thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
100
lượt xem
30
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

M3UA là giao thức hỗ trợ truyền tải bất cứ báo hiệu người sử dụng SS7 MTP3 nào qua mạng IP sử dụng các dịch vụ của SCTP. Các thành phần của giao thức này cũng cho phép hoạt động không theo kiểu luồng của các thực thể ngang hàng người sử dụng MTP3 trong mạng SS7 và mạng IP. Giao thức này đ-ợc sử dụng giữa một SG và một MGC hay Cơ sở dữ liệu IP, hay giữa các ứng dụng trên nền IP. Nhìn chung, cơ chế phân phát báo hiệu từ một SG tới một MGC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 15

 1. Chương 15: Tæng quan vÒ M3UA M3UA lµ giao thøc hç trî truyÒn t¶i bÊt cø b¸o hiÖu ng-êi sö dông SS7 MTP3 nµo qua m¹ng IP sö dông c¸c dÞch vô cña SCTP. C¸c thµnh phÇn cña giao thøc nµy còng cho phÐp ho¹t ®éng kh«ng theo kiÓu luång cña c¸c thùc thÓ ngang hµng ng-êi sö dông MTP3 trong m¹ng SS7 vµ m¹ng IP. Giao thøc nµy ®-îc sö dông gi÷a mét SG vµ mét MGC hay C¬ së d÷ liÖu IP, hay gi÷a c¸c øng dông trªn nÒn IP. Nh×n chung, c¬ chÕ ph©n ph¸t b¸o hiÖu tõ mét SG tíi mét MGC hay c¬ së d÷ liÖu IP ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu sau: - Hç trî truyÒn t¶i tÊt c¶ c¸c b¶n tin ng-êi sö dông MTP3 SS7 (vÝ dô nh- ISUP, SCCP, TUP…) - Hç trî ho¹t ®éng kh«ng theo kiÓu luång cña c¸c thùc thÓ giao thøc ng-êi sö dông MTP3. - Hç trî qu¶n lý c¸c liªn kÕt truyÒn t¶i SCTP vµ l-u l-îng gi÷a mét SG vµ mét hay nhiÒu MGC hay c¸c c¬ së d÷ liÖu IP. - Hç trî chia t¶i vµ vµ kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn l¹i (fail-over) ë c¸c MGC hay c¬ së d÷ liÖu IP. - Hç trî th«ng b¸o kh«ng ®ång bé sù thay ®æi tr¹ng th¸i tíi chøc n¨ng qu¶n lý. Trong kh¸i niÖm truyÒn t¶i ®¬n gi¶n nhÊt, SG sÏ kÕt cuèi líp giao thøc MTP3, MTP2, ph©n ph¸t c¸c b¶n tin ISUP, SCCP vµ bÊt cø b¶n tin giao thøc ng-êi sö dông MTP3 nµo kh¸c còng nh- lµ c¸c
 2. sù kiÖn qu¶n lý m¹ng MTP qua c¸c liªn kÕt truyÒn t¶i SCTP tíi thùc thÓ ngang hµng ng-êi sö dông MTP3 ë MGC hay c¬ së d÷ liÖu IP. 4.3.2 KiÕn tróc giao thøc M3UA Nh- ta ®· t×m hiÓu trong ch-¬ng tr-íc, kiÕn tróc khung ®-îc x¸c ®Þnh ®Ó truyÒn b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh qua m¹ng IP sö dông nhiÒu thµnh phÇn, bao gåm mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung vµ mét module thÝch øng ®Ó hç trî c¸c dÞch vô yªu cÇu bëi mét giao thøc b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh nµo ®ã tõ líp giao thøc bªn d-íi cña nã. Trong kiÕn tróc khung ®ã, M3UA ®-îc x¸c ®Þnh n»m trong module thÝch øng ng-êi sö dông MTP3 phï hîp cho viÖc hç trî truyÒn t¶i c¸c b¶n tin cña bÊt cø líp giao thøc nµo ®-îc x¸c nhËn ®èi víi MTP møc 3 nh- lµ mét ng-êi sö dông MTP. C¸c líp giao thøc nµy bao gåm ISUP, SCCP, TUP… C¸c b¶n tin TCAP vµ RANAP ®-îc truyÒn trong suèt bëi giao thøc M3UA nh- lµ t¶i cña SCCP v× chóng lµ giao thøc ng-êi sö dông SCCP. M3UA sö dông c¸c dÞch vô cña SCTP nh- lµ mét giao thøc truyÒn t¶i b¸o hiÖu chung tin cËy bªn d-íi. §iÒu nµy tËn dông ®-îc nhiÒu -u ®iÓm cña SCTP nh- ®· nªu ë phÇn M2UA. 4.3.3 C¸c dÞch vô cung cÊp bëi líp M3UA Líp M3UA t¹i mét ASP hay IPSP cung cÊp tËp t-¬ng ®-¬ng c¸c hµm nguyªn thñy t¹i líp cao h¬n cña nã cho ng-êi sö dông MTP3 nh- ®-îc cung cÊp bëi MTP møc 3 cho ng-êi sö dông MTP3 cña nã t¹i mét SS7 SEP. Theo c¸ch nµy, líp ISUP vµ SCCP t¹i mét ASP hay IPSP kh«ng quan t©m r»ng c¸c dÞch vô MTP3
 3. mong muèn ®-îc cung cÊp tõ xa tõ mét líp MTP3 t¹i mét SGP, kh«ng ph¶i lµ tõ mét líp MTP3 néi bé. Líp MTP3 t¹i mét SGP còng cã thÓ kh«ng quan t©m r»ng ng-êi sö dông néi bé cña nã thùc tÕ lµ phÇn ng-êi sö dông xa qua M3UA. Thùc ra, M3UA më réng truy nhËp tíi líp c¸c dÞch vô MTP3 cho mét øng dông xa trªn c¬ së IP. Líp M3UA tù nã kh«ng cung cÊp c¸c dÞch vô MTP3. Tuy nhiªn, trong tr-êng hîp n¬i ASP ®-îc kÕt nèi tíi nhiÒu h¬n mét SG, líp M3UA t¹i mét ASP ph¶i duy tr× tr¹ng th¸i cña ®iÓm ®Ých SS7 ®· ®-îc thiÕt lËp vµ ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin phô thuéc vµo t×nh tr¹ng kh¶ dông hay nghÏn cña c¸c tuyÕn tíi nh÷ng ®iÓm ®Ých ®ã qua mçi SG. Líp M3UA còng cã thÓ ®-îc sö dông cho b¸o hiÖu ®iÓm - ®iÓm gi÷a hai tiÕn tr×nh server IP (IPSPs). Trong tr-êng hîp nµy, líp M3UA cung cÊp cïng mét bé c¸c hµm nguyªn thñy vµ dÞch vô t¹i líp cao h¬n cña nã nh- MTP3. Tuy nhiªn, trong tr-êng hîp nµy c¸c dÞch vô MTP3 mong muèn kh«ng ®-îc cung cÊp tõ xa bëi mét SGP. C¸c dÞch vô MTP3 kh«ng ®-îc cung cÊp nh-ng c¸c thñ tôc ®Ó hç trî nh÷ng dÞch vô nµy lµ mét phÇn cña c¸c thñ tôc MTP3 bëi b¶n chÊt ®iªm - ®iÓm ®¬n gi¶n ho¸ cña IPSP tíi quan hÖ IPSP. 4.3.3.1 Hç trî truyÒn t¶i b¶n tin ng-êi sö dông MTP3 Líp MTP3 cho phÐp truyÒn t¶i c¸c hµm nguyªn thuû qua mét liªn kÕt SCTP ®· ®-îc thiÕt lËp gi÷a mét SGP vµ mét ASP hay gi÷a c¸c IPSP. T¹i mét ASP, trong tr-êng hîp cã thÓ ®Õn ®-îc ®iÓm ®Ých qua nhiÒu SGP, líp M3UA còng ph¶i chän lùa qua SGP nµo b¶n tin ®-îc ®Þnh tuyÕn hay hç trî c©n b»ng t¶i qua c¸c SGP, gi¶m thiÓu sù truyÒn sai thø tù.
 4. Líp M3UA kh«ng cã tr-êng th«ng tin b¸o hiÖu SIF 272 octet nh- trong giao thøc SS7 MTP2. C¸c khèi th«ng tin lín h¬n cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh trùc tiÕp bëi M3UA/SCTP mµ kh«ng cÇn cã c¸c thñ tôc ph©n m¶nh/t¹o gãi cña líp cao h¬n nh- SCCP hay ISUP. Tuy nhiªn, trong tr-êng hîp cña SG, kÝch th-íc khèi tèi ®a 272 octet ph¶i ®-îc tu©n thñ khi phèi hîp ho¹t ®éng víi m¹ng SS7 mµ kh«ng hç trî truyÒn c¸c khèi th«ng tin lín h¬n. §iÒu nµy gióp tr¸nh yªu cÇu ph©n m¶nh SCCP hay ISUP t¹i c¸c SGP. Sù gi¸m s¸t vµ cÊu h×nh cña m¹ng SS7 x¸c ®Þnh giíi h¹n kÝch th-íc khèi tèi ®a. 4.3.3.2 C¸c chøc n¨ng qu¶n lý chñ ®éng Líp M3UA cung cÊp kh¶ n¨ng chØ thÞ lçi ë c¸c b¶n tin M3UA nhËn ®-îc vµ th«ng b¸o khi cÇn thiÕt sù qu¶n lý néi bé cña M3UA ngang hµng. 4.3.3.3 Phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng MTP3 T¹i SGP, líp M3UA cho phÐp phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý MTP3 ®Ó hç trî c¸c ho¹t ®éng kh«ng theo kiÓu luång cña c¸c øng dông b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh trong m¹ng SS7 vµ m¹ng IP. §iÒu nµy bao gåm: - Cung cÊp chØ thÞ tíi ng-êi sö dông MTP3 t¹i mét ASP r»ng kh«ng thÓ ®Õn ®-îc ®iÓm ®Ých trong m¹ng SS7. - Cung cÊp chØ thÞ tíi ng-êi sö dông MTP3 t¹i mét ASP r»ng b©y giê cã thÓ ®Õn ®-îc ®iÓm ®Ých. - Cung cÊp chØ thÞ tíi ng-êi sö dông MTP3 t¹i mét ASP r»ng b¶n tin tíi ®iÓm ®Ých trong m¹ng SS7 ®ang ë trong t×nh tr¹ng nghÏn cña SS7.
 5. - Cung cÊp chØ thÞ tíi líp MTP3 t¹i mét ASP r»ng tuyÕn tíi ®iÓm ®Ých trong m¹ng SS7 hiÖn ®ang bÞ cÊm. - Cung cÊp chØ thÞ tíi ng-êi sö dông MTP3 t¹i mét ASP r»ng thùc thÓ ngang hµng ng-êi sö dông MTP3 hiÖn ®ang kh«ng kh¶ dông. Líp M3UA t¹i mét ASP gi÷ tr¹ng th¸i cña c¸c tuyÕn tíi ®iÓm ®Ých SS7 xa vµ cã thÓ khëi t¹o mét kiÓm tra sù kh¶ dông, t×nh tr¹ng nghÏn hay bÞ h¹n chÕ cña ®iÓm ®Ých SS7. Th«ng tin nµy ®-îc yªu cÇu tõ líp M3UA t¹i SGP. Líp M3UA t¹i mét ASP còng cã thÓ chØ thÞ cho mét SG r»ng chÝnh nã hay ASP ®ang bÞ nghÏn. 4.3.3.4 Hç trî qu¶n lý c¸c liªn kÕt SCTP gi÷a SGP vµ ASP Líp M3UA t¹i SGP duy tr× tr¹ng th¸i kh¶ dông cña tÊt c¶ c¸c ASP xa ®· ®-îc thiÕt lËp cÊu h×nh ®Ó qu¶n lý c¸c liªn kÕt SCTP vµ l-u l-îng gi÷a c¸c thùc thÓ ngang hµng M3UA. M3UA còng duy tr× tr¹ng th¸i nghÏn vµ t×nh tr¹ng kÝch ho¹t hay kh«ng cña c¸c ASP xa. Líp M3UA cã thÓ ®-îc h-íng dÉn bëi sù qu¶n lý néi bé ®Ó thiÕt lËp mét liªn kÕt SCTP tíi mét node M3UA ngang hµng. §iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng c¸ch sö dông c¸c hµm nguyªn thñy ®Ó yªu cÇu, chØ dÉn vµ x¸c nhËn sù thiÕt lËp mét liªn kÕt SCTP víi mét node M3UA ngang hµng. §Ó tr¸nh liªn kÕt SCTP thõa gi÷a hai node M3UA, mét phÝa (client) ph¶i ®-îc Ên ®Þnh thiÕt lËp liªn kÕt hay th«ng tin cÊu h×nh M3UA ph¶i ®-îc duy tr× ®Ó ph¸t hiÖn liªn kÕt thõa.
 6. Sù qu¶n lý néi h¹t cã thÓ yªu cÇu tõ líp M3UA t×nh tr¹ng cña c¸c liªn kÕt SCTP bªn d-íi b»ng c¸ch sö dông c¸c hµm nguyªn thuû yªu cÇu vµ x¸c nhËn tr¹ng th¸i SCTP. M3UA còng cã thÓ th«ng b¸o mét c¸ch tù ®éng cho qu¶n lý néi bé lý do ®Ó gi¶i phãng mét liªn kÕt, ®-îc x¸c ®Þnh mét c¸ch néi bé trong líp M3UA hay bëi hµm nguyªn thuû tõ SCTP. M3UA còng cã thÓ th«ng b¸o cho qu¶n lý néi bé sù thay ®æi trong tr¹ng th¸i cña mét ASP hay AS. §iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng c¸ch sö dông c¸c hµm nguyªn thuû phï hîp. 4.3.3.5 Hç trî qu¶n lý kÕt nèi tíi nhiÒu SGP Mét ASP cã thÓ ®-îc kÕt nèi tíi nhiÒu SGP. Trong tr-êng hîp nh- vËy, cã thÓ giao tiÕp ®-îc víi mét ®iÓm ®Ých SS7 riªng biÖt qua nhiÒu h¬n mét SGP hay SG, cã nghÜa lµ qua nhiÒu h¬n mét tuyÕn. V× ng-êi sö dông MTP3 chØ duy tr× tr¹ng th¸i ë mét ®iÓm ®Ých mµ kh«ng ph¶i trªn toµn tuyÕn, líp M3UA ph¶i duy tr× tr¹ng th¸i (®é kh¶ dông, h¹n chÕ, tr¹ng th¸i nghÏn cña tuyÕn tíi ®Ých) cña tõng tuyÕn, tæng hîp thµnh th«ng tin chung vÒ ®é kh¶ dông hay t¾c nghÏn cña ®iÓm ®Ých tõ tr¹ng th¸i cña tõng tuyÕn, vµ th«ng b¸o cho ng-êi sö dông MTP3 tr¹ng th¸i nµy khi nã thay ®æi.
 7. 4.3.4 Chøc n¨ng cña M2UA 4.3.4.1 BiÓu diÔn m· ®iÓm b¸o hiÖu Trong m¹ng b¸o hiÖu SS7, ®Ó cã thÓ ®Þnh tuyÕn ®-îc, mét SG cã thÓ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr×nh bµy mét tËp c¸c node trong m¹ng IP thµnh m¹ng SS7. B¶n th©n SG lµ mét ®iÓm b¸o hiÖu trong m¹ng SS7 còng cã thÓ ®-îc ®¸nh ®Þa chØ víi mét m· ®iÓm SS7 do môc ®Ých qu¶n lý MTP3. M· ®iÓm SG còng cã thÓ ®-îc sö dông cho ®¸nh ®Þa chØ bÊt cø ng-êi sö dông MTP3 nµo t¹i SG ch¼ng h¹n nh- líp SCCP néi bé. Mét SG cã thÓ ®-îc ph©n chia vÒ mÆt logic ®Ó ho¹t ®éng trong nhiÒu m¹ng SS7. Trong tr-êng hîp nh- vËy, SG cã thÓ ®-îc ®¸nh ®Þa chØ víi mét m· ®iÓm trong mçi m¹ng, vµ biÓu diÔn mét tËp c¸c node trong m¹ng IP sang tõng m¹ng SS7. C¸c server øng dông cã thÓ ®-îc biÓu diÔn bëi cïng m· ®iÓm cña SG, m· ®iÓm riªng cña chÝnh nã hay ®-îc nhãm víi c¸c server øng dông kh¸c v× môc ®Ých dù phßng m· ®iÓm. Mét m· ®iÓm ®¬n cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó biÓu diÔn SG cïng víi tÊt c¶ c¸c server øng dông nÕu muèn. NÕu mét ASP hay nhãm ASP kh¶ dông ®èi víi m¹ng SS7 qua nhiÒu h¬n mét SG, c¸c ASP sÏ ®-îc biÓu diÔn ®Æc thï b»ng mét m· ®iÓm kh¸c biÖt so víi bÊt kú m· ®iÓm SG nµo. §iÒu nµy cho phÐp nh÷ng SG nµy cã thÓ ®-îc nh×n tõ phÝa m¹ng SS7 nh- lµ nh÷ng STP, mçi SG cã mét tuyÕn ho¹t ®éng tíi cïng ASP. Trong ®iÒu kiÖn lçi khi mµ ASP trë nªn kh«ng kh¶ dông tõ mét trong nh÷ng SG, c¸ch tiÕp cËn trªn cho phÐp truyÒn b¶n tin qu¶n lý tuyÕn MTP3 gi÷a m¹ng SG vµ SS7, cho phÐp ®Þnh tuyÕn l¹i SS7 ®¬n gi¶n th«ng
 8. qua mét SG thay ®æi mµ kh«ng ph¶i thay ®æi ®Þa chØ m· ®iÓm ®Ých cña l-u l-îng SS7 tíi ASP. Khi cã thÓ liªn l¹c víi AS nµo ®ã th«ng qua nhiÒu h¬n mét SGP, c¸c Kho¸ ®Þnh tuyÕn t-¬ng øng trong SGP ph¶i ®ång nhÊt. H×nh vÏ sau cho thÊy mét SG cã thÓ ®-îc ph©n chia vÒ mÆt logic trong hai m¹ng 4.3.4.2 Routing Context vµ Routing Key Kh¸i niÖm ViÖc ph©n chia b¶n tin SS7 gi÷a SGP vµ server øng dông ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c Routing Key vµ Routing Context g¾n liÒn víi nã. Mét Routing Key lµ mét tËp cÇn thiÕt c¸c th«ng sè SS7 ®-îc sö dông ®Ó läc c¸c b¶n tin SS7, trong khi th«ng sè Routing Context lµ mét gi¸ trÞ nguyªn 4 byte ®-îc kÕt hîp víi Routing Key theo quan hÖ 1:1. Do ®ã Routing Context cã thÓ ®-îc xem nh- lµ mét chØ môc tíi b¶ng ph©n phèi b¶n tin node göi chøa c¸c Routing Key. Th«ng tin ®Þnh tuyÕn/®¸nh ®Þa chØ SS7 cã thÓ trong Routing Key bao gåm OPC, DPC, SIO trong nh·n ®Þnh tuyÕn MTP3, hay tr-êng x¸c ®Þnh ng-êi sö dông MTP3 (ch¼ng h¹n nh- ISUP CIC, sè ph©n hÖ SCCP ). Mét sè vÝ dô vÒ Routing Key lµ: DPC, kÕt hîp cña
 9. DPC/OPC, kÕt hîp cña DPC/OPC/CIC hay kÕt hîp cña DPC/SSN. Th«ng tin riªng ®-îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh mét Routing Key M3UA lµ phô thuéc vµo m¹ng vµ øng dông. Mét tiÕn tr×nh server øng dông ASP cã thÓ ®-îc thiÕt lËp cÊu h×nh ®Ó xö lý l-u l-îng b¸o hiÖu liªn quan ®Õn nhiÒu h¬n mét server øng dông qua mét liªn kÕt SCTP. Trong c¸c b¶n tin qu¶n lý ASP tÝch cùc vµ kh«ng tÝch cùc, l-u l-îng b¸o hiÖu b¾t ®Çu hay dõng l¹i ®-îc ph©n lo¹i b»ng c¸c th«ng sè Routing Context. Trong mét ASP, th«ng sè Routing Context x¸c ®Þnh duy nhÊt d¶i c¸c l-u l-îng b¸o hiÖu kÕt hîp víi mçi server øng dông vµ ASP ®-îc thiÕt lËp ®Ó nhËn. Giíi h¹n cña Routing Key Routing Key ph¶i lµ duy nhÊt sao cho mçi b¶n tin b¸o hiÖu SS7 nhËn ®-îc ph¶i hoµn toµn phï hîp hay mét phÇn víi kÕt qu¶ ®Þnh tuyÕn. Gi¸ trÞ d¶i th«ng sè trong mét Routing Key kh«ng cÇn thiÕt ph¶i liªn tiÕp nhau. VÝ dô, mét AS cã thÓ ®-îc cÊu h×nh ®Ó hç trî xö lý cuéc gäi cho nhiÒu d¶i trung kÕ PSTN mµ kh«ng ®-îc biÓu diÔn b»ng c¸c gi¸ trÞ CIC liªn tôc. Qu¶n lý Routing Key vµ Routing Context Cã hai c¸ch ®Ó gi¸m s¸t mét Routing Key t¹i mét SGP. Mét Routing Key cã thÓ ®-îc cÊu h×nh tÜnh b»ng c¸ch sö dông giao diÖn qu¶n lý thùc hiÖn ®éc lËp hay mét c¸ch ®éng b»ng c¸c thñ tôc ®¨ng ký Routing Key M3UA. Khi sö dông giao diÖn qu¶n lý ®Ó cÊu h×nh Routing Key, chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin trong SGP kh«ng bÞ giíi h¹n trong tËp c¸c th«ng sè mµ c¸c thuËt to¸n ph©n phèi b¶n tin kh¸c cã thÓ ®-îc sö dông.
 10. Ph©n phèi b¶n tin t¹i SGP §Ó chuyÓn b¶n tin nhËn ®-îc tõ m¹ng MTP3 SS7 tíi ®Ých phï hîp trong m¹ng IP, SGP ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin b»ng c¸ch sö dông th«ng tin tõ b¶n tin ng-êi sö dông MTP3. §Ó hç trî ph©n phèi b¶n tin nµy, SGP cã thÓ duy tr× mét b¶n t-¬ng ®-¬ng cña b¶ng biªn dÞch ®Þa chØ m¹ng, s¾p xÕp th«ng tin b¶n tin SS7 tíi mét server øng dông AS cho mét øng dông riªng biÖt vµ mét d¶i l-u l-îng. §iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng c¸ch so s¸nh c¸c thµnh phÇn cña b¶n tin SS7 ®Õn víi c¸c Routing Key hiÖn t¹i ®· ®-îc x¸c ®Þnh trong SGP. Nh÷ng Routing Key nµy ®Õn l-ît nã cã thÓ s¾p xÕp trùc tiÕp vµo mét AS cho phÐp bëi mét hay nhiÒu ASP. Nh÷ng ASP nµy cung cÊp th«ng tin tr¹ng th¸i ®éng liªn quan ®Õn ®é kh¶ dông, kh¶ n¨ng xö lý l-u l-îng vµ t¾c nghÏn tíi SGP b»ng c¸ch sö dông c¸c b¶n tin qu¶n lý kh¸c nhau x¸c ®Þnh trong giao thøc M3UA. Danh s¸ch c¸c ASP trong mét AS ®-îc thiÕt lËp ®éng, kh«ng tÝnh ®Õn ®é kh¶ dông, kh¶ n¨ng xö lý l-u l-îng vµ tr¹ng th¸i nghÏn cña tõng ASP trong danh s¸ch, còng nh- lµ nh÷ng sù thay ®æi cÊu h×nh hay c¬ chÕ ®Þnh tuyÕn l¹i chèng lçi cã thÓ. Th«ng th-êng, mét hay nhiÒu ASP ®-îc kÝch ho¹t (cã nghÜa lµ xö lý l-u l-îng) trong AS nh-ng trong tr-êng hîp chuyÓn tiÕp hay lçi nµo ®ã th× cã thÓ kh«ng cã ASP nµo ®-îc kÝch ho¹t mµ kh¶ dông c¶. C¸c kÞch b¶n qu¶ng b¸, chia t¶i vµ dù phßng ®-îc hç trî. Khi kh«ng cã Routing Key nµo phï hîp cña b¶n tin SS7 ®Õn, c¬ chÕ xö lý mÆc ®Þnh cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh. Gi¶i ph¸p cã thÓ lµ cung cÊp mét AS mÆc ®Þnh t¹i SGP mµ ®Þnh h-íng tÊt c¶ l-u l-îng
 11. ch-a ®-îc chØ ®Þnh tíi mét (hay nhiÒu) c¸c ASP mÆc ®Þnh, hay bá b¶n tin vµ th«ng b¸o cho qu¶n lý líp. Ph©n phèi b¶n tin t¹i ASP ASP ph¶i lùa chän mét SGP ®Ó ®Þnh h-íng mét b¶n tin tíi m¹ng SS7. §iÒu nµy ®-îc thùc hiÖn b¨ng c¸ch quan s¸t m· ®iÓm ®Ých DPC (vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c cã thÓ cña b¶n tin ®Çu ra, ch¼ng h¹n nh- gi¸ trÞ SLS). ASP còng kh«ng quan t©m xem lµ Routing Context ®-îc kÝch ho¹t hay kh«ng. 4.3.4.3 Phèi hîp ho¹t ®éng SS7 vµ M3UA Trong tr-êng hîp phèi hîp ho¹t ®éng SS7 vµ M3UA, líp thÝch øng M3UA ®-îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp më réng c¸c hµm nguyªn thuû x¸c ®Þnh bëi MTP3. Líp SS7 cæng b¸o hiÖu SG chÞu tr¸ch nhiÖm kÕt cuèi MTP møc 3 cña giao thøc SS7 vµ cung cÊp sù më réng trªn c¬ së IP tíi ng-êi sö dông cña nã. Tõ phÝa m¹ng SS7, SG ph¶i truyÒn vµ nhËn c¸c b¶n tin SS7 MSU tíi vµ tõ m¹ng PSTN qua giao diÖn m¹ng SS7 chuÈn, sö dông phÇn truyÒn b¶n tin SS7 MTP ®Ó cung cÊp sù truyÒn dÉn tin cËy nh÷ng b¶n tin nµy. T¹i mét giao diÖn m¹ng SS7 chuÈn, sö dông c¸c tuyÕn b¸o hiÖu MTP møc 2 kh«ng ph¶i lµ kh¶ n¨ng duy nhÊt. C¸c tuyÕn tèc ®é cao trªn c¬ së ATM còng cã thÓ ®-îc sö dông víi c¸c dÞch vô cña Líp thÝch øng ATM b¸o hiÖu SAAL. C¸c giao diÖn IP còng hoµn toµn cã thÓ b»ng c¸ch sö dông c¸c dÞch vô cña M2UA hay M2PA.
 12. C¸c b¶n tin ®-îc kÕt cuèi t¹i STP hay SEP. Sö dông c¸c dÞch vô cña MTP3, SG cã kh¶ n¨ng th«ng tin víi c¸c SEP SS7 xa trong m« h×nh tùa kÕt hîp. Trong m« h×nh nµy STP cã thÓ ®-îc sö dông trªn tuyÕn gi÷a SEP vµ SG. Phèi hîp ho¹t ®éng SS7 vµ M3UA t¹i SG SGP cung cÊp phèi hîp ho¹t ®éng vÒ mÆt chøc n¨ng cña chøc n¨ng truyÒn t¶i gi÷a m¹ng SS7 vµ m¹ng IP b»ng c¸ch còng hç trî líp thÝch øng M3UA. Nã cho phÐp truyÒn t¶i c¸c b¶n tin b¸o hiÖu ng-êi sö dông MTP3 tíi vµ tõ mét ASP trªn nÒn IP, n¬i mµ cã líp giao thøc ng-êi sö dông MTP ngang hµng. §Ó qu¶n lý ng-êi sö dông SS7, c¸c giao thøc ng-êi sö dông MTP3 t¹i ASP ph¶i nhËn th«ng tin chØ thÞ vÒ ®é kh¶ dông cña ®iÓm b¸o hiÖu SS7, t×nh tr¹ng nghÏn SS7 vµ t×nh tr¹ng kh«ng kh¶ dông phÇn ng-êi sö dông xa nh- lµ t¹i mét node SEP SS7. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, c¸c hµm nguyªn thuû phï hîp ®-îc nhËn t¹i giao diÖn líp cao h¬n MTP3 t¹i SG cÇn ®-îc truyÒn tíi giao diÖn líp thÊp h¬n ng-êi sö dông MTP3 xa t¹i ASP. C¸c b¶n tin qu¶n lý MTP3 kh«ng ®-îc ®ãng gãi nh- lµ tr-êng d÷ liÖu cña b¶n tin DATA vµ ®-îc göi tõ SG tíi ASP hay tõ ASP tíi SG. SG ph¶i nhËn nh÷ng b¶n tin nµy vµ t¹o b¶n tin M3UA phï hîp. Server øng dông (AS) C¸c nhãm AS chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp sù hç trî chung cho mét hay nhiÒu líp cao h¬n SS7. Nh×n tõ phÝa m¹ng SS7, C¸c nhãm qu¶n lý ®iÓm b¸o hiÖu SPMC cung cÊp sù hç trî ®Çy ®ñ cho c¸c dÞch vô líp cao h¬n cho mét m· ®iÓm x¸c ®Þnh. VÝ dô, mét SPMC cung cÊp c¸ckh¶ n¨ng MGC cã thÓ hç trî ®Çy ®ñ cho ISUP (vµ bÊt
 13. cø ng-êi sö dông MTP nµo kh¸c t¹i m· ®iÓm cña SPMC) cho mét m· ®iÓm cho tr-íc. Trong tr-êng hîp mét ASP ®-îc kÕt nèi tíi nhiÒu SGP, líp M3UA ph¶i duy tr× tr¹ng th¸i cña ®iÓm ®Ých SS7 ®· ®-îc thiÕt lËp cÊu h×nh vµ göi c¸c b¶n tin phô thuéc vµo tr¹ng th¸i h¹n chÕ/t¾c nghÏn/kh¶ dông cña c¸c tuyÕn ®-êng tíi ®iÓm ®Ých SS7.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản