thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 9

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
474
lượt xem
325
download

thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chương trình đã được viết xong, được kiểm định và nạp vào PLC cùng với các điều kiện khác cho thang máy hoạt động được đảm bảo thì có thể khởi động hệ thống. Trước hết ta cấp nguồn cho PLC và nó chuyển sang trạng thái RUN ( đèn RUN sáng ). Sau đó đóng cầu dao cung cấp nguồn cho biến tần và thang máy sẵn sàng hoạt động. Tại thời điểm hoạt động lần đầu tiên, thang máy được đặt tham số tầng hoạt động hiện tại là 1 và nó sẽ thay đổi trong suốt quá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 9

  1. Chương 9: nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng Khi ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc viÕt xong, ®−îc kiÓm ®Þnh vµ n¹p vµo PLC cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cho thang m¸y ho¹t ®éng ®−îc ®¶m b¶o th× cã thÓ khëi ®éng hÖ thèng. Tr−íc hÕt ta cÊp nguån cho PLC vµ nã chuyÓn sang tr¹ng th¸i RUN ( ®Ìn RUN s¸ng ). Sau ®ã ®ãng cÇu dao cung cÊp nguån cho biÕn tÇn vµ thang m¸y s½n sµng ho¹t ®éng. T¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng lÇn ®Çu tiªn, thang m¸y
  2. ®−îc ®Æt tham sè tÇng ho¹t ®éng hiÖn t¹i lµ 1 vµ nã sÏ thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng sau nµy. Tham sè nµy sÏ ®−îc l−u l¹i trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kÓ c¶ khi mÊt nguån cung cÊp vµ ®−îc c¸c LED hiÓn thÞ khi thang m¸y ho¹t ®éng. §Ó hÖ thèng ho¹t ®éng tèt th× ph¶i tiÕn hµnh b¶o d−ìng ®Þnh kú theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ ®· sö dông trong hÖ thèng.
  3. Ch−¬ng tr×nh m« pháng thang m¸y 4.1 Môc ®Ých §Ó minh ho¹ c¸c thuËt to¸n ®· ®−îc sö dông khi viÕt ch−¬ng tr×nh cho PLC, trong b¶n ®å ¸n nµy em ®· viÕt mét ch−¬ng tr×nh m« pháng thang m¸y trªn ng«n ng÷ C. Ch−¬ng tr×nh còng ®ång thêi ®−îc sö dông ®Ó kiÓm tra ®Æc tÝnh thùc tÕ cña hÖ thèng nhê phÇn vÏ ®å thÞ tÝn hiÖu ph¶n håi tèc ®é ®−îc lÊy qua bé chuyÓn ®æi A/D l¾p trªn card giao tiÕp. 4.2 Sö dông ch−¬ng tr×nh 4.2.1 Mµn h×nh cña ch−¬ng tr×nh Toµn bé phÇn mµn h×nh cña ch−¬ng tr×nh ®−îc m« t¶ trªn h×nh 4-1; trong ®ã gåm c¸c phÇn : 1. Cabin thang m¸y. 2. C¸c phÝm gäi thang ®Æt t¹i cöa tÇng. 3. LED hiÓn thÞ tÇng hiÖn t¹i cña thang m¸y. 4. TÇng hiªn t¹i cña toµ nhµ. 5. PhÝm gäi tÇng gÇn nhÊt. 6. PhÝm gäi thang gÇn nhÊt. 7. Hµng ®îi lªn. 8. Hµng ®îi xuèng. 9. §å thÞ tèc ®é thùc cña thang m¸y ®−îc vÏ theo sè liÖu ®Çu ra cña biÕn tÇn. 4.2.2 C¸c quy ®Þnh vÒ sö dông phÝm trong ch−¬ng tr×nh.
  4. Do ph¶i sö dông bµn phÝm cña m¸y tÝnh nªn trong ch−¬ng tr×nh, viÖc bÊm phÝm ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
  5. a. PhÝm gäi thang PhÝm gäi thang lªn: Ng−êi gäi ph¶i bÊm vµo sè tÇng mµ ng−êi ®ã ®ang ®øng ( tõ 1 ®Õn 999 ) nhê sö dông c¸c phÝm sè trªn bµn phÝm vµ bÊm phÝm mòi tªn lªn, vÝ dô cã ng−êi ®ang ë tÇng 30 cÇn ®i lªn th× ng−êi ®ã ph¶i Ên sè 3, sau ®ã lµ sè 0 råi Ên phÝm mòi tªn lªn. PhÝm gäi thang xuèng: Ng−êi gäi ph¶i bÊm vµo sè tÇng mµ ng−êi ®ã ®ang ®øng ( tõ 1 ®Õn 999 ) vµ bÊm phÝm mòi tªn xuèng. b. PhÝm gäi tÇng Ng−êi gäi ph¶i bÊm vµo sè tÇng mµ ng−êi ®ã cÇn ®Õn ( tõ 1 ®Õn 999 ) vµ bÊm phÝm Enter.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản