht. §ièt håi tiÕp gióp tranzistor ®ãng nhanh, ch¾c ch¾n, c¾t døt kho¸t. - Rb. ®iÖn trë ®iÒu khiÓn - Rt. Phô t¶i tiªu thô ®iÖn lµ mét cuén d©y.
  2. - §b. §ièt b¶o vÖ. b. Nguyªn lý H×nh 1.45: M¹ch b¶o vÖ dïng ®ièt lµm viÖc. b¶o vÖ Khi tiÕp ®iÓm §K më cã dßng ®iÒu khiÓn Ib cña tranzistor: Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng nguån ¾c quy ®Õn ®ièt håi tiÕp (§ht) ®Õn cùc E cña T qua líp tiÕp gi¸p EB ra tíi cùc B cña T, qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb vÒ ©m ¾c quy. Nªn T më phô t¶i ®-îc cung cÊp dßng ®iÖn lµm viÖc IC : Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng ¾c quy ®Õn cùc E cña T vµ qua líp tiÕp gi¸p EC ra tíi cùc C cña T1, qua cuén d©y Rt vÒ ©m ¾c quy. Dßng IC t¨ng tõ gi¸ trÞ I0 tíi IMAX v× vËy trong cuén d©y Rt xuÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m cã chiÒu c¶n trë sù biÕn thiªn dßng ®iÖn (suÊt ®iÖn ®éng nµy nhá, kh«ng ¶nh h-ëng tíi T), nªn ®ièt b¶o vÖ §b kh«ng lµm viÖc. Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng, dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt, T ®ãng kh«ng cßn dßng cung cÊp cho cuén d©y Rt. Dßng ®iÖn
  3. qua cuén d©y Rt biÕn thiªn tõ IMAX vÒ kh«ng. V× vËy trong cuén d©y Rt xuÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m cã chiÒu chèng l¹i chiÒu biÕn thiªn dßng ®iÖn (trïng víi chiÒu dßng ®iÖn ban ®Çu), cã gi¸ trÞ t-¬ng ®èi lín tõ . Dßng nµy sÏ phãng qua ®iÖn trë ph©n cùc Rb vµ cùc B cña tranzistor, sÏ lµm ch¸y tranzistor. Khi cã ®ièt b¶o vÖ §b dßng tù c¶m sÏ t¹o thµnh mét vßng khÐp kÝn cã chiÒu: §i tõ cuén Rt ®Õn ®ièt b¶o vÖ (§b) sau ®ã l¹i trë vÒ cuén d©y Rt,... vµ t¹o ra sù sôt ¸p (suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m gi¶m ®i thÊp h¬n gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tranzistor). V× vËy tranzistor ®-îc b¶o vÖ an toµn . Nh-îc ®iÓm cña qu¸ tr×nh nµy lµ do xuÊt hiÖn dßng khÐp kÝn qua ®ièt b¶o vÖ §b, nªn dßng qua Rt vÉn ®-îc duy tr× kh«ng triÖt tiªu ngay (kh«ng dïng ®-îc trong hÖ thèng ®¸nh löa). 1.4.3. M¹ch b¶o vÖ sö dông ®ièt æn ¸p a. S¬ ®å nguyªn lý M¹ch b¶o vÖ tranzistor dïng ®ièt æn ¸p gåm cã: Mét tranzistor PNP dïng ®Ó c¾t nèi dßng cung cÊp cho cuén d©y W1. §K lµ tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn sù ®ãng më cña tranzistor. Cùc B cña tranzistor ®-îc nèi m¸t th«ng qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb. W1. Cuén d©y phô t¶i.(Cuén s¬ cÊp cña b«bin) Do. §ièt æn ¸p cã trÞ sè ®¸nh thñng nhá h¬n ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tranzistor. DC. §ièt c¸ch ly (§ièt th-êng).
  4. Hai ®ièt ®-îc l¾p ng-îc chiÒu nhau. Dßng ®iÖn ®i theo ®ièt æn ¸p theo chiÒu thuËn sÏ bÞ ®ièt c¸ch li DC ng¨n do vËy chØ cã dßng ®iÖn ®i qua W1. H×nh 1.46: M¹ch b¶o vÖ dïng æn ¸p b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K ®ãng trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib cã chiÒu ®i tõ: D-¬ng ¾c quy ®Õn cuén d©y W1 vµ ®Õn cùc E cña tranzistor, qua líp tiÕp gi¸p EB råi ra cùc B cña transistor tíi ®iÖn trë ph©n cùc Rt qua tiÕp ®iÓm §K vÒ ©m ¾c quy. Do cã dßng ®iÒu khiÓn Ib nªn T më cã dßng lµm viÖc IC: Dßng ®iÖn ®i tõ d-¬ng ¾c quy qua cuén d©y W1 qua cùc E cña tranzistor, qua líp tiÕp gi¸p EC råi ra cùc C cña tranzistor vÒ ©m ¾c
  5. quy. Dßng lµm viÖc IC t¨ng tõ gi¸ trÞ Io= 0 ®Õn gi¸ trÞ IMax, v× vËy trong t¶i W1 xuÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m nh-ng cã gi¸ trÞ nhá nªn tranzistor ®-îc an toµn. Khi tiÕp ®iÓm §K më dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt, T ®ãng, dßng lµm viÖc IC mÊt ®ét ngét (gi¶m tõ IMax vÒ kh«ng), t¹o ra mét suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trªn cuén d©y W1. SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m cã xu h-íng ®¸nh thñng tranzistor T (phãng qua líp tiÕp gi¸p EB). Khi xuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m ®¹t gÇn tíi ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tranzistor th× ®ièt æn ¸p Do bÞ ®¸nh thñng. V× vËy xuÊt hiÖn mét m¹ch khÐp kÝn cã chiÒu tõ cuén d©y W1 qua ®ièt c¸ch li DC vµ ®ièt æn ¸p Do råi l¹i trë vÒ cuén d©y W1, ... T¹o ra sù sôt ¸p t¹i ®ièt æn ¸p vµ ®ièt c¸ch li. SuÊt ®iÖn ®éng gi¶m dÇn ë cuén d©y W1. V× vËy suÊt ®iÖn ®éng kh«ng ®¹t tíi ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tranzistor mµ sÏ bÞ triÖt tiªu dÇn tíi kh«ng. Do ®ã tranzistor ®-îc an toµn. Nh- ®· biÕt do tÝnh chÊt cña ®ièt æn ¸p nªn nã ph¶i m¾c vµo m¹ch ®iÖn theo chiÒu ng-îc ®èi víi søc ®iÖn ®éng tù c¶m, nh-ng nh- vËy nã l¹i thµnh m¾c thuËn ®èi víi nguån chÝnh, do ®ã l¹i ph¶i bè trÝ thªm mét ®ièt c¸ch li Dc ®Ó ng¨n kh«ng cho dßng ®iÖn qua D0 lóc b×nh th-êng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản