thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
589
lượt xem
396
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi thiết kế thuật toán tối ưu điều khiển thang máy với hệ thống hàng đợi ta thấy có những đặc điểm cần lưu ý như sau : - Nếu chiều dài hàng đợi lớn quá có thể xảy ra trường hợp hành khách không đợi được đã không đi thang máy. Trong khi đó, đến lượt được phục vụ thang máy vẫn chạy đến đúng vị trí gọi. Như vậy sẽ dẫn đến lãng phí thời gian và giảm hiệu suất hoạt động của thang. Do đó trong trường hợp này ta chọn chiều dài hàng đợi là 60....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 2

  1. thuËt to¸n tèi chương 2: −u ®iÒu khiÓn thang m¸y Khi thiÕt kÕ thuËt to¸n tèi −u ®iÒu khiÓn thang m¸y víi hÖ thèng hµng ®îi ta thÊy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý nh− sau : - NÕu chiÒu dµi hµng ®îi lín qu¸ cã thÓ x¶y ra tr−êng hîp hµnh kh¸ch kh«ng ®îi ®−îc ®· kh«ng ®i thang m¸y. Trong khi ®ã, ®Õn l−ît ®−îc phôc vô thang m¸y vÉn ch¹y ®Õn ®óng vÞ trÝ gäi. Nh− vËy sÏ dÉn ®Õn l·ng phÝ thêi gian vµ gi¶m hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña thang. Do ®ã trong tr−êng hîp nµy ta chän chiÒu dµi hµng ®îi lµ 60. - Khi x¾p xÕp hµng ®îi, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cã thÓ ë mét tÇng cã nhiÒu tÝn hiÖu gäi thang cña nhiÒu ng−êi. V× vËy, mçi khi cã tÝn hiÖu gäi thang cÇn ph¶i duyÖt toµn bé hµng ®îi xem tÝn hiÖu nµy ®· cã mÆt trong hµng ®îi hay ch−a, tr−íc khi thªm vµo hµng ®îi.
  2. - Khi hµnh kh¸ch ®i vµo thang m¸y vµ Ên nót gäi tÇng, sau qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng, thang m¸y sÏ dõng l¹i ë vÞ trÝ tÇng ®· gäi. Tuy nhiªn, cã thÓ tÇng nµy ®· cã mÆt trong hµng ®îi vµ nh− vËy, coi nh− tÝn hiÖu gäi thang nµy ®· ®−îc phôc vô. V× vËy, cÇn ph¶i lo¹i tÝn hiÖu nµy ra khái danh s¸ch hµng ®îi ®Ó qu¸ tr×nh phôc vô cña thang m¸y kh«ng bÞ nhÇm lÉn. - Trong qu¸ tr×nh phôc vô cã thÓ cã nh÷ng tr−êng hîp thang m¸y kh«ng phôc vô kÞp thêi, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¸ch hµng do thang m¸y ®· chuyÓn ®éng ®Õn tÇng gäi nh−ng kh«ng cã ng−êi ®i vµo thang m¸y. V× vËy cÇn ph¶i cã tÝn hiÖu c¶m biÕn sµn Cabin hoÆc ®Æt thêi gian trÔ ®Ó sau khi cöa buång thang ®· khÐp l¹i nh−ng kh«ng cã ng−êi th× tÝn hiÖu gäi thang tiÕp theo trong hµng ®îi sÏ ®−îc phôc vô. S¬ ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn ®−îc m« t¶ nh− h×nh 3-6. Trong ®ã hµng ®îi H§ lµ mét m¶ng 60 phÇn tö chøa tèi ®a 60 tÝn hiÖu gäi s¾p hµng. Ký hiÖu H§[n] lµ tÝn hiÖu gäi thø n trong hµng ®îi. ThuËt to¸n nµy ®−îc gi¶i thÝch trong phÇn s¬ ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn hÖ thèng. 1.3 tÝn hiÖu ho¸ cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×n h 1.3.1 ThiÕt kÕ bé t¹o m· phÝm cho c¸c c«ng t¾c vµ nót Ên : a. Bµn phÝm gäi tÇng Khi sè tÇng Ýt, viÖc t¹o m· phÝm cho c¸c nót Ên gäi tÇng,
  3. gäi thang vµ c¸c tÝn hiÖu c¶m biÕn vÞ trÝ rÊt ®¬n gi¶n. C¸c tÝn hiÖu nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn mét bé ph¸t xung ®Ó ph¸t ra c¸c xung t−¬ng øng víi phÝm gäi. C¸c xung nµy sÏ ®−îc ®−a ®Õn mét bé ®Õm ®Ó cã ®−îc m· phÝm. Tuy nhiªn, khi sè tÇng nhiÒu, viÖc t¹o m· nh− trªn sÏ rÊt phøc t¹p vµ ph¶i cã rÊt nhiÒu d©y dÉn tÝn hiÖu. V× vËy, chóng ta sÏ lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ cho thang m¸y nhiÒu tÇng víi c¸c bé t¹o m· theo ma trËn phÝm d−íi d¹ng c¸c m· quÐt (Scan code). Trong thùc tÕ cã nhiÒu lo¹i phÝm mµ khi tiÕp xóc sÏ g©y ra nh÷ng hiÖn t−îng nh− : - Thay ®æi ®iÖn trë cña phÝm. - Thay ®æi ®iÖn dung cña phÝm. - Thay ®æi dßng ®iÖn ch¹y qua phÝm theo ®Þnh luËt Hall.
  4. §Ó gi¶m sè l−îng d©y dÉn ph¶i biÕn ®æi sè thø tù cña c¸c phÝm (m· ho¸ c¸c phÝm) thµnh d¹ng nhÞ ph©n hoÆc d¹ng sè Hexa. Trong tr−êng hîp nµy, ng−êi ta sö dông mét bé ®Õm quÐt bµn phÝm. Khi cã mét phÝm ®−îc Ên bé ®Õm sÏ ®−îc lÖnh dõng l¹i vµ ë ®Çu ra cña c¸c bé ®Õm sÏ thu ®−îc mét m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi sè thø tù cña phÝm. M· nµy ®−îc gäi lµ m· quÐt bµn phÝm. Nguyªn t¾c t¹o m· quÐt cho bµn phÝm ®−îc minh ho¹ nh− s¬ ®å h×nh 2.1. A3 A2 A1 A 0 Thanh ghi cét E Thanh ghi hµng N1 E N2 B3 Vcc B2 B1 B0 Ng¾t H×nh 2-1: S¬ ®å t¹o m· bµn phÝm Ng−êi ta ®−a ra c¸c gi¸ trÞ 1 lÇn l−ît quÐt vµo c¸c cét, sau ®ã ®äc vµo c¸c gi¸ trÞ øng víi c¸c cét kh¸c nhau ë thanh ghi hµng tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc m· cña phÝm. S¬ ®å cô thÓ t¹o m· quÐt cña b¶ng 64 nót Ên nh− h×nh 2-1. Vi m¹ch 4001 ( 4 cæng NOR ) 2 lèi vµo ) ®−îc m· thµnh m¹ch ph¸t xung
  5. ®ång hå 50Hz cã thÓ ®iÒu khiÓn ch¹y hoÆc dõng ®−îc. Khi bé ph¸t xung ch¹y, hai tÇng ®Õm nhÞ ph©n (dïng IC4520) sÏ ®Õm liªn tôc vµ thÓ hiÖn kÕt qu¶ b»ng xung ®iÖn ¸p ë c¸c lèi ra cña chóng. TÇng ®Õm thø hai ®−a kÕt qu¶ vµo A2B2C2 cña vi m¹ch gi¶i m· 4051 (demultiplexer 1-8) khèng chÕ c¸c cét cña bµn phÝm.
  6. B¶ng c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña 4051 nh− sau : C B A Z nèi víi 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 1 7 TÇng ®Õm thø nhÊt ®−a kÕt qu¶ vµo A1B1C1 cña vi m¹ch 4051 khèng chÕ hµng cña bµn phÝm. Khi Ên phÝm, hai ®Çu d©y hµng vµ cét cña phÝm ®ã ®−îc nèi víi nhau t¹o nªn ®iÖn ¸p +5V tõ Z2 ®−a sang Z1 ®Ó lµm dõng bé ph¸t xung ®ång hå. Trªn c¸c lèi ra 1..6 sÏ gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i cña hai tÇng ®Õm lóc dõng vµ ®ã còng chÝnh lµ m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi ký tù ghi trªn phÝm Ên. VÝ dô khi Ên phÝm sè “12” (hµng 3, cét 1), bé ph¸t xung ®ång hå tiÕp tôc ch¹y, c¸c lèi ra cña bé ®Õm cø liªn tôc thay ®æi vµ chØ dõng khi A1B1C1=110 (Z1 nèi víi 3) vµ A2B2C2 = 100 (Z2 nèi víi 1). Nh− vËy ë ®Çu ra ta sÏ cã m· nhÞ ph©n t−¬ng øng víi sè 12 lµ 00001100. Khi nh¶ phÝm, hai bé ®Õm l¹i tiÕp tôc biÕn ®æi quay vßng chê ®Õn khi cã mét phÝm kh¸c ®−îc Ên. NÕu cã mét phÝm thø 2 ®−îc Ên trong khi phÝm thø nhÊt ch−a ®−îc nh¶ th× vÉn kh«ng cã g× thay ®æi cho ®Õn khi phÝm thø nhÊt ®−îc nh¶. Sau ®ã qu¸ tr×nh biÕn ®æi quay vßng l¹i ®−îc tiÕp tôc vµ chØ dõng l¹i øng víi m· nhÞ ph©n cña phÝm thø hai. Do thùc tÕ ®Ò tµi thiÕt kÕ thang m¸y cho cao èc 60 tÇng, bµn phÝm chØ ®−a ra sè nhÞ ph©n lín nhÊt lµ 63, tøc lµ chØ sö dông hÕt 6 ®−êng truyÒn d÷ liÖu nªn chØ cÇn sö dông 6 ®Çu vµo ( INPUT ) cña PLC. b. Bµn phÝm gäi thang
  7. Bµn phÝm gäi thang cã cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng t−¬ng tù nh− bµn phÝm gäi tÇng. Tuy nhiªn do sè l−îng phÝm t¨ng lªn gÊp ®«i nªn kÕt cÊu cña bµn phÝm gäi thang cã kh¸c ®«i chót, tøc lµ ph¶i t¨ng thªm sè linh kiÖn ®Ó cã thÓ ®−a
  8. ra m· quÐt cña c¸c sè tõ 0 ®Õn 127; trong ®ã c¸c phÝm cã m· tõ 1 ®Õn 59 dïng ®Ó gäi thang lªn t−¬ng øng víi c¸c tÇng tõ 1 ®Õn 59, cßn c¸c phÝm cã m· tõ 62 ®Õn 120 dïng ®Ó gäi thang xuèng t−¬ng øng víi c¸c tÇng tõ 2 ®Õn 60. C¸c tÝn hiÖu ra tõ bµn phÝm gäi thang ®−îc ®−a vµo 7 ®Çu vµo cña PLC. PhÝm ®−îc Ên M· ASCII ra H×nh 2-2: B¶ng m· phÝm gäi tÇng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản