intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
141
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã tìm hiểu trong chương trước, SIGTRAN là giải pháp để phối hợp hoạt động giữa môi trường mạng báo hiệu số 7 và mạng IP. Để làm được việc đó, SIGTRAN đã định nghĩa một loạt các giao thức mới nằm ở phân lớp thích ứng để hỗ trợ truyền tải các giao thức báo hiệu SS7 qua mạng IP sử dụng Giao thức truyền dẫn điều khiển luồng SCTP. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giao thức phân lớp thích ứng đó, bao gồm: M2UA, M2UA, SUA, và M2PA. 4.1 Giao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 13

  1. ch-¬ng 13 C¸c giao thøc thÝch øng truyÒn t¶i b¸o hiÖu sè 7 trong NGN Nh- chóng ta ®· t×m hiÓu trong ch-¬ng tr-íc, SIGTRAN lµ gi¶i ph¸p ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a m«i tr-êng m¹ng b¸o hiÖu sè 7 vµ m¹ng IP. §Ó lµm ®-îc viÖc ®ã, SIGTRAN ®· ®Þnh nghÜa mét lo¹t c¸c giao thøc míi n»m ë ph©n líp thÝch øng ®Ó hç trî truyÒn t¶i c¸c giao thøc b¸o hiÖu SS7 qua m¹ng IP sö dông Giao thøc truyÒn dÉn ®iÒu khiÓn luång SCTP. Trong ch-¬ng nµy, chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸c giao thøc ph©n líp thÝch øng ®ã, bao gåm: M2UA, M2UA, SUA, vµ M2PA. 4.1 Giao thøc líp thÝch øng ngang hµng ng-êi sö dông phÇn truyÒn b¶n tin møc 2 cña SS7 (M2PA) 4.1.1 Tæng quan vÒ M2PA Nhu cÇu ph©n ph¸t giao thøc b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh qua m¹ng IP bao gåm viÖc truyÒn t¶i c¸c b¶n tin gi÷a: - mét SG vµ MGC - mét SG vµ mét ®iÓm b¸o hiÖu IP (IPSP). - mét IPSP vµ IPSP. §iÒu nµy cho phÐp sù héi tô gi÷a m¹ng d÷ liÖu vµ b¸o hiÖu. C¸c node b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh cã thÓ truy nhËp c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong m¹ng IP mµ kh«ng sö dông c¸c
  2. tuyÕn b¸o hiÖu sè 7. Còng nh- vËy, c¸c øng dông tho¹i IP còng cã thÓ truy nhËp c¸c dÞch vô SS7. Tõ ®ã còng xuÊt hiÖn nhiÒu -u ®iÓm vÒ hiÖu n¨ng vµ chi phÝ vËn hµnh m¹ng khi c¸c tuyÕn b¸o hiÖu truyÒn thèng ®-îc thay thÕ bëi c¸c "kÕt nèi" IP. M2PA lµ mét giao thøc hç trî truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu SS7 MTP3 qua m¹ng IP sö dông c¸c dÞch vô cña SCTP. Giao thøc nµy cã thÓ ®-îc sö dông gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu SS7 sö dông giao thøc MTP møc 3. C¸c ®iÓm b¸o hiÖu SS7 còng cã thÓ sö dông c¸c tuyÕn SS7 chuÈn sö dông SS7 MTP møc 2 ®Ó cung cÊp sù truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu MTP møc 3. Giao thøc nµy ho¹t ®éng t-¬ng tù nh- MTP møc 2 sao cho nã cã thÓ cho phÐp th«ng tin ngang hµng gi÷a c¸c ®iÓm cuèi SS7. M2PA cho phÐp xö lý hoµn toµn c¸c b¶n tin MTP3 vµ c¸c kh¶ n¨ng qu¶n lý m¹ng gi÷a hai node SS7, th«ng tin qua m¹ng IP. Mét node SS7 ®-îc trang bÞ mét víi m¹ng IP ®-îc gäi lµ mét ®iÓm b¸o hiÖu IP (IPSP). Chøc n¨ng cña IPSP còng gièng nh- cña node SS7 truyÒn thèng nh-ng sö dông m¹ng IP thay thÕ cho c¸c tuyÕn b¸o hiÖu SS7. C¬ chÕ ph©n ph¸t b¶n tin cÇn ph¶i: - Hç trî ho¹t ®éng kh«ng theo kiÓu luång cña c¸c thùc thÓ ngang hµng giao thøc MTP3 qua kÕt nèi IP. - Hç trî c¸c hµm giao diÖn MTP2/MTP3. - Hç trî qu¶n lý c¸c liªn kÕt SCTP vµ l-u l-îng thay cho c¸c tuyÕn MTP2. - Hç trî th«ng b¸o kh«ng ®ång bé nh÷ng thay ®æi tr¹ng th¸i tíi chøc n¨ng qu¶n lý.
  3. M2PA lµ giao thøc n»m trong module thÝch øng chuyÓn m¹ch kªnh thÝch hîp cho truyÒn t¶i c¸c b¶n tin SS7 MTP3. M2PA cung cÊp MTP3 víi mét giao diÖn vµ c¸c dÞch vô t-¬ng tù nh- MTP2. MTP2 vµ c¸c líp thÊp h¬n bªn d-íi cña chång giao thøc SS7 truyÒn thèng ®-îc thay thÕ b»ng mét líp IP t-¬ng ®-¬ng. 4.1.2 KiÕn tróc chøc n¨ng sö dông M2PA H×nh 4.1 cho thÊy sù phèi hîp ho¹t ®éng kh«ng theo kiÓu luång trong líp MTP3. MTP3 ®-îc t-¬ng thÝch víi líp SCTP sö dông M2PA. TÊt c¶ c¸c hµm nguyªn thuû gi÷a MTP3 vµ MTP2 ®-îc hç trî bëi M2PA. C¸c liªn kÕt SCTP ho¹t ®éng nh- lµ mét tuyÕn SS7 gi÷a c¸c IPSP. Mét IPSP cã thÓ cã SCCP vµ c¸c líp SS7 kh¸c bªn trªn MTP3. H×nh 4.1 cho thÊy mét vÝ dô sö dông M2PA trong SG. SG lµ mét IPSP ®-îc trang bÞ c¶ c¸c kÕt nèi IP vµ SS7 truyÒn thèng. SEP vµ SG th«ng tin th«ng qua mét tuyÕn SS7 truyÒn thèng. SG vµ IPSP th«ng tin th«ng tin qua mét tuyÕn IP sö dông giao thøc
  4. M2PA. C¸c b¶n tin ®-îc göi tõ SEP tíi IPSP (vµ ng-îc l¹i) ®-îc ®Þnh tuyÕn bëi SG. BÊt cø node nµo trong kiÕn tróc ®Òu cã thÓ cã SCCP hay c¸c líp SS7 kh¸c bªn trªn MTP3. SG ho¹t ®éng gièng nh- lµ mét STP. C¸c STP kh¸c cã thÓ xuÊt hiÖn trong tuyÕn SS7 gi÷a SEP vµ SG nh- ®-îc chØ ra trong h×nh 4.2 sau: KiÕn tróc trªn chØ lµ mét vÝ dô. C¸c cÊu h×nh kh¸c hoµn toµn cã thÓ, vÝ dô nh- M2PA sö dông liªn kÕt SCTP thay thÕ cho tuyÕn SS7. Chång M2PA/SCTP/IP cã thÓ ®-îc sö dông thay thÕ cho MTP2/MTP1. C¸c ®Æc tÝnh MTP yªu cÇu r»ng mçi node víi mét líp MTP3 sÏ ph¶i ®-îc biÓu diÔn víi mét m· ®iÓm SS7. Do ®ã, mçi IPSP ph¶i cã m· ®iÓm SS7 cña nã.
  5. 4.1.3 C¸c dÞch vô cung cÊp bëi M2PA Giao thøc M2PA ®-îc yªu cÇu ®Ó cung cÊp mét tËp t-¬ng ®-¬ng c¸c dÞch vô tíi ng-êi sö dông cña nã nh- MTP møc 2 cung cÊp cho MTP møc 3. 4.1.3.1 Hç trî giao diÖn MTP2/MTP3 Giao diÖn nµy gièng nh- giao diÖn MTP2/MTP3 m« t¶ trong c¸c chuÈn SS7. M2PA nhËn c¸c hµm nguyªn thuû ®-îc göi tõ MTP3 tíi líp thÊp h¬n cña nã. M2PA xö lý nh÷ng hµm nguyªn thuû nµy hoÆc s¾p xÕp chóng tíi c¸c hµm nguyªn thñy phï hîp t¹i giao diÖn M2PA/SCTP. T-¬ng tù nh- vËy, M2PA göi c¸c hµm nguyªn thuû tíi MTP3 gièng nh- ®-îc sö dông trong giao diÖn MTP3/MTP2. 4.1.3.2 Hç trî th«ng tin peer – to – peer Nh- chóng ta ®· biÕt, trong m¹ng SS7, MTP2 göi 3 lo¹i b¶n tin, ®ã lµ: §¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin MSU, ®¬n vÞ tÝn hiÖu tr¹ng th¸i ®-êng LSSU, vµ ®¬n vÞ tÝn hiÖu lÊp ®Çy FISU. C¸c b¶n tin MSU xuÊt ph¸t tõ líp cao h¬n MTP2 vµ cã ®Ých ®Õn lµ mét thùc thÓ ngang hµng t¹i node kh¸c. Còng nh- vËy, M2PA chuyÓn nh÷ng b¶n tin nµy tõ MTP3 tíi SCTP nh- lµ d÷ liÖu ®Ó truyÒn t¶i qua mét tuyÕn b¸o hiÖu. Nh÷ng b¶n tin nµy ®-îc gäi lµ c¸c b¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông trong M2PA. LSSU cho phÐp c¸c líp MTP2 ngang hµng trao ®æi th«ng tin tr¹ng th¸i. M2PA còng cÇn c¸c b¶n tin t-¬ng tù. Vµ c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i ®-êng phôc vô môc ®Ých nµy. FISU ®-îc truyÒn liªn tôc khi kh«ng cã ®¬n vÞ tÝn hiÖu nµo ®-îc göi. FISU còng mang th«ng tin x¸c nhËn c¸c b¶n tin. V× mét
  6. m¹ng IP lµ mét nguån chia sÎ nªn kh«ng cÇn cã mét kiÓu b¶n tin ®-îc truyÒn liªn tôc nh- FISU. H¬n n÷a, SCTP kh«ng yªu cÇu c¸c líp cao h¬n cña nã truyÒn b¶n tin liªn tôc. Do ®ã, M2PA kh«ng cung cÊp mét ®¬n vÞ d÷ liÖu giao thøc gièng FISU. B¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông M2PA ®-îc sö dông ®Ó mang th«ng tin c«ng nhËn b¶n tin. NÕu M2PA cÇn c«ng nhËn mét b¶n tin vµ nã kh«ng cã b¶n tin MTP3 cña chÝnh nã ®Ó göi, mét b¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông trèng cã thÓ ®-îc göi. 4.1.4 C¸c chøc n¨ng cung cÊp bëi M2PA 4.1.4.1 C¸c chøc n¨ng MTP2 M2PA cung cÊp c¸c chøc n¨ng MTP2 mµ kh«ng ®-îc cung cÊp bëi SCTP sao cho M2PA vµ SCTP cïng nhau cã thÓ cung cÊp c¸c chøc n¨ng t-¬ng tù nh- MTP2. SCTP cung cÊp sù ph©n ph¸t b¶n tin tuÇn tù vµ tin cËy. C¸c chøc n¨ng cña M2PA bao gåm: - LÊy l¹i d÷ liÖu ®Ó hç trî thñ tôc thay ®æi MTP3 (changeover). - Th«ng b¸o sù thay ®æi tr¹ng th¸i tuyÕn cho MTP3. - Thñ tôc ®ång chØnh tuyÕn. 4.1.4.2 S¾p xÕp c¸c thùc thÓ IP vµ SS7 Líp M2PA ph¶i l-u gi÷ mét b¶n ®å cña mçi mét tuyÕn SS7 tíi liªn kÕt SCTP t-¬ng øng. 4.1.4.3 Qu¶n lý liªn kÕt SCTP SCTP cho phÐp mét sè x¸c ®Þnh ng-êi sö dông c¸c luång ®-îc më trong qu¸ tr×nh khëi t¹o. Líp M2PA cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o sù qu¶n lý phï hîp c¸c luång ®-îc phÐp trong mçi liªn kÕt.
  7. M2PA sö dông hai luång trong mçi h-íng cña mçi liªn kÕt. Luång 0 trong mçi h-íng ®-îc thiÕt kÕ cho c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i tuyÕn. Luång 1 ®-îc thiÕt kÕ cho c¸c b¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông còng nh- lµ c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i tuyÕn mµ ph¶i duy tr× thø tù víi c¸c b¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông. T¸ch biÖt c¸c b¶n tin d÷ liÖu ng-êi sö dông vµ tr¹ng th¸i tuyÕn trong c¸c luång kh¸c nhau cho phÐp M2PA thùc hiÖn -u tiªn c¸c b¶n tin theo c¬ chÕ t-¬ng tù nh- MTP2. C¸c th«ng b¸o nhËn ®-îc tõ SCTP ®-îc xö lý bëi M2PA hay ®-îc biªn dÞch thµnh th«ng b¸o phï hîp ®Ó ®-îc göi tíi líp MTP3 cao h¬n. 4.1.4.4 Duy tr× MTP3 trong m¹ng SS7 M2PA cho phÐp MTP3 thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng vµ xö lý b¶n tin víi IPSP nh- víi c¸c node SS7 kh¸c. 4.2 Giao thøc líp thÝch øng ng-êi sö dông phÇn truyÒn b¶n tin møc 2 cña SS7 (M2UA)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2