intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 16

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
15
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các bản tin người sử dụng MTP3 (ví dụ ISUP, SCCP) phù hợp với Routing Key giám sát tại một SGP thì được sắp xếp vào một AS. AS là một tập tất cả các ASP gắn với một Routing Key xác định. Mỗi ASP trong tập này có thể được kích hoạt, không kích hoạt hay không khả dụng. ASP được kích hoạt sẽ xử lý lưu lượng, còn các ASP không kích hoạt được dùng để dự phòng. Mô hình định tuyến lại chống lỗi hỗ trợ dự phòng "n+k", trong đó n là số ASP...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 16

  1. Chương 16: M« h×nh dù phßng b¶o vÖ AS TÊt c¶ c¸c b¶n tin ng-êi sö dông MTP3 (vÝ dô ISUP, SCCP) phï hîp víi Routing Key gi¸m s¸t t¹i mét SGP th× ®-îc s¾p xÕp vµo mét AS. AS lµ mét tËp tÊt c¶ c¸c ASP g¾n víi mét Routing Key x¸c ®Þnh. Mçi ASP trong tËp nµy cã thÓ ®-îc kÝch ho¹t, kh«ng kÝch ho¹t hay kh«ng kh¶ dông. ASP ®-îc kÝch ho¹t sÏ xö lý l-u l-îng, cßn c¸c ASP kh«ng kÝch ho¹t ®-îc dïng ®Ó dù phßng. M« h×nh ®Þnh tuyÕn l¹i chèng lçi hç trî dù phßng "n+k", trong ®ã n lµ sè ASP tèi thiÓu xö lý l-u l-îng vµ k lµ sè ASP kh¶ dông ®Ó thay thÕ khi cÇn. 4.3.4.5 §iÒu khiÓn dßng Sù qu¶n lý néi h¹t t¹i mét ASP cã thÓ ph¶i dõng l-u l-îng qua mét liªn kÕt SCCP ®Ó t¹m thêi ®Ó liªn kÕt kh«ng phôc vô hoÆc ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra hay b¶o d-ìng. Chøc n¨ng nµy cã thÓ ®-îc lùa chän ®Ó ®-îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc b¾t ®Çu truyÒn l-u l-îng t¹i mét liªn kÕt SCTP kh¶ dông míi. 4.3.4.6 §iÒu khiÓn t¾c nghÏn Líp M3UA ®-îc th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn côc bé hay trªn m¹ng IP b»ng chøc n¨ng thùc hiÖn phô thuéc (vÝ dô nh- mét chØ thÞ phô thuéc thùc hiÖn tõ SCTP). T¹i mét ASP hay IPSP, líp M3UA chØ thÞ t¾c nghÏn tíi ng-êi sö dông MTP3 néi bé b»ng hµm nguyªn thuû ®Ó yªu cÇu c¸c ®¸p øng phï hîp cña líp cao h¬n.
  2. Khi mét SG x¸c ®Þnh r»ng sù truyÒn t¶i b¶n tin SS7 tíi Nhãm qu¶n lý ®iÓm b¸o hiÖu SPMC gÆp t×nh tr¹ng t¾c nghÏn th× SG cã thÓ t¹o ra c¸c b¶n tin qu¶n lý ®-îc ®iÒu khiÓn bëi chøc n¨ng truyÒn t¶i MTP3 tíi node SS7 gèc bëi c¸c thñ tôc t¾c nghÏn cña c¸c chuÈn MTP3 liªn quan. ViÖc t¹o ra c¸c b¶n tin qu¶n lý MTP3 SS7 tõ mét SG lµ mét chøc n¨ng phô thuéc thùc hiÖn. Líp M3UA t¹i mét ASP hay IPSP cã thÓ chØ thÞ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn côc bé tíi thùc thÓ ngang hµng M3UA víi mét b¶n tin SCON. Khi mét SG nhËn ®-îc b¶n tin t¾c nghÏn (SCON) tõ mét ASP, vµ SG x¸c ®Þnh r»ng mét SPMC hiÖn t¹i ®ang bÞ nghÏn, nã cã thÓ t¹o c¸c b¶n tin qu¶n lý ®-îc ®iÒu khiÓn bëi chøc n¨ng truyÒn t¶i MTP3 tíi c¸c ®iÓm ®Ých SS7 liªn quan phô thuéc vµo c¸c thñ tôc ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn cña c¸c chuÈn MTP3 liªn quan. 4.3.4.7 S¾p xÕp luång SCTP Líp M3UA t¹i c¶ SGP vµ ASP ®Òu hç trî viÖc g¸n l-u l-îng b¸o hiÖu vµo c¸c luång trong mét liªn kÕt SCTP. L-u l-îng yªu cÇu truyÒn tuÇn tù ph¶i ®-îc g¸n vµo trong mét luång. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy, l-u l-îng ng-êi sö dông MTP3 cã thÓ ®-îc g¸n vµo c¸c luång riªng biÖt, vÝ dô nh- dùa trªn gi¸ trÞ SLS trong nh·n ®Þnh tuyÕn cña MTP3 hay chØ sè ISUP CIC, tÊt nhiªn lµ ph¶i tu©n theo sè l-îng tèi ®a c¸c luång hç trî bëi liªn kÕt SCTP bªn d-íi. 4.3.4.8 M« h×nh Client/Server SGP vµ ASP ®-îc khuyÕn nghÞ cã thÓ hç trî ho¹t ®éng cña c¶ client vµ server. C¸c ®iÓm ®Çu cuèi ngang hµng sö dông M3UA ph¶i ®-îc cÊu h×nh sao cho mét c¸i lu«n lu«n thùc hiÖn chøc n¨ng cña client vµ c¸i cßn l¹i thùc hiÖn chøc n¨ng cña server khi khëi t¹o c¸c liªn kÕt SCTP. Xu h-íng mÆc ®Þnh lµ ®Ó SGP ®ãng vai trß cña
  3. server trong khi ASP lµ client. Trong tr-êng hîp nµy, ASP ph¶i khëi t¹o liªn kÕt SCTP tíi SGP. Trong tr-êng hîp th«ng tin gi÷a IPSP còng t-¬ng tù nh- vËy. Sè cæng g¸n cho ng-êi sö dông ®· ®¨ng ký SCTP vµ TCP cho M3UA lµ 2905. 4.3.5 C¸c cÊu h×nh sö dông ®iÓn h×nh 4.3.5.1 TruyÒn t¶i b¶n tin ISUP SS7 IP SEP SGP ASP ISUP NIF ISUP MTP3 MTP3 M2UA M3UA MTP2 MTP2 SCTP SCTP MTP1 MTP1 IP IP NIF: chức năng phối hợp hoạt động node Hình 4.7 Truyền tải bản tin ISUP Trong tr-êng hîp nµy, SGP cung cÊp chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng t¹i node (NIF) cho phÐp MGC trao ®æi c¸c b¶n tin b¸o hiÖu SS7 víi c¸c SEP cña m¹ng SS7. Chøc n¨ng NIF trong SGP phôc vô nh- lµ mét giao diÖn trong SGP gi÷a MTP3 vµ M3UA. Chøc n¨ng nµy kh«ng cã giao thøc ngang hµng râ rµng nµo víi c¶ MGC hay SEP. Nã còng cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng cña m¹ng tíi mét hay c¶ hai phÝa cña m¹ng. Víi c¸c môc ®Ých trong SGP, t¹i líp NIF, c¸c b¶n tin b¸o hiÖu sè 7 cã ®iÓm ®Ých lµ MGC ®-îc nhËn nh- lµ c¸c hµm nguyªn thuû chØ thÞ MTP-TRANSFER tõ giao diÖn líp cao h¬n MTP3, biªn dÞch
  4. thµnh c¸c hµm nguyªn thñy yªu cÇu MTP-TRANSFER vµ göi tíi chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin n»m t¹i M3UA ®Ó ®Þnh tuyÕn tiÕp tíi ®iÓm ®Ých IP cuèi cïng. C¸c b¶n tin nhËn ®-îc tõ c¸c chøc n¨ng s¾p xÕp vµ biªn dÞch ®Þa chØ m¹ng trong M3UA nh- lµ c¸c hµm nguyªn thuû chØ thÞ MTP-TRANSFER ®-îc göi tíi giao diÖn líp cao h¬n MTP3 nh- lµ c¸c hµm nguyªn thuû yªu cÇu MTP- TRANSFER ®Ó ®Þnh tuyÕn MTP møc 3 tíi mét SS7 SEP. §Ó cung cÊp th«ng tin tr¹ng th¸i m¹ng SS7, NIF còng ph©n phèi c¸c hµm nguyªn thuû chØ thÞ phï hîp nhËn tõ giao diÖn líp cao h¬n MTP3 tíi chøc n¨ng qu¶n lý t¹i M3UA. Thªm vµo ®ã, c¸c ®iÓm ®Ých h¹n chÕ còng cã thÓ ®-îc th«ng tin tõ qu¶n lý m¹ng MTP tíi chøc n¨ng qu¶n lý t¹i M3UA. 4.3.5.2 TruyÒn t¶i SCTP gi÷a c¸c IPSP IP IPSP IPSP SCCP SCCP user user SCCP SCCP M3UA M3UA SCTP SCTP IP IP Hình 4.8 Truyền tải SCCP giữa các IPSP Trong m« h×nh nµy, kh«ng cã SG nµo ®-îc sö dông. C¸c b¶n tin SCCP ®-îc trao ®æi trùc tiÕp gi÷a hai IPSP trong m¹ng IP mµ cã c¸c giao thøc ng-êi sö dông SCCP ch¼ng h¹n nh- RANAP hay TCAP. Kh«ng cÇn cã chøc n¨ng phèi hîp m¹ng SS7 trong tr-êng
  5. hîp nµy, do ®ã kh«ng cã th«ng tin tr¹ng th¸i qu¶n lý m¹ng MTP3 cho c¸c giao thøc ng-êi sö dông SCCP vµ SCCP ®Ó xem xÐt. TÊt c¶ c¸c hµm nguyªn thuû chØ thÞ tõ líp M3UA tíi líp SCCP ph¶i xem xÐt tr¹ng th¸i cña liªn kÕt SCTP vµ m¹ng IP bªn d-íi vµ c¸c th«ng tin vÒ t¾c nghÏn nhËn ®-îc tõ ®Çu xa. 4.3.5.3 TruyÒn t¶i gi÷a SP vµ ASP qua SGP SEP SS7 IP hay SGP ASP STP SCCP SCCP user user SCCP SCCP SCCP MTP3 MTP3 M3PA M3UA MTP2 MTP2 SCTP SCTP MTP1 MTP1 IP IP Hình 4.9 Truyền tải báo hiệuSP và ASP qua SGP Trong tr-êng hîp nµy, SGP chøa mét líp giao thøc SS7 SCCP cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng Biªn dÞch tiªu ®Ò chung GTT ®Ó c¸c b¶n tin ®-îc ®¸nh ®i¹ chØ vÒ mÆt logic tíi SG SCCP. NÕu kÕt qu¶ cña GTT cho b¶n tin SCCP t¹o ra mét SS7 DPC hay ®Þa chØ DPC/SSN cña mét thùc thÓ ngang hµng SCCP trong miÒn IP, hµm nguyªn thuû yªu cÇu MTP-TRANSFER kÕt qu¶ ®-îc göi tíi chøc n¨ng s¾p xÕp vµ biªn dÞch ®Þa chØ m¹ng ë M3UA ®Ó tiÕp tôc ®Þnh tuyÕn tíi ®Ých IP cuèi cïng.
  6. T-¬ng tù nh- vËy, giao thøc SCCP trong SCP cã thÓ thùc hiÖn c¸c dÞch vô SCCP GTT cho b¶n tin ®-îc ®¸nh ®Þa chØ logic tíi nã tõ thùc thÓ SCCP ngang hµng trong m¹ng IP. Trong tr-êng hîp nµy, c¸c hµm nguyªn thuû chØ thÞ MTP-TRANSFER ®-îc göi tõ chøc n¨ng s¾p xÕp vµ biªn dÞch ®Þa chØ m¹ng t¹i M3UA tíi SCCP ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng GTT. NÕu kÕt qu¶ cña GTT t¹o ra ®Þa chØ cña mét thùc thÓ SCCP ngang hµng trong m¹ng SS7 th× hµm nguyªn thuû yªu cÇu MTP-TRANSFER kÕt qu¶ ®-îc göi tíi MTP3 ®Ó ph©n ph¸t tíi node SS7. Cã thÓ chøc n¨ng SCCP GTT t¹i SGP nh- trªn cã thÓ t¹o ra ®Þa chØ cña thùc thÓ ngang hµng SCCP trong m¹ng IP vµ hµm nguyªn thuû yªu cÇu MTP-TRANSFER kÕt qu¶ ph¶i ®-îc göi tr¶ l¹i líp M3UA ®Ó ph©n ph¸t tíi ®Ých ®Õn trong m¹ng IP. Bªn trong SGP, ®iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng c¸ch sö dông chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng node trong SGP mµ thùc sù ë bªn d-íi SCCP vµ ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin chØ thÞ / yªu cÇu MTP- TRANSFER tíi / tõ c¶ MTP3 vµ líp M3UA, dùa trªn SS7 DPC hay th«ng tin ®Þa chØ DPC/SSN. Chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng node nµy kh«ng cã giao thøc ngang hµng thùc sù nµo víi c¶ ASP vµ SEP. Chó ý r»ng c¸c dÞch vô vµ giao diÖn cung cÊp bëi líp M3UA lµ nh- trong cÊu h×nh truyÒn t¶i b¶n tin ISUP vµ c¸c chøc n¨ng thùc hiÖn trong thùc thÓ SCCP lµ trong suèt ®èi víi líp M3UA. C¸c chøc n¨ng giao thøc SCCP kh«ng ®-îc t¹o ra trong giao thøc M3UA. 4.4 Giao thøc líp thÝch øng ng-êi sö dông SCCP (SUA)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2