thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
30
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCAP là phần ứng dụng trong SS7 được sử dụng cho báo hiệu không phải là chuyển mạch kênh. Báo hiệu TCAP trong mạng IP có thể được sử dụng cho truy nhập chéo giữa các thực thể trong mạng SS7 và mạng IP, chẳng hạn như - truy nhập từ mạng SS7 tới SCP trong IP. - truy nhập từ mạng SS7 tới một MGC. - truy nhập từ một MGC tới một phần tử mạng SS7. - truy nhập từ một IP SCP tới một phần tử mạng SS7. Mô hình chức năng cơ bản ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 10

  1. Chương 10: KiÕn tróc ®Ó truy cËp c¬ së d÷ liÖu TCAP lµ phÇn øng dông trong SS7 ®-îc sö dông cho b¸o hiÖu kh«ng ph¶i lµ chuyÓn m¹ch kªnh. B¸o hiÖu TCAP trong m¹ng IP cã thÓ ®-îc sö dông cho truy nhËp chÐo gi÷a c¸c thùc thÓ trong m¹ng SS7 vµ m¹ng IP, ch¼ng h¹n nh-: - truy nhËp tõ m¹ng SS7 tíi SCP trong IP. - truy nhËp tõ m¹ng SS7 tíi mét MGC. - truy nhËp tõ mét MGC tíi mét phÇn tö m¹ng SS7. - truy nhËp tõ mét IP SCP tíi mét phÇn tö m¹ng SS7. M« h×nh chøc n¨ng c¬ b¶n cña b¸o hiÖu TCAP trong IP nh- sau:
  2. IP SCP SGU SGU SS7 [SG] [SG] SS7 (TCAP) ST ST MGCU [MGC] [MGC] MGCU ST ST MGU MGU Media RTP Media [MG] [MG] Stream Stream Stream Hình 3.4 Báo hiệu TCAP over IP 3.1.3 KiÕn tróc giao thøc SIGTRAN KiÕn tróc nµy ®-îc ®Þnh nghÜa gåm 3 thµnh phÇn chÝnh:  Mét giao thøc IP tiªu chuÈn  Mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung: giao thøc nµy ®-a ra ®Ó hç trî mét bé chung c¸c chøc n¨ng vËn chuyÓn tin cËy ®Ó truyÒn b¸o hiÖu. SCTP lµ mét giao thøc truyÒn t¶i míi, ®-îc ®Þnh nghÜa bëi IETF.  Mét ph©n líp thÝch øng mµ hç trî c¸c hµm nguyªn thñy x¸c ®Þnh, ch¼ng h¹n nh- chØ thÞ qu¶n lý, ®-îc yªu cÇu bëi mét giao thøc thÝch øng b¸o hiÖu riªng biÖt. Mét sè giao thøc ph©n líp thÝch øng míi ®-îc ®Þnh nghÜa bëi IETF
  3. nh-: M2PA, M2UA, M3UA, SUA vµ IUA. ChØ mét giao thøc ®-îc thùc hiÖn t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. 3.1.4 C¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng ®èi víi SIGTRAN 3.1.4.1 TruyÒn t¶i c¸c giao thøc b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh SIGTRAN cho phÐp truyÒn t¶i c¸c b¶n tin giao thøc chuyÓn m¹ch kªnh gèc qua mét m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. SIGTRAN sÏ: 1) TruyÒn t¶i mét lo¹t c¸c kiÓu giao thøc chuyÓn m¹ch kªnh, ch¼ng h¹n nh- c¸c øng dông vµ phÇn ng-êi sö dông cña SS7 (bao gåm MTP møc 3, ISUP, SCCP, TCAP, MAP, INAP,…). 2) Cung cÊp mét ph-¬ng tiÖn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giao thøc chuyÓn m¹ch kªnh riªng biÖt ®-îc truyÒn. 3) Cung cÊp mét giao thøc gèc chung ®Þnh nghÜa khu«n d¹ng header, c¸c thñ tôc ®Ó truyÒn t¶i b¸o hiÖu, vµ hç trî më réng nÕu cÇn ®Ó thªm vµo c¸c giao thøc chuyÓn m¹ch kªnh khi cã yªu cÇu.
  4. 4) Khi kÕt hîp víi giao thøc m¹ng bªn d-íi (IP), cung cÊp c¸c chøc n¨ng t-¬ng øng ®-îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c líp thÊp h¬n phï hîp cña chuyÓn m¹ch kªnh. Tuú thuéc vµo giao thøc ®-îc truyÒn, c¸c chøc n¨ng t-¬ng øng ®ã cã thÓ bao gåm: -§iÒu khiÓn luång. -Ph©n phèi tuÇn tù c¸c b¶n tin trong mét luång ®iÒu khiÓn. -X¸c ®Þnh vÒ mÆt logic c¸c thùc thÓ mµ göi ®i hay kÕt cuèi c¸c b¶n tin b¸o hiÖu. -X¸c ®Þnh vÒ mÆt logic c¸c giao diÖn vËt lý ®-îc ®iÒu khiÓn bëi c¸c b¶n tin b¸o hiÖu. -X¸c ®Þnh lçi. -Kh«i phôc sau lçi cña thiÕt bÞ trªn tuyÕn truyÒn dÉn. -TruyÒn l¹i vµ c¸c ph-¬ng thøc söa lçi kh¸c. -X¸c ®Þnh sù kh«ng kh¶ dông cña c¸c thùc thÓ ngang hµng. 5) Hç trî kh¶ n¨ng ®Ó kÕt hîp mét sè phiªn chuyÓn m¹ch kªnh líp cao h¬n trong mét phiªn truyÒn t¶i b¸o hiÖu bªn d-íi. §iÒu nµy cho phÐp, vÝ dô nh- thùc hiÖn mét sè phiªn DSS1 kªnh D trong mét phiªn truyÒn t¶i b¸o hiÖu. Nh×n chung, th-êng yªu cÇu ph©n ph¸t tuÇn tù c¸c b¶n tin trong mét luång ®iÒu khiÓn, nh-ng l¹i kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c b¶n tin thuéc c¸c luång ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. NÕu cã thÓ th× giao thøc ph¶i tËn dông -u ®iÓm nµy ®Ó tr¸nh nghÏn ph©n phèi b¶n tin trong mét luång ®iÒu khiÓn g©y ra bëi
  5. c¸c lçi liªn tiÕp trong c¸c luång ®iÒu khiÓn kh¸c. Giao thøc còng cho phÐp SG göi c¸c luång ®iÒu khiÓn kh¸c nhau tíi c¸c cæng ®Ých kh¸c nhau nÕu muèn. 6) Cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu cã ®é dµi lín h¬n giíi h¹n ph©n m¶nh vµ t¹o gãi cña c¸c líp thÊp h¬n chuyÓn m¹ch kªnh. VÝ dô, SIGTRAN ph¶i kh«ng ®-îc bÞ h¹n chÕ bëi ®é dµi h¹n chÕ x¸c ®Þnh bëi giao thøc SS7 líp thÊp h¬n (272 bytes trong tr-êng hîp SS7 b¨ng hÑp) nh-ng ph¶i cã kh¶ n¨ng mang c¸c b¶n tin dµi h¬n mµ kh«ng cÇn ph©n ®o¹n. 7) Cho phÐp mét sè c¸c ph-¬ng ¸n ®¶m b¶o an ninh tin cËy vµ hîp lý ®Ó b¶o vÖ th«ng tin b¸o hiÖu ®-îc truyÒn trªn m¹ng. VÝ dô, SIGTRAN ph¶i ho¹t ®éng qua mét sè phiªn cã proxy vµ cã kh¶ n¨ng ®-îc truyÒn qua c¸c t-êng löa. 8) Cho phÐp tr¸nh t¾c nghÏn trªn Internet b»ng c¸ch hç trî ®iÒu khiÓn thÝch hîp t¹i qu¸ tr×nh t¹o l-u l-îng b¸o hiÖu vµ ph¶n øng ®èi víi viÖc nghÏn m¹ng. 3.1.4.2 HiÖu n¨ng cña c¸c giao thøc b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh (c¸c giao thøc trªn c¬ së gãi) C¸c yªu cÇu MTP SS7 C¸c yªu cÇu hiÖu n¨ng d-íi ®©y ®-îc x¸c ®Þnh cho viÖc truyÒn c¸c b¶n tin qu¶n lý m¹ng MTP møc 3. Nh÷ng yªu cÇu ®-a ra ë ®©y chØ ®-îc ¸p dông nÕu tÊt c¶ c¸c b¶n tin MTP møc 3 ®-îc truyÒn qua m¹ng IP.
  6. - §é trÔ gãi: c¸c thñ tôc ngang hµng MTP møc 3 yªu cÇu ®-îc ®¸p øng trong kho¶ng 500ms ®Õn 1200ms, bao gåm c¶ thêi gian toµn tr×nh vµ thêi gian xö lý t¹i c¸c ®iÓm ®Çu cuèi. C¸c yªu cÇu SS7 MTP møc 3 C¸c yªu cÇu vÒ hiÖu n¨ng d-íi ®©y ®-îc x¸c ®Þnh cho truyÒn t¶i c¸c b¶n tin phÇn ng-êi sö dông MTP møc 3: - MÊt gãi: kh«ng qu¸ 1 trªn 107 b¶n tin - Lçi thø tù: kh«ng qu¸ 1 trªn 107 b¶n tin bÞ ph©n ph¸t kh«ng ®óng thø tù (gåm c¶ c¸c b¶n tin bÞ lÆp). - B¶n tin lçi: kh«ng qu¸ 1 trªn 107 b¶n tin cã lçi mµ kh«ng bÞ ph¸t hiÖn bëi giao thøc truyÒn t¶i. - §é kh¶ dông: ®é kh¶ dông cña mét tËp c¸c tuyÕn b¸o hiÖu lµ 99,9998% hay cao h¬n, cã nghÜa lµ thêi gian kh«ng kh¶ dông lµ 10 phót/1n¨m hay Ýt h¬n. Mét tËp c¸c tuyÕn b¸o hiÖu lµ mét tËp ®Çy ®ñ cña c¸c tuyÕn ®-îc phÐp tõ mét ®iÓm b¸o hiÖu ®Õn mét ®iÓm x¸c ®Þnh. - §é dµi b¶n tin (t¶i tin ®-îc chÊp nhËn bëi phÇn ng-êi sö dông SS7): 272 bytes cho SS7 b¨ng hÑp vµ 4091 bytes cho SS7 b¨ng réng. 3.1.4.3 C¸c yªu cÇu ng-êi sö dông SS7 - TrÔ b¶n tin ISUP – yªu cÇu vÒ thêi gian giao thøc: yªu cÇu mét tone ®-îc t¹o ra t¹i phÝa göi ph¶i quay trë l¹i tõ phÝa nhËn trong vßng 2 gi©y khi göi ®i mét b¶n tin IAM chØ thÞ kiÓm tra tÝnh liªn tôc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ truyÒn t¶i b¶n tin b¸o hiÖu mét chiÒu, bao gåm c¸c chøc n¨ng node kÌm theo ph¶i ®-îc hoµn thµnh trong 2 gi©y.
  7. - TrÔ b¶n tin ISUP – yªu cÇu ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi: yªu cÇu vÒ trÔ thiÕt lËp cuéc gäi ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi lµ c¸c b¶n tin ®¸p øng ph¶i ®-îc nhËn trong vßng 20 -30 gi©y göi b¶n tin IAM. - C¸c yªu cÇu vÒ trÔ ®èi víi TCAP: ch-a ®-îc x¸c ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản