thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
277
lượt xem
190
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trình bàn phím 1. Kiểm tra xem có phím gọi tầng không, nếu có chuyển sang bước 2, ngược lại sang bước 8. 2. Kiểm tra cờ busy, nếu busy = 1 chuyển sang bước 3, ngược lại sang bước 6. 3. Kiểm tra cờ run, nếu run = 0 chuyển sang bước 4, nếu run = 1 chuyển sang bước 5. 4. Gọi chương trình con SBN 002, sang bước 8. 5. Gọi chương trình con SBN 003, sang bước 8. 6. Gọi chương trình con SBN 001, sang bước 8.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 6

  1. Chương 6: Ch−¬ng tr×nh xö lý phÝm chung Keyboard Flo yes Ru y _C Reset Key_buff01 n= e all? 0? s ye s Bu zy =1 ? Li_ No Call Call Call cal yes _SB _SB _SB yes yes l? N02 N03 N01 Up_call ? Bu sy Run=0? =1 Bu s Call SBN07 Call y = SBN09 Call 1 y SBN08 e s Run=0? yes Call SBN04 Call SBN05 Call SBN06 Reset Key_ buff0 2 H×nh 2-10 : S¬ ®å thuËt to¸n cña ch−¬ng
  2. tr×nh bµn phÝm 1. KiÓm tra xem cã phÝm gäi tÇng kh«ng, nÕu cã chuyÓn sang b−íc 2, ng−îc l¹i sang b−íc 8. 2. KiÓm tra cê busy, nÕu busy = 1 chuyÓn sang b−íc 3, ng−îc l¹i sang b−íc 6. 3. KiÓm tra cê run, nÕu run = 0 chuyÓn sang b−íc 4, nÕu run = 1 chuyÓn sang b−íc 5. 4. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 002, sang b−íc 8. 5. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 003, sang b−íc 8. 6. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 001, sang b−íc 8. 7. Reset cê key_buff1 ( cã phÝm gäi tÇng ) = 0, sang b−íc 8. 8. KiÓm tra xem cã phÝm gäi thang kh«ng, cã sang b−íc 9, ng−îc l¹i sang b−íc 21. 9. KiÓm tra cê run, run = 0 th× sang b−íc 10, run = 1 sang b−íc 12. 10. KiÓm tra cê busy, busy = 1 th× sang b−íc 11, busy = 0 sang b−íc 13. 11. KiÓm tra cê run, run = 0 th× sang b−íc 15, run = 1 sang b−íc 14. 12. KiÓm tra cê busy, busy = 1 th× sang b−íc 17, busy = 0 sang b−íc 16. 13. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 007, sang b−íc 20. 14. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 009, sang b−íc 20.
  3. 15. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 008, sang b−íc 20. 16. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 004, sang b−íc 20. 17. KiÓm tra cê run, run = 0 th× sang b−íc 19, run = 1 sang b−íc 18. 18. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 005, sang b−íc 20. 19. Gäi ch−¬ng tr×nh con SBN 006, sang b−íc 20. 20. Reset cê key_buff 02 ( cã phÝm gäi thang ) = 0. 21. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.5 Ch−¬ng tr×nh ®ãng - më cöa ( door ). Op e n _ D o o r Se t T IM 0 1 TIM 2 = 0 ? Re a d Clo s e _ f a s t? ye s key ye s Clo s e d o o r Se t T IM 0 3 TIM 3 = 0 Re a d k e y ye s H ×n h 2-11 : S ¬ ® å th u Ë t to ¸ n c ñ a c h − ¬ng tr ×nh c ö a ( D o or ). 1. Ra lÖnh më cöa; ®Æt bé ®Õm TIM 002, chuyÓn sang b−íc 2. 2. KiÓm tra xem ®· hÕt thêi gian trÔ ch−a, nÕu ch−a th× sang b−íc 3, ng−îc l¹i sang b−íc 5. 3. Gäi ch−¬ng tr×nh ®äc phÝm ( Read_key ), sang b−íc 4.
  4. 4. KiÓm tra xem cã cê ®ãng cöa nhanh kh«ng, nÕu cã th× sang b−íc 5, ng−îc l¹i vÒ b−íc 2.
  5. 5. Ra lÖnh ®ãng cöa, ®Æt bé TIM 003, sang b−íc 6. 6. KiÓm tra xem ®· hÕt thêi gian trÔ ch−a, nÕu ch−a th× sang b−íc 7, ng−îc l¹i sang b−íc 8. 7. Gäi ch−¬ng tr×nh ®äc phÝm ( Read_key ), sang b−íc 6. 8. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.6.1 c¸c Ch−¬ng tr×nh ng¾t. 2.6.1 Ch−¬ng tr×nh ng¾t sensor. St art INC Senso r < Set S03 =1 = Sensor CMP 3 > < Sensor = CMP 5 Set S05 =1 Set S04 =1 En d S¬ ®å thuËt to¸n xö lý ng¾t Sensor Start St art No Key_buff01=1 ? No Key_bu ff01=1
  6. ? Calculat Calculat e Key e Key Set Set Key_buff0 Key_buff0 1=1 1=1 End E nd S¬ ®å thuËt to¸n xö lý S¬ ®å thuËt to¸n xö lý ng¾t ng¾t bµn phÝm gäi tÇng bµn phÝm gäi thang H×nh 2-12 : C¸c s¬ ®å thuËt to¸n xö lý ng¾t.
  7. 1. T¨ng gi¸ trÞ sensor lªn mét gi¸ trÞ, chuyÓn sang b−íc 2. 2. So s¸nh gi¸ trÞ cña sensor víi sè 3, nÕu b»ng sang b−íc 3, lín h¬n sang b−íc 4, nÕu nhá h¬n sang b−íc 6. 3. Set cê S03 = 1, sang b−íc 7. 4. So s¸nh gi¸ trÞ cña sensor víi sè 5, nÕu b»ng sang b−íc 5, nhá h¬n sang b−íc 6. 5. Set cê S05 = 1, Reset gi¸ trÞ sensor = 0, chuyÓn sang b−íc 7. 6. Set cê S04 = 1, chuyÓn sang b−íc 7. 7. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh. 2.6.2 Ch−¬ng tr×nh ng¾t ®äc phÝm gäi tÇng. 1. KiÓm tra xem phÝm bÊm tr−íc ®ã ®· ®−îc xö lý ch−a, nÕu ch−a ( key_buff = 1 ) th× sang b−íc 3, råi ( key_buff1 = 0 ) th× sang b−íc 2. 2. TÝnh to¸n vµ ®−a ra m· cña phÝm ®−îc gäi ( Scan code ), set key_buff1=1. 3. KÕt thóc ch−¬ng tr×nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản