intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
135
lượt xem
45
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến các nhà sản xuất thiết bị, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà nghiên cứu thị trường viễn thông mà còn cho tới nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Phương thức mà con người trao đổi thông tin với nhau, giao tiếp với nhau và kinh doanh các dịch vụ viễn thông cũng đang dần dần thay đổi theo cùng nền công nghiệp viễn thông. Các kênh thông tin trong mạng viễn thông hiện đại không chỉ còn mang thông tin thoại truyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 1

  1. Ch-¬ng 1 mét sè vÊn ®Ò vÒ m¹ng thÕ hÖ míi ngn Më ®Çu Ngµy nay chóng ta ®ang chøng kiÕn sù thay ®æi mang tÝnh c¸ch m¹ng trong thÞ tr-êng dÞch vô th«ng tin. Sù thay ®æi nµy kh«ng chØ liªn quan ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô vµ c¸c nhµ nghiªn cøu thÞ tr-êng viÔn th«ng mµ cßn cho tíi nhiÒu ng-êi trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña x· héi. Ph-¬ng thøc mµ con ng-êi trao ®æi th«ng tin víi nhau, giao tiÕp víi nhau vµ kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng còng ®ang dÇn dÇn thay ®æi theo cïng nÒn c«ng nghiÖp viÔn th«ng. C¸c kªnh th«ng tin trong m¹ng viÔn th«ng hiÖn ®¹i kh«ng chØ cßn mang th«ng tin tho¹i truyÒn thèng mµ cßn truyÒn t¶i c¶ sè liÖu, video, tin nh¾n... Th«ng tin tho¹i, sè liÖu, fax, video vµ c¸c dÞch vô kh¸c ®ang ®-îc cung cÊp tíi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ di ®éng, m¸y tÝnh c¸ nh©n... vµ hµng lo¹t c¸c thiÕt bÞ kh¸c. L-u l-îng th«ng tin sè liÖu ngµy nay ®· v-ît xa l-u l-îng th«ng tin tho¹i vµ vÉn kh«ng ngõng t¨ng víi tèc ®é gÊp nhiÒu lÇn tèc ®é gia t¨ng cña l-u l-îng th«ng tin tho¹i truyÒn thèng. ChuyÓn m¹ch kªnh, vèn lµ ®Æc tr-ng cña m¹ng PSTN truyÒn thèng ®· kh«ng cßn thÝch hîp n÷a vµ ®ang nh-êng b-íc cho hÖ thèng chuyÓn m¹ch míi trong m¹ng thÕ hÖ sau NGN (Next Generation Network). Tuy nhiªn, v× c¸c lý do kü thuËt vµ kinh tÕ mµ h¹ tÇng m¹ng PSTN truyÒn thèng kh«ng thÓ bÞ thay thÕ mét c¸ch tøc th×, v× thÕ m¹ng NGN ph¶i ®-îc tÝnh ®Õn sù t-¬ng thÝch víi m«i tr-êng cña
  2. c¸c m¹ng cã s½n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, vèn ®Çu t- sÏ dÇn dÞch chuyÓn tõ h¹ tÇng m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh hiÖn nay sang h¹ tÇng m¹ng thÕ hÖ sau. Ch-¬ng ®Çu tiªn cña cuèn ®å ¸n nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò tæng quan vÒ m¹ng NGN nh-: kh¸i niÖm, kiÕn tróc m¹ng, c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¹ng NGN... TiÕp ®ã lµ c¸c vÊn ®Ò quan t©m vÒ viÖc kÕt nèi gi÷a m¹ng hiÖn t¹i vµ m¹ng NGN. 1.1 Tæng quan vÒ NGN 1.1.1 Kh¸i niÖm Cho tíi hiÖn nay, mÆc dï c¸c tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ vµ cung c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ viÔn th«ng trªn thÕ giíi ®Òu rÊt quan t©m vµ nghiªn cøu vÒ chiÕn l-îc ph¸t triÓn NGN nh-ng vÉn ch-a cã mét ®Þnh nghÜa cô thÓ vµ chÝnh x¸c nµo cho m¹ng NGN. Do ®ã ®Þnh nghÜa m¹ng NGN nªu ra ë ®©y kh«ng thÓ bao hµm hÕt mäi chi tiÕt vÒ m¹ng thÕ hÖ míi, nh-ng nã cã thÓ lµ kh¸i niÖm t-¬ng ®èi chung nhÊt khi ®Ò cËp ®Õn NGN. B¾t nguån tõ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi vµ c«ng nghÖ truyÒn dÉn b¨ng réng, m¹ng th«ng tin thÕ hÖ míi (NGN) ra ®êi lµ m¹ng cã c¬ së h¹ tÇng th«ng tin duy nhÊt dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, triÓn khai c¸c dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng vµ nhanh chãng, ®¸p øng sù héi tô gi÷a tho¹i vµ sè liÖu, gi÷a cè ®Þnh vµ di ®éng. Nh- vËy, cã thÓ xem m¹ng th«ng tin thÕ hÖ míi lµ sù tÝch hîp m¹ng tho¹i PSTN, chñ yÕu dùa trªn kü thuËt TDM, víi m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, dùa trªn kü thuËt IP/ATM. Nã cã thÓ truyÒn t¶i tÊt c¶ c¸c dÞch vô vèn cã cña PSTN ®ång thêi còng cã thÓ nhËp mét
  3. l-îng d÷ liÖu rÊt lín vµo m¹ng IP, nhê ®ã cã thÓ gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cña PSTN. Tuy nhiªn, NGN kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù héi tô gi÷a tho¹i vµ d÷ liÖu mµ cßn lµ sù héi tô gi÷a truyÒn dÉn quang vµ c«ng nghÖ gãi, gi÷a m¹ng cè ®Þnh vµ di ®éng. VÊn ®Ò chñ ®¹o ë ®©y lµ lµm sao cã thÓ tËn dông hÕt lîi thÕ ®em ®Õn tõ qu¸ tr×nh héi tô nµy. Mét vÊn ®Ò quan träng kh¸c lµ sù bïng næ nhu cÇu cña ng-êi sö dông cho mét khèi l-îng lín dÞch vô vµ øng dông phøc t¹p bao gåm c¶ ®a ph-¬ng tiÖn, phÇn lín trong ®ã lµ kh«ng ®-îc trï liÖu khi x©y dùng c¸c hÖ thèng m¹ng hiÖn nay. 1.1.2 §Æc ®iÓm cña NGN M¹ng NGN cã 4 ®Æc ®iÓm chÝnh lµ:  NÒn t¶ng lµ hÖ thèng m¹ng më.  M¹ng NGN lµ do m¹ng dÞch vô thóc ®Èy, nh-ng dÞch vô ph¶i thùc hiÖn ®éc lËp víi m¹ng l-íi.  M¹ng NGN lµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, dùa trªn mét giao thøc thèng nhÊt.  Lµ m¹ng cã dung l-îng ngµy cµng t¨ng, cã tÝnh thÝch øng còng ngµy cµng cao, cã ®ñ dung l-îng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu. NÒn t¶ng lµ hÖ thèng m¹ng më Do ¸p dông c¬ cÊu më mµ : - C¸c khèi chøc n¨ng cña tæng ®µi truyÒn thèng chia thµnh c¸c phÇn tö m¹ng ®éc lËp, c¸c phÇn tö ®-îc ph©n theo chøc n¨ng t-¬ng øng, vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®éc lËp.
  4. - Giao diÖn vµ giao thøc gi÷a c¸c bé phËn ph¶i dùa trªn c¸c tiªu chuÈn t-¬ng øng. ViÖc ph©n t¸ch lµm cho m¹ng viÔn th«ng vèn cã dÇn dÇn ®i theo h-íng míi, nhµ kinh doanh cã thÓ c¨n cø vµo nhu cÇu dÞch vô ®Ó tù tæ hîp c¸c phÇn tö khi tæ chøc m¹ng l-íi. ViÖc tiªu chuÈn hãa giao thøc gi÷a c¸c phÇn tö cã thÓ thùc hiÖn nèi th«ng gi÷a c¸c m¹ng cã cÊu h×nh kh¸c nhau. M¹ng NGN lµ do m¹ng dÞch vô thóc ®Èy M¹ng NGN lµ m¹ng dÞch vô thóc ®Èy, víi ®Æc ®iÓm : • Chia t¸ch dÞch vô víi ®iÒu khiÓn cuéc gäi • Chia t¸ch cuéc gäi víi truyÒn t¶i Môc tiªu chÝnh cña chia t¸ch lµ lµm cho dÞch vô thùc sù ®éc lËp víi m¹ng, thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶ viÖc cung cÊp dÞch vô. Thuª bao cã thÓ tù bè trÝ vµ x¸c ®Þnh ®Æc tr-ng dÞch vô cña m×nh, kh«ng quan t©m ®Õn m¹ng truyÒn t¶i dÞch vô vµ lo¹i h×nh ®Çu cuèi. §iÒu ®ã lµm cho viÖc cung cÊp dÞch vô vµ øng dông cã tÝnh linh ho¹t cao. M¹ng NGN lµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, dùa trªn mét giao thøc thèng nhÊt M¹ng th«ng tin hiÖn nay, dï lµ m¹ng viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh hay m¹ng truyÒn h×nh c¸p, ®Òu kh«ng thÓ lÊy mét trong c¸c m¹ng ®ã lµm nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng th«ng tin. Nh-ng mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ IP, ng-êi ta míi nhËn thÊy râ rµng lµ m¹ng viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh vµ m¹ng truyÒn h×nh c¸p cuèi cïng råi còng tÝch hîp trong mét m¹ng IP thèng nhÊt, ®ã lµ xu thÕ lín mµ ng-êi ta th-êng gäi lµ “dung
  5. hîp ba m¹ng”. Giao thøc IP lµm cho c¸c dÞch vô lÊy IP lµm c¬ së ®Òu cã thÓ thùc hiÖn nèi th«ng c¸c m¹ng kh¸c nhau; con ng-êi lÇn ®Çu tiªn cã ®-îc giao thøc thèng nhÊt mµ ba m¹ng lín ®Òu cã thÓ chÊp nhËn ®-îc; ®Æt c¬ së v÷ng ch¾c vÒ mÆt kü thuËt cho h¹ tÇng c¬ së th«ng tin quèc gia. Giao thøc IP thùc tÕ ®· trë thµnh giao thøc øng dông v¹n n¨ng vµ b¾t ®Çu ®-îc sö dông lµm c¬ së cho c¸c m¹ng ®a dÞch vô, mÆc dï hiÖn t¹i vÉn cßn ë thÕ bÊt lîi so víi chuyÓn m¹ch kªnh vÒ mÆt kh¶ n¨ng hç trî l-u l-îng tho¹i vµ cung cÊp chÊt l-îng dÞch vô ®¶m b¶o cho sè liÖu. Tèc ®é ®æi míi nhanh chãng trong thÕ giíi Internet ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn bëi sù ph¸t triÓn cña c¸c tiªu chuÈn më sÏ sím kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2