thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

M2UA được sử dụng để truyền tải các bản tin báo hiệu người sử dụng MTP mức 2 của SS7 (có nghĩa là MTP3) qua mạng IP sử dụng giao thức SCTP. M2UA sử dụng SCTP như là một giao thức truyền tải báo hiệu chung một cách tin cậy. Giao thức này có thể được sử dụng giữa một SG và MGC. Cơ chế dùng để truyền tải báo hiệu chuyển mạch kênh từ một SG tới một MGC phải đáp ứng được những yêu cầu sau: - Hỗ trợ giao diện MTP mức 2/MTP mức 3. - Hỗ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 14

  1. Chương 14: Tæng quan vÒ M2UA M2UA ®-îc sö dông ®Ó truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu ng-êi sö dông MTP møc 2 cña SS7 (cã nghÜa lµ MTP3) qua m¹ng IP sö dông giao thøc SCTP. M2UA sö dông SCTP nh- lµ mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung mét c¸ch tin cËy. Giao thøc nµy cã thÓ ®-îc sö dông gi÷a mét SG vµ MGC. C¬ chÕ dïng ®Ó truyÒn t¶i b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh tõ mét SG tíi mét MGC ph¶i ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Hç trî giao diÖn MTP møc 2/MTP møc 3. - Hç trî th«ng tin gi÷a module qu¶n lý líp trong SG vµ MGC. - Hç trî cho qu¶n lý c¸c liªn kÕt SCTP ho¹t ®éng gi÷a SG vµ MGC. SG sÏ kÕt cuèi tíi MTP møc 2 vµ MGC sÏ thùc hiÖn kÕt cuèi MTP møc 3 vµ trªn ®ã. MÆt kh¸c, SG sÏ truyÒn t¶i c¸c b¶n tin MTP møc 3 qua m¹ng IP tíi mét MGC. 4.2.2 Sö dông M2UA gi÷a SG vµ MGC Trong SG, b¸o hiÖu SS7 ®-îc nhËn th«ng qua mét kÕt cuèi m¹ng SS7 chuÈn, sö dông SS7 MTP ®Ó cung cÊp sù truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu SS7 tíi vµ tõ mét ®iÓm b¸o hiÖu sè 7. Hay nãi c¸ch kh¸c, SG ho¹t ®éng gièng nh- lµ mét ®Çu cuèi tuyÕn b¸o hiÖu sè 7. Sau ®ã SG cung cÊp sù phèi hîp chøc n¨ng truyÒn t¶i víi IP SIGTRAN ®Ó truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu MTP3 tíi MGC – n¬i mµ cã líp giao thøc MTP3 ngang hµng.
  2. M2UA ®-îc khuyÕn nghÞ ®Ó sö dông c¸c dÞch vô cña SCTP nh- lµ mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung tin cËy. Sù sö dông SCTP cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh sau: - ph©n ph¸t h-íng gãi mét c¸ch râ rµng (kh«ng ph¶i lµ theo kiÓu luång). - ph©n ph¸t theo thø tù b¶n tin ng-êi sö dông trong nhiÒu luång víi lùa chän ®Ó ph©n ph¸t theo thø tù ®Õn cña tõng b¶n tin. - lùa chän ghÐp nhiÒu b¶n tin ng-êi vµo gãi tin SCTP. - kh¶ n¨ng chÞu lçi líp m¹ng th«ng qua viÖc hç trî multi- homing t¹i c¶ hai phÝa cña liªn kÕt. - ph©n ®o¹n d÷ liÖu cho phï hîp víi kÝch th-íc cña MTU.
  3. 4.2.3 C¸c chøc n¨ng cung cÊp bëi líp M2UA 4.2.3.1 S¾p xÕp Líp M2UA ph¶i duy tr× mét ¸nh x¹ cña ID giao diÖn tíi mét giao diÖn vËt lý trong SG. Giao diÖn vËt lý cã thÓ lµ V.35, khe thêi gian T1, E1... Líp M2UA còng duy tr× mét ¸nh x¹ cña c¸c NhËn d¹ng giao diÖn tíi liªn kÕt SCTP vµ tíi c¸c luång liªn quan trong liªn kÕt. TiÕn tr×nh cæng b¸o hiÖu (SGP) ¸nh x¹ mét NhËn d¹ng giao diÖn tíi mét luång/liªn kÕt SCTP chØ khi mét tiÕn tr×nh server øng dông (ASP) göi mét b¶n tin kÝch ho¹t ASP cho mét NhËn d¹ng giao diÖn nµo ®ã. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ¸nh x¹ nµy lµ ®éng vµ cã thÓ thay ®æi bÊt cø khi nµo phô thuéc vµo sù thay ®æi cña tr¹ng th¸i ASP. Qu¸ tr×nh ¸nh x¹ nµy thËm chÝ cã thÓ t¹m thêi ngõng, vÝ dô nh- trong khi cã sù ®Þnh tuyÕn l¹i ®Ó kh¾c phôc lçi cña mét ASP tíi mét ASP kh¸c (fail-over). Do ®ã, SGP ph¶i duy tr× tr¹ng th¸i cña AS/ASP vµ tham chiÕu chóng trong qu¸ tr×nh ®Þn tuyÕn bÊt cø b¶n tin nµo tíi mét AS/ASP. Chó ý r»ng chØ mét SGP cung cÊp c¸c dÞch vô kÕt cuèi tuyÕn b¸o hiÖu cho mét tuyÕn SS7. Do ®ã, trong mét SG, mét server øng dông chØ ®-îc kÝch ho¹t chØ mét SGP t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. Mét vÝ dô vÒ mèi quan hÖ gi÷a mét tuyÕn b¸o hiÖu SS7, NhËn d¹ng giao diÖn, AS vµ ASP trong mét SGP nh- sau:
  4. Mét SGP cã thÓ hç trî nhiÒu AS. Mét AS l¹i cã thÓ hç trî nhiÒu NhËn d¹ng giao diÖn. 4.2.3.2 Hç trî sù qu¶n lý cña liªn kÕt SCTP gi÷a c¸c SGP vµ ASP Líp M2UA t¹i SG duy tr× tr¹ng th¸i kh¶ dông cña tÊt c¶ c¸c ASP ®· ®-îc thiÕt lËp cÊu h×nh ®Ó qu¶n lý liªn kÕt SCTP vµ l-u l-îng gi÷a SG vµ c¸c ASP. Còng nh- vËy, tr¹ng th¸i tÝch cùc/kh«ng tÝch cùc cña c¸c ASP xa còng ®-îc duy tr×. Nh÷ng ASP tÝch cùc lµ nh÷ng ASP ®ang nhËn l-u l-îng tõ SG. Líp M2UA cã thÓ ®-îc chØ dÉn bëi sù qu¶n lý néi bé ®Ó thiÕt lËp mét liªn kÕt SCTP tíi mét node M2UA ngang hµng. §iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng c¸ch sö dông hµm nguyªn thuû ®Ó yªu cÇu, chØ thÞ vµ x¸c nhËn sù thiÕt lËp cña mét liªn kÕt SCTP víi mét node M2UA ngang hµng. Líp M2UA còng cã thÓ cÇn th«ng b¸o sù qu¶n lý néi bé t×nh tr¹ng cña liªn kÕt SCTP bªn d-íi b»ng c¸ch sö dông c¸c hµm nguyªn thñy yªu cÇu vµ chØ thÞ. VÝ dô, M2UA cã thÓ th«ng b¸o sù qu¶n lý néi bé nguyªn nh©n ®Ó gi¶i phãng mét liªn kÕt SCTP, ®-îc
  5. x¸c ®Þnh mét c¸ch néi bé trong líp M2UA hay b»ng mét hµm nguyªn thuû tõ SCTP. 4.2.3.3 Tr¹ng th¸i cña c¸c ASP Líp M2UA trong SG ph¶i duy tr× tr¹ng th¸i cña c¸c ASP mµ nã hç trî. Tr¹ng th¸i cña mét ASP thay ®æi bëi nhËn ®-îc mét b¶n tin ngang hµng hay chØ thÞ tõ mét liªn kÕt SCTP néi bé. T¹i mét tiÕn tr×nh cæng b¸o hiÖu SGP, mét danh s¸ch c¸c server øng dông cã thÓ chøa c¸c ASP tÝch cùc vµ kh«ng tÝch cùc ®Ó hç trî c¸c thñ tôc fail-over cña ASP. VÝ dô, khi c¶ ASP c¬ b¶n vµ ASP dù phßng ®Òu kh¶ dông, giao thøc ngang hµng M2UA ®-îc yªu cÇu ®Ó ®iÒu khiÓn ASP hiÖn ®ang kÝch ho¹t. Danh s¸ch thø tù cña c¸c ASP trong mét server øng dông logic ®-îc cËp nhËt trong SGP ®Ó cho thÊy ASP ho¹t ®éng. Líp M2UA còng cÇn th«ng b¸o sù qu¶n lý néi bé sù thay ®æi tr¹ng th¸i cña mét ASP hay AS. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng c¸ch sö dông c¸c hµm nguyªn thuû M-ASP_STATUS hay M- AS_STATUS. 4.2.3.4 Qu¶n lý luång SCTP SCTP cho phÐp mét sè x¸c ®Þnh c¸c luång ®-îc më trong qu¸ tr×nh khëi t¹o mét liªn kÕt. M2UA ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý mét c¸ch hîp lý nh÷ng luång nµy. Bëi b¶n chÊt ®¬n h-íng cña luång, líp M2UA kh«ng nhËn thøc ®-îc th«ng tin luång tõ líp M2UA ngang hµng víi nã. V× vËy mµ ph¶i cã phÇn NhËn d¹ng giao diÖn trong tiªu ®Ò b¶n tin M2UA. Sù sö dông c¸c luång SCTP trong M2UA ®-îc khuyÕn nghÞ ®Ó gi¶m tèi ®a trÔ truyÒn dÉn vµ bé ®Öm, qua ®ã, t¨ng hiÖu n¨ng tæng
  6. vµ ®é tin cËy cña c¸c thµnh phÇn b¸o hiÖu. Mét luång SCTP riªng biÖt cã thÓ ®-îc sö dông cho mçi tuyÕn SS7 hoÆc còng cã thÓ thùc hiÖn chia tuyÕn SS7 qua mét sè luång dùa trªn SLS (Signalling Link Selection). Ph-¬ng thøc nµy cã thÓ thÝch hîp h¬n cho c¸c tuyÕn SS7 tèc ®é cao v× nh÷ng tuyÕn nµy cã mét sè thø tù 24 bit vµ sè thø tù luång lµ 16 bit. 4.2.3.5 Phèi hîp ho¹t ®éng qu¶n lý m¹ng SS7 kh«ng theo kiÓu luång NÕu ASP tÝch cùc hiÖn t¹i chuyÓn tr¹ng th¸i, líp M2UA trong SGP ph¶i chuyÓn mét chØ thÞ vÒ sù kh«ng kh¶ dông cña ng-êi sö dông M2UA (MTP3) tíi phÇn qu¶n lý líp néi bé. Hµnh ®éng thùc hiÖn bëi M2UA ë SGP liªn quan ®Õn MTP møc 2 ph¶i phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh MTP thÝch hîp. 4.2.3.6 §iÒu khiÓn luång, ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn M2UA cã thÓ ®-îc th«ng b¸o vÒ sù gia t¨ng hay gi¶m ®i t×nh tr¹ng nghÏn trong m¹ng IP b»ng c¸ch thùc hiÖn chøc n¨ng phô thuéc (cã nghÜa lµ mét chØ thÞ tõ SCTP). ViÖc xö lý chØ thÞ nghÏn nµy bëi M2UA ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch ®éc lËp. Tuy nhiªn, hµnh ®éng thùc hiÖn bëi SG ph¶i phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh MTP thÝch hîp vµ ph¶i cho phÐp c¸c chøc n¨ng SS7 ®-îc duy tr× chÝnh x¸c. 4.2.3.7 KiÓm tra tr¹ng th¸i tuyÕn SS7 Sau khi ®Þnh tuyÕn l¹i l-u l-îng tõ mét ASP tíi mét ASP kh¸c (fail-over), M2UA trong ASP cã thÓ ph¶i kiÓm tra tr¹ng th¸i tuyÕn SS7 hiÖn t¹i ®Ó ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng æn ®Þnh. M2UA trong SGP ph¶i ®¸p l¹i c¸c yªu cÇu kiÓm tra víi th«ng tin liªn quan ®Õn tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña tuyÕn SS7 (®ang phôc vô, kh«ng phôc vô, tr¹ng th¸i nghÏn…)
  7. 4.2.4 So s¸nh M2PA vµ M2UA Mét kiÕn tróc M2PA ®-îc chØ ra ë h×nh 4.2 ë ®©y MTP3 cña IPSP sö dông M2PA bªn d-íi cña nã thay thÕ cho MTP2. Th«ng tin gi÷a hai líp MTP3/MTP2 ®-îc x¸c ®Þnh bëi cïng c¸c hµm nguyªn thuû nh- SS7 MTP3/MTP2. M2PA thùc hiÖn chøc n¨ng t-¬ng tù nh- MTP2. SS7 IP SEP SG IPSP TCAP TCAP SCCP SCCP MTP3 MTP3 MTP3 M2PA M2PA MTP2 MTP2 SCTP SCTP MTP1 MTP1 IP IP H×nh 4.2 KiÕn tróc M2PA trong SG Mét kiÕn tróc ®Ó so s¸nh cña M2UA ®-îc chØ ra ë h×nh 4.3. Trong M2UA, MTP3 cña MGC sö dông MTP2 cña SG nh- lµ líp SS7 thÊp h¬n cña nã. Còng nh- vËy, MTP2 cña SG sö dông MTP3 cña MGC nh- líp SS7 thÊp h¬n cña nã. Trong SS7, th«ng tin gi÷a c¸c líp MTP3 vµ MTP2 ®-îc x¸c ®Þnh bëi c¸c hµm nguyªn thuû. Trong M2UA, th«ng in MTP3/MTP2 ®-îc x¸c ®Þnh lµ c¸c b¶n tin M2UA vµ ®-îc göi qua kÕt nèi IP.
  8. Tæng hîp mét sè so s¸nh gi÷a M2PA vµ M2UA: M2PA M2UA C¸c b¶n tin d÷ liÖu TruyÒn t¶i b¶n tin TruyÒn t¶i b¶n tin d÷ MTP3 d÷ liÖu MTP3 liÖu MTP3 Giao diÖn víi MTP3 Giíi thiÖu mét giao Giíi thiÖu mét giao diÖn cao h¬n MTP2 diÖn cao h¬n MTP2 tíi MTP3 tíi MTP3 Xö lý c¸c hµm §iÓm b¸o hiÖu IP xö §iÓm b¸o hiÖu IP nguyªn thuû lý hµm nguyªn thuû truyÒn t¶i c¸c hµm gi÷a MTP2 vµ nguyªn thuû MTP3 MTP3/MTP2 tíi MTP2 cña SG th«ng qua chøc n¨ng phèi
  9. hîp ho¹t ®éng node ®Ó xö lý. C¸c kiÓu tuyÕn KÕt nèi SG tíi ®iÓm KÕt nèi tõ SG tíi ®iÓm b¸o hiÖu IP lµ mét b¸o hiÖu IP kh«ng tuyÕn SS7 ph¶i lµ mét tuyÕn SS7. Nã lµ sù më réng cña MTP2 tíi node xa. M· ®iÓm SG lµ mét node SS7 SG kh«ng ph¶i lµ mét víi mét m· ®iÓm node SS7 vµ kh«ng cã m· ®iÓm C¸c líp SS7 cao h¬n SG cã thÓ cã c¸c líp SG kh«ng cã c¸c líp SS7 cao h¬n, vÝ dô SS7 cao h¬n v× nã nh- SCCP kh«ng cã MTP3 Qu¶n lý Dùa trªn MTP3 Sö dông c¸c thñ tôc qu¶n lý M2UA 4.3 Giao thøc líp thÝch øng ng-êi sö dông phÇn truyÒn b¶n tin møc 3 cña SS7 (M3UA)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản